Tožba vložena: Zvezi združenj borcev za vrednote NOB naj se prepove nadaljnje delovanje

Lucija Šikovec Ušaj (foto: osebi arhiv).

Obljuba dela dolg, vsaj pri meni. Še pred sodnimi počitnicami sem vložila obljubljeno tožbo na Upravno sodišče RS, ker je Vrhovno državno tožilstvo RS prijavo in predlog za vložitev tožbe predlagatelja Društva Huda jama kljub zakonskemu določilu v 41. členu Zakona o društvih (ZDru-1) zavrnilo. Zdaj vam v branje ponujam tožbo, napisano v suhoparnem, pravniškem jeziku, ki bo mogoče le prepričal upravno sodišče. Bomo videli.

UPRAVNO SODIŠČE RS

1000 LJUBLJANA

FAJFARJEVA ULICA 33

Tožeča stranka: Društvo za ureditev zamolčanih grobov, skrajšano » Društvo Huda jama«, Kapelska c.1, 9252 Radenci, ki ga zastopa:

Tožena stranka: Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Einspielerjeva 6, Ljubljana, ki  jo zastopa predsednik Tit Turnšek

T  O  Ž  B  A

tožeče stranke na podlagi 41. čl. ZDru-1

pcto 3000€

dvakrat

pooblastilo

priloge

P R O Š N J A  Z A  T A K S N O  O P R O S T I T E V

I.

Tožeča stranka izkazuje svoj pravni interes za vložitev tožbe z dejavnostjo, ki jo ima opredeljeno v statutu. Tožeča stranka je društvo za ureditev zamolčanih grobov, registrirano na UE Gornja Radgona, 14.1.2014. Iz statuta društva je razvidno, da so namen in cilji društva ureditev pomnikov in njihovo vzdrževanje, da se zamolčana in porušena grobišča in morišča zaznamujejo z okolju primernimi pomniki trajne narave, da se na večjih grobiščih in moriščih opravi izkop posmrtnih ostankov in se jih dostojno pokoplje, da se uredi čim popolnejša evidenca vseh pobitih taboriščnikov, da se zbira, ureja in hrani zgodovinske, arhivske in spominske sodne, taboriščne in druge dokumentacije in gradiva, seznanja širšo slovensko in mednarodno javnost z različnimi oblikami zgodovinskega raziskovanja in še vrsto drugih aktivnosti opredeljenih v členu 6.

Dokaz:  statut tožeče stranke z žigom iz katerega je razvidna registracija društva pri UE Gornja Radgona

II.

Tožena stranka posluje na podlagi Statuta zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki ga je skladno z določbami Zakona o društvih sprejela na seji 6.7.2015.

Iz statuta tožene stranke izhaja, da naj bi bila zveza domoljubna, protifašistična organizacija civilne družbe, ki praznuje kot svoj praznik 27. april – dan upora proti okupatorju.

Pod nameni društva  ima zapisano:

 • gojiti in utrjevati domoljubna, uporniška, protifašistična izročila slovenskega naroda in se zavzemati za vsestranski razvoj patriotične zavesti državljanov, posebej mladine;
 • skrbeti za ohranjanje, razumevanje in posredovanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju in vseh demokratičnih pridobitvah tega boja;
 • spodbujati usklajevano delovanje združenj borcev za vrednote NOB ter drugih članov pri uresničevanju njihovih pravic in skupnih interesov;
 • spodbujati in organizirati zaznamovanje pomembnejših obletnic in zgodovinskih dogodkov iz časa NOB ter drugih obdobij slovenskega uporništva;
 • skrbeti za vzdrževanje pomnikov, spominskih znamenj in grobišč NOB doma in v tujini;
 • spodbujati in podpirati raziskovalno, zgodovinopisno ter spominsko-pričevalno delo, muzejske in spomeniško varstvene dejavnosti, umetniško ustvarjalnost, kulturno ter razvedrilno in športno-rekreacijsko dejavnost, navezano na tematiko NOB ter drugih obdobij slovenskega uporništva;

in še druge za ta postopek nepomembne dejavnosti.

DOKAZ: Statut Zveze združenj borcev za vrednote  NOB Slovenije.

III.

Po mnenju tožeče stranke je za prepoved delovanja društva, skladno z drugim odstavkom 157. člena Ustave, pristojno Upravno sodišče RS. Gre za subsidiarno uporabo upravnega spora kot oblike sodnega varstva v primeru posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika. Res je upravni spor namenjen varovanju posameznikovih pravic v razmerju do dejanj uprave ali nosilcev javnih pooblastil, vendar je po mnenju tožeče stranke takšna pristojnost samoumevna in ne bi potrebovala posebne ustavne določbe. Dolžnost države pa nedvomno je, da zagotavlja učinkovanje ustavnih pravic tudi med zasebnopravnimi subjekti, kar je mogoče razložiti tudi z določilom 41. člena Zakona o društvih, ki določa:

(1) da društvu, ki izvaja dejavnost iz 3. člena tega zakona, sodišče delovanje s sodno odločbo prepove.

(2) Upravni organi in nosilci javnih pooblastil, ki za razloge iz prejšnjega odstavka izvedo pri izvrševanju svojih pooblastil, morajo državnemu tožilcu podati prijavo o takem delovanju društva.

(3) Če državni tožilec na podlagi prijave organov oziroma nosilcev javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka, fizičnih ali pravnih oseb oziroma po uradni dolžnosti oceni, da so razlogi dejansko podani, vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije tožbo za prepoved delovanja društva.

(4) Postopek za prepoved delovanja društva je nujen.

(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za primere, ko je podana odgovornost društva za kaznivo dejanje po določbah predpisov, ki urejajo odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja.

Tožeča stranka je prijavo pri Državnem tožilstvu vložila.

Od Vrhovnega državnega tožilstva je 16.2.2017 prejela odgovor, da je sicer Zakon o društvih res dal zakonsko pooblastilo državnemu tožilcu za vložitev tožbe pri Upravnem sodišču RS za prepoved delovanja društva, ki izvaja dejavnost v nasprotju s prepovedmi iz 3. čl. Zakona o društvih (tožilstvo pomotoma zapiše ZDR-1, to je zakona o delovnih razmerjih, namesto ZDru-1). Omejitve, ki jih ZDru-1 v tretjem členu določa, so:

(1) Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni.

(2) Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.

Državno tožilstvo navkljub jasni zakonski dikciji zapiše, da je mogoče pravico do zbiranja in združevanja v okviru društva omejiti le z ukrepi kazenskega prava in se pri tem sklicuje na peti odstavek 41, člena ZDru-1 in sicer, da:

»Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za primere, ko je podana odgovornost društva za kaznivo dejanje po določbah predpisov, ki urejajo odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja.«

Nadalje tožilstvo navaja, da ni dopusten državnotožilski preizkus zatrjevanih aktivnosti ZZB NOB in njenih članov, ki po navedbah prijavitelja merijo na kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti iz 297. čl. KZ-1 in smiselno tudi na nekatera kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine iz 16. poglavja KZ-1. Tožilstvo se pri tem povsem napačno sklicuje na 42. člen istega zakona, ki pa govori o tem, da

»(1)Društvo preneha po samem zakonu, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena tega zakona.

(2) Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.«

V takem primeru gre torej izključno za ugotovitev prenehanja delovanja društva in ne za postopek ugotavljanja ali obstojijo razlogi za prepoved delovanja društva.

Ker 3. člen ZDru-1 določa v 1. odstavku: »Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni«, je izgovor tožilstva milo rečeno popolno sprenevedanje. V kolikor tožilstvo meni, da gre za kaznivo dejanje tožene stranke, bi moralo pričeti s predkazenskim in kazenskim postopkom proti toženi stranki ali pa dati v ustavno presojo 3. odstavek ZDru-1, ker očitno meni, da isti opis dejanja ne more biti predmet presoje upravnega sodišča in da posega v ustavno pravico do združevanja in hkrati kazenskega postopka in s tem izrekom kazenske sankcije.

V nadaljevanju tožilstvo zapiše, da je tožba na Upravno sodišče s strani tožilstva možna in mogoča le v primeru, da se društvu očita ravnanje, ki dosega pravni standard prekrška. Stališče tožilstva je torej, da v 3. členu ZDru-1 določena dejavnost  društva, ki »merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni«, ne dosegajo standarda prekrška? Ukrepanja tožilstva, ki bi ob zaznavi kaznivega dejanja bilo dolžno kazenskopravno ukrepati pa tudi ni zaznati. Nasilno spreminjanje ustavne ureditve brez dvoma ni prekršek, prav tako tudi ne vse ostalo našteto v 3. členu Zakona o društvih. Vrhovno državno tožilstvo je povsem neupravičeno zavrnilo prijavo in zahtevo, da prične s postopkom pri Upravnem sodišču, zato je  tožeča stranka to primorana storiti sama.

Dokaz:  prijava na Okrožno državno tožilstvo

              odgovor Vrhovnega državnega tožilstva

IV.

Pavel Jamnik, ki je vodil ali še vodi policijsko akcijo Sprava, ki v kazenskopravnem smislu ni dočakala niti začetka, kaj šele epiloga, je o množičnih prikritih grobiščih slovensko javnost dovolj osvestil, da je ravnanje tožene stranke, s tem ko zanika množične poboje in zamolčane žrtve ter njihove grobove,napad na temeljne človekove pravice, to je do pravice do obveščenosti po 39. čl. Ustave RS. Temeljno civilizacijsko načelo je, da se človeka po smrti pokoplje in da se njegov grob označi, da lahko svojci in prijatelji ta grob obiskujejo in se mrtvemu poklonijo. Popolno zanikanje in žaljenje raziskovalcev povojnih morišč, nenazadnje tudi predsednika države RS, ki si jo privošči tožena stranka na svoji spletni strani, pomeni brez dvoma uresničitev vseh znakov iz 3. člena ZDru-1.

Več kot 600 popisanih in evidentiranih grobišč ni in ne more biti opravičeno z ničemer. Da za morijo ni bilo in ni opravičila, je jasno iz ravnanja članov ZZB NOB, ki te dogodke še danes zanikajo. V kolikor bi šlo za upravičene (???) pomore sovražne vojske, ne bi bilo nobene potrebe po molku 70 let in zanikanju najhujšega zločina v Republiki Sloveniji.

V knjigi Huda jama Skrito za enajstimi pregradami (stran 203-209) je mogoče prebrati, da je Jamnik razmišljal o tem, da bi predlagal Zvezi združenj borcev, naj pozove svoje člane, da bi sodelovali pri raziskavah povojnih dogodkov, česar pa tožena stranka ni naredila niti enkrat samkrat. Če na grobo citiramo, tožena stranka, ki si prizadeva, za ohranjanje vrednost NOB, tistega, kar bi edino lahko opralo NOB in ohranilo njene vrednote, namreč razkritja zločinov revolucije, ne stori. V tedniku Mladina so poziv Jamnika toženi stranki poskušali kriminalizirati in zahtevali njegovo odgovornost zaradi domnevne zlorabe pooblastil.

Dejavnost tožene stranke ni ohranjanje vrednot NOB temveč prikrivanje najhujših zločinov, kaznivih dejanj zoper človečnost.

Prav tako je v knjigi Huda jama Skrito za enajstimi pregradami na strani 35 objavljena fotografija na novo postavljene kapele, ki je bila oskrunjena z napisom »smrt fašizmu« in z narisano zvezdo. Napis »smrt fašizmu« je očitno posledica v statutu tožene stranke opredeljene dejavnosti: »gojiti in utrjevati uporniška, protifašistična izročila slovenskega naroda«.

Na spletni strani tožene stranke je še danes zapis Milana Gorjanca, podpredsednika društva, ki prav tako izpolnjuje vse znake, naštete v 3. čl. ZDru-1. Omenjeni daje »lekcijo« predsedniku države z besedami:  »V oktobru so se pri nas vrstili nekakšni pietetni dogodki, ko so se politiki klanjali nad kostmi padlih sovražnikov v drugi svetovni vojni. Videti pa je bilo kot osladen politično-propagandni šov z udeležbo najvišjih predstavnikov demokracije Slovenije in Hrvaške. Ti nesrečni ljudje naj bi bili nedolžni, saj naj bi bili žrtve »komunističnega nasilja«. Nekateri celo zatrjujejo, da so jih pomorili slovenski partizani. Bratski Hrvati nas obtožujejo, da je Slovenija največja grobnica Hrvatov in da jih v slovenski zemlji trohni nad sto tisoč. V poduk našemu predsedniku in v vednost Sloveniji je treba napisati, kdo so bili ti nesrečniki v Hudi jami.«

Zanikanje genocida, kar je morilsko divjanje nedvomno bilo, ni samo prekršek, je tudi nezastarljivo kaznivo dejanje, zapis pa je več kot utemeljen razlog za prepoved delovanja omenjenega društva.

Nadalje, Delo, 26.11.2016, je bil objavljen članek, katerega demantija tožena stranka ni objavila niti se od zapisanega in od besed svojega podpredsednika ni distancirala.

»Slovencem je dovolj Evropske unije in Nata«
Ob 73-letnici Avnoja je v Jajcu potekala spominska slovesnost. Komunisti nastavili zametke za vnovično združitev Jugoslavije.

Bojan Rajšek
sob, 26.11.2016, 16:33

Jajce – Več kot 2000 ljudi se je danes zbralo v bosanskem mestecu Jajcu, ob sotočju Vrbasa in Plive, da bi obujali spomine na rojstvo nekdanje SFRJ pred 73 leti. Vihrale so zastave s peterokrako zvezdo. Borčevske organizacije iz vseh nekdanjih bratskih socialističnih republik so ob tej priložnosti polagale vence pred spomenik padlim partizanom.

Odkar od leta 2008 poteka manifestacija v Jajcu, je danes položilo vence k spomeniku padlih domoljubov rekordnih 50 delegacij iz vseh nekdanjih jugoslovanskih republik, med njimi tudi tri iz Srbije. Najštevilčnejša je bila delegacija slovenske ZZB za vrednote NOB, ki jo je vodil Milan Gorjanc. Na vprašanje spletnega Dela, kaj mu 73 let po drugem zasedanju Avnoja pomeni ta nekdanji praznik, je odgovoril, da smo bili skupaj v isti državi sedem desetletji, zato je prav, da ljudje ne pozabijo. Zato takšno druženje tudi osebno podpira.

Gorjanc meni, da pri vsem tem ne gre za jugonostalgijo in da Slovenci, ki so danes prišli v Jajce, niso nobeni jugonostalgiki, ampak so preprosto naveličani Nata in Evropske unije. Gorjanc je prepričan, da če Avnoja ne bi bilo, danes tudi Slovenija ne bi obstajala, saj bi bila razdeljena med Avstrijo, Italijo, Madžarsko in delno tudi med Hrvaško in kot narod bi bili izbrisani z obličja zemlje. Na spominski slovesnosti v muzeju Avnoja pa je Gorjanc z mesta, kjer so predstavniki vseh jugoslovanskih narodov 29. in 30. novembra leta 1943 sprejeli usodne odločitve, pred nabito dvorano med drugim vzkliknil: »Ubili so nam Jugoslavijo, ne pa tudi jugoslovanskega duha.« Za izrečene besede je požel ogromen aplavz navzočih.

Kapitalist iz Zenice, ki to menda ni
Lastnik bosanskega podjetja DDI d.o.o Jasmin Halilović, ki se je tega antifašističnega zborovanja udeležil s polnim avtobusom sovražnikov fašizma iz Zenice, je povedal, da se tradicionalno udeležujejo vseh manifestacij v krajih, kjer se je nekoč gradila SFRJ. »Morda tega ne bom doživel, ampak zagotovo se bodo narodi Jugoslavije nekoč spet združili,« je prepričan Halilović, ki mu je zelo žal, da je pred četrt stoletja razpadla država, ki je svojim državljanom omogočala brezplačno šolstvo, socialno in zdravstveno zavarovanje in kar je po njegovem trdnem prepričanju še posebej pomembno, ljudje so se imeli radi, ne glede na nacionalno pripadnost.

»Če bi imel možnost, bi rad vprašal naše politike iz vseh jugoslovanskih držav, kaj so nam lepega naredili s to njihovo demokracijo in zakaj prodajajo tisto, kar so desetletja ustvarjale generacije, in zakaj ne tistega, kar je njihovo. Banda nas je okradla« je prepričan Halilović, ki noče slišati, da je tudi sam postal kapitalist, saj je lastnik podjetja s 35 zaposlenimi. »Poslušaj, ti novinar. Moji delavci imajo po 800 evrov plače na mesec in so prosti za novo leto, bajram, božič in tudi sam plačam avtobus za protifašistično zborovanje v Jajcu. Jaz mojih delavcev ne izkoriščam, kakor to počno tisti pravi kapitalisti,« je pribil Halilović.

Zametek tretje Jugoslavije?
V Jajcu so danes povsem neodvisno od spominske slovesnosti in skoraj v ilegali komunistični pripadniki iz vseh šestih nekdanjih jugoslovanskih republik ustanovili Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije. Kakor je za spletno Delo tik pred tem dogodkom povedal slovenski predstavnik A. S. iz Cerknice, želijo komunisti vnovič združiti vse jugoslovanske narode v skupno državo in nasprotujejo imperialistični politiki zahodnih sil, ki da želi povsem zasužnjiti jugoslovanske narode.

»V Sloveniji je bilo veliko komunistov, za katere se je izkazalo, da so to bili zato, da so postali izkoriščevalski kapitalisti. Vsi pripadniki t. i. levih in t. i. desnih strank so za nas izdajalci in tudi lažna levica je kriva, da je pred četrt stoletja razpadla Jugoslavija. Evropsko unijo smo v okviru Jugoslavije že imeli in to hočemo ponovno ustvariti« je povedal sogovornik iz Notranjske, ki ne želi biti imenovan. Dodal je, da z Rusko federacijo, kakor tudi s kitajsko komunistično partijo gradijo odnose na enakopravnih temeljih.

DOKAZ : Huda jama, Mitja Ferenc, Mehmedalija Alić, Pavel Jamnik, stran 203 do 209,

spletna stran tožene stranke,

članek objavljen v Delu 26.11.2016 http://www.delo.si/svet/sosescina/slovencem-je-dovolj-evropske-unije-in-nata.html

fotografija stran 35 Huda jama, Mitja Ferenc, Mehmedalija Alić, Pavel Jamnik

DOKAZ : Huda jama, Mitja Ferenc, Mehmedalija Alić, Pavel Jamnik, stran 203 do 209, spletna stran tožene stranke, članek objavljen v Delu 26.11.2016 http://www.delo.si/svet/sosescina/slovencem-je-dovolj-evropske-unije-in-nata.html, fotografija stran 35 Huda jama, Mitja Ferenc, Mehmedalija Alić, Pavel Jamni.

V.

Ustava RS je jasna, prav tako Kazenski zakonik. Slovenija je vstopila v Evropsko unijo in v zvezo Nato na podlagi posvetovalnega referenduma in z odločitvijo za zvezo Nato preko 60% in EU preko 80% volivcev. Tožena stranka ne more in ne sme predstavljati državljanov RS, zanikovati njihove svobodne odločitve in hujskati k rušitvi obstoječega ustavnega reda. Takšno govorjenje, celo v tujini, pa predstavlja brez dvoma razloge za prepoved delovanja društva kot celote.

DOKAZ: kot v prejšnjih točkah

Prisiljena k tožbi, tožeča stranka

p r e d l a g a ,

da naslovno sodišče dopusti in izvede predlagane dokaze in izda naslednjo

S O D B O

Društvu Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije se iz razlogov po 3. odstavku Zakona o društvih-1 prepove nadaljnje delovanje.

Tožena stranka je dolžna plačati tožeči stranki njene pravdne stroške v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ne bo izvršbe.

PROŠNJA ZA TAKSNO OPROSTITEV

Tožeča stranka nima denarnih sredstev, saj ne prejema nikakršnega proračunskega denarja in se financira izključno iz članarin, ki pa jih potroši za izvrševanje svoje osnovne dejavnosti. Zato prosi, da jo sodišče oprosti plačila sodnih taks.

Ljubljana, 3.7.2017

Društvo za ureditev zamolčanih grobov

 • VERZIFIKATOR

  Stano Turnski

  PTIČI PRI DRŽAVNI PIČI

  Boter je petelin sanjal
  o minulih zlatih časih,
  ki doživljal jih je včasih,
  ko sovraga je preganjal.

  Ptičja zbrana vsa družina
  je nebo osvobodila,
  vsaj tako je govorila,
  z njo ponavljala mladina.

  Na kopicah je mrličev,
  svojo si kovala srečo,
  vso prebarvano z rdečo
  zveza združenih je ptičev.

  Dolgo le za ptičji rod
  je nebo bilo odprto,
  drugim zgoraj vse zaprto,
  ptič je kraljeval povsod.

  Je po nebu paradiral,
  hvalil stare ptičje boje,
  ti bili so del prevzgoje,
  sam priznanja je pobiral.

  A ta čas se je končal,
  padel namreč bil je zid,
  za katerim varno skrit,
  ptič je nebu kraljeval.

  Slišali smo iz Berlina,
  da zidovje je podrto
  in nebo zdaj vsem odprto,
  ne zgolj ptičev domovina.

  Nekaj časa izgubljeno
  ptički gor v nebo so zrli,
  cmok s težavami požrli,
  spet lovili zamujeno.

  Ptičja borbena družina
  se v golobčka transformira,
  v demokrata zamaskira,
  zdaj civilna so skupina.

  Nič več zveza združenj ptičev,
  se odtlej ne imenuje,
  novo brž ime si skuje:
  zveza za vrednote tičev.

  Zvezo vendar nekaj tare,
  borbenosti ni več prave,
  kratke vse bolj so zabave,
  polne preživete šare.

  Jata kvišku se ozira,
  tam prešteva zvezde rdeče,
  išče pot zgubljene sreče,
  barve druge vse prezira.

  Starih jastrebov zmanjkuje,
  šli so že k nebeški sreči,
  je ostal petelin rdeči,
  on zdaj putkam gospoduje.

  Ptičev pravih ni letalcev,
  najdeš putke, račke, noje,
  ti navajeni so hoje,
  zdaj celo ni več padalcev.

  Tistih, ki izšli iz bojev,
  še za gnezdo ni ostalo,
  je potrebno že dvigalo,
  da se dvigne nekaj nojev.

  Pa izumijo slepilo,
  da bi vtis z njim naredili
  o izjemni ptičji sili,
  češ ogromno je število.

  So vzgojili si mladičev,
  vsake vrste, vsake rase,
  da družina jim prerase
  v zvezo združenj vseh sort tičev.

  Zbobnali so kruhoborcev,
  konkurentov za drobtine,
  njih velike so skomine,
  vtis dobil boš bosih škorcev.

  Kakšni to so vendar tiči,
  ki zgolj ena reč jih druži
  in le ta jih ne razdruži –
  hrana pri državni piči?

  Dokler ptička pičo kljuje,
  jatice se bo držala,
  pridno v vrsti z repkom stala,
  saj za to ni treba muje.

  Kadar ptičja je parada,
  si nadene rdeče perje,
  paradira do večerje
  in to vsa je maškarada.

  Vendar evolucija
  ptičev teh razvoj zavira,
  genski jim zapis razdira
  kontra-revolucija.

  Ptiček tak se ne razvija,
  v kletki pridno čaka piče,
  kar prihodnosti se tiče,
  ta pač v svojo smer zavija.

  Ker ustavljena je rast,
  ptiček, ki nič več ne leta,
  s perjem komaj še opleta,
  v lastno se ujame past.

  Ko več ne dobi večerje,
  ko nihče ga več ne pita,
  in ko jatica ni sita,
  ne ostane niti perje.

  • Nata

   + + + + + + + + + Upam, da bom dočakala čas,
   ko ptič v lastno se ujame past ??

   • VERZIFIKATOR

    Boste.
    Nostradamus

 • janez zorman

  Bravo. Čestitke za pogum in za pokončno dejanje, pokončne Slovenke !

 • Demonkrat

  Komunizem je zlo

 • princeska

  Odlično Lucija, odlično. Sama bi dodala še kakšno točko, toda v bistvu je to to. Tale sodba bi lahko sprožila plaz podobnih razsodb, kajti takih društev je še kar nekaj, zlasti pa je v Sloveniji malo morje uradnih institucij, ki dokazno delujejo tako, da spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni.

  • Vera

   Dodala bi samo to, da so ” društva ” , ki podpirajo OF bogato financirana iz našega denarja . Tega več ne sme biti !

 • althar

  Klobuk dol za pogum! Uspeha sicer ne bo, ker si vazalno čebinsko pravosodje ne bo upalo niti razsojati, kaj šele razsoditi proti svojim gospodarjem, a precedens je tukaj.
  Nekoč bo zmagala tudi resnica – na koncu namreč vedno zmaga.

  • rrrrr

   Morda res ne bo uspeha takoj. Ampak razpoka na razpoko v skalni gmoti, NOB laž imenovani, pa bo razpadla. In kot praviš, rasnica vedno zmaga.

 • Mojca pokraculja

  Bravo, bravo Lucija ! “To nam deli “- parafraziram ! Že vidim in slišim na drugi strani, kako si vijejo roke in tuhtajo. Najprej bodo tuhtali, kako proceduralno zadevo rešiti elegantno tako, da se tožba zavrže oziroma da se izrečejo za nepristojne. Itak !

 • MladiLiberalec

  Pravi in uravnotežen odgovor na dogodke med drugo svetovno vojno in neposredno po njej imamo po mojem liberalci. Tudi po našem pravu so te stvari bolj urejene kot si večina misli samo v zavest še niso prodrle.

  Najprej kdo je bil takrat zakonita oblast. To je bila OF nikakor ne okupatorji ali kolaboranti. Stara oblast kraljevine Jugoslavije je razpadla s kapitulacijo. Kar je od nje ostalo v obliki londonske vlade se je na koncu poleti 1944 s sporazumom Tito-Šubašič tudi spojilo z de facto oblastjo ki jo je vzpostavilo odporniško gibanje. Okupatorska oblast pa je bila teroristična in se ni držala mednarodnega prava zato je OF tudi preklicala njene odloke. Obsojena je bila pa tudi na mednarodni ravni. Kolaboranti MVAC ali domobranstvo so bili del okupatorjevih vojaških sil in teror aparata.

  V OF ki je bila sprva pluralno zastavljena saj so komunisti jamčili lojalnost drugim skupinam in ne obratno je KP počasi prevzemala več in več oblasti in usmerjala odporniško gibanje v svoje načrte. Ta proces je dosegel višek z Dolomitsko izjavo. S sporazumom Tito-Šubašič pa je bilo med drugim določeno da se po vojni ne bo uvajal komunizem. Tako da je šlo za neko formalno sanacijo in vračanje zoper k večji širini in pluralnosti kar se sicer žal po vojni ni uresničilo.

  Ne glede na to da je bila OF zakonita oblast so bili nekateri njeni odloki v nasprotju s pravom kot so ga poznali civilizirani narodi. Recimo kako so definirali in procesuirali narodno izdajo. Vse civilne žrtve vojne ne glede na stran na kateri so padle so po naši zakonodaji žrtve vojne. Tudi sama pripadnost MVAC ali domobrancem ni kazniva razen če je nekdo pristopil k tem formacijam prostovoljno ali pa je imel v njih organizacijsko in vodilno vlogo. Za povojne izvensodne poboje pripada svojcem žrtev odškodnina.

  To pa ne pomeni da nekateri niso imeli tudi sojenj primerljivih s pravili ki so takrat veljala za civilizirane narode npr Rupnik ali Hacin ali pa voditelji MVAC na kočevskem procesu jeseni 1943.

  • Nata

   No, to , da je bila OF zakonita oblast, je pa že malo preveč !!

   • MladiLiberalec

    Ja OF je imela program da se bori za narodne in clovekove pravice. Vkljucno s pravico do samoodlocbe! Kot odpornisko gibanje slov. naroda je imela tudi pravico in dolznost da preklice vse okupatorjeve odloke ki so ze od zacetka krsili vojne zakone in uvajali protinarodni teror nad narodom. Da je bila OF zakonita oblast sledi tudi iz tega da je dosegla mednarodno priznanje in da so se predstavniki stare jug. vlade zdruzili z novo partizansko oblastjo.

    • tohuvabohu

     Ti si nekoliko zmeden, liberalček (kdo pa ste vi, liberalci?). OF ni bila nobena zakonita oblast, saj niti oblast ni bila, ker ni imela nobenih atributov oblasti. O kakršnikoli legitimnosti “oblasti” OF pa je škoda vsake besede.

     • MladiLiberalec

      Kdo smo liberalci? Slovenska intelektualna elita. Vrhovno sodisce je tudi v zadnji sodbi jasno povedalo da je bila OF zakonita oblast.

     • tohuvabohu

      Kako bo zakonita, če sploh ni bila oblast. To je vrhunska neumnost. To je bila tolpa teroristov, ki si je prigrabila oblast v stilu Islamske države. Vrhovno sodišče je to reklo zato, ker bi sicer moralo ustreči pritožbi, tega pa si v trenutni situaciji ne more in ne sme privoščiti. Toliko o stanju demokracije v Sloveniji. Ko celo nekakšni liberalci (kdo pa ste?) lezejo rdečkarjem v rit.

     • MladiLiberalec

      OF je imela podporo naroda kar je potrjeno ker se je narodu upirala kolaboracija s fasisti in nacisti. Plebiscitne akcije so jasno pokazale podporo OF. Teroristi so bili okupatorji.

     • Lustrator

      Kakšno podporo naroda vendar? Komunistična partija, ki je vodila OF ni imela med Slovenci več kot 5% podpore, skupaj z ostalimi nasedlimi gibanji (krščanskimi socialisti, jugoslovanskimi sokoli,…) bi MORDA zbrali max 15%, vsi ostali so bili na strani uradne, demokratično izvoljene državne oblasti. Narodu so se upirale skrivaške partizanske akcije (ki so jim vedno sledile represalije okupatorjev), partizansko plenjenje po domovih in nasilno širjenje komunistične ideologije, čemur so se tudi (žal prepozno in preslabo organiziralo) uprli – najprej preko vaških stražarjev, kasneje domobrancev. Ljudje, ki so se pridruževali OF so bili v to večinoma (ne pa vsi – in tem bi morali še posebej ostro soditi) prisiljeni, saj je bil to edini način za zaščito lastnih življenj in družin pred rdečim, mislili pa so (zmotno) da tudi proti okupatorjevim, terorjem. Še po vojni, ko je bil velik del protikomunistov že pomorjen ali pa so zbežali v tujino, je bila velika večina Slovencev protikomunistično, torej proti-OF usmerjenih, čeprav so s svojim svetovnim nazorom tvegali pretepanja, zapore, razlastitve in celo življenja.

      “Teroristi so bili okupatorji.”
      S tem bi se lahko celo strinjal, če bi seveda definiral na katere okupatorje misliš – med vsemi silami, ki so okupirale Slovenijo in Jugoslavijo, so bili partizani daleč najbolj aktivni v boju proti lastni krvi, pa niti formalna zakonita vojska niso bili.
      Italijanom in Nemcem v svojih uniformah tega pač ne moreš očitati, saj so kot uradna vojska svojih držav odgovarjali tako svojim nadrejenim kakor mednarodnem vojaškem pravu, zato je bilo njihovo vojskovanje popolnoma drugačno od tistega kar so se šli partizani na področju celotne Juge – zahrbtne asasinacije neoboroženih civilistov s poudarkom na potencialnih političnih nasprotnikih, boj z Nemci pa je bil omejen na več ali manj posamične umore posameznikov iz zasede, saj so vedeli na kakšen način se bodo le ti odzvali, ko bodo “osvoboditelji” hrabro pobrali šila in kopita s kraja zločina in bodo na razpolago ostale le še nebranjene slovenske vasi – idealen teritorij za kasnejše novačenje partizanskih borcev.

     • Nata

      + + + + + ++ + + +

     • MladiLiberalec

      Ta revizioniaticna zgodovina si ne zasluzi imena zgodovona. Res je bilo potrebno zgod. stroko dopolniti s preiskavo dolocenih tabu tem vendar kar je dobro utemeljeno je pa dobro utemeljeno. Boj partizanov proti okupatorjem je bil aktiven. Teror okupatorjev in kolaborantov pa precej vecji od partizanskega. Vecina naroda je OF podpirala ze na zacetku vojne kar potrjujejo vse strani v svojih virih. Kasneje proti koncu vojne ko je bilo ze jasno kdo bo zmagal pa se je podpora se povecala.

     • Lustrator

      Dobro utemeljeno??

      No, potem pa za začetek utemelji te svoje besede;

      – ” Boj partizanov proti okupatorjem je bil aktiven.”
      Tako aktiven, da so v celotni vojni pokosili manj kot 1000 njihovih vojakov, medtem ko je umrlo 100x toliko Slovencev? Ali tako aktiven, da niso v celotni vojni občutneje poškodovali niti ene same za Nemčijo pomembnejše inforastrukture, čeprav so jim bile ključne oskrbovalne poti železnice neprestano pred nosom?

      – “Teror okupatorjev in kolaborantov pa precej vecji od partizanskega.”
      Pred pričetkom partizanskega terorja ni bilo pri nas niti omembe vrednega terorja s strani okupatorjev, prav tako ni bilo ne vaških stražarjev, ne domobrancev, kaj šele njihovega domnevnega terorja. Ni to, milo rečeno, zanimivo dejstvo? Ga lahko zanikaš?

      -“Vecina naroda je OF podpirala ze na zacetku vojne kar potrjujejo vse strani v svojih virih. ”
      Katere strani v katerih virih vendar? Prav nobena etablirana omembe vredna politična struja se ni pridružila OF-u, niti ni bila vanj vabljena, saj v skupni pobudi komunistična partija ne bi mogla priti niti do besede, njihovo namero po izvedbi komunistične revolucije pa bi prebrali že takoj po prvem sestanku (nekateri so to vedeli že prej – žal so vsi končali pod zemljo).

     • MladiLiberalec

      Objavil sem podatke za prvi dve leti vojne. Samo na osnovi okupatorjevih porocil o vecjih bojih je razvidno da je padlo vec kot 720 okupatorjevih vojakov. In boji so postajali jeseni 1943 in nadalje samo se bolj intenzivni. V bitki za Trst na koncu vojne je padlo preko 500 Nemcev.

      Na odpor je okupator res reagiral s povecanim terorjem vendar je bil teror ze prej in ne vedno povezan z odporom in tako je bilo povsod po Evropi.

      Glede moci OF so tako partizanska kot okupatorjeva porocila in porocila nasprotnikov OF. Sem jih tudi ze navajal nekaj.
      Ljudje so zavrgli stare stranke zaradi kolaboracije v Graziolijevi konzulti. Podpora OF je ze leta 1941 postala mnozicna. Sicer pa je OF povabila tudi nekatere vecje skupine k sodelovanju in so bila pogajanja vse nekje do konca 1941. Voditeljev bivse Sls pa res niso povabili ampak so imeli dober razlog saj so sedeli v fasisticni konzulti.

     • rrrrr

      Vau, komaj sedemletnik, pa tako dober prepis Repetovega Udbenika zgodovine za pionirje do 3. razreda o.š.

     • MladiLiberalec

      XD

     • rrrrr

      XD?Ne, XXSM!

     • MladiLiberalec

      Kr neki

    • Nata

     Če je imela program, pa tistih svojih zelo zanimivih 10 točk. . . . . . in če je – tako za kamuflažo dovolila priključiti se tudi nekaterim drugim, ki jih je potem izključila, še ni rečeno , da je takrat imela oblast !! Takrat so še tipali, kako in kaj bodo ljudstvo potegnili za nos.

  • tohuvabohu

   A si spet zgrešil poanto, sirota? Govor je o nekem društvu, katerega obstoj, statut in način delovanja je v nasprotju z zakoni.

  • Lustrator

   Če bi se šalil, bi bilo še zabavno. Ti je že kdo omenil, da smo (vsaj formalno) leta 2017 in v EU, zato ti ni potrebno v javnosti pisati uradne, s strani partije potrjene, zgodovine? Razen seveda če tvoj namen ni raziskovanje zgodovine, ampak vzdrževanje laži vsajenih v jedro našega izobraževalnega sistema.

 • Darth Vader

  pomoje bi si vsi mogl pogledat, kaj je povedal Rado Pezdir na TVS v intervjuju o UDBI in načinu delovanja vzporednega bančnega in gospodarskega sistema, ki je preživel razpad jugoslavije….bo zgodba večini ljudi bolj jasna http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174479889

  • šmentanamuha

   Hvala za povezavo, Darth Vader.

  • samotoje

   Ta intervju bi moral biti del učnega programa pri pouku zgodovine v vseh srednjih šolah. In še to- iz osebnega izkustva vem, da je vse res. Še premalo se ve.

 • Hun

  tožba v z izredno kratko vsebino…res lena odvetnica

  • Lustrator

   Kratko? V normalni državi bi zadostoval že sam pogled na njihov logotip in njeni odgovorni bi se že znašli pred zasliševalci. V tem društvu je s slovensko ustavo skregano prav celotno njihovo poslanstvo, zapisi, besede in dejanja. Dokler družba tolerira takšna zločinska interesna združenja, nismo iz totalitarizma naredili niti enega samega koraka in se lahko mirno primerjamo s Stalinovo Sovjetsko zvezo ali Hitlerjevo Nemčijo. To društvo ima v svojem osnovnem cilju ohranjati VREDNOTE NOB” in kdor dandanes po vseh razkritih posledicah teh “vrednot” ne ve za kaj gre, dobesedno kliče nad sebe in naš narod novo morijo.

   • Hun

    sodstvo laufa s polno paro samo za navadne smrtnike…tako prakso imas tud v ZDA tud tam ni nobene pravice kot tudi drugje po EU

    • Lustrator

     Sodstvo pri nas ne “laufa s polno paro” prav za nobenega in zato smo po stopnji pravne države na repu EU. Ne izgovarjaj se sedaj na druge, da bi ublažil krivdo naših rdečih tovarišev – dejstvo je, da ni nikjer PERFEKTNO, je pa tudi dejstvo, da so ponekod (na primer v ZDA) temu pojmu svetlobna leta bližje kot mi v slovenistanu.

     • Hun

      bolje ne bo nikoli ….vsaj v Slo ne

     • Lustrator

      Bo, bo, nikar se ne veseli prezgodaj. Resnica slej ko prej pride na dan – lahko jo zapečatite za desetletja, lahko tudi celo stoletja (kot npr. v Rusiji), a nekega dne se bo raja zbudila, poiskala krivce za njihovo mizerijo in takrat vam ne bodo pomagale niti vse udbovske milijarde v davčnih oazah, banke in firme državnega lastništva, celotna propagandna medijska mašinerija, celoten javni izobraževalni sistem in v končni fazi tudi krivosodje. Romune smo dolgo imeli za zaostale, pa so ta del opravili že leta 1989, morda bo nam to uspelo vsaj 50 let kasneje. Odvisno od naše politične inteligence/zaostalosti.

  • tohuvabohu

   Treba je ubiti prinašalca novic.

  • Hribouc

   Če že ne znaš, ne umeš igrati trota, vsaj budala ostani.
   Praznoglavi ravnogliharski nizkocenovni ploskoglavec brez haska in brez odmeva.Skoraj, no.
   Mene si zdramil le toliko, da ti dan spričevalo dneva.

   • Hun

    brez haska in nizkocenovna je ta tozba…ker je napisana na sekretu v casu nujne potrebe…velik bl se bi morala potrudit za ksn uspeh

 • Jovo Jamnica

  Ja. Kaj si jas mislim o toti Luciji? Nič dobrega. Na spletu jo Mikstone javno popluva… ona pa nič.

  Dokaz:

  http://www.mikstone.si/mikstone-report/item/801-kuzla-lazniva

  • janez zorman

   Naročniške, mamilaške štorije prebiraš ? Očitno ne poznaš “avtorja”. Tokrat si me presenetil.

   • rrrrr

    Jovica te ne more presenetiti.Je le malce bolj razgledan trol, ki na portalu poskuša z lepljenjem svojih favorite internetnih člankov zasejati dvom med razumnike na tem portalu. Rekli bi, da je naš strojnik iz Dupleka morda le kakšne tri razrede nad Tunkom, Krtačo, Slovencem, Hunom, Luckyassom Prletom in Goranćetom itd. in morda dva razreda nad Tarantelo, Opazovalcem in Duhcem. Vse skupaj pa šaka jada, po srbsko.
    Pa zakaj nam Udbin Intelligent service na portal ne pošlje vsaj enega malo bolj pregnanega in za fejkanje usposobljenega trola, ne pa revijalni prikaz svojih nedoraslih bumbarjev in na pol dementnih desusevcev. Tudi Udba ni več tista, kot je bila včasih. Tudi zato jo, Bogu hvala, jemlje jo hudič, pardon, Brozar.

    • Hribouc

     Vauuuuu, what an excellent expertize!
     Pohvalno.Ne popusti.

     • rrrrr

      Hribouc, bohlonej.

  • Lustrator

   Z lepim se hvališ. Osebno se raje drek pišem, kot pa da bi čital tiste njegove fekalije, kaj šele da bi se s tem hvalil. S tem komentarjem si pravzaprav dal Luciji velik kompliment, svoji spletni kredibilnosti pa naredil medvedjo uslugo, ki jo bo težko pozabiti – bo pa, če ne drugega, to priznanje razkrilo vzrok za marsikatero neumnost, ki si jo navrgel na tem portalu in sem se ob njej čudil, da je prišla izpod tvojih rok in ne rok kakšnega tunneka, “slovenca”, krtače in ostalih intelektualno osiromašenih lolekov.

  • tohuvabohu

   E, moj šegrte, ti ga pihneš.

   • Jovo Jamnica

    He,he… Važn je odzif…

    • tohuvabohu

     A ti bi na račun Lučke zdravil svoje komplekse?

  • Nata

   No, Jovo ? Popljuva jo znani pljuvalec !
   Zakaj bi pa šparala jezika in iskala vljudnostne fraze ? Ljudje, ki jih je ozmerjala, ne zaslužijo, da se jih ” ujčka ” in išče lepše izraze.Pač reče bobu, bob.Se ti ne zdi ??

  • štef

   Pa kje si našo tega norega mixtoneja. A ti to bereš ? Ne seri ga, no !
   Škoda časa, da berem te njegove laži za katere je še fino plačan, da laže.

  • Hribouc

   Nisam vedo, da tudi misl’š!

 • goldhorn

  Samo financiranje naj se jim ukine, pa bodo kmalu propadli.

 • samotoje

  Hvala, Lucija, tudi v imenu mojih vnukov.

  • rrrrr

   Lepo povedano!

  • Hribouc

   Ja, absolutno, podpišem, hvala, Lucija!

 • Lustrator

  Bravo Lucija, direktno v sršenje gnezdo, ideološko osnovo vsega zla, ki še v 21. stoletju znotraj EU drži našo domovino v totalitarnih okovih.

  Sicer glede na nelustrirano stanje našega pravosodja in vpreženost v paradržavno oblast težko pričakujemo pravično razsodbo, ima pa zdaj upravno sodišče idealno priložnost, da spremeni trend in nam dokaže, da se stvari VENDARLE premikajo v smer demokratizacije Slovenije. Bodo imeli pogum za kaj takega?

  • rrrrr

   Stvari se NEDVOMNO premikajo. Precej prazno slovensko domoljubno ozvezdje v letošnjem letu dobiva kar dve novi, sveži in hitro se vzpenjajoči zvezdi: Lucijo in Anžeta.

 • Aron

  Za odvetnico precej slabo pripravljena tožba, brez pametnih dokazov (neka slika nekega grafita pač ni dokaz). Tožnica tudi nikakor ni uspela dokazati vzročne zveze, zato verjamem, da bo sodišče tožbo zavrglo kot neutemeljeno po zakonu.

  • tohuvabohu

   Ne da verjameš, ampak veš. Vemo itak vsi. Smo pač še globoko v socializmu. Udbomafija na pohodu.

   • Aron

    Ni razlog v sodišču. Takega zmazka od tožbe pač ne moreš oddati in pričakovati na pozitiven razplet.

   • KIKI

    Če bi bila UDBA na pohodu, bi jo lahko ustavili, vendar UDBA je tu in to občutimo vsak dan na svojih plečih!

  • Olga

   Obstajajo mednarodna sodišča! Tokrat se ne boste skrili! Tudi Perković in Mustać nista ušla! Dokazi se vedno najdejo! Tudi za Bavcona obstaja priča z morišča!!!
   Makarovička s svojim poveličevanjem (sm)rdeče zvezde sredi Ljubljane z vedenjem in odobravanjem najvišjega državnega vrha, ni dokaz?!

  • Lustrator

   Odvisno – ali so tam zaposleni tebi podobni brezglavi črkobralci ali pa tisti resnični pravniki (v Sloveniji izumrla vrsta), ki opravljajo svojo funkcijo na prvem mestu v skladu s PRAVICO.

   • Aron

    Pravica nima nobene veze s slabo pripravljeno tožbo. Že iz zraka se vidi, da je edini namen tožbe propaganda in ne resnična želja po prepovedi združenja.

    • Lustrator

     Propaganda koga ali česa? Slabo pripravljena tožba v kakšnem smislu? Že to, da meniš, da bi bilo treba o zločinski ideologiji društva prilagati na stotine strani dokumentov, kažejo na to, da si prav ti sam tisti, ki si želi, da do prepovedi delovanja ne bi prišlo.

    • Nata

     Oprost, da se vtikam.
     Pa menda ja ne misliš, da so mnoge silne, na nekaj sto straneh napisane tožbe, ki jih je zašuštralo naše sodstvo. . . . . v redu ?

 • Hribouc

  Kučanov mafijskokriminalni postboljševiški Rdeči Kombinat Slovenistan je satanska tvorba na peščeni obali najbolj krvavega stoletja v dokumentirani zgodovini človeštva – ekstra krvavega in zanikrno satanističnega ravno v Sloveniji – od epske knjige vseh knjig, VEDE dalje.
  Upam, da ste sinoči spremljali izpoved Franceta Turšiča , avtorja ” Med morilci, norci in ljudožerci” na NOVA24Tv o tem kakšen pošasten klavski monstrum je OF in njeni partizanski derivati ubijalske mašine
  komunistične partije Slovenije.
  -1-
  Tako nima nobene bodočnosti kot satanistična tvorba, ker zlo nikoli ne bo zmagalo! To je obljuba Boga Očeta Jezusovi sveti Materi Mariji, ki bo na koncu kači strla glavo.

  -2-
  Vedeti in razumeti je potrebno, da zlagani Mit o NOB Revoluciji ne opije vode v svojem lastnem začetku.
  Ne pije vode v nobeni od njenih satanistično krvavih faz revolucije – kjer je vedno šlo le za prilagajanje stalnim porazom na vseh poljih delovanja, še najbolj na bojnem polju in, absolutno, to zdaj dokumentarno vemo po knjigi Petra Battya:Titova velika prevara (Churchilla), za prilagajanje strateški multikolaboraciji na liniji London-Kairo-Berlin in Rim- London-Moskva – Vrhovni štab Tito in Baza 20 Kočevski rog!
  Vemo tudi zaradi kolaboracije komunistov in Tita z Italijani in, predvsem, z nemci po zadnji knjigi Petra Urbanca – nemogoče je mogoče !
  Pok.stara mati mi je vedno, dan za dnem pravila o grozi druge vojne&revolucije o nerazumljivostih, ki so se dogajale -odgovori so v razkriti kolaboraciji komunistov z italijansko vojsko in policijo in z Nemci – tu zdaj ni nobenih velikih dvomov-komunistična svinjskost, ki se je dogajala od španske vojne 1936 dalje-ko so španski slovenski borci delali v Gestapu in v paktu Molotov-Ribentrop ! Jasna svinjarija povezanosti in zraščenosti dveh monstrumov na satanskih temeljih, komunizma in nacizma!
  Le ta nima po razpadu SFRJ nobene vloge več.

  Razen, seveda, obupni poiskusi ustanavljanja novega vrhovnega štaba ali CK ZK iluzija YU !

 • Olga

  Komunistične zločince je treba skupaj z veleizdajalcem Kučanom postaviti pred mednarodno sodišče za komunistične zločine in jih do smrti zapreti!

 • Anton

  Hvala da se trudite za vse nas in naše otroke!

 • Jovo Jamnica

  Staroste in modreci v službi varuhov tega, več ali manj pogrošnega portala, vehementno v maniri Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori, obračunavajo s kompetenco moje malenkosti.
  Neprecenlivo!

  • Lustrator

   Si vsaj za trenutek pomislil, da bi utegnil biti povod v tem, da si se sam postavil v službo varuha te, več ali manj, zločinske organizacije?

   • Jovo Jamnica

    To je navadno podtikanje.

    • Lustrator

     Boš torej zdaj javno pojasnil zakaj te moti Lucijino junaško prizadevanje za očiščenje slovenije spon totalitarizma?

     • Jovo Jamnica

      Kje je bila, ko se je pacalo po kapelici. Zakaj šele danes, po 16. letih???

     • Lustrator

      Kakšno zvezo ima to s čemerkoli? Ta oskrunjena kapelica je le ena izmed tisočih primerkov vrhunske levaške kulture in civilizacijskega nivoja s katerimse srečujemo vsak dan kjerkoli trčimo nanje.

      Hvala Bogu za Lucijo, ki še ni obupala nad našim zatohlim, a dobro podmazanim ideološkim strojem. Kje si bil pa ti pred 16 leti? In kaj delaš dobrega za to našo ubogo domovino, kot da blatiš in provociraš tistih nekaj redkih domoljubov kolikor nas še živi izven Argentine in ZDA?

     • Jovo Jamnica

      Kdo pa sem jaz??? Takrat in še danes sem na strani spoštovanega Karla Kozica.

      http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US23269

     • Lustrator

      In s tem se celo hvališ?
      Zanimivo – sam sem začel SDS kot stranko (torej ne zgolj Janeza Janše in redkih v pozitivnem izstopajočih izjem) podrobneje spremljati prav po spremembi imena in hkrati tudi politike. Če je v Sloveniji nekaj česar je v politiki absolutno preveč, je to beseda “socialno” in če imamo nekaj česar je absolutno premalo (poleg Boga), je to prav Slovenija. SDS je s spremembo imena ubil 2 muhi na en mah in (kot vidim) še nekaj mušic, ki vam premik v domoljubje nikoli ni bil intimna opcija.

     • Jovo Jamnica

      SDS ni ubil nič. Samo največji titoisti v vodstvu stranke so si utrdili svoje položaje. Ko pomislim, kako so izigrali dr.Ludvika Čanžka…
      In ja, sem v prvi vrsti rodolub in Slovenec, kjerkoli na zemelski obli. Domoljubje je vezano na državni okvir, država pa je za mene samo vsota vrst raznih prisil, s katero vladajoči razred drži v pokorščini razred izkoriščanih.

     • Lustrator

      Lepo te prosim…

     • Jovo Jamnica

      Bode pa moglo preteči še mnogo vode po Dravi, da spremenim svoje mnenje…

     • Nata

      Ampak, Jovo? Saj drugače ne gre. Življenje je pač sožitje prisil vseh vrst. In kompromisov. Dobrih in slabih.
      Ja, je pa verjetno Slovencu v tujini veliko lažje biti Slovenec.
      To sem vedno govorila mojim pevskim prijateljem iz Argentine.
      Mi, ki smo ostali tu ( no, vsaj živi smo bili ), smo nosili vso težo te hudirjeve ideologije. Tudi nam morajo biti hvaležni za spremembe . Da so se lahko svobodno vrnili.
      Tudi jaz sem velik rodoljub . Resnični. Z vsemi komprosmisi n prisilami vred !!

     • Jovo Jamnica

      Žal, sem ponosni Slovenec po rodu, ne pa po pripadnosti državi Sloveniji. Če bi imel realno priložnost, bi ta državni okvir, ki me utesnjuje in daje občutek manjvrednosti v skupnosti, pri priči zapustil.

     • Nata

      Vendar pa se je Jovo kar pametno vprašal. . . . . . zakaj po 16 letih ?
      Moramo si tudi desni riznati, da tekmujemo med seboj, kdo bo koga, oni levaki se pa veselo režijo.
      Tako kot Hrvatje ob tej razsodbi !! Dobili so več, kot bi dobili. . . .

     • Lustrator

      Da se ne ponavljam, si preberi odgovor, ki sem ga napisal že njemu.
      S tekmovanjem ni nič narobe, tudi če je znotraj istega pola, to je za demokracijo celo dobro. Je pa problematično to, da imamo v Sloveniji trenutno le še eno samo stranko, ki si dejansko lahko reče demokratična (desna, če želiš), nekateri pa živijo v iluziji, da sta vsaj še dve in se potem čudijo zakaj ima SDS do njih podoben odnos kot do ortokomunističnega SD-ja ali Desusa.

     • Nata

      Seveda ti ne ugovarjam.Ne govorim o SD-ju in Desusu.
      A se vseeno sprašujem. Kako neki bo sama SDS uspela ? Kaj resno misliš, da se ne da vzpostaviti dialoga na desni ?

     • Lustrator

      SDS sama zelo težko in tudi ne bi bilo dobro ne za samo stranko kakor v končni fazi tudi demokracijo – prevelika moč v enih rokah je vedno nevarna. SDS vsekakor potrebuje še vsaj eno ali 2 močni stranki s katerima bi lahko naredili prvo normalno koalicijo v zgodovini Slovenije, a žal na te še vedno čakamo. SLS in NSi na silo spravljati v koalicijo, čeprav je danes več kot jasno, da plujejo skupaj z režimskim tokom, enostavno nima smisla. Roka jim je bila večkrat ponujena, pa jo je Nsi vsakič znova zavrnila s čimer se razkriva tudi njihov edini cilj – popularnost stranke pred dobrobitjo Slovenije. Dobro namreč vedo, da v primeru normalizacije dialoga z SDSom sledi medijski linč in posledična nevarnost izpada iz parlamenta na naslednjih volitvah – ne upa pa si tvegati in na čelo stranke postaviti nekoga, ki se tega ne boji in ki verjame, da lahko prepriča celo marsikaterega neopredeljenega, desusovca, ali celo SDS-ovca v smer žlahtne koservativne krščansko demokratske stranke – tak bi bil na primer g. Hojs ali Kucler Dolinarjeva. Če se v kratkem torej nič ne spremeni v politični smeri in oportuni drži NSi-ja in SLS-a, bi znali na njihov račun ogromno dobiti libertarci (Prstan) in Primc, ki bi z SDS-om lahko tvorili zmagovito kombinacijo. A previdno – v novonastalie stranke se pogosto “prešvercajo” koristoljubni škodljivci, ki državni interes prodajo rdečemu centru kapitala že za eno dobro plačano službico (kot na primer DLGV in Nsi).

      Dialog torej mora biti, a le s tistimi, ki ga želijo.

  • Nata

   Ne se jezit, Jovo.Saj portal ni pogrošen, je pa včasih malo rumen, no .Jaz osebno razumem marsikaj, kar napišejo, pa morda ne bi bilo potrebno. Veš, dobro veš, kako funkcionira levica. Prav vsak drekec izkoristi v svoje prid. Prav nič jih ni sram napadati tistega, ki kaj ve in je kaj razkril.Zato je ta način – zob za zob – edino mogoč.Saj je vse skupaj bob ob steno !! Jaz bi se ob takem sračkanju pogreznila od sramu v zemljo. Oni pa so še ponosni !?!?In, kar naprej trdijo in še bodo trdili svoje ” resnice ” ??
   Upam, da bomo vsi tole , kar si pripel, prebrali.Sem pa iskala. Kar nekam je izginilo. Če ne bi naredil kopije. . . . . . . .

 • Jovo Jamnica

  Jovo Jamnica > Nata 11 minutes ago
  Detected as spam This isn’t spam »

  Draga Nata. Fotografija kapelice v tem članku datira daleč nazaj. V Mladini se je o tem pisalo že leta 2001. Oglej si link in prosim, preberi članek.
  ———————-

  Ksenja Hahonina

  22. 10. 2001 | Mladina 42 | Politika

  “Treba je priznati smrt”
  Zakaj 56 let po vojni še vedno nimamo urejenih množičnih grobišč

  Tik pred Barbarinim rovom, starim rudniškim jaškom, je na tisti deževni dan, ko sva s fotografom iz Laškega zapeljala po makadamski cesti iz Celja v Hudo jamo, vladalo za množično povojno grobišče ustrezno mračnjaško razpoloženje. Pogled na stare sveče in uvele rože ter na oskrunjeno kapelico, ki je bila, kot priča tabla v njej, postavljena leta 1997, občutek le še globlje zasidra. “Dan, preden je Društvo za ureditev zamolčanih grobov priredilo slovesnost ob odprtju kapele, so bili okrog razmetani lepaki, češ izdajalci bodo dobili svoje,” je dejal bivši rudar, danes že upokojen domačin, ki z družino živi le nekaj metrov stran od kapele. “Po blagoslovitvi je nekdo kapelo polil z rjavo barvo in nanjo napisal ‘Smrt fašizmu’ in podobno. Barve so pustili kar pri kapeli. Še danes ne vemo, kdo naj bi bil to storil.” “Okrašeno” kapelo so po pričevanju domačinov posneli hrvaški novinarji, hrvaški svojci ležečih v rovu pa z leti vse bolj poredko zahajajo v Hudo jamo, ki so jo tako baje poimenovali sami rudarji, ker je bilo v njej daleč naokrog najteže delati. “Preden so jamo dokončno zaprli, so v njej pred območjem, kjer so bila trupla, tla posipali z belim peskom, tako da se je videlo, ali je kdo šel na prepovedano območje,” je povedal isti domačin, prebivalec večnadstropne hiše, ki so jo revirji nekdaj uporabljali kot pisarno in slačilnico. “Ko sem bil še župan, smo na občini podprli postavitev kapele,” je dejal Peter Hrastelj. “Mojega 16-letnega brata so po vojni mobilizirali partizani. Pred vhodom v rudnik je bil postavljen na stražo in je videl, kako ljudi peljejo v jašek. Spomnim se, kako je pritekel domov in jokal, ker ni mogel prenesti tega, kar je videl,” je povedal Hrastelj, ki je še kot oblastnik predlagal prenovitev kapele na občinske stroške, toda Društvo za ureditev zamolčanih grobov je predlog zavrnilo. Predsednik društva Franc Perme je pojasnil: “Dobili smo telefonski klic, da bodo kapelo razstrelil ali ponovno oskrunili. Zato ni smiselno, da jo prenavljamo.” Društvo, ki je bilo ustanovljeno po osamosvojitvi Slovenije in deluje v javnem interesu, je postavilo štiri kapele (od tega tri povojnim žrtvam), 18 znamenj in 58 farnih spominskih plošč ter izdalo dve knjigi z naslovom “Tudi mi smo umrli za domovino”. “Za en križ potrebuješ toliko soglasij kot za hotel,” se je pritožil Perme. “Za vsako znamenje je treba najprej kupiti zemljišče. Denar zbiramo s prostovoljnimi prispevki ali nam ga dodeli ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Za vsako grobišče bi zadostovalo 150 tisoč tolarjev, ker menim, da izkopavanje ni smiselno, saj se enim tako da prednost, drugim pa ne.” Tudi maščevanja si društvo po besedah predsednika ne želi: “Naj kar živijo starci, ki so pobijali, in imajo pokojnino zato, da razmišljajo o storjenem.” Sam Franc Perme, danes samostojni podjetnik, je bil zaprt en mesec, ker je nekoč začel govoriti o tem, da vseh množičnih grobišč Jugoslavija le ne bo mogla skriti. “Kmalu bo društvo šlo pred Svet Evrope in haaško sodišče z enim samim vprašanjem, ali imajo pobiti po vojni pravico do pokopa,” je dejal Perme, ki meni, da bi morala država več storiti za ostanke pobitih.

  Poleg kapelice v Hudi jami stoji v tem delu Slovenije še velika kapela pri Mariji Reki v bližini Trbovelj – toda za nobenega od obeh krajev se ne ve natančno, koliko je bilo tam pobitih in kdo so bili nesrečneži. Tretja kapela, in ta je najbolj težavna, je bila postavljena v spomin na pobite v Kočevskem rogu. “Najprej so nam rekli, da je zemljišče, kjer je društvo nameravalo postaviti kapelo, v postopku denacionalizacije. Gospa, ki naj bi kasneje dobila zemljišče, nam ga je vnaprej podarila. Potem je zemlja le ostala v državni lasti, toda priglasitev del so zavrnili, češ da za zdaj za to območje še ni urbanističnega načrta,” je dejal predsednik, društvo pa je kasneje brez dovoljenja postavilo kapelo. Z inšpektorata za spomeniško varstvo pri ministrstvu za kulturo so sporočili, da je pritožb zoper križe, ki jih svojci pobitih postavljajo vse vprek, kar nekaj. Čeprav je postavljanje takih križev tako kot postavljanje obcestnih spominskih znamenj umrlim v prometnih nesrečah z zakonom prepovedano. Sicer pa podobna znamenja ne spadajo v pristojnost kulturnega ministrstva, saj nimajo posebnega statusa, kakršnega ima recimo Prešernov grob. Še največ kritik glede lokacije in oblike kočevske kapele je bilo Društvo za ureditev zamolčanih grobov deležno od Nove slovenske zaveze, društva, ki združuje okrog sedemsto domobrancev in njihovih sorodnikov, izdaja svoje glasilo in se ukvarja z raziskovalno dejavnostjo. “Zavzemamo se za postavitev enotnih spominskih znamenj informativne narave, torej z napisom, kjer bi bila označena orientacijska pripadnost pokopanih. Če bi kočevska kapela stala le nekaj deset metrov stran, je pa namreč tam, kjer so umorjenim razvezali roke, da so se slekli, ne bi imeli nič proti,” je sporočil predsednik Nove slovenske zaveze Tine Velikonja. “V Sloveniji je trenutno le še kakšnih 1500 domobrancev. Še deset let in bodo vsi pomrli. Toda število naših članov se navkljub umiranju že šest let ne manjša,” je dodal Velikonja, ki meni, da so pobiti slovenske in hrvaške narodnosti še najmanj zaščiteni v Sloveniji, kajti Italijani in Nemci imajo že podpisano meddržavno pogodbo. Po njegovem je za “spravo med mrtvimi” treba narediti dve osnovni stvari: “Treba je priznati smrt (vpis v matične knjige in izdaja mrliških listov), in kjer so večja grobišča (Kočevski rog, Hrastniški hrib), postaviti simbolna spominska znamenja. Grobišča, ki so v središču urbanega okolja, kakršna so v Celju (Golovec, Medlog), pa je treba sanirati, da se izogne zadregi s cestami in z drugimi gradnjami.” Bistriški bunker, kjer so pred dnevi odkopali 231 skeletov, je po mnenju predsednika zaveze dragocen primer: “V Slovenski Bistrici so krožile z dejstvi nepotrjene govorice. Prav je, da je resnica prišla na dan, kajti preden postavimo znamenje, je treba preveriti, ali govorice držijo ali ne.” Če bi začeli resne raziskave, bi bilo po Velikonjevem mnenju treba med prvimi raziskati Brezno pri Konfinu (po cesti do Grčaric 2 km in do Glažute 4 km), kamor so se v okviru raziskovalnega projekta več kot trideset metrov globoko že spuščali člani jamarskih društev in naleteli na plast človeških kosti. Tam, meni Velikonja, ležijo trupla več kot sto domobranskih ranjencev.

  Nova slovenska zaveza pozna najmanj sto preverjenih grobišč. Združenje je zbralo 8250 imen in priimkov domobrancev, ljudi, katerih zadnje bivališče je bilo v eni od župnij ljubljanske nadškofije ali koprske škofije in so umrli nasilne smrti v povojnih dneh. 391 ljudi, umorjenih po vojni, za katere so zbrana imena in podatki o bivališču na omenjenih območjih, je civilistov. Za vsakega umrlega je napisan popisni list, podprt s podpisom opisovalca, veliko listov spremlja zgodba, ki so jo pripisali svojci ali znanci umrlega. Imena so vpisana na farne spominske plošče in natisnjena v dveh knjigah. “V petih letih sestavljen seznam žrtev, skupaj s popisnimi listi, smo bili pripravljeni poslati Inštitutu za novejšo zgodovino za skromno odškodnino. Začeli smo že kopirati gradivo, ko se je zataknilo,” je pojasnil Tine Velikonja, ki je bil kot šestnajstletnik tri dni domobranec. Njegovega protikomunistično usmerjenega očeta so ustrelili junija 1945 na strelišču na Dolenjski cesti v Ljubljani.

  Na Inštitutu za novejšo zgodovino že pet let sestavljajo seznam vojnih in povojnih žrtev, katerih zadnje bivališče je bilo slovensko ozemlje. “Dela je še za več kot pet let,” sta mi zatrdili Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Rihtar, ki se ukvarjata s tem projektom. Zato je ocena števila povojnih žrtev le približna, za zdaj naj bi jih bilo 12 tisoč, od tega okrog dva tisoč civilistov. Mnenja o tem, koliko je bilo hrvaških vojakov in civilistov ter pripadnikov drugih narodnosti, so zelo različna. Dr. Jera Vodušek Starič v vmesnem poročilu Pučnikove komisije govori o hrvaških ocenah, po katerih naj bi bilo ubitih od 60 do 100 tisoč. Od teh, meni Velikonja, je okrog 70 tisoč hrvaških vojakov in 30 tisoč hrvaških civilistov. Med večjimi grobišči, kjer naj bi bilo največ slovenskih žrtev, predsednik Nove slovenske zaveze navaja Hrastniški hrib – Blato, kjer naj bi v povojnem času obstajali odprti kopi. Tam zdaj ležijo pobiti iz teharskega taborišča in Dola. V grobišču Tezno v Mariboru, kjer so med gradnjo avtoceste prekopali 70 metrov nekdanjega protitankovskega jarka, so našli 1179 skeletov. Toda ostali so še drugi, kot trdi Velikonja, ležijo ostanki v več metrov globokem in okrog tri kilometre dolgem jarku, tako da je žrtev v njem lahko več kot 30 tisoč. V Brezarjevem breznu je po mnenju članov Nove slovenske zaveze okrog 800 ljudi, pretežno iz šentviškega taborišča. Večja grobišča so še v Škofji Loki in Celju ter v Žančanih pri Slovenj Gradcu.

  Vlada RS je za urejanje zamolčanih grobišč do leta 2000 ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki izvaja sklepe Komisije Vlade RS za vprašanja prikritih grobišč, namenila 185,934.172,20 SIT. Leta 2000 34,056.187,00 SIT in leta 2001 56,102.000,00 SIT. Za leto 2002 so predvidena proračunska sredstva v višini 37,000.000,00 SIT in 38,797.000,00 SIT za leto 2003. Po podatkih službe za odnose z javnostmi omenjenega ministrstva je bila večina sredstev namenjena urejanju grobišč na Teharjah, kjer se je v nedeljo, 7. oktobra, zbralo okrog tri tisoč ljudi pri maši in spominski slovesnosti. Govorniki so med slovesnostjo še posebej poudarili, da so Teharje zanemarjene, podnožje nedokončanega spomenika močno zamaka in ga za zbirališče uporabljajo brezdomci, v neposredni bližini pa je na črno zgrajeno igrišče za golf. “Na območju občine Celje je evidentiranih 33 grobišč. Najbrž so še kje. Obstaja idejni načrt o ureditvi parka spomina na grobišču, Vlada RS je pristojna, da to dogradi, a se dela po polževo in ni nikoli dovolj denarja,” je povedal Boris Jagodič, član vladne komisije za raziskovanje množičnih grobišč na območju Celja. “Težava spominskega parka so slovenski motokrosisti, ki skrivaj trenirajo na teharskem grobišču. Zemlja, na kateri imajo proge, je občinska in tudi inšpekcijski posegi jih ne umirijo,” je dejal Jagodič. Sam meni, da so povojni poboji na slovenskih tleh zločin proti človeštvu, nič boljši od pobojev v Srebrenici. “Naslednji problem je vadišče za golf, ki je tudi postavljeno brez dovoljenja in je točno nad grobovi pobitih. Prej je bilo tu odlagališče kemičnih odpadkov iz tovarne Cinkarna. Osebno me moti smrad z bližnjega odlagališča odpadkov, toda voditelji imajo močne nosove, da to stoično prenašajo.”

 • TOML

  Bravo Lucija!
  Komije ukinit!
  Kriminalci so za v zapor.

 • Olga

  Komunizem je zločinski sistem in vsako propagiranje kaznivo!

 • črnaovca

  Bilo bi treba prepovedati vse ki poveličujejo in spominjajo na medsebojno klanje v drugi vojni. Vsem ukiniti vsa proračunaska sredstva, država s plačevanjem nekim društvom v kateri se imajo lepo le funkcionarji, sama spodbuja medsebojno mržnjo in obračunavanje mi bedaki pa nasedamo tej politiki in se kregamo med seboj namesto da bi se združili in naredili konec vladavini bedakov rdečih in belih.

  • dr Janez Sveti

   Odličen komentar!
   DR Janez Sveti Oven

  • Olga

   Genocid JE kaznivo dejanje, ki NIKOLI ne zastara!

   • Stane

    Tudi kolaboracija z okupatorjem je kaznivo dejanje, vredno smrtne kazni!

    • Nata

     Oooooooooo, saj so jih umorili. Brez sodbe. Cele družine !!
     Vnuki komunistov so pa v EU Parlamentu.

     • Kosobrin

      Vnuki kolaborantov pa na Nova 24! Tudi mnogi drugi so bili ubiti brez sodbe, po taboriščih, gozdovih, vaseh in mestih …. tudi drugi!

     • juditestera

      potem si ti vnuk kolaborantov………………….

     • Nata

      Tole je pa zelo kilava prmerjava !!

    • tohuvabohu

     Serješ, rdečkar. Sodelovanje z okupacijsko oblastjo nikjer na svetu ni prepovedano. Tudi naša zakonodaja nič ne govori o tem. Sploh pa je “sodelovanje” popolnoma nedefiniran pojem in torej neuporaben v kakršnikoli debati.

     • Jovo Jamnica

      Keri pa te naj prepove sodelovanje z okopatorom, če pa je okopator oblast???

     • tohuvabohu

      A potem morajo v vojni vsi pocrkati? Sodelovanje z okupatorjem je neobhodno in pomeni veliko stvari:
      – preskrba prebivalstva s hrano
      – zagotavljanje vsaj osnovne zdravstvene oskrbe
      – komunalne zadeve
      – javni red, policijsko varstvo itd.
      – preskrba z energijo
      – šolanje otrok
      – upravne zadeve, matični uradi, zemljiška knjiga ipd.
      Sem dovolj naštel? Vsi, ki jih skrbi za zgoraj našteto, sodelujejo z oblastjo, tudi če je okupacijska. Tudi gošarji so kupovali z nemškimi markami, pošiljali otroke v nemško šolo in k nemškim zdravnikom, njihovi sorodniki so delali v nemških firmah in prejemali nemško plačo. Ali so potem vsi ti izdajalci?

     • Jovo Jamnica

      Ti si napiso da…Sodelovanje z okupacijsko oblastjo nikjer na svetu ni prepovedano.. Jas pa edino, da je to logično, saj nekaj lahko prepove samo oblast. Da pa bi oblast prepovedala sodelovanje z njo, to pa še nisn slišo…

     • tohuvabohu

      No dobro, zakaj si taka picajzla? Tudi nobena mednarodna konvencija tega ne prepoveduje.

     • Jovo Jamnica

      LOL

     • tohuvabohu

      Kaj LOL?
      Sploh pa, če upoštevamo, da po kapitulaciji Juge v Sloveniji ni bilo več vojne, ampak okupacijska oblast, ki so jo rdeči teroristi spravljali ob živce (hkrati pa tudi poštene Slovence), to precej spremeni zadevo.

     • Jovo Jamnica

      Saj tut Slovenije več ni blo… No, Dravske banovine mislim.

  • Kosobrin

   Tako je, kje je že 2. sv. vojna! Mi imamo pa pred seboj toliko nerešenih stvari! Bilo je grdih, hudih dogodkov na obeh straneh, zamerim pa tistim, ki so držali z okupatorjem! Pomagati ali obrniti zgodovino drugače pa se več ne da!

   • juditestera

    Očitno ne prebereš vsega.

    • rrrrr

     ….in še manj razume. Še to mu ni jasno, kdo je okupator Slovenije po II. svet vojni. Pravzaprav ne razume niti tega, da Okupator ni znamka traktorjev………….

     • juditestera

      :)))

     • rrrrr

      Pa še lepo in originalno ime imate.

     • juditestera

      Tega so mi drugi izbrali. ;)

 • Jovo Jamnica

  Jovo Jamnica

  an hour ago

  Detected as spam

  This isn’t spam »

  Jovo Jamnica > Nata 11 minutes ago
  Detected as spam This isn’t spam »Draga Nata. Fotografij…
  —————————–
  Kdor želi brati članek, ki očitno spravlja uredništvo Nove v zadrego, naj v Google iskalnik prekopira besedilo:

  Ni miru za žrtve Hude jame
  © Igor Škafar

  ——————-
  Potlej naj klikne na prvi zadetek, ki se glasi:

  “Treba je priznati smrt” | MLADINA.si

  • Mico Mitic

   Mladina ? Hahahshshhahahahhahahaha

   • Jovo Jamnica

    Nova… Hahahahahahaahahahaaaaaaaaaaaaa

    • Mico Mitic

     Pa si vedno tu. Jaz pa na Mladini nikoli. Me ne zanimajo nepomembni mediji.

     • Jovo Jamnica

      Tudi jaz nisem na Mladini. Berem pa veliko.

     • Mico Mitic

      Branje mladine ni referenca inteligenci.

     • Jovo Jamnica

      Kaj pa ti bereš??? Politokis portal in Demokracijo???

     • Nata

      No, saj Demokracija ni slaba. Tam sem marsikaj izvedela.

     • Jovo Jamnica

      Oh Nata, saj ti ne branim. Beri, kar ti je všeč. Na portalu Politi kis sem gostoval kot komentator več let. Morebiti si moja mnenja tudi kdaj brala, ne da bi vedela in se s kakšnim tudi strinjala. Na Demokraciji pa je Kaloh ukinil komentiranje.

     • Nata

      Saj niti nisem vzela tako! Beremo, kar želimo!Večinoma pa nisem a priori proti prebiranju kateregakoli časopisa, ali revije!
      Samo to je bil moj ugovor tebi in tvojemu sobesedniku!

     • juditestera

      Jaz rada vse preberem, če imam čas. Potem pa je treba stvari pretehtat.

     • Nata

      Vse je dobro prebrati. Za splošno vedenj.

   • Nata

    No, si pogledal letnico ? Saj je dobro napisano.

  • juditestera

   Jovo, kaj bi pa rekel recimo na tole, http://shrani.si/f/32/4A/2j41oOkq/jansa.jpg če bi ga (Bog ne daj) dobil ti ?
   Pa ni to edini ………ojoj…..nestrpnih grafitov kolikor hočeš http://shrani.najdi.si/?2j/kw/47vKTkOh/64959209grafit.jpg pa moramo biti, kar tiho in požirat gnusobe in ustrahovanja.

   Drugi pa v strahu jokajo, ga prosijo http://shrani.najdi.si/?1U/z6/1bVUNnpu/jansapomagaj-1.jpg
   Kaj naj naredi, če je v opoziciji ?

   • Jovo Jamnica

    Na žalost, ti nisi dojela, na kaj sem namigoval s svojo eskapado. Pri grafitu je prvi pogoj, da je znano, kdo je avtor. Grafit se z lahkoto podtakne.

    • juditestera

     Avtor ni nikoli znan, vsaj ne 100% NE- razen, če hočeš nekoga potunkat in mu ga podtakneš, ja …… in, če imaš moč, ga lahko tudi obsodiš, ker obsojenec svoje nedolžnosti – žal, ne more nikakor dovolj dobro dokazat.

    • juditestera

     Pa odobravaš takšne grafite, kot sem ti jih pripela?

     • Jovo Jamnica

      Kakšno vprašanje pa je to??? Sem normaln!

 • Jovo Jamnica

  Apropos aktualnemu Društvu Huda jama

  ———————–

  Kaj meni o članku v reviji Reporter, Dragutin Šafarić

  http://reporter.si/clanek/slovenija/predavatelj-na-yalu-roman-leljak-ni-amater-516879

  Dragutin Safaric

  Dokler nas bodo “FUTRALI” s takimi lažmi, kdo je odkril Hudo Jamo, bomo še dolgo capljali po udbaških temačnih ulicah. Spomnite se objave “MAR JE KAPELICA PADLA Z NEBA”. Prvi križ je tam postavilo Društvo za ureditev zamolčanih grobov 1991 leta. Kapela je postavljena 1997 leta. Še le s prevaro pred smrtjo predsednika društva g.Franca Permeta 2014 je Leljak prvič prestopil prag društva ali prag na pokojnikovem domu. Laži in manipuliranje in na koncu popolnoma uničil društvo iz 1991 leta. Tudi Mariborsko obvoznico iz 1999 leta si mnogi lastijo zasluge, pa vendar je tam zaustavil gradbena dela osebno predsednik društva g.Perme. Zgodovinarji – ne da ste amaterji vi ste celo umazani pohlepneži. Sramujte se !

  • Olga

   Komunistični zločinci naj se sramujejo zaradi genocida!

 • MladiLiberalec

  Osnovne programske točke OF iz leta 1941 so govorile o tem da se slovenski narod bori za svoje narodne in človeške pravice. Februarja 1944 so na prvem zasedanju SNOSa bolj podrobno pojasnili program OF z izjavo da slovenski narod podpira novo Jugoslavijo ki bo federativno urejena in v kateri bo imel slovenski narod pravico do lastne vlade in narodnega zastopstva. Slovenski narod vstopa v novo Jugoslavijo kot suveren narod in ima tudi pravico do samoodločbe ter odločitve za samostojno pot.

  Dalje slovensko narodnoosvobodilno gibanje se bori za zakonitost in enakopravnost, za svobodo vesti, besede, tiska, združevanja, nedotakljivost osebe in stanovanja, pravico do dela, oddiha in starostne preskrbe. Te pravice so sedaj v času vojne še omejene zaradi okupatorjevega terorja.

  • Olga

   Za današnje komunistične graščake in udbaskomafijske “kapitaliste” (tatove)?!
   To je bila le komunistična revolucija in genocid nad delom Slovenskega naroda!

   • Sandi Cvetežar

    Škoda ker bi bil dokončan

 • Viktorh

  Takoj pa bi moralo sodišče z začasno odredbo prepovedati financiranje zločinske organizacije iz javnih sredstev.

  • Caetano

   Vsekakor ker zamegljujejo dejstva, ščitijo udbomafijo in po tiho propagirajo tudi neokomunizem.

   • Sandi Cvetežar

    Kaj je neokomunizem? Nikad čuo.Sej razumete.

    • rrrrr

     Neokomunizem je nekaj takega, kot če Frankelštajna v grobu spet priklopiš na 220 V.

 • Mico Mitic

  Ukiniti kakršnokoli financiranje te parazitske združbe iz javnih sredstev. Za svoj denar pa naj se gredo svoj cirkus še naprej. A v tem primeru jih v pol ure ni več.

  • Hribouc

   Dobiš orden Svobode 1.reda! takoj, ko se osvobodimo.

   Resnica.PRESS,

 • domovina mili dom

  To je vse hvale vreden poizkus. Kar tako naprej. Vendar!!!! To tožbo bo vratar odvrgel v koš. Kot pri ovadbi predsednika para udbaške države Murglstana.
  Da se prekine tok denarja tem terorističnim organizacijam, bo potrebno na volitve in onemogočiti delovanje paradržave z istočasnim sodelovanjem tujih držav v pregonu starih komunističnih zločincev in njihovih potomcev.

  • Jovo Jamnica

   Volitve pri nas so farsa. To vedo oni, kateri se s pomočjo volitev pririnejo na oblast. V istem hipu, ko so na oblasti, pozabijo na nas drugorazredne in skrbijo le za svojo zadnico.

   • rrrrr

    Potem pa voli tako, kot tvoja sinova : SDS !

    • Jovo Jamnica

     Samo edn voli SDS, anpak sam zato, ker zaenkrat ni dobene druge njemu ljube stranke. Če bi Vodopivec pa Štih nardila stranko, bi volo njih.

     • rrrrr

      Sn ču, da sta Štih pa Vodopivec ful zagreta za kao liberalno stranko. Samo Štih jezaj v Angliji, pa bo nazaj prišo. Vsaj tak je meni reko. Nea lažem

     • Jovo Jamnica

      Nea vem no. Nekak se polek spravlajo, ko lačnik sranju…

 • Stane

  Najbolje, da tole naprintate in si s to tožbo obrišite zadnjico. Bo vsaj kakšna korist od tega!

 • Slovenec 33

  V okupirani državi, kjer vladajo okupatorji in izdajalci slovenskega naroda ni mogoče pričakovati vladavine prava in pravičnosti.
  Tako pričakovanje obsodbe zločincev in iztrebljevalcev slovenskega naroda, je in bo zagotovo manj uspešno, od pričakovanja, da bodo ribe zapele arijo zbora sužnjev iz Aide v ljubljanski operi

  • Hribouc

   Obstaja eno veliko sodišče v Haagu.

 • garfi

  zapor lažnim osvoboditeljem
  zločini krvave zvezde ne zastarajo

  • Hribouc

   Nikoli, Garfi!

   • garfi

    ravnokar gledam pričevalce, kako so rdeći psihopati pretepali, POSILILI in umorili
    Hribarjeve brez dokazov
    potomec dela napako, ko hvali sedanje rdečkarje
    delajo podobne svinjarije naprej

 • Krtača 17

  Narod ki ne pozna (noče poznat ali zanika) lastne zgodovine, je obsojen na to, da zgodovino ponovi.

  Sama provokacija in mešanje megle s strani odvetnice.

  • Hribouc

   Beri moje pisemce Jovici, burazeru!

 • macon

  ZZB NOB bando je treba prepovedati, premoženje zapleniti in kolovodje postaviti pred sodišče.

 • komar

  Vsi, ki pljuvate, ste navadne počepe. Upam da vam vsaj za eno črtico plačajo. Luciji ne sežete do podplata, kaj šele višje! O pravu pa, vidim, nimate pojma o pojmu. Hecen je tisti, da mora biti tožba na 30-ih straneh, ali pa tisti, ki misli za se jo “zavrže” če ni utemeljena. S tem kažete popolno neznanje. Verjetno pa nebi imeli o čem pisati, če bi pisali o tistem, kar veste. Je pa lepo, da znate vsaj brati.

  • Jovo Jamnica

   Res me zanima izplen. Ne bom pozabil tega datuma.

   • Hribouc

    Neće, da bude brzo, Jovice!
    Neću, pobogu brate, u Lublani da se riješi!

    Doći će , polako i sigurno stoposto miz Haaga, medžunarodnog suda Ujedinjenih naroda planete Zemlja!
    Piši, brale današnji datum i pamti ga, zlu ne trebalo za vas crvenodušmane!

    “Pravda uvijek pobjedjuje!” PRESS.

    • Jovo Jamnica

     Zanemarjaš dejstvo, da si datume dobro zapomnim. Pa tudi jeziki mi ležijo. Bojim se, da bodeš presenečen, kadar bodem čez čas kakšno žaltavo namenil pričakovanemu izplenu.

 • Božo

  Še en obupan poskus spremembe zgodovine. Partizani z rdečo zvezdo so nas osvobodili izpod okupatorja in domačih izdajalcev. Tega se ne da spremeniti.

  • Hribouc

   Tvoje in NOBR mitomanske izdajalce je skreiral komunistični teror.
   Imamo pisno izjavo, mislim da Kidriča, ki je vzhičen ob organiziranju prvih Vaških straž vzkliknil, da vsa zahvala za kar so ustanovili, kajti, če ne bi, bi Vaške straže morala(!) ustanoviti Partija sama.
   Rabili so sovražnika in naredili so ga z pobijanjem najmanj 1800 Slovenk in Slovencev, tudi mnogo otrok in celih družin že leta 1941 pa do sredine (samo) leta 1942 !

   Nemogoče je mogoče, ti slepec!
   RESNICA JE TUKAJ, MED NAMI!
   JE ŽE SPREMENJENO OD SAMEGA ZAČETKA, SAMO ZATAJEVANO; PREPOVEDANO JE BILO,
   ZDAJ IN NIKOLI VEČ, TOVARIŠ.
   IZGUBILI STE SVOJ MITOMANSKI VRAŽJE KRVAVI MIT O REVOLUCIJI ! Že zdavnaj.
   Le tebi še ne gre v betico.To pa je problem!

  • tohuvabohu

   Katero bitko so pa dobili in proti komu?

 • Tetka iz ozadja

  Zveza združenj borcev za vrednote NOB, bo obstajala in se bo financirala, tako dolgo in tako kot bomo mi rekli in ne vi. Vi ste zgolj statistični podatek in nič drugega.

  • juditestera

   Le zakaj imaš ti glavo, da lahko nekaj takšnega napišeš ?
   Najbrž samo zato, da ne izgubiš ven slame.

  • Janez

   NAJ
   IZ SVOJIH ŽEPOV
   PLAČUJEJO
   TE NJIH SPOMINSKE SHODE – NA NJIH – “STALIN- PARTIZANSKE “FOTRE”. L.r. J. KOMENDA

   • Tetka iz ozadja

    Ne, zajebi kolega. Plačeval boš ti na shode bomo pa hodili mi.

    • juditestera

     Stare tetke po navadi ne lažejo.

   • Jurij Musar

    Ko bodo RKC financirale njene ovce in ne država, takrat se bo sama financirala tudi ZB. Sicer pa, tudi če država ZB ukine dotacije ne bo hudih posledic, jo bomo pač sami financirali.

  • tohuvabohu

   Spomni se, kako si cvilil, ko je SDS dvakrat vodila vlado. In vam je ta vlada obnovila bolnico Franjo v rekordnem času, pa ni noben rdečkar niti hvala rekel. Tudi to je statistika.

 • Jurij Musar

  Domobranci naj si sami uredijo svoje grobove in končno prenehajo jokati in stokati. Zvezo borcev pa ne bomo ukinili, temveč jo vsak dan okrepili z novimi člani.

  • borko

   sej bi si pa ne dovolite

   • Jurij Musar

    Čista laž. Kdo ti brani urediti grob?

 • baubau

  “Povem vam:Če ti umolknejo,bodo kamni vpili!”¨Lk19,40

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!