Poglejte si to sramotno partizansko statistiko: Med vojno so uničili vsaj 61 gradov

Foto: STA

Poleg političnih nasprotnikov so bili žrtve slovenskih komunistov v njihovi revolucionarni gorečnosti med drugo svetovno vojno tudi mnogi gradovi. Le v nekaj primerih jih je požgal ali bombardiral kdo drug, pa še takrat posredno krivdo nosijo partizani.

Dvorec Bokalce je požgal 1. bataljon Dolomitskega odreda 1. septembra 1942, da se ne bi v njem “ustanovila belogardistična postojanka” (zbornik Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana 1960, št. 1, str. 229). Zelo jasno je požig Bokalc omenil v svoji knjigi Dolomiti v NOB Rudolf Hribernik – Svarun (Ljubljana 1974, str. 306307). Hribernik si je pri omembi požiga Bokalc privoščil neverjeten cinizem: “Takratna lastnica gradu na Bokalcah je potem, ko so ji partizani požgali grad in rekvirirali (odvzeli – op.) hrano, izjavila, da kljub vsemu ne more reči nobene žal besede o partizanih. Bila je presenečena nad njihovim kulturnim obnašanjem, posebno nad komandirjem in komisarjem, ki sta delala vtis zelo inteligentnih in poštenih ljudi.” 

– Graščino Lesno brdo so požgali partizani Dolomitskega odreda v istem času (1. septembra 1942) in iz istega “razloga” kot grad Bokalce (Rudolf Hribernik-Svarun: Dolomiti v NOB, Ljubljana 1974, str. 306).

– Grad Komenda na Gorenjskem so požgali partizani leta 1944 (Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, Ljubljana 1997, str. 163).

– Grad Šenkov turn pri Vodicah so partizani požgali 9. novembra 1943 (Kamniški zbornik VII, 1961, str. 166167).

– Grad Križ pri Kamniku so požgali partizani novembra 1943.

– Grad Brdo pri Lukovici so partizani požgali 19. maja 1943 (Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del IV, knjiga 6, Ljubljana 1961, str. 42).

– Grad Kolovec pri Domžalah so partizani požgali aprila 1943 (Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del IV, knjiga 6, Ljubljana 1961, str. 12; Stane Stražar, Ob bregovih Bistrice, Radomlje 1988, str. 94).

– Grad Volčji potok so partizani požgali 13. aprila 1944 (Kamniški zbornik VII, 1961, str. 171; Stane Stražar, Ob bregovih Bistrice, Radomlje 1988, str. 88, 850, 872873).

– Dvorec Mala Loka so požgali partizani novembra 1943.

– Dvorec Groblje pri Domžalah so partizani požgali novembra 1943 (Jakič, 127).

– Dvorec Češenik pri Domžalah so partizani Zasavskega odreda požgali 16. marca 1944 (Stane Stražar, Župnija Dob skozi stoletja, Dob 1996, str. 97, 584).

– Dvorec Črnelo pri Domžalah so partizani Zasavskega odreda požgali 16. marca 1944 (Stane Stražar, Župnija Dob skozi stoletja, Dob 1996, str. 584).

– Grad Češnjice pri Moravčah so partizani požgali 1. maja 1943 (Stane Stražar, Moravška dolina, Moravče 1979, str. 116; Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del IV, knjiga 6, Ljubljana 1961, str. 12).

– Grad Belnek pri Moravčah so partizani požgali v noči na 15. julij 1943 (Stane Stražar, Moravška dolina, Moravče 1979, str. 117; Jakič omenja julij 1944).

– Grad Zalog pri Moravčah so partizani požgali 15. julija 1943 (Stane Stražar, Moravška dolina, Moravče 1979, str. 120, 635).

– Grad Medija pri Moravčah so jeseni 1944 razstrelili in požgali partizani.

– Dvorec Dol pri Ljubljani so požgali partizani (Jakič, 93).

– Graščino Špitalič v Tuhinjski dolini so požgali partizani konec vojne (Jakič, 331).

– Verjetno so partizani uničili tudi dvorec Grmače pri Šmartnem pri Litiji.

– Dvorec Slatna pri Šmartnem pri Litiji so porušili partizani konec avgusta 1944 (Jože Župančič, Zasavje v plamenih NOB, Litija 1952, str. 4546).

– Jože Župančič, Zasavje v plamenih NOB (I. del, Litija 1952, str. 4546) omenja, kako so partizani izropali in zaminirali gradič Gerbin v začetku septembra 1944.

– Pogonik pri Litiji je 20. septembra 1944 požgala Gubčeva brigada in je takrat povsem pogorel. Ostale so le stene in po vojni si je nekdo tam zgradil večjo hišo. Lado Ambrožič-Novljan je v knjigi Gubčeva brigada (Ljubljana 1972, str. 773) zapisal, da so grad požgali »na ukaz XV. divizije«, prej pa so ga še izropali.

– Ferdo Gestrin, Svet pod Krimom (Ljubljana 1993, str. 113) omenja, kako so partizani konec leta 1943 požgali župnišče in šolsko poslopje v Tomišlju ter gradič Brest in kako je 3. četi Notranjskega odreda skupaj z domačimi terenci marca 1944 po več poskusih uspelo požgati Palmetov Ižanski grad.

– Grad Boštanj pri Grosupljem so partizani požgali leta 1944.

– Gradič Zavrh pri Boštanju so leta 1944 požgali domobranci zaradi partizanov.

– Dvorec Čušperk so požgali partizani 18. decembra 1943 (Zaveza, št. 36, str. 12, 14).

– Grad Turjak je (po prvotnem partizanskem hudem uničenju sredi septembra 1943) načrtno požgala 14. divizija ob svojem napadu na Velike Lašče, 3. decembra1943 (glej Domicili v slovenskih občinah, 1981, str. 433; Turjaški grad skozi stoletja, Borec 1958, št. 9, str. 439443).

– Grad v Ribnici so požgali vosovci na novoletni dan leta 1944.

– Grad v Kočevju so ob svojem napadu na Kočevje 12. decembra 1943 partizani tako uničili, da so ga po vojni lahko samo še porušili (Franci Strle, Tomšičeva brigada, 3. del, Ljubljana 1989, str. 583615; na str. 600 opisuje, kako so ga zažgali; na strani 601 je slika gorečega gradu, na str. 613 pa slika povsem uničenega gradu).

– Gradič Kostel ob Kolpi so požgali partizani aprila 1943 (Jakič, 169).

– Partizani so požgali šolo, sodišče in graščino Turn v Višnji Gori oktobra 1943. »Da bi onemogočili naselitev nemških vojakov«, kot piše Jože Dobnik v Vodniku po transverzali kurirjev in vezistov NOV Slovenije, Ljubljana 1980, str. 269.

– 27. aprila 1943 so partizani požgali Auerspergov grad v Predgradu pri Starem trgu ob Kolpi (Janko Maček, Kako se je začelo, Zaveza, št. 27, str. 21).

– Grad Krupa pri Semiču so požgali partizani leta 1942 (Jakič, 177).

– Grad Pungrt pri Semiču so leta 1943 požgali partizani (Jakič, 269).

– Grad Pobrežje pri Adlešičih so marca 1945 požgali Nemci samo zato, ker so se v njem zadrževali partizani.

– Dvorec Pogance so 30. junija 1942 požgali slovenski četniki, ker se je govorilo, da ga bodo zasedli Italijani (Ivan Korošec, Prva nacionalna ilegala, Ljubljana 1993, str. 80).

– Grad Zalog pri Novem mestu so partizani požgali leta 1942 (J. Levstik, Borec 1972, str. 424).

– Vrhovo pri Šentjerneju so partizani požgali 22. septembra 1942 (J. Levstik, Borec 1972, str. 424; ali 27. september 1942, Zaveza, št. 29, str. 32).

– Gracarjev turn so partizani požgali decembra 1942 (J. Levstik v Borcu 1972, str. 424).

– Otočec so partizani požgali 20. maja 1942, v istem času kot grad Hmeljnik (J. Levstik, Borec 1972, str. 424).

– Stari grad so partizani požgali 1. novembra 1942 (Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1962, št. 1, str. 186).

– Dvorec Ruperčvrh so požgali partizani leta 1942 (Jakič, 294).

– Grad Klevevž je požgal 1. bataljon Vzhodnodolenjskega odreda 19. 10. 1942 (Vlado Jurančič, Šmarjeta pri Novem mestu v narodnoosvobodilni vojni 19411945, Novo mesto 1985, str. 23, 4042 in predvsem 61).

Partizanski Gorjanski bataljon je v noči na 27. september 1942 požgal grad Vrhovo, naslednjega dne pa še gradova Prežek (po drugem podatku 8. decembra 1942) in Dobe. V noči na 29. september je ta bataljon požgal še Kostanjevico (grad oziroma samostan). Nadalje so 29. oktobra 1942 partizani požgali grad na Dobravi pri Kostanjevici. Vsi ti podatki so objavljeni v Zavezi (št. 29, str. 32) povzeti so po knjigi Vilme in Franceta Pirkoviča Bojna pot Gorjanskega bataljona (str. 26).

Po drugem viru so grad Kostanjevica (ali gre za samostan?) partizani požgali 28. septembra 1942, kot navaja J. Levstik v Borcu (1972, št. 89, str. 421422). Isti avtor v isti številki Borca (str. 426) omenja tudi datum partizanskega požiga gradu Soteska in pravi, da so ga požgali 27. oktobra 1943. Edvard Kocbek v svojem dnevniku Listina (Slovenska matica, Ljubljana, 1982, str. 413414) omenja datum 23. oktober 1943).

– Grad Žužemberk je bil močno poškodovan med vojno zaradi partizanskih napadov, še bolj pa spomladi 1945 zaradi zavezniškega bombardiranja, seveda na poziv partizanov.

– Grad Hmeljnik so partizani požgali že 19. maja 1942 (Bernarda Potočnik, Hmeljnik, Ljubljana 1994, str. 120).

– Grad Radeljca pri Škocjanu na Dolenjskem so požgali partizani (Jakič, 274).

– Grad Mirna so požgali partizani Tomšičeve brigade 28. decembra 1942 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 397398; Franci Strle v Tomšičevi brigadi, 2. del, na str. 385 tega sicer ne omenja).

– Graščino Dob pri Mirni so partizani Gubčeve brigade požgali 27. decembra 1942 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 378381, 383388; Lado Ambrožič – Novljan, Gubčeva brigada, Ljubljana 1972, str. 117127; Franci Strle, Tomšičeva brigada, 2. del, Ljubljana 1986, str. 378381).

– Grad Rakovnik pri Šentrupertu so požgali partizani 1. bataljona Gubčeve brigade 11. septembra 1943 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 536, 513).

– Za grad Mokronog je v knjigi Metamorfoza groze Jože Snoj zapisal, da so ga partizani požgali po italijanski kapitulaciji (Ljubljana 1999, str. 131). Sicer pa je to splošno znano, čeprav Jakič tega začuda ne omenja. Grad Mokronog so požgali partizani Gubčeve brigade 10. septembra 1943 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 536).

– Za grad Turn pri Gabrovki Matjaž Kmecl v knjižici Popotovanje po Levstikovi poti (Litija 1999, 2. izdaja, prva 1989, str. 58) zapiše, da »je bil med zadnjo vojno porušen«.

Foto: STA

– Graščino Kumpolje pri Gabrovki so požgali partizani leta 1943 (Jakič, 177).

– Dvorec Gornji grad v Zgornji Savinjski dolini so partizani iz Kamnika razstrelili in požgali 1. avgusta 1944 (Edi Mavrič – Savinjčan, Gornjegrajsko in njegov čas, Gornji Grad 1998, str. 165).

– Grad Vrbovec v Nazarjah so požgali partizani v začetku jeseni 1944, ko so »osvobodili« Nazarje (Grad Vrbovec – Nazarje 12481998, Nazarje 1998, str. 1415).

– Verjetno so tudi dvorec Jurklošter pri Laškem požgali partizani.

– Grad Vurberg med Mariborom in Ptujem je bil močno poškodovan februarja 1945, ko so ga bombardirala zavezniška letala, seveda na poziv partizanov.

– Dvorec Haasberg pri Planini so partizani požgali 28. aprila 1944 (Tanja Žigon, Grad Haasberg in knezi Windischgraetz, Logatec 1992, str. 35).

– Grad Rihemberk pri Štanjelu so požgali partizani 23. julija 1944 (Kronika Rihemberka – Branika, Branik 1994, str. 247; A. Ravbar, Kako je padla postojanka v Braniku, Borec, št. 12, 1959, str. 580583; Boris Mlakar, Domobranstvo na Primorskem, Ljubljana 1982, str. 165167).

– Grad Štanjel na Krasu je skupaj s še enajstimi drugimi zgradbami v Štanjelu razstrelil minerski vod 30. divizije 9. korpusa 10. septembra 1944 (Radosav Isaković, Kosovelova brigada, Ljubljana 1973, str. 445462; Milan Pahor, Uspeh Kosovelove brigade v tridnevnih bojih za Štanjel, Republika, 18. 9. 1994).

– Dvorec Nadlišek (tudi Pajkovo) na Blokah so julija 1942 med ofenzivo požgali Italijani samo zato, ker so se v njem zadrževali partizani.

Ko se piše o gradovih, se navadno navedejo vsi datumi, ki so za zgodovino gradu pomembni. Pri nas pa nekateri še vedno menijo, da požig, miniranje in nasploh “prispevek” k uničenju gradu ni pomemben podatek. In to samo zato, ker je šlo za partizane. Kdo pa so bili partizani, da se ne bi smeli omenjati pri tej njihovi »zaslugi«? Komu na čast se te stvari zamolčujejo in koga branijo? Na primer Ivan Jakič v svoji monografiji Vsi slovenski gradovi (1998) ponekod partizanski požig omeni (sicer skrajno skromno), ponekod pa niti tega ne (npr. pri mokronoškem gradu).

Poleg uničevanja slovenskih življenj in drugih materialnih dobrin so med vojno partizani požgali vsaj 61 gradov (protirevolucija dva, okupator tri). Po vojni komunisti gradov sicer niso več požigali, pač pa so jih prepustili več desetletnemu propadanju.

Ivo Žajdela, Nova Slovenska Zaveza

 • pajot

  Kakšna čudovita podobnost z afganistanskimi talibani. Tudi oni so rušili kulturne spomenike,stare več kot pet tisoč let. Kapo dol,bi rekel Katanec.

  • Mojca pokraculja

   Samo ena razlika je med njimi, da so naši “talibani” poprej vse, kar je bilo vrednega, odnesli. Vse pokradene umetnine in staro pohištvo zdaj krasi njihove rdeče vile in gradiče.

  • samsara

   Komibani.

 • Anton

  Bravo! Vsak dan jih opominjajmo kakšni “heroji” so bili!
  Jutri lahko napišete koliko cerkva so porušili na kočevskem po vojni… menda okrog 70?
  Posilstvo, požig, umor tega se je naučil vsak partizan nor!

  • resnicaboli

   To zločini nad kulturnimi spomeniki po vojni v njihovi “svobodi”so bili še hujši.

 • resnicaboli

  To so bili piromani ne partizani.

 • totex39

  To pa je komunistična kulturna sramota, očitno so poleg slovenskih življenj uničevali tudi zgodovinsko dediščino, saj res niso bili normalni.

 • Fireblade

  Lumpenproletariat, to so paraziti in uničevalci, takšni so še danes na oblasti, brez kulture in identitete, zarugani, leni, kradejo fakultete, davkoplačevalski denar, parazitirajo v jvnem sektorju in paradržavnih firmah, pišejo zakone čaprav so nepismeni,…

  Kdaj se bo šlo na ulice in koga potegnilo iz pisarne??

  • Duhec

   Ja… zakaj vas ni na ulicah???

   • tarantela

    Hvala za dobro voljo!

    • Duhec

     Prosim….vedno in klike, itak.

   • Fireblade

    Nimamo plačanih protestov

 • Nata

  Seveda, praznovali so za vsak drekec. In praznovanje je bilo nujno povezano z uničevanjem in požiganjem ! !Kresove se jim ni dalo kuriti, saj je potrebnega veliko dela, preden ga spraviš skupaj.Tako pa so pač zažgali kakšen grad, ki so ga poprej še oropali.
  Če pogledamo druge evropske države, ki so dediščino obdržale, jo vzdržujejo, pa tudi tržijo !! Človek res, vse osupel, samo onemi.
  Seveda. če bi morali državo postavljati sami na noge, je vprašanje, če bi se šli revolucijo. Ko pa začenjaš na pokradenem premoženju ljudi, ki so celo življenje garali, da so nekaj imeli, je pa tu še posledica teh kraj ! Umori ! Umori ljudi, ki so jih oropali.

 • Duhec

  Vojna je vojna. Tudi Nemčija je bila porušena do tal, pa se to bore malo omenja. Danes je velesila.

  • von Rhein

   Spet popolna neumnost. Za razumevanje si oglej stanje gradov med in po vojni na Češkem Iin Slovaškem. Ogled še kje drugje bi bil za razum,nekoga,ki uničenja opravičuje na tak način,prezahteven.

   • Duhec

    A mi lahko prosim napišeš tvoje izkušnje z vojno???

    • von Rhein

     Lahko bi napisal izkušnje mojih prednikov.Samo resnico,ki so jo prenesli iz taborišča in soborcev ,ki so ostali živi.Soborcev nekoga,ki je kot partizan padel leta 1942. Zelo se razlikuje od resnic iz učbenikov in dražgoških seans.

     • Duhec

      Jih nimaš…

     • von Rhein

      Na take provokacije pobalinskega nivoja se ne odzivam.Dovolj razumljivo sem ti napisal od kje vem za izkušnje družine.

     • Duhec

      Otrok, pojdi spat. V vojnah se dogajajo zločini, zlorabe, itd…. nad ljudmi in objekti. Pogosto zaradi psihološkega učinka… vsaj v primeru zidov.

     • von Rhein

      Ki jih pri nas imenujejo narodno osvobodilna vojna. Ki kar traja in traja zaradi psiho učinka.

    • radames

     Če kdo kaj neljubega napiše, potem sledi vprašanje, če si takrat živel. Tako vprašanje je znak bebcev. Jaz tega nikoli ne vprašam. Kajti -, če se razpravlja o zgodovini, se ne vpraša, če si živel v srednjem veku ali za časa francoske revolucije, če se razpravlja o njej.

  • marker

   V Franciji in ostalih evropskih državah so ostali celi vsi gradovi in stare zgradbe. v Nemčiji je bilo res nekaj velikih mest zaradi bombardiranj zaveznikov porušenih do tal, ne pa vsa. Recimo zgodovinski Muenchen je ostal nedotaknjen. Pri nas pa niso kurili samo gradove, minirali so tudi cerkve.

   • Duhec

    Kaj pa Američani po svetu???

    • von Rhein

     Odgovor še na tole (potem mi zmanjka časa). Ko je Rdeča armada prodirala preko nemškega ozemlja proti Berlinu so gradove uporabljali za postojanke komand, Ko so odšli je bilo zelo malo uničenega.Miniranega in požganega nič.

    • Capi

     A zdaj pa kar prešaltaš na druge??

    • radames

     Američani po svetu? Tole.
     Grad je med 1. svetovno vojno služil kot zasilna bolnica, med drugo
     svetovno vojno pa so ga partizani po zavzetju zažgali in minirali. Po
     tej vojni je grad začela obnavljati zavezniška vojaška uprava, po
     priključitvi Primorske pa je bil grad nacionaliziran in šele v
     šestdesetih letih je bil deležen prvih obnovitvenih del po številnih
     devastacijah- nazadnje z ropanjem gradbenega materiala. Obnovitvena in
     prenovitvena dela potekajo od tedaj ves čas.
     http://izvirna-vipavska.si/sl/branik-grad-rihemberk

     Pa malo nižje od Štanjela proti Braniku je na levi strani ceste železniški nadvoz, kjer piše, da ga je po vojni zgradila ta in ta enota ameriške vojske.

  • Capi

   Seveda, samo nemci niso uničevali svoje države, tako kot “partizani”

 • tarantela

  Ma, ne jokcat za ruševinami, saj bi gradovi to postali. Kdo bi pa vzdrževal take kamnite vlažne gmote zidovja. Njihovo vzdrževanje je dražje kot zidava novih.. Koliko teh gradov je imelo električno, vodovodno, kanalizacijsko napeljavo? Marsikateri grad je postal kulturna zanimivost, muzej in podobno, ki državo precej stanejo. Lastniki so nekatere dobili nazaj, jih sploh obnavljajo? Predrago!

  • Duhec

   Za dojenčke pravijo, da si z jokanjem krepijo pljuča. Mogoče velja tudi za odrasle, kdo ve.

   • Najbrž si tole misliš o sebi, kajne?

    • Duhec

     Ne, so ok. 20 km je mala malca. A zate so???

   • Capi

    Ti si tipičen primer tega kar opisuješ…..ne samo da jočeš, še serješ zraven….

  • A si otročja, ali res prav nič ne razumeš ?
   Zakaj misliš, da je Klemenčičev tast kupil grad, ker se mu ne splača ? Ne trosit takšnih no.

  • pajot

   Zato pa imamo Slovenci turistom kaj za pokazat. Hribčke in dolince. Arhitekturno pa samo stolpnice s kontejnerji namesto stanovanj.Pa sem in tja kakšen Robbov vodnjak,ki ga v svoji vnemi vrli partizanci niso uspeli porušit.

   • tarantela

    Zakaj, hudiča, pa pol protestirate, ko je treba dat denar za kulturo? Saj ni kultura samo kakšen pesnik; tudi muzeji in vzdrževanje takih objektov, kot so gradovi, plačujemo vsi. Kar nekaj gradov je spremenjenih v muzeje. Ravno na tem portalu je bilo veliko pljuvanja zaradi izdatkov za kulturo, češ, da je treba zapreti pipico!!

    • Duhec

     Nova se ti zahvaljuje, ker skrbiš za klike…

     • tarantela

      Ja, zato me pa ne zabrišejo s portala. Nekatera, ki so veliko bolj “nežni”. so že zablokirali. Ko bodo še mene in Tebe in morda še koga, bo tu en sam dolgcajt enoličnih mnenj, se pravi trobljenje v isti diktiran rog.

     • Duhec

      V bistvu bi se morali zavedat, da majo trojno korist. Klike, sponzorje in boljšo prekrvavitev…. same dobre stvari.

     • tarantela

      Menim, da si zaslužimo častno priznanje portala in desnice sploh, ker skrbimo za poživitev komentarjev, sicer bi bilo samo par slavospevov na račun desnice in pljuvanja drugačnih; bojda s strani plačanih prispevkov honorarnih študentov. Ampak še ti jih zapuščajo, ker jih ne plačujejo. No, vsaj tako sem razbrala iz Čuševega komentarja z drugega portala. Vrag si ga vedi kako je s tem.

     • Duhec

      Zanimivo, da Čuša nihče iz SDS-a ne demantira… mogoče pa vejo, da govori resnico in so nemočni?!

     • tarantela

      Kdo, ki piše na tem portalu, bo pa priznal, da ga plačujejo, da zagovarja desnico?

     • Duhec

      Sej to je ok. Problem je le, ker pišejo sami seb, prepričanim… drugih skor ni, jih prešteješ na prste ene roke. Tko da, ni glih neke koristi.

     • tarantela

      Zato pa ne grejo na cesto, ker so plačani samo za to, da šklemfajo po tipkovnicah.

    • pajot

     Pipico je treba zapret tistim tako imenovanim inštalaterjem,prostim strelcem,ki vsak drek razstavijo kot umetnino. Vsem tistim,ki mislijo,da je umetnost že,če samo odpre usta in blekne kakšno neumnost. Takih je pri nas ta malo morje.

     • von Rhein

      Težko ji boš kaj dopovedal.Ne razume.

     • tarantela

      Tuki Ti dam pa prav! Tud jest mam trenutno v stanovanju inštalacijo, pa usak butelj misli, de mam razkopano, se pravi, da nisem pospravila. Ljudje ploh ne rzumejo “umetnosti” Namesto, da bi prišli in navdušeno plačevali vstopnino in hvalili mojo izvirnost.
      No, dost heca! Tudi sama menim, da so večina inštalacij enostavno traparija, ki je ne bi smeli plačevati.

    • Miran Pavličič

     Vidiš kako si umsko omejena. Razmišljaš kot 5 letni froc. Joj kako preziram takšne možganske maloposestnike, ki ne vidijo meter ispred sebe. Verjetno še nisi prestopila praga Slovenije in videla kako se tem rečem streže zunaj. Gradovi v Avstriji,Nemčiji,Italiji,Franciji,.. Izreden primer npr. postsocialistična Ceška, kjer so obnovili večino gradov in danes le te ponujajo skupaj z ostalo turistično in kulinarično ponudbo… Pelji se že enkrat malo ven in se zbudi ter ugotovi, da pokradena in zadnja leta vsebolj rdeča (beri komunajzerska) Slovenija ni središče sveta…

    • Capi

     Pipco je treba zapret za razne makarovičke, peršake in njim podobne, za kulturno dediščino pač ne. Drugače pa levi oblastniki skozi kulturo, oziroma raznorazna kulturna društva perejo nakraden davkoplačevalski denar

  • radames

   Ti si pa bolj primitivne sorte. Tale tvoj zapis je izpoved primitivnega človeka.

 • Antonius

  Po dosežkih in posledicah je slovenska partizanska revolucionarno komunistična klika kriminalcev in morilcev primerljiva samo s šeriatarji.
  ————-
  Duhec in tarantela pa nista omembe vredni. Abotna provokacija je vse, kar spravita skupaj.
  Ne zapletajte se z njima v provokatorsko polemiko, ker umni takoj prepoznajo njun namen.
  Zrasli sta na borčevskih dodatkih, ki jih še danes plačujemo prek 20 tisočim.
  Morijo nedolžnih ljudi, rope in požige lahko zagovarja samo retardirana pamet ali pa taki, ki jim usoda ni namenila priliko, da bi bili v partizanskih časih zraven.

  • tarantela

   Ti si bil najbrž zraven takrat v partizanskih časih.

   • Duhec

    Seveda. Zameril jim je, ker so ga pozabli v hosti.

   • pajot

    On najbrž ni bil,bil pa je moj oče. Marsikaj mi je povedal. Jest sem še kot otrok vedel kaj so metali v Brezarjevo brezno. Tega mitja ribičić do smrti ni vedel.

    • radames

     Jaz sem bil takoj po vojni še premajhen, da bi mi to povedali, sem pa mnogo kasneje pogruntal, zakaj smo šli z Viča tolikokrat z mamo in njeno prijateljico ob nedeljah “na sprehod” v Podutik in v bližino tega brezna.

    • samsara

     ‘Pozabu’ ribičić, ‘pozabu’. Leta pa to…

  • Aktivist

   Sicer sem jaz dete liberalne Slovenije vendar verjamem da če se je nekdo boril in nosil glavo naprodaj da ima potem upravičeno večje pravice. Ne more biti enak tistemu ki se je skrival ali pa tistemu ki je služil okupatorju.

   • pajot

    Ko so nemci okupirali Jugoslavijo,so imeli jugoslovanski komunisti z njimi pakt. Se pravi,da so komunisti služili okupatorju. Imaš kakšno pripombo,majmune blesavi?

    • Aktivist

     Seveda imam niso imel samo komunisti tega pakta ampak tudi klerikalci so že pred vojno se udinjal Hitlerju uvajal protijudovske zakone itd Po kapitulaciji Francije je Korošec krepko na to struno igral. Njegovo politiko je nadaljeval Natlačen in pa Kulovec.

     • pajot

      Ne seri in si ne izmišljuj. Majmune blesavi.

     • Aktivist

      LOL dej povej mi a si kakšno šolo končal? Al se sam na Novi in dark netu izobražujete?

 • Duhec

  Kako večino prepričat, da bi bli domobranci boljša izbira od partizanov??? Manj bi bežali pa bi mogoče blo kaj iz tega. Tko pa zvonite po toči. Dons niti protestov ne spacate skup.

  • komar marko

   ne mešaj PRTIZANE in REVOLUCIJE!Le kdo je ustvaril domobrančke in zakaj so bili potem potisnjeni v kot in zakaj so imeli s SOVRAGOM pakte o nenapadanju?

   • tarantela

    Domobrance je ustvarila cerkev, ker so se zbali za zastonj pečenke.

 • tarantela

  Če sem že abotna provokatorka, naj vas spomnim še tole.:
  V gradovih so gospodi od spred in od zad stregli dekle in hlapci; v petek in svetek. Zanimivo, nihče od desnih se ne spomni kmečkih uporov, Matije Gubca, tolminskega upora itd. Ja, pa ni bilo zraven ne komunistov, ne udbovcev, ne partizanov. Ljudje so se enostavno upirali izkoriščanju, ker so imeli “jajca”, vi pa sam klepljete tu po portalu. In tožite zaradi ubooogih graščakov!

  • pajot

   he,he,he…sej se bojo zdej tud. Prav kmal. Uprli. Rdečim graščakom.

   • tarantela

    Me bo prej Matilda pobrala, preden bojo vodilni desni zlezli iz svojih poslanskih stolčkov in prilezli na plano med ljudi, zdaj samo arogantno napadajo, kar še bolj odtujuje narod.

  • radames

   Gradovi so narodov zgodovinski spomin. A ti uničuješ dokumente (če jih imaš) svojih prednikov? Taki dokumenti so zgodovina tvoje rodbine. Ne glede na to ali so bili slabi ali dobri ljudje.

 • goldhorn

  Grad Rihemberk pri Štanjelu
  —————–
  Pri Braniku bi bilo pravilno. Rihemberk = Branik

  • radames

   A ni Branik “partizansko” ime?

   • pajot

    Vas se je imenovala Rihemberk. Še zdaj jo nekateri prebivalci tam okoli tako kličejo. So pa seveda primitivci komunistični spreminjali nazive in imena krajev. Še dobro,da niso dali Rihemberku ime Mačkovo. Tako,kot se je to zgodilo s Šterntalom in Velenjem.
    Dam pa Rusom velik plus,ker so spremenili Leningrad nazaj v Petersburg.

 • Antonius

  Bedni nameni ne spravijo skupaj kakšnega pametnega argumenta.
  —————————
  Po njunih odgovorih celo manj pronicljivi lahko spoznajo, kakšni bednici sta.

  • tarantela

   To je pa res argumentiran komentar! Si tudi ti študentek?

 • soc

  Rojeni za tlačane in kmečke puntarje, kaj več pa… Aristokracija je v glavnem ušla, pa še ta je bila skoraj izključno nemška. Meščane intelektualce so delno poklali, delno so ušli, delno so uklonili hrbte kovinostrugarjem in kurjim tatovom. Zakaj bi bili torej danes kaj več, kot dejansko smo (razen v popačeni sliki režimskih medijev)? V najmanj primitivni obliki recimo duhci/tarantele, amoni, osnovne entitete so pak prišle do izraza na mariborskih in ljubljanskih ulicah 2012/13.

  Slovenci… Z nekaj stotnijami narodno zavednih intelektualcev s hrbtenico. Klavrno, ni kaj.

 • Aktivist

  Pri nas so onečastili naš lepi lokalni grad med vojno nemški okupatorji in njihovi sodelavci domobranci s svojo postojanko. Pa so ga morali Angleži zbombandirat. Sam smo ga potem obnovili.

 • MEFISTO

  Tudi takrat, ko mož tisočerih nickov po muslimanskih državah na veliko prodaja krajnske klobase, ne pozabi na portal NOVE24TV..

  Če bo šlo tako naprej, bo s svojimi nicki kmalu postal edini komentator.

  • Aktivist

   Tud men se zdi da tuki eden dost nickov uporablja. Pa ne vem kaj hoče sploh povedat. Neki med levico in desnico in globalnimi zarotami se mi zdi.

   • MEFISTO

    Povedal bi več, pa se bojim.

    Tarantela je strupana, janez cepec pa bedak, oastali njegovi nicki pa približno na enakem nivoju.

    • tarantela

     Bog se vas usmili! Kakšni junaki pa ste desni? Ni čudno, da vas levi po desni in levi prehitevajo, he- he itd…..
     V vednost pa tole: pišem pod edinim nickom, kar imam za povedat, je ta nick čisto zadosti.

     • tramal

      Ker si butast komunist ,vsaj povej da si moškega spola in da si si nadel žensko ime.Morda pa si dvospolnik tako kot večina komunistov.

     • pajot

      To ti verjamem.

     • Aktivist

      Pusti zdaj ostarelega Mefista. Povej kaj bi rad sploh da moraš pod tokimi nicki pisat pa fantazirat levo desno gor in dol.

  • radames

   O, oglasil se je tudi nick komentator!

   • janez cepec

    paranoik, njemu se nicki prkazujejo, tko k ljubljenmu vodji Kučko

    • Capi

     A potem si ti tud paranoik k se ti JJ skoz prikazuje…..?!

     • janez cepec

      men se ne, jest mam sam sliko njegovo u špajz ubešeno, de mi otroc mrmolade ne kradejo

     • Capi

      No, vidiš, s tem potrjuješ, da je JJ sposoben in red dela pr bajt, medtem ko se ti po oštarijah potepaš……
      Ga bo treba spet volit, da še mal reda v držav nardi, da ne bojo “maremelade” kradl

     • janez cepec

      zdej s’ ga pa udeu, ni kej. ja za kešno marmelado bi pa vaš Žalostni sova že poskrbu, maš prou, sej so ga večkat dubl s prstam u nje. je pa res, de je poj use bel razmazu, tko, de velke ni blo od tega, sploh pa pr takmu sodstvu, k’ ga mamo ( to skoz povdarjate, kadar vam paše, seveda)

     • Capi

      Res si cepec……govoriš, kar drugi govorijo, več kot 20let preganjanja, dokazov nikjer, če čisto mičkeno ampak res za mišji k**** kakršnega koli dokaza bi ga živega odrli, tako pa samo megla in prdci pritlikavca…..

 • Jožef

  Podobnost med džihadisti in partizani, če je zmanjkalo ljudi (namišljenih sovražnikov) so se spravili na zgodovinske objekte. Tukaj so omenjeni samo gradovit, kakšen bo šele seznam uničenih sakralnih objektov. Narod, ki tako ravna s svojo kulturno dediščino v imenu propadle ideologije ni vreden svoje države. Ampak to je počel manjši del zapeljanega naroda. Ta del naroda se znesel na vse, kar ga je motilo in oviralo pri revoluciji, ki še vedno ni končana. Alenka še se kar naprej trudi v imenu revolucije zadati dokončni udarec slovenski cerkvi in njenim vernikom. Kljub vsem grozotam in nasilju nas je pa v Sloveniji krebko čez polovico vernikov v Kristusa. Sporočamo tistim požigalcem slovenskih gradov in cerkva, da nas nikoli ne bodo uničili. Bolj se bodo zaletavali v nas, močnejši bomo. Bog z nami in Slovenijo.

  • slosin

   akcija-reakcija, kot med NOB..

   • pajot

    Pomota. NOB ni obstajala. Bila je Revolucija.

    • radames

     Natančno tako!

    • tohuvabohu

     To je bil največji nateg v zgodovini slovenskega naroda.

    • slosin

     …ali Napad Oboroženih Boljševikov, Nategnjeni Od Bolševikov…,

     • pajot

      Ja,točno tako.

  • tarantela

   Ježešna, Jožef, Jezus ni pridigal po cerkvah, ampak je hodil med ljudi, jim pomagal, jih zdravil, tolažil…

   • radames

    O, sveti križ Božji, kakšna hinavščina!

   • tramal

    Kristus je cerkev ustanovil če si že tako zabit.Preberi in preštudiraj še vsaj enkrat sveto pismo

 • if

  Države, kjer ni bilo komunizma, danes uživajo turistične sadove svojih gradov, ki jih je preteklost zapustila sedanjosti kot eksponate kulturne in politične identitete časa v katerem so nastali.
  Kjer in ko komunisti s svojim delovanjem vstopijo v čas, zapustijo razvaline na materialni, duhovni in duševni ravni.
  Razvaline gradov dokazujejo notranji svet komunistov, mentalno bolnih in hkrati nasilnih oseb. Temu primerne posledice povzročijo v družbi in geografiji dežele, ki jo v svoji mentalni blodnji uzurpirajo.

 • tarantela
 • rubec

  BANDA

 • Verbena

  Boljševiki so ubili zadnjega ruskega carja in njegovo družino , zanimivo pa so palače , dvorce … pustili , ker so navkljub drugi ideologiji , ki jo naj bi predstavljali , vseeno imeli radi udobje , luksus … res je sramota , da je povojna oblast prepustila zobu časa še toliko enih malih gradičev , dvorcev … ene so sicer zapolnili s stanovanji ali jih namenili za določene bolnike … vojna je čas drugačnosti , povojni čas pa bi moral bit čas druge drugačnosti … zatorej vsa čast Nemcem , ki so bili na koncu grdo zbombardirani , uničena so bila cela mesta , a ker so imeli v sebi odnos do kulture , so s pomočjo fotografij mest , ki so bila posneta prej , zgradbe obnovili in jim dali prvotno podobo … našo zgodovino pa krasijo ruševine … tudi to je nekaj s čimer se ne morejo pohvaliti ostale države , ki so preživele res trdi komunizem pod SZ …

  • Dragan Krstič

   Lep primer je Pariz. Po Hitlerjevem ukazu bi morali zminirati pred umikom vse glavne zgodovinsko pomembne stavbe in spomenike pa vendar tega niso storili, ker so kot pravi Verbena, so imeli odnos do kulturne dediščine Evrope.

   • Aktivist

    Na wikiju piše da je nemškega generala prepričal švedski diplomat s tem da mu je zagotovil zavezniško varstvo za njegovo družino.

 • soc

  Le kot dodatek. Madžari imajo zelo malo gradov, čeprav niso bili tlačani kot Slovenci in so imeli v habsburški državi sila močno aristokracijo. Absolutistični ata Jožef drugi (sin Marije Terezije) jim je do tal porušil skoraj vse zgodovinske gradove ob koncu 18. stoletja, ko je tudi ukinil tlačanstvo v madžarskem kraljestvu. Vse njihove palače so nastale po tem (Buda, Eszterhazyjeve…).

 • Dragan Krstič

  A graščino v Moravški dolini kjer se je v bunkerju med vojno skrival Mitja Ribičič pa partizani niso zažgali.

 • janez cepec

  ja zadeva j’ sledeča, če se domobrančki ne bi po gradovih skrival, jih tardeči ne bi napadl. prosto, ka pasulj

  • Duhec

   So bli pač bolj lene sorte in niso bežali.

   • janez cepec

    je niso bli glih za u gmajno, so mel doma full penzjon

  • tohuvabohu

   V mojem kraju so malo pred koncem vojne požgali prekrasen Sokolski dom, v katerem od začetka okupacije ni bilo nikogar. Požigalec je po vojni postal najbolj znan alkoholik daleč okoli.

   • radames

    Slavni kolumnist na Delu, tovariš Boris Jež (tudi alkoholik!!), je pred leti zapisal, da so partizani rušili tudi borovniški viadukt. Usrali so se, ne pa rušili. Niti dotaknili se ga niso. Jež je pa lažnivec!

 • soc

  Spomnil bi tule še na križevniško cerkev v Ljubljani. Leta 2017 še vedno ni bila vrnjena RKC, v lepi baročni cerkvici si lahko preko ustrezne agencije omislite praznovanje rojstnega dne z orgijami. Socialistična “republika” Slovenija.

  • Dragan Krstič

   Sem slišal da jo bo kupil oče odvetnice N.Z.K.

   • pajot

    Ko bo njegov zet trezen.

    • Dragan Krstič

     Čaka da mu država donira nekaj sto tisoč €.

   • radames

    On bo raje kupil idrsko psihiatrijo, ki je nastanjena v bivši italijanski kasarni. Tam je kot dojenček stanovala tudi tudi N.Z.K.

 • radames

  In potem je nekoč k Vidi Tomšič prišla delegacija, ki je prosila za denarno pomoč pri obnovi nekega gradu. Baba se je zadrla na delagacijo: “Med vojno smo jih podiral in požigal, zdaj naj jih pa obnavljamo?”

  • pajot

   Vida Tomšič,ja. Ki se je strinjala,da njenega brata Toneta pospravi komunistična roka.

   • radames

    Tone je bil njen mož. Kasneje pa se je poročila z znanim ginekologom Novakom.

    Za Toneta Tomšiča, ki so ga imeli zaprtega Italijani in so ga nekateri hoteli rešiti, je Kidrič rekel: “Pustite Tomšiča! Ta je naš!” Kako “naš” je bil, se je pokazalo, ko so ga Italijani kot talca ustrelili.

    • pajot

     se oproščam. res je. Bil je njen mož.

     • Aktivist

      Ja. In skupaj sta bila aretirana in sojena.

    • Aktivist

     Spet imaš blodnje. Tone Tomšič je bil aretiran od fašistične policije skupaj z ženo. On je bil obsojen na smrt ona pa na taborišče. Šele po kapitulaciji Italije se je vrnila. Vsakega tudi niso mogli rešit a se ti zdi to realno slučajno?

     • radames

      Provociraj tardeče, mene pa pust na mir. S slabimi ljudmi in duševnimi kriplni se ne pogovarjam

     • Aktivist

      Tok ne maraš liberalcev. Ja prov no bom upošteval te.

   • tigr

    Tone Tomšič je bil njen mož.

  • Dragan Krstič

   Tega dogodka se spomni tudi tovariš Tuerk, ki je bil takrat zaposlen pri Tomšički kot kufronosec.

 • radames

  Partizanske uničevalne horde so požigale tudi šole in kulturne domove. Vse za osvoboditev slovenskega naroda!

  • Fogglof Tunnek

   Te še pa naj uničijo Trrtenjakovo 8 pa bo mir !!!

   • gušto

    če se ti trdonja ne bi oglasil pa bi bil čudež.

  • tohuvabohu

   Šole so požigali s pretvezo, da so v njih nemške učiteljice mučile otroke z nemščino.

 • Zabit

  O pizda ste zabiti na Novi24tv ;) Vojna je bla, a se sploh zavedate tega? A še sploh veste kaj pomeni ce je vojna? Nemci s pomocjo domobrancev so pobijali ljudi in jih posiljal v taborisca umirat ( da se je sparalo na orozju). Vi pa v jok in stok , partizani so grade zažigal, haha matr ste trdi v glavi draga Nova24tv ;)

  • tohuvabohu

   Ja, po zaslugi rdečkarjev zdaj vemo, kaj je vojna. Vojna je to, da v trenutku uničiš to, za kar so si prejšnji rodovi prizadevali več stoletij. Nemci so med okupacijo požigali samo vasi, kjer so se skrivali banditi, sicer pa so gradili. Prva partizanska akcija 1941 je bila (neuspešno) miniranje mostu, ki je bil življenjskega pomena za prebivalce. Uničili pa so mnogo cest, železnic, kulturnih domov, šol, cerkva itd. Gradovi so bili za te pavijane jagoda na torti.

   • Domobranc

    Vidim da si isto tup k Nova24tv ;) K z pomocjo domobrancev nebi vedli kaj je vojna, ampak kaj so mnozicna taborisca. Ne zelis si da se ti sovraznik naseli v grad, ki je dobro varovan. Sj so nemci na veliko po Evropi delal glavne baze v gradovih. Vi niste D od domoljuba, vse bi dali tujim okupatorjem , a n?

    • Aktivist

     Pravi domoljubi smo mi liberalci. Preudarni, zmerni ne ksenofobi.

  • tramal

   In ker je bila vojna so banditi partizani lahko pobijali noseče ženske in otroke ,uničevali kolturno dediščino ropali se skrivali v goši in to je bila za njih in tebe kakšna vojna.To je čisto barbarstvo,bedak nešolan.

   • Bedak

    Ooo a tableta ni prijela bedak nesolan? Ker banditi domobranci pa niso ubijal nosece zenske in otroke, so jih rajs dal okupatorju da jih poslje v taborisca, kjer so vse pobili. Aja pa ropal so tudi. Mal si poglej celo zgodovino ne sam eno stran, bedak nesolani!!!

    • slosin

     A je za tebe isto, če nekdo prdne, drug se pa vserje…?Očitno tega ne ločiš…
     Upam, da ti ne bo treba razlagati (ker vidim, da si ‘šolan’), kdo je tisti, ki se je vsral…

     • Gru

      Oo budala, a ce sodelujes z okupatorjem, resujes svojo drzavo? Seronja izdajalska!!!

     • slosin

      ..seveda, pred rdečim terorjem in revolucijo…

    • tramal

     Hitler je bil levi in komunisti so levi kaj ti ni jasno.Domobranci so pač leve izročili levim naj jih imajo.Če pa so se levi med seboj pobijali jim pač ni pomoči.

  • pajot

   Se ti vidi,da si zabit. Kot šterna. Pa kaj bi s tem? Ostal boš zabit do konca svojega mizernega življenja.

   • Zabit

    Kj cmo pac bos izdajalec Slovenskega naroda do konca tvojega mizernega zivljenja.

    • pajot

     O tem,kdo je izdajalec,bi se lahko zmenila. Na štiri oči. Kaj praviš? Si za to?

  • radames

   Kar si napisal, je posledica dolgega žeblja zabitega v tvojo glavo.

   • Donk

    Ne posledica idiotov kot si ti!!

    • gušto

     Dobro si se prepoznal – bimbo – dindonko.

     • Domobranc

      Ni tezko pri takem stevilu kretenov na tem portalu. Izdajalci nasega naroda.

    • radames

     Najlepša hvala!

  • gušto

   Res si zabit, če takole pišeš. Nevednež in trdonja – butl….. rajš bi bil tih, da se ne sramotiš.

   • Kreten

    Kaj pa ce bi bil ti tiho debil? Ter nehal pisat kretenizme?

    • gušto

     Res si kretenist na kubik…. fuj… smrdiš.

     • Donk

      O budala trda, dj rajs nehi pisat in zgini iz portala.

     • gušto

      Res si trda budala, čeprav niti ne veš pomena, kar napišeš – trdonja .

     • Zabit

      Kreten nesolan, sm ti reku da nehi pisat po portalu. Izdajalec Slovenskega naroda, mrš!!!

     • gušto

      Izgini sramota slovenskega naroda – fuj – smrad !!!

     • Gru

      Jz sramota??? Vi ste sodelovali z okupatorji ( a ves pomen te besede?) Mrs izdajalec!! Nehi pisat in se poberi v nemcijo, do svojih gospodarjev.

     • tigr

      V Hudo jamo se poglej – v Barbara rov in v še na stotine slovenskih jam in brezen – grabnov in podvozov , rek in ponikalnic ………
      – NOTER SE POGLEJ – TO je tvoje OGLEDALO !

     • Gru

      Ti pa poglej vsa taborisca kjer so Slovence poslal umirat. To je pa tvoje ogledalo. IZDAJALEC Slovenskega naroda!!!!

     • radames

      Ja. Bilo jih je veliko v Jugi PO VOJNI. Zapisal bom samo enega – Goli otok.

     • pajot

      Ko je Nemčija napadla Jugoslavijo,leta 1941,so bili nacisti in komunisti zvezani s paktom Ribbentrop-Molotov. Nagradno vprašanje: Kdo je bil izdajalec domovine? Odgovor: komunisti….he,he,he…

  • slosin

   ….imaš kar ta prav ‘nick’…

 • Capi

  Čujte vi levi provokatorčki, a pod tem prispevkom so vam pa prepovedal komentirat?? HAHAHAHAHA…
  http://nova24tv.si/aktualno/noro-dogajanje-za-stolcke-sdh-bodo-puljic-zmavc-in-glavina-potopili-vladno-barko/

  • Fogglof Tunnek

   Te še pa naj partizani uničijo Trrtenjakovo 8 pa bo mir !!!

  • Dragan Krstič

   Tumpek pravi da ne čuje dobro, pa očala je nekam založu.

  • radames

   Ne kliči bedakov-provokatorjev!

 • Anton

  komunajre in kultura, kje smo to že vidli?, sicer pa dejanja povedo več kot besede, koliko dodane vrednosti iz tega naslova so komunajre prispevale Slovenijii in sicer, če štejem obdobje od leta 1945 do danes ?

  sarkazem press

  • Domobranrc

   Ker Domobranci ste pa visek kulture, izdajalci bedni!!!

   • slosin

    …Kaj je ata,,resnica boli, a ne …Domobranci so izdali komunizem in tega niste nikoli preboleli…

    • Gru

     Izdali so lasten narod in zdaj mislite da ste domoljubi zaradi tega. Sramota ste in nic drugega!!!

     • gušto

      Le čvekaj, le čvekaj, saj imaš veliko penzijo, ki je nisi NIKOLI zaslužil .

     • Gru

      Ziher manjso kot ti izdajalec nasega naroda!!

     • slosin

      A s ti razen CPP še kaj prebral? Aja, teb je že tršica v prvem razredu razložila
      vse o domobrancih…

     • Gru

      Sj ni treba kj razlagat, a ste sodelovali z okupatorjem al ne? Ce ste, potem ni tezki zakljucek. Pac ste izdajalci lastnega naroda!!!

   • pajot

    In zakaj si si izbral ta nick?. Si tudi ti izdajalec?

    • Domobranc

     Jp izdal bom izdajalce nasega naroda!!!

     • pajot

      Pejd rajš mal v Idrijo.

     • Domobranec

      Ti pa v Polje ;)

 • radames

  Grad v Kočevju so po vojni povsem zravnali z zemljo in na tem mestu postavili “veličasten” spomenik takozvani “NOB”. Danes je na tem mestu veleblagovnica Mercator.
  Ugotovimo lahko, kako se je ta drhal norčevala iz naroda. Njen namen je bil povsem uničiti narodov spomin in brisati, razrušiti vse, kar je spominjalo na preteklost. Kajti – zgodovina se začne z “NOB”, prej ni bilo nič.

  • slosin

   Na Kočevskem so menda te zverine porušile tudi preko 60 sakralnih objektov…

   • gušto

    Saj drugo niso znali. Najbrž so se ISovci od njih naučil.

    • Gru

     Izdajat lasten narod so se Isovci naucili od nasi domobranckov!!!

     • gušto

      Vpiši se v prvi razred osnovne šole, da se vsaj pisati naučiš – tepko.

     • Gru

      Nauci se brat izdajalec!!!

     • von Rhein

      Najbolje,da pišeš v majčinem jeziku…čirilico.

   • tohuvabohu

    To je bilo v glavnem po vojni!

   • radames

    Preko 90! 91 sakralnih objektov.

 • sončnica

  …poglejmo statistiko propadlih tovarn in odpuščenih ljudi,ki tolčejo revščino v 21.stoletju ….preklete barabe,ki so to državo spravile na kolena…v času graščakov sužnji,od kakor osamosvojitve naprej spet prodani za sužnje …pfej

  • Aktivist

   Dej ne nakladaj s temi nebulozami. Jaz si velikokrat XL pico naročim pa bi lohk sam klasična mi bla zadost. Sam da več uživam v hrani. Kakšni sužnji neki. Imamo socialno in pravno državo in naša vlada dela za blagostanje.

   • janez cepec

    no ja, kokr kol te podpiram, glih prou potencirat pa ni treba “uspehou” naše vlade

    • Aktivist

     Vseeno hvala. Mislim da je to šele druga pohvala tuki. Ampak sem zadovoljen z malim. :)

     • janez cepec

      ja tko j’ to, kdor z malim ni zadovoljen, mu velek ne bo zrasu. kapiš?

     • Aktivist

      ta je bla mal v stilu uga Domoljubnega geja he he

   • sončnica

    ….jp…tako je to….zaradi požrešnih prascev

 • montyamp

  Rdeči šoder , polpismeni sovražno nastrojeni topoumni HLAPCI , so s požigi in morijo prišli na oblast .
  Država ki je vodena od nasledstva zveri , zgleda nekako takole kot Slovenija , katero Bolgarija prehiteva po desni .
  Zavist je najgloblje čustvo v komunist-fašističnih glavah , zato so ultra idioti klali pametnejše od sebe , pameti se namreč drugače ne da uničiti .
  No , danes imamo res udbopartijsko zalego še v vseh nivojih politike in sodstva , kar se nazorno kaže v kvaliteti življenja , če slednjo primerjamo z germanskimi deželami .
  Tisti , ki je nikoli kaj zgradil , z lahkoto ubija in podira , verjetno res iz zavisti , da ga je mati narava zaj…..

  • Naci

   Kod da ste pa vi izdajalci Slovenskega naroda kaj zgradili, vi se D niste od domoljuba. Domobranci a? Se lastno mater bi nemcem dali v taborisca, sam da jim lahko date njeno zemljo. Nacisti bedni!!!

   • montyamp

    Sovraštvo ti je načelo živce .
    SLOVENIJA JE BILA POD AVSTROOGRSKO NAZADNJE PODOBNA NORMALNI DEŽELI .
    Če danes nemško gospodarstvo kihne , se boste komunistični potomci res pasli , saj bo za EU pomije zmanjkalo denarja .
    Tisti pa , ki bi lahko gradili ,

    LEŽIJO V 700 HUDIH JAMAH .

    GORJE NARODU , KO PRIDE MORILEC NA OBLAST .

    • Kreten

     Uuu se eden izdajalec, djmo Slovenijo nemcem in avstrijcem a n? D niste od domoljuba!!!!

     • montyamp

      Izdajalci ste vi murglosrbski zajedalci .
      Rajši govorim sit nemško kot lačen murglosrbsko .
      Rajši plačo 3000 EUR kot 300 EUR .
      Pijano se strezni , komunistični pasjejebski izdajalec , to je pa beton .

     • Gru

      Uuu rajsi prodas Slovenijo tujcem, res domoljubno. Izdajalci mrš spoki se vn iz Slovenije!!!

     • montyamp

      Delat bo treba začet , ni druge .
      Socializma bo počasi konec , ZMANJKUJE TUJEGA DENARJA .

     • Gru

      Rece potomec domobrancev , ki so bili placani z nemskim nacisticnim denarjem. Mrš izdajalec!!!!

     • tohuvabohu

      Tako je vsaj v deželo prišlo nekaj denarja. Rdečkarji ste pa vse naropali od ubogih golorokih Slovencev.

     • Aktivist

      Osliček s tistim denarjem se je ubijalo in uničevalo Slovence.

     • tohuvabohu

      Bejž bejž. Pri nas ni bilo nobene fronte. Slovenci bi lahko dokaj mirno prestali WW2, če ne bi te rdeče prasice začele izzivati in terorizirati ljudi, s čimer so zanetili državljansko vojno in nemške represalije. To je vsa resnica.

     • pajot

      Kar vidim peno na tvoji ustih…he,he,hhe….

    • Gru

     Se bolj gorje ko pride izdajalec lastnega naroda na oblast!!! Mal si poglej taborisca.

     • radames

      Sej so komunisti BILI in SO izdajalci lastnega naroda. Seveda so imeli tudi taborišča (med njimi tudi uničevalna): Šterntal, Teharje, Škofjeloški grad, Škofovi zavodi, Kočevje, Goli otok, Grgur itd

     • Aktivist

      Veš kok Slovencev je umrlo na Golem otoku. Trideset. Pa je bilo to ful hudo taborišče se strinjam. Ampak na Rabu jih je umrlo 1200 v Dachau pa preko 2000.

     • radames

      V vseh tistih, ki jih ti nisi naštel, pa nekaj tisoč.
      Če je na Golem umrl samo eden, je to mnogo preveč!!!!!

 • šmentanamuha

  Ja, to je RESNIČNO BARBARSTVO. Ne, da nam je tujec uničil kulturno dediščino. Zarukani slovenski komunajzerji, ki nas danes prepričujejo, da so nas rešili pred tujci, so šli in uničevali lastno kulturno dediščino in potem še po vojni pustili gradove propadati. Zato ker se to ni skladalo z njihovo ideologijo. Zdaj pa prevzemajo še neko falsificirano zgodovino, ki nam briše zgodovinski spomin. Js tega sploh ne razumem. Kučan in ostale komunjare, če niste Sloveneci, pol še razumem vaše protislovensko delovanje, če pa pravite, da ste Slovenci, pol pa pejte u tri pičke materne.

  • pajot

   Tako se govori.

  • Gru

   Ce ste sodelovali z tujci ( okupatorji) pol ste pac izdajalci nasega naroda, kj cmo. Pejte u tri picke materne nacisti zblojeni!!!

   • janez cepec

    še zdej jim ni jasno, pa boli jih, de so vojsko zgubl, zajebal so se, niso bli na taprau stran. jebat ga, tko j’ to, če se za kos kruha prodaš okupatorju

    • tigr

     popravi si nick < CEPEC TEPEC !

    • šmentanamuha

     Ah, za tebe je pa škoda besed.

   • šmentanamuha

    Kdo je sodeloval z okupatorjem? Jaz, ki sem se rodila nekaj desetlet kasneje? Runkl. tudi mene so pitali v šoli s tako solato kot tebe, ampak so se mi nazadnje le odprle oči. Levičarska ideologija je ljudem naredila platfus na možganih. Pri nas so bili vsi v partiji, nekaj iz prepričanja, pa mogoče tudi zato, da so dobili službo v prosveti. Ne vem. Ampak pogovor z njimi je nemogoč, tako kot s tabo. Gru, smiliš se mi, če si star, ker si še vedno tako nor, če si mlad, da so te uspeli zdresirati kot psa. In še, kakšno zvezo ima partizansko uničevanje slovenskih gradov z okupatorji oz. sodelovanje z njimi? Ti misliš, da nekaj veš, povem ti, da ne veš prav ničesar. Poln si samega sebe, zato si samo domišljavi bedak. Imaš pa prijatelja, janeza cepca.

    • radames

     Odličen tekst!
     **************************** + ***************************

     • šmentanamuha

      hvala, prjatu.

   • Mojca pokraculja

    Ti nacistek ti, a ne vidiš da si sam v pički materini !

 • indijanka

  Žalostno. Še bolj žalostno je to, da še danes ne premoremo kritičnega pogleda na vojno. Kulturna dediščina je dediščina naroda in ni last političnih strank ampak je last prihodnjih rodov. Vojna ni opravičilo za njeno načrtno uničenje. Ob tem sem se zopet spomnila, da je bil narodu odvzet tudi pesnik Balantič in mnogo njih. Zaradi politike in ničesar drugega.

  • Aktivist

   Te lahko vprašam si punca ali gospa? Da se vem kako pogovarjat.

   • indijanka

    Ni me potrebno vikat, prosim pa, da si spoštljiv.

    • Aktivist

     Ok sej se bom potrudu. Sem mlajši sicer. Balantič je stopil na napačno stran čeprav je bil umetnik ni videl politične realnosti da se druga svetovna vojna ne bije proti komunizmu ampak proti nacizmu.

     • tohuvabohu

      Butl. Vojna se ne vodi proti ideologijam, ampak proti tujim armadam za svobodo dežele. Številni pošteni (in verni) Slovenci so šli v partizane ne zaradi nacizma in fašizma, ampak zaradi okupacije. Proti ideologijam se ne moreš boriti s potikanjem po hostah. Ko boste rdečkarji to razumeli, bolje rečeno priznali samemu sebi in ljudstvu, bo pa drugače.

     • Aktivist

      Sej fašizem in nacizem sta bila ideologiji okupatorjev. Drgač maš pa tokrat celo prav to je bil point. Ampak domobranci pa tud komunisti no so se zarad ideologije boril za to za kar so se.

     • radames

      “… fašizem in nacizem sta bila ideologiji okupatorjev.”

      Ne dvojina, marveč množina, prosim! Fašizem, nacizem, komunizem so bile ideologije okupatorjev. Vsi trije okupatorji pa imajo za osnovo ideologije socializem.
      Mlečnozobci!!!!!

     • Aktivist

      Radames poglej gor ko sem ti napisal da bom spoštoval tvojo željo. Rasističnega socializma ni. To je kasnejše izkrivljenje izvirne ideje. Sicer meni je ljubši liberalizem ki ne dela ljudi uniformirance in kao na silo enake. Mam ful rad lastnino ne mislit da ne.

     • tohuvabohu

      Ne boš verjel, med okupatorji so bili celo dobri ljudje. Veliko Slovencev so rešili pred represalijami. Pa celo okupacijska oblast ni bila samo slaba. Še danes se vozimo po cestah, ki so jih zgradili. Še danes kmetje sadijo in sejejo semena, ki so jih k nam zanesli Nemci. Med vojno je bilo manj lakote kot potem. In niso rušili, ampak gradili, medtem ko so zavezniki bombardirali naša mesta.

     • Aktivist

      Povsod so dobri in slabi ljudje. Okupacijske oblasti pa lahko samo oslički hvalijo. S kostmi njihovih žrtev bi lahko naredili Slovenci Keopsovo piramido.

     • Anthon

      Tvoj pristop do obravnave okupacije in vojne je pravljičarski, zato tudi ugotovitve, ki jih navajaš delujejo tako. Seveda je med takim pravljičarjenjem možno moraliziranje, še več, celotna jugo-slovenska totalitrarna propaganda od učbenikov, literature, do medijev je bila premišljeno grajena na grozotah in posledicah vojne. Med to so spretno vtkali revolucijo, ki je postajala nekaj pozitivnega. To se danes vidi in bere. Nekateri govorijo/mo o opranosti.

      Če bi želel kredibilno diskutirati, bi si moral razložiti osnove vojnega prava, pred tem pa tudi kakšen sociološki in filozofski pojem o človeku, o družbah, sistemih. Mislim pa seveda na tujo ali prevedeno literaturo kredibilnih avtorjev. Odgovoriti bi si moral na vprašanje, kako je sploh lahko nastala takšna tedanja Nemčija in kaj so v desetletju nastajanja velike Nemčije počele velesile, ne pa se iti absurdnih pravljic, kako so kurirči, vezisti in neki Kardelj premagali nemški vojaški stroj. Kot pa sem, mislim, že natipkal: Veliko odgovorov na to najdeš, če prebereš Spomine Matija Mačka in se ob branju sprašuješ: Kdo je bil on? Kakšne kvalifikacije je imel? Od kod je prišel? Kdo ga je pooblastil, da je odločal o življenju in smrti ljudi? Kakšno pravno osnovo je s pajdaši sploh imel, da je počel, kar je počel. Pravo je namreč veljalo tudi pred 80 leti.

     • Mojca pokraculja

      Za kaj so se boril, “za to kar so se” ne pove nič. Ajde da sišimo !?

     • Anthon

      Veš kaj, zadosti je prebrati nekaj dnevnikov Edvarda Kocbeka (lahko vse, kar je napisal), pa človek dobi precizen občutek, da pojem “iti v partizane” nekako ni v skladu z dejanskim, zgodovinskim dogajanjem. Revolucija je bila namreč tako znana vsem, da ni bilo na noben način možno “iti k partizanom”, če nisi vzel v zakup, da greš med komuniste. Kdor je to storil, naj si tudi pripiše vso glorijo “osvobodilnosti” partizanstva z revolucijo, totalitarno državo in hudimi jamami vred.

      Ali si opazil, da tudi slovenski mainstream ves čas navidezno išče razpoko med t.i. pravim partizanstvom in revolucijo? To bi jih nekako odvezalo od strahotne zgodovinske odgovornosti. A te razpoke ni, ker ne obstaja. Beri Kocbeka.

     • indijanka

      Zame je bil Balantič najprej človek. Mlad fant, ki je končal v ognju. Potem izjemen pesnik, ki bi lahko presegel celo Prešerna. Potem taboriščnik Gonarsa in potem na koncu domobranec. Nikomur v tej deželi nisem dovolila, da mi vzame prve tri zaradi četrtega. Spoštujem tvoje mnenje. Moje je pa meni, mojemu srcu in duši lastno in ne dovolim, da kdorkoli manipulira z njim in omejuje mojo svobodo.

     • Aktivist

      Dobr. Sam veš kako je to politika ljudi pogosto pohodi še najmanj liberalna seveda po mojem. Vojna pa sploh.

     • indijanka

      Veličina zmagovalce se pokaže v odnosu do poražencev. Zaradi tega duha smo v težavah.

     • Aktivist

      Res so to partijci izpeljal. Sam eni voditelji OF so zvedeli za izvensodne poboje vec let po vojni. Navadni clani pa sploh.

     • indijanka

      Olajševalno okoliščino, ki jo priznaš enim, moraš tudi drugim. Ljudem niso bile dostopne informacije o svetu. Meje, ki so odličale so bile tanke. Če bi Balantič umrl v Gonarsu bi sodil med spomeničarje. Ker se je pa vrnil domov v zavetje verne družine, matere se je odločil drugače. Mogoče je bil star toliko kot ti in je doživel ogromno. Preberi kakšno pesem. Kdo lahko trdi, da ni ljubil svoje zemlje in jezika? Bili smo krvniki za celo Yugo. Mene je tega sram. Kot narod smo izgubili človečnost in sočutje. Povrniti si ga moramo. Če želimo, da nam bo bolje. Da se odzove zemlja prepojena s krvjo.

     • Anthon

      Nonsens!

   • pajot

    Drži se raje svoje žene.

    • Aktivist

     Žene?

  • Gru

   Gradovi po Evropi so bili glavni stabi nacistov, nedas okupatorju boljsi polozaj zaradi kulture.

   • pajot

    Pa iz kere pičke si ti pravzaprav prlezu,majmun zagovedni?

    • Gru

     O govedo zahojeno izdajalsko, a si prilezu iz izdajalske picke, a n?

     • korintos23

      Ta Gru je sin bulmastifa ?

     • samsara

      Torej je zdaj nekakšna sirota. Najbrž pa ima zato poslej kak ‘dodatek’.

     • dr.skovcan

      Ha, ha…ne gre drgač kakor z žaljivkami, a ne?

   • Aktivist

    Z damami govoriš. Je pa sicer res da so nacisti imeli svoje postojanke po gradovih. Če ste bili kdaj v Trstu v gradu Devin ste videli to lahko na lastne oči. In ko so prišli Amerikanci so grad zaplenili, ker je graščak dovolil da se je tam utrdila nemška vojska. Je pa tam lep muzej danes.

    • Gru

     Indijanka je eden redkih desnicarjev, ki jih spostujem. Ceprav se dostikrat nestrinjam z njo ;)

   • radames

    Zato po Evropi ni niti enega gradu več. Obstajajo samo v Sloveniji.

   • indijanka

    Misliš, da so nacisti res imeli toliko glavnih štabov? Kadar rušiš nekaj tako organizirano in številčno, rušiš zato, da bi vzbudil strah v ljudeh in razkazoval svojo moč. Škoda vseh teh prelepih hiš naše preteklosti.

   • tohuvabohu

    Cepec. Glavni štabi so bili tako zaščiteni, da gošarji niti blizu niso upali.

 • Gru

  A so bili nacisti okupatorji? DA!!! A so domobranci sodelovali z njimi? SO!!! A se takim ljudem rece izdajalci lastnega naroda?SE!!!

  • korintos23

   Od kdaj pa so komunisti naš narod ?

   • dr.skovcan

    Od takrat ko so vodili upor proti okupatorju – Nemcem…

  • tohuvabohu

   Bumbar. Okupator je bil Wehrmacht.

  • radames

   Uuuuu si ti pameten!!!!! Provokatorček!

  • slosin

   Domobranci so paktirali z okupatorji v boju proti komunistom, nikoli pa za razliko od rdečih revolucionarjev (ki so uvajali komunizem) proti slovenskemu narodu…Daj, preberi knjigo ‘Skrita,nepoznana zgodovina NOB – revolucije’. Tam je lepo opisano, kako so komunisti sodelovali z okupatorjem…z dokazi, ne pa z nekimi posplošenimi floskulami, ki jih stresate tu pristaši krvave revolucije…Komunizem je na svetu zahteval več žrtev, kot fašizem in nacizem skupaj…To je dejstvo in se ti lahko še tako na trepalnice postavljaš….

   • dr.skovcan

    Moji stari starši niso bili komunisti pa so jih tabeli vseeno pretepali v zaporu…ne ti meni bla, bla…

  • Bozz

   Ja, v redu so prisegli Nacističnemu okupatorju in izdali narod, ok. GREMO DALJE. PIŠE SE LETO 2017. Kaj pa njihova komunistična anti-teza? Mislim, da je kraja 40-75 milijard Eurov ali koliko je bilo razkrito, da so komunisti prelili v davčne oaze, ravno tako izdaja in okupacija naroda. Kaj praviš? Naša vojska je dobesedno bosa. S tem denarjem bi si lahko zagotovili dobro obrambno vojsko in policijo pa tisti na oblasti nočejo tega. A to pa ni izdaja naroda? Kaj praviš?

  • radames

   Malo si preberi, kako so komunisti sodelovali z italijanskim okupatorjem. V zahvalo komunisti ob kapitulaciji Italije niso prijeli niti enega italijanskega vojnega zločinca. Danes pa komunisti cvilijo in krulijo kako fašisti sploh niso bili kaznovani za vojne zločine.
   Najhujši izdajalci so bili komunisti, saj narodu niso prinesli svobode, kakor so obljubili in še danes krulijo o neki “osvoboditvi”, temveč so nam prineli novo suženjstvo, novo nesvobodo.
   Izdali so svoj narod, saj so mu obljubljali laži. V zahvalo so še daleč v povojni čas pobijali slovenske svobodnjake, rodoljube in odklanjalce komunizma.

   • dr.skovcan

    Tipični primer zavajanja…komunisti niso sodelovali z italijanskimmokupatorjem ampak predhodniki domobrancev, takoimenovani MVAC – Milizia volontaria anticomunista. Italijanskih vojnih zločincev pa niso prijeli zato, ker so se zavezniki bali prevelikega vpliva italijanske komunistične partije in njene prevlade v ITA.
    Vse pride prav kajne? Samo, da se druge obsoja in izdajstvo domobrancev zamegli…

    • Anthon

     Če bi jih “prijeli”, bi se pa zavezniki manj bali prevelikega vpliva italijanske komunistične partije in njene prevlade v ITA. Zakaj bi se kdo sploh bal komunistov, če so bili vendar takšni zavezniki in prijatelji? Saj so bili “naši” tudi komunisti, vodeni s strani Komintern, kot italijanski? Ti je pa res okusna ta repetavška enolončnica. In ne uvajaj novih spremenljivk!

  • Anthon

   Nonsens. Vprašaj koga, kaj je sploh vojna. To zagotovo ni tisto, kar veš iz partizanarskih pravljic.

   • dr.skovcan

    Gru je lepo razložil…potvarjanje zgodovine ne pomaga in tudi prav je, da se ve kdo je bil kdo. To pa je tako kot je napisal Gru…in NIČ DRUGAČE!!

    • Anthon

     Nisem vedel, da obstaja neki vrhovni svetovni razsodnik, ki reče, kdo poimensko je dober in kdo slab. Brez prava, brez sodišč, kar tako. Zdaj vem: tak razsodnik so slovenski komunisti in njihovi verniki.

     • dr.skovcan

      …ter ves svet, ki se je premagal Hitlerja ter njegove sodelavce.

     • Anthon

      Slovenski partizanarji niso premagali nikogar!

     • dr.skovcan

      What ever you say…še dobro, da ste takšni v manjšini in je veličina NOB slišna v celem svetu…res, da je hudo vedenje ko spoznaš, da si na temačni strani zgodovine…čas pa bo prej ko slej zacelil vse rane…

     • Anthon

      Ta slišanost slovenskih partizanarskih del je res vesoljna. Tudi v ZDA se da brati o epopeji hudih jam.

      Ti pa nemara celo meniš, da kakšno atlantsko zavezništvo študira vojaško doktrino Dražgoške “bitke”, ka-li?!

     • dr.skovcan

      Ne, tam se ukvarjajo predvsem z koncentracijskimi taborišči, Guantanamo, črnskimi sužnji, Angleškimi vojaki, kateri so iz Avstrije pošiljali v roke besnim željnim maščevanja-komunistom domobrance, ustaše, četnike, nemce,- z Italjanskimi fojbami, … in kako zanetiti vojne, da imajo potem od tega-profit.

     • Anthon

      Sem ti že spodaj napisal, da ti ta kvadratura kroga, alias repetavška enolončnica zelo paše.

     • dr.skovcan

      …še dobro, da je tako.

     • dr.skovcan

      …tudi če, glavno, da se ve kdo je kdo. Lep iz pozdrav iz Primorske.

     • dr.skovcan

      Slab je tisti, ki hoče podrediti druge sebi in prikazuje sebe kot nadraso – Arijska rasa…Hitler- okupator in tisti, ki so se zaprisegli, da mu bodo služili. Tukaj ni potreben noben komunist, se vidi na daleč…

 • KIKI

  Saj poznate tisto:
  Grad gori, grof beži,
  teče, teče rdeča kri…

  To smo se učili v OŠ .

  • garfi

   Saj poznate tisto:
   Grad gori, pamet beži,
   teče, teče nedolžna rdeča kri…

   To smo se učili v jugi .

   • Gru

    Saj poznas tisto:
    Grad gori, izdajalec bezi,
    Tece, tece domobranska kri…..

    To smo se ucili v taboriscih.

    • korintos23

     Domobranci so borci proti komunističnim zločincem in so svojo prisego o osvoboditvi Slovenije izpod KPJ oblasti vsaj delno uresničili 1991. Seveda je še nekaj ostankov rdeče mafije, a zanesljivo izumira

     • Gru

      Domobranci so osvobajal slovenijo z okupatorji, huda logika, ni kj!! Bogi v mozganih, kj cmo.

     • Anthon

      Tako ti dojde, če misliš, da so “osvobojena ozemlja” osvobodili partizani. Pa jih niso. Le Italjani so koncentrirali vojaštvo v večjih krajih, saj ni enostavno pokrivati vsega ozemlja. Tam, kjer je bila vojaška moč Italjanov skoraj ničelna ali pa morda malenkostna (recimo v procentih ena koma Jozef), so partizanarji izvajali svoje politične, točneje politikantske aktivnosti, poleg teh pa eliminirali svoje morebitne bodoče politične nasprotnike, kar z drugimi besedami pomeni, da so ti teroristi zaradi omejenega delovanja policije, sodstva itd. zlahka pobijali nezavarovano prebivalstvo. Kakšna huda kazniva dejanja so to bila, bi pa vedel, če bi namesto partijske literature prebral kakšno drugo, pravno relevantno literaturo. Ko je italijanski okupator izvedel ofenzivo, vojaško gledano precej diletantsko, bi skoraj uspel uničiti vso to partizanarščino. Imela je zgolj srečo, da so bili Italijani preveč nesposobni. Tudi o tem lahko prebereš v relativno neskrupuloznih Mačkovih Spominih.

    • Anthon

     Res je nekaj slovenskih komunistov bilo v nemških taboriščih (v glavnem nižji rang neprevidnih revolucionarjev, ki niso pravilno dojemali revolucije). Verjetno so se bili doma zamerili kakšnemu od sotovarišev, da jih je naznanil. Vrhunski komunisti, ki so vodili revolucijo, so bil kar doma najbolj na varnem, ker jih niso kaj pretirano iskali, saj so bili okupatorjem pri uničevanju prebivalstva v pomoč. Tisti torej, ki so jih Nemci vendar odpeljali, so zelo radi pomagali nacistom regulirati “vzdušje” v lagerjih. Tudi relativno zdravi so se po vojni vrnili domov in prejemali bajne penzije do naravne smrti.

   • garfi

    Saj poznate tisto:
    Grad gori, pamet beži,
    teče, teče nedolžna rdeča kri…

    To smo se učili v jugi .

    • garfi

     Saj poznate tisto:
     Grad gori, pamet beži,
     teče, teče nedolžna rdeča kri…

     To smo se učili v jugi .

  • Bozz

   zdaj so pa požigalci teh gradov zamenjali grofe na malo drugačen način. Postali so to kar so preganjali.

   “I do not say that democracy has been more perniciouson on the whole, and in the long run, than monarchy or aristocracy. Democracy has never been and never can be so durable as
   aristocracy or monarchy; but while it lasts, it is more bloody than either. …

   (!)Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide.(!)

   (!)It is in vain to say that democracy is less vain, less proud, less selfish, less ambitious, or less avaricious than aristocracy or monarchy. It is not true, in fact, and nowhere appears in history. Those passions are the same in all men, under all forms of simple government, and when unchecked, produce the same effects of fraud, violence, and cruelty. When clear prospects are opened before vanity, pride, avarice, or ambition, for their easy gratification, it is hard for the most considerate philosophers and the most conscientious moralists to resist the temptation.(!)

   Individuals have conquered themselves. Nations and large bodies of men, never.”
   – John Adams (1735-1826)

   SMO SE KAJ NAUČILI IZ ZGODOVINE? NIČ. Potem jo bomo pač ponavljali v nedogled.

   • garfi

    ja, so že od začetka oni tatinsko zločinski rdeči grofi

 • Olga

  Ime banditi niso dobili zastonj! To ime jih najlepše opiše!

  • Aktivist

   To je bilo ime ki so jim ga dali ultra banditi nacisti.

   • Olga

    So se dobro poznali!

   • garfi

    prjatli

   • Anthon

    Bandit je prvorazredno ime za tedanje teroriste, ki so se imenovali partizanarji. Bandit se ne drži vojaških pravil, torej ni vojak, ampak navaden kriminalec. Banditu se fučka za civilno prebivalstvo, ker je navaden strahopetec. Banditi dejansko sploh niso mogli biti kakršna koli vojska, ker niso imeli nikakršnega pravnega pokritja za svoje rabote. Celo nemška okupacijska vojska je svojo dejavnost natančno dokumentirala in po vojni je Nemčija morala plačati enormne reparacije. Tudi njihovi generali in druge vojaške osebe so odgovarjale za svoja ravnanja, ki niso bila v skladu z vojnim pravom. Partizanarji niso odgovarjali za nič, prav zato se je v Jugi zgodila Srebrenica in drugi hudi zločini. Milošević, vzgojen v partizanarskem duhu, sprva sploh ni mogel dojeti, da bo treba v Haag.

 • saso

  Seveda, to je bila za partizance t.i. buržoazna navlaka.

  • tigr

   Danes pa so vsi ti njihovi mulci radi buržuji.

 • Bozz

  Škoda. Kako lepa bi bila Slovenija s temi obnovljenimi gradovi danes. Sploh nisem vedel, da jih je bilo toliko. Bi lahko furali turizem kot Škoti in ostali, ki imajo polno gradov po Evropi.

  • radames

   Pred 20 leti je bil pri meni na obisku moj bratranec iz USA. Z ženo sta bila prvič v Evropi. Njuna želja je bila, da bi si v Sloveniji ogledala gradove. Peljali smo se na ogled gradov po skoraj vsej Sloveniji. V USA jih pač nimajo in sta bila nad našimi gradovi zelo navdušena. Seveda sem jima povedal tudi nekaj o požiganju, miniranju in rušenju gradov zaradi smešne komunistične ideologije.

   • Bozz

    Ja, res so bili kekci ti komunisti. Sedaj so pa sami grofje na oblasti. Saj komunizem ni nič drugega kot fevdalizem malo drugače.

  • tigr

   Imamo pa še vedno na skoraj vsakemu gričku cerkvico iz časov, ko so k nam vdirali turški musliči, kamor se je slovenski človek zatekal pred temi osvajalskimi divjaki – danes pa tole vabimo na svoje ognjišče . Kako zeleni možgani.
   Smo se kaj naučili iz zgodovine?
   Ali naš papež ve zakaj imamo po Sloveniji toliko cerkva ?
   Najbrž ne, sicer ne bi bil z njimi tako razumevajoč.
   Ga bodo že naučili ribe lovit!

   • Bozz

    Jaz sem se, za ostale pa ne vem.

 • Vlado77

  Nekaj je res . Največje nesreča te Evrope je komunizem in kar je s tem povezano. Ni dosti razlik s ISIS državo in njihovimi “borci” . Tam uničujejo in so uničevali vse kar ni povezano s Alahom. Pri nas so bili moteči gradovi . Niso pa bile moteče umetnine umetnikov pred komunizmom ,ki so krasile domove komunistov. Tudi nacisti so kradli umetnine- ni čudno saj nacizem v resnici izvira iz leve ideologije . Danes 70 let in več kasneje imamo še ljudi ,ki vse to zagovarjajo. Baje ima Kocijančič umetnine doma pokradene seveda. Definitivno je komunizem za nacizmom in fašizmom največja nesreča ta Evrope. Razlike je le v tem , da imamo pri nas še podpornike na oblasti (levi) v Italiji in Nemčiji vsaj tega ni.

 • garfi

  NAJHUJŠI SO RDEČI GROFI – lopovi in zločinci
  Saj poznate tisto:
  Grad gori, pamet beži,
  teče, teče nedolžna rdeča kri…
  To smo se učili v jugi .
  in posledice na fotki – razvaline povsod

 • garfi

  levuhar spet laže o izdajalcih, tukaj so pravi

  V tem prvem obdobju okupacije, od 17. aprila 1941 pa do 22. junija 1941, pred nemškim napadom na SZ, še ni bilo slovenskega partizanstva, bili pa so aktivni komunisti v tem obdobju veliki prijatelji, zavezniki Hitlerja, ki je septembra prejšnje leto (1939) skupaj s Sovjeti zasedel ubogo Poljsko. Navdušenje KPS nad Hitlerjem se je izkazalo v organiziranju množične manifestacije: našuntali so kmete, ki so v Trebnjem in na pohodu proti nemški meji manifestirali za priključitev tega dela Slovenije k nemškemu Rajhu. Italijani so ob tej priliki ostro reagirali. Padli so mnogi talci. V tem obdobju prijateljstva z nacisti je KPJ zagovarjala kolaboracijo na celi črti. Tito je 5. maja 1941 v glasilu KPJ pozval komuniste, naj čimbolj stopajo v nemške službe. Kasnejši prvaki OF in KPJ, odvetniki dr. Aleš Stanovnik, dr. J. Pokorn in dr. J. Vilfan so v tem obdobju delali v Šetvidu pri Gestapo (selitvena komisija!). Kasnejši notranji minister sfrj —– STANE DOLANC !!!—–in edini slovenski admiral v SFRJ Stanislav Brovet sta v Avstriji prostovoljno vstopila in bila dolgoletna člana Hitlerjugend, Brovet, ki je vstopil v Celovcu[1], kar do januarja 1945.

 • Silka

  Vse to in še več treba imeti pred očmi, ko bodo volitve. Upam, da tokrat v popolnosti porazimo rdečekljune. Ne govoriti, da so vsi isti. NISO! Treba je samo skupaj stopiti in pokazati, da je še druga pot, pot poštenja, dela in upanja na bolje.

 • Caetano

  Včeraj sem šele prišel do podatkov, da so komunisti v Prekmurju na začetku okupacije priznali madžarsko oblast. Pogovore je vodil madžaron Hartner. Komunisti med katerimi je bil tudi Miško Kranjc so poslali celo memorandum s svojimi zahtevami predsedniku madžarske vlade. Terjali so slovensko avtonomijo. Skladno pač s politiko kominterne, ki je pristala na razkosanje Jugoslavije med različne okupatorje. Diplomatske odnose z legalno jug. vlado je obnovila šele po nemškem napadu na SZ. Čeprav je Simovičeva vlada iskala zavezništvo s SZ. Naivno seveda.

 • Anton Zor

  Ko v gornjem članku opisana resnica , ki se jo še danes ne sme govoriti. Tudi bom opisal herojsko delo Mošnjanskih mulcov , tako je tudi moj pripovedovalec rekel. Pravil mi je takole , ker nisem mogel ponoči spati , sem se sprehajal ponoči,med njivami na polju. Neko noč , zaslišim koraka in govorjenje . Skril sem se v koruzo , da me nebi videli . Po kratkem času , so pričeli goreti hlava in ti mulci so prileteli nazaj na Rsje. Tam so se namreč skrivali. Šel sem nazaj in pomagal Nemcem , ki so skupaj z vaščani vlekli živino iz gorečih hlevov. zanimivost pri tem pa je , da še danes na Osnovni šoli piše na tabli , Vas so požgali Nemci. Glavni požigalec , je bil kasneje večletni sodnik. Seveda , mi je R.ata pripovedovalec prosil za prmej , da to ne bom nikoli nobenemu rekel-povedal, če hočeš , da boš živ ostal.

  • Jovo Jamnica

   Neverjetno. Komaj danes, po nekako 75. letih izvem, da niso “Nemci” zakurili nekega hleva, ampak fakini iz neke sosedne vasi. Svoj čas, ko so se Libeličani soglasno odločili, da zapuste “krušno mater” Avstrijo in se predajo obljubljenim sanjam nove slovanske Kraljevine, so jim Avstrijci ne bili pripravljeni popustiti pri gasilski brizgi. Konji ja, brizga ne! No, vrlih libeliških pobov, avstrijska skopuškost ni posebej peklila. Hrabri, kot so bili, so se pod plaščem noči, odpravili preko nove meje v sosedjno vas, koder so Avstrijci, gasilsko brizgo v leseno lopo pod ključ pospravili…

   • sprehajalec

    Fantje so si radi nagajali včasih….

  • dr.skovcan

   Spomnil sem se, ko mi je stari oče pripovedoval:” Bali smo se obojih, komunisti so bili bolj ponoči, domobranci z Nemci so strašili podnevi. Najbolj grozljiva je bila takoimenovana “črna roka”…ta je delovala ponoči.
   Neke noči smo čakali partizane, da bodo prišli po hrano, ki smo jo po vasi nabrali “terenci”….prišli so šele ob treh zjutraj. Po tem, ko smo jim dali hrano in šli spat, je nam in še trem sosedom zagorel skedenj nam pa tudi kašča z orodjem.
   Neverjetno hitro so se odzvali v pomoč “dobri sosedje”, ki so veljali za domobranske špiclje…celo pumperje so začuda privlekli od nekot…Seveda je potem veljalo, da so nam to zažgali partizani…je povedal.

 • Vrhovni sodnik

  ZB za vrednote NOB je treba tožit in iztožit odškodnino, če pa nimajo tolk denarja, pa v stečaj in basta.

 • xtc

  Rdeča piromansko zločinska drhal je Slovencem prizadejala ogromno kulturno škodo uničevanje kulturne dediščine je v bistvu brisanje naroda in identitete in enak cilj kot takrat imajo levaki danes;da o materijalni škodi niti ne govorimo;seveda so gradove in dvorce tudi izropali in okradli in nosili nakradeno domov ali pa k komunističnim funcionarjem domov:

  • Ana Job

   Kar so storili slovenskemu narodu je nepopravljiva škoda. Tipičen primer je Bled. Nekdaj je bilo to mondeno letovišče evropske aristokracije. Pa so uničili prvotne objekte in naredili neokusne kocke po ruskem profilu. Poleg tega se ga pa aristokracija na daleč ogiba odkar nam vladajo komunisti . Zadnji potomci slovenske grofovske družine so iz tujine prišli na poroko na blejski otok v največji tajnosti, ker so bili prepričani, da jim slovenska Udba lahko še vedno streže po življenju, kajti pobili so večino njihovih prednikov, ne glede, če so podpirali partizanstvo. Hodijo samo še Kitajci in evropski penzionisti. Aristokracija v Slovenijo že dolgo ne hodi več, ker jo je s svojimi ostudnimi dejanji odgnala rdeča drhal.

   • Diagnostik

    A zato je “mesto ” Bled tako banalno po videzu, vedno sem se spraševal kje se tu vidi kakšna “mondenost” o kateri flancajo ves čas. Grad, obe cerkvi in narava so čudoviti, vse ostalo je tipičen socrealističen šmorn.

 • dr.skovcan

  “– Gradič Zavrh pri Boštanju so leta 1944 požgali domobranci zaradi partizanov.”…HA, HA, HA…ta je dobra. Res ste pajaci, vi v službi resnice. To je podobno kot tista : ” Nemci so zaprli v hišo in zažgali 40 domačinov zaradi partizanov” …

  • sprehajalec

   Apeliraš na kruto maščevanje v Radovnah. Tudi tam obstaja ustno izročilo, da so Nemci zahtevali vrnitev trupla svojega vojaka/oficiraj, pa odidejo. Tisto truplo naj bi bilo tako izmaličeno, da ga niso upali vrniti. Za tistih 40 jim je bilo pa vseeno….

   • dr.skovcan

    Za to “kruto maščevanje v Radovnah” nisem vedel. Vem za dve drugi iz okolice Ilirske Bistrice…Kilovče in v Tominjah. Očitno so se Nemški strahopetci in domači izdajalci znašali nad Slovenci na področju cele Slovenije…požiganje domov jim je bila očitno v veselje…potem pa so okrivili partizane. ..NEDOTAKLJIVI…Heh…

    • sprehajalec

     Imaš kakšne dokaze, da so požigali domove in potem okrivili partizane?

     Naj te opozorim, da so bile represalije nad civilnim prebivalstvom v tistem času dovoljene po Haški konvenciji iz leta 1904. Ameriški vojaški priročnik v drugi vojni pa je predvideval kot ukrep pacifiranja zasedenega prebivalstva tudi streljanje talcev. Zato so bili nemški poveljniki na sojenju v Nürnbergu oproščeni obtožb o represalijah nad prebivalci na Balkanu.

     Najbolje se je bilo potuhniti takrat, pa počakati da se ta veliki zmenijo med seboj. S tujim po koprivah, je pa danes lahkotno opletati. Knjigo v roke Skovcan, pa izbriši tistile dr. iz nicka, da ne boš sramotil srenje.

     • dr.skovcan

      Pričevanje ljudi, katerim sem verjel in jim še verjamem, so zadostni dokaz za mene. Za tebe in druge mi ni mar in me niti ne zanima, če verjameš ali ne. Tako to je.
      Velja pa: Tisti kateri nekoga prvi prizadanejoz mora računati na to, da bo nekdo prizadel njega …ali -Qui fugiebat, rursus proeliabatur (“Kdor se loti meča, ga meč tudi pogubi.”). In tukaj ne pomagajo nobeni Bogovi niti sodišča..žal.

     • sprehajalec

      Kdo je sedaj koga prizadel prvi? Imas v mislih drzavljansko vojno ali aprilsko vojno? In zakaj naprimer norveski mec ne pogublja, slovenski je pa sekal po slovencih brez milosti? Je vec zla v Slovencu kot Norvezanu?

     • dr.skovcan

      Tako je to življenje, polno krivic in bolečine…

     • dr.skovcan

      Z vojno so bilo najbolj prizadeti tisti, ki so se veselili konca vojne in z cvetjem obmetavali osvoboditelje-partizane…ogromno fotografskega materiala -srečnih obrazov je temu v dokaz.

     • sprehajalec

      Videl sem slike, ko so ista dekleta v istih oblekah hodile v istem mestu pod eno zastavo, dve leti kasneje pa ista dekleta v istih oblekah, le z rdečo rutko okoli vratu zopet skozi isto mesto. Ampak takrat so udeleženci to razumeli.

      Dokler ne boste vi razumeli oziroma hoteli razumeti malega človeka in njegovo željo po preživetju, za katerega je bilo potrebno veliko sreče, ne boste razumeli celotne stvari in furali svoje dalje. Kot pravi pregovor s tujim po koprivah na 70 podlage.

      Pa dokler ne boste spoznali tisto potencialno Zlo v Slovencu, da s takšno lahkoto pobija druge Slovence (največjo lahkoto v Europi tistega časa, kot kaže statistika) in to Zlo začeli zdraviti, ne pa da ga še slavite, se to Zlo lahko ponovi nekoč. To pa je tragedija.

     • dr.skovcan

      Vsega je bilo dobrega in slabega…več slabega kot dobrega…
      Moj pokojni tast, zelo dober človek, po rodu Italijan, sin Italijanskega oficirja iz 1 svetovne vojne je delal kot mlad fant na železniški postaji -takrat Italiji, zdaj Sloveniji…nekoč je bila grozna nesreča-trk vlakov. Ko je starejši železničar , tudi Italijan, – pobiral ostanke človeških udov po,postaji mu je rekel: “eh, ragazzo mio, la vita è una grande truffa”…(eh, fant moj, življenje je ena velika prevara)…

     • dr.skovcan

      Kdo smo “mi” ?

 • Ana Job

  Seveda so uničevali gradove in arhitekturne objekte, kot so bili nekdaj čudoviti blejski hoteli… Plečnikove klopi na Bledu so vse ven zruval…. Zdaj pa Plečnika častijo. Slovensko inteligenco so po vojni pobili in v jame zmetali. Od vojne naprej pa so gradili stavbe samo po ruskem profilu. Celo arhitekti so morali delat načrte po profilu.

  Rdeča drhal ni imela nikoli smisla za estetiko!

  • sprehajalec

   Partizanski Hercegovci, so do temeljev spraznili hotel Park na Bledu. Lestence, vtičnice, posodo, slike… Vozovi so vozili na jug takrat. nekaj podobnega, kot JNA ko je izpraznila kasarne.

   • Ana Job

    Tudi hotel Toplice na Bledu je prav tako pokradla četrta armija, ki je prišla na Bled in odnesla vse, kar se je dalo. Kmetje so morali z vozovi voziti pokradeno v Lesce na vlak…

 • domovina mili dom

  Če pride delomrznež na oblast, ja kaj bi pričakovali drugega. Takšni, kot je ZL je takrat počela te grdobije. Za vzorec si vzemita kordiša&kompanjoni.

 • Viktorh

  “Med vojno so uničili vsaj 61 gradov”

  Da, starejši smo se na to že navadili.
  Bilo je grozno in sramotno in še vedno je to nedopustno dejanje primitivcev. Toda, revolucionarji so se hoteli znebiti meščanstva, inteligence….

  Zame veliko huje, bolj grozno pa je, da so ti isti ljudje zaplenili na stotine tovarn, na tisoče posestev, hotelirjev in druge proizvodne in storitvene dejavnosti.

  In vse to SO V NASLEDNJIH 45 LETIH ZAPUFALI, UNIČILI, JIH SPRAVILI NA KANT in za sabo pustili vojsko brezposelnih, premoženje pa “poklonili” bivšim partijskim veljakom, ki so vse dokončno UNIČILI.

  Fuj, ogabno, tovariši!

  Kruto bo, ko bo mladina izvedela za resnico. Takrat se vam bodo zgodili nemiri iz šestdesetih, ki se znajo spremeniti v kontrarevolucijo.

  • janez cepec

   kva se dej finga devaš, rit komunajzarska in UDBOUSKa, pa ti si biu zravn, ko ste kradl, po ovajal in pobijal, za nagrado si pa fajn službo dubu, stanvane, šol ti ni blo treba devat, sej jih tko ne bi naredu, si prenaumn, bajtico si si naredu, pa bazenček. kba bi še rad. dones pa demokrat. doćićeš i ti na red, bez brige

 • piko8

  Rdeča DRHAV to dela še leta 2017 poglejte primer CIMOS !!! komunistični BAHDITI UNIČUJEJO VSE, KAR DIŠI PO slovensko….BANDA MURGLSKA!!!

 • sprehajalec

  Boj se hlapca, ki zajaha konja, se je glasil star slovenski pregovor.

 • montyamp

  GORJE NARODU , KO PRIDE STALINOV MORILSKI HLAPEC NA OBLAST .

  • luckyss

   Tudi Dolfi ni od muh ;))

 • šmentanamuha

  Današnji levičarski aktivisti so ista mentaliteta kot povojni uničevalci in morilci. Zdresirani psi, s pasjim nagonom in pasjimi možgani.

  • Ana Job

   Saj so iz istega testa,to so njihovi potomci zato so tolk degenerirani. Klavec ljudi in likvidator ne more vzgojit normalnega potomca.

   • luckyss

    Če sodeluješ s Hitlerjem, potem tudi razmišljaš kot on…ali kaj si hotela povedati …

    • dr.skovcan

     Če mu celo zaprisežeš na njegov ( Hitlerjev) rojstni dan. 4 April…kmal bo.

  • von Rhein

   Poznam nekaj levih aktivistov.Poznam tudi nekaj pasem psov,njihov nagon in reakcije na izziv. Povem ti,da je primerjava neprimerna. Psu lahko dopoveš, dokažeš,ga naučiš in,če mu daš možnost, ne bo škodljiv. O zadrtih levakih nima smisla. Mogoče pa. Vzameš primer iz narave.Zveri,ki ropa tudi po tem,ko je že sita.

 • luckyss

  Lepo je napisano, da je šlo za preventivna dejanja..
  Hitlerjeva bela garda je imela rada utrjena in varna zavetja…
  Res ne vem zakaj naj bi bil tu kakšen problem..

  • andreas82

   Eni gradove, drugi gozdove hihi

 • andreas82

  Kje je ta grad na zgornji sliki?

 • andreas82

  Bele čete generala Leona so imelle položaje v gradovih, ki simbolizirajo moč plemstva, moč aristokracije, npr turjaški, najlepši pa je seveda bil ljubljanski grad, sedež poveljstva belih osvoboditeljev:)

 • Diagnostik

  Ja na žalost smo se slovenci( namerno pišem z malo začetnico, ker si ne zaslužimo velike, še ne) po uničenju lastne kulturne dediščine postavili ob bok najbolj nazadnjaškim narodom na svetu. NIti en slovanki narod ni uničeval svojih gradov, samo slovenci. Primerjamo se lahko s kitajsko kulturno revolucijo, kije uničila vsaj 50% njihove dediščine. Tako da bi morali to sramotno dogajnaje poimenovat kot kulturni genocid, in že otroke v šolah o tem informirati, da bi razumeli, kako je to napačno.

 • Anton

  se mar čudite predragi Slovenci, nikakor to ni presenečenje, vsa ta leta od 1941 naprej pri nas se vije revolucija, s ciljem zatreti ponos ki ga nosi Slovenec v sebi,zmaličiti Slovenski jezik, uničiti kulturo, vse kar predstavlja nas Slovenski rod. Zatorej predragi Sorodnaki, uprimo se vragu in v naslednjih volitvah obkrožimo SDS

  sarkazem press

 • 123milan65

  Na prvi fotografiji je Vipavski grad, tega sigurno niso uničili partizani. Fake fotonews.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!