Razkrivamo dokumente, ki odobravajo likvidacijo nedolžnih civilistov v Krimski jami

Foto: F. K.

Resnica o Krimski jami je šokirala marsikoga, saj so v njej odkrili kosti še nerojenega otroka ter dveh otrok, starih komaj eno in približno dve leti. Na plano pa prihaja vedno več podrobnosti tudi o tem, kdo je likvidacije naročal in podpisoval. In prav to je razkril v zgodovinskem poročilu Stane Okoliš.

Okoliš je na okrogli mizi o Krimski jami povedal, da zgodovinskih dokumentov, ki bi neposredno pričali in dokazovali število in identiteto žrtev v Krimski jami, ni. “Čeprav je iz arhivskih virov in zgodovinske literature znano, da je bilo ožje, večinoma pa tudi širše območje Krimske jame, od prvih začetkov partizanskega gibanja pa vse do italijanske poletne ofenzive leta 1942 in do pohoda vaške straže iz Begunj na bližnje taborišče 9. septembra 1942, pod neposrednim nadzorom partizanskih enot, se ime Krimska jama ne pojavi v nobenem njihovem sočasnem dokumentu. In tudi v poznejših ne. Sploh nikjer, v nobeni partizanski literaturi med vojno, in v nobeni t.i. uradni zgodovini NOB po vojni od leta 1945 do leta 1990. Prav tako se mnogi temu imenu najrajši izognejo tudi po letu 1990.”

Purkat Ivanko so ubili le zato, ker je imela stalen kontakt z bratom v Ljubljani
“Iz pričevanj partizanov in ljudi, ki so bili v zgodnjih poletnih mesecih 1942 v stikih s partizani v bližnjem taborišču, ter posredno iz dokumentov partizanskega bataljona Ljuba Šercerja je nedvoumno, da so žrtve v Krimski jami povzročili partizani in da so za te žrtve odgovorni tako partizansko bataljonsko vodstvo kakor tudi terenske organizacije OF in posamezni terenski delavci oz. njihovi predpostavljeni, ki so jih pooblastili za odločanje o življenju in smrti številnih ljudi. V poročilu poveljstva 3. čete 1. bataljona Ljuba Šercerja Krimskega odreda z dne 13. julija 1942 štabu bataljona je navedeno, da so imenovane prijete ženske iz Begunj Juvančič Ano, Juvančič Angelo, Obreza Ano in Sivec Jožefo ter Marijo Zalar iz Kožljeka “aretirali, zaslišali in takoj nato justificirali po nalogu Terenskega osvobodilnega odbora v Begunjah.” Obenem so po nalogu “Zaščite in terenskega delavca Ludvika aretirali, zaslišali in justificirali tudi Purkat Ivanko iz Otav, sestro imenovanega Malčka“, ker so dognali, da je imela stalno zvezo z bratom v Ljubljani,” je povedal Okoliš.

Smrtna obsodba. (printscreen)

Smrtna obsodba. (printscreen)

Okoliš je na predavanju povedal, da so dokumente prirejali tako, da so izrezovali pomembnejše dele.

Partizani so taborišče na hitro zapustili, za sabo pa pustili pomembne dokumente
“Do prvih dokumentov štaba bataljona Ljube Šercerja pri Krimski jami so prišli vaški stražarji iz Begunj pri Cerknici 9. septembra 1942. Pri ponovnem pregledu taborišča, ki so ga partizani na hitro zapustili, so po odhodu oddelka italijanske vojske črnih srajc, s sodelovanjem bližnjih prebivalcev med raznimi predmeti zasegli tudi skrit bataljonski arhiv,” pravi Okoliš ter dodaja, da je to je razkrito v Poročilu – dnevniku delovanja VS Begunje od 1.8.1942 do 30.9.1942, poleg pa je tudi “seznam predmetov, najdenih v Krimskem partizanskem taborišču dne 9. sept. 1942.”

Poročilo o likvidaciji. (printscreen)

Poročilo o likvidaciji. (printscreen)

Okoliš je na okrogli mizi, ki je potekala na sedežu SAZU-ja, povedal, da so med najdenim gradivom številna aretacijska in likvidacijska povelja ter poročila o izvršenih likvidacijah, vendar v nobenem primeru v njih ni bil naveden kraj likvidacij oz. umorov. “V nekaterih primerih smo, predvsem zaradi drugih ustnih virov, lahko prepričani, da so povzročene žrtve v Krimski jami, v drugih primerih lahko o tem samo domnevamo. Več dokumentov iz tega arhiva je v naslednjih tednih, mesecih in letih objavilo ljubljansko in drugo časopisje, ponatisnjeni pa so bili tudi v protipartizanskih in protipartijskih brošurah, kot sta V znamenju OF leta 1943 in v Črnih bukvah leta 1944. Nekateri domačini so aretacijska povelja, ki so bila pisana nanje ali na njihove sorodnike, pridržali tudi zase. Le redki pa so primeri, da so jih ohranili do danes, kot je na primer primer pokojne Frančiške Košir iz Dobca, ki je pri poveljniku VS v Begunjah dobila in ohranila aretacijsko povelje za sorodnika Mirka Koširja.”

Partizani so bili ubiti zaradi disciplinskih prekrškov, pa tudi zaradi ljubosumja in povzpetništva
Dokumenti iz arhiva bataljonskega štaba potrjujejo tudi druge navedbe in pričevanja, ki dokazujejo, da je bilo poleg civilistov med žrtvami v Krimski jami in v drugih bližnjih jamah tudi veliko žrtev med partizani in partizankami. “Pred bataljonskim poveljstvom so bili obsojeni zaradi raznih disciplinskih prekrškov, ljubosumja, namišljenih zarot, povzpetništva ali so iz raznolikih vzrokov padli v nemilost pri višjih tovariših. Smrtne obsodbe so bile izvršene tudi na podlagi neprepričljivih dokazov iz prestreženih pisem,” je zbranim zaupal Okoliš.

Iz Krimske jame so se slišali klici na pomoč
Ime Krimske jame se je zaradi nepojasnjenega izginotja številnih ljudi in zaradi nenehnega partizanskega ustrahovanja in groženj članov terenskih odborov OF, da je “še prostor v Krimski jami”, med prebivalstvom naglo razširilo, poleti 1942 oa je nastalo prepričanje, da so tisti, ki so jih partizani odpeljali in se še niso vrnili, pomorjeni prav v Krimski jami. Okoliš je razkril, da je dekan Matija Škrbec v svojem zapisu Pot po Notranjskem od 17. do 23. avgusta 1942, ki jo je opravil “radi ustanovitve samoobrambnih vaških straž” na podlagi prejetih podatkov iz krajevnih virov med drugim omenil, da so partizani v Begunjah do takrat “pobili 5 deklet in tri fante” in k tej ugotovitvi dodal, da “večinoma bodo najbrže pokopani v znani Krimski jami, kjer pravijo, da leži preko 100 do 150 trupel. Smrad okrog te jame je strašen. Preje so mnogokrat slišali klice na pomoč iz te jame, kakor so pripovedovali oni, ki so se pri partizanskih skupinah v tej okolici mudili.”

Naročilo župniku Žužku, ki so ga prav tako ubili partizani. (printscreen)

Naročilo župniku Žužku, da se morajo 1. bataljonu Ljuba Šercerja javiti “sledeči belogardisti” in izročiti vse orožje, drugače bodo “zajeti talci postreljeni”. (printscreen)

“Smrt v Krimski jami ne moremo izključiti pri skoraj nobeni ohranjeni likvidacijski odredbi”
“Po preverjenih podatkih iz seznama žrtev na ožjem Notranjskem, ki je bil leta 1996 izdelan in objavljen na podlagi vseh tedaj razpoložljivih virov v sklopu delovanja Komisije za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravno-dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Občine Cerknica, je bilo v Krimski jami v pomladanskih in v zgodnjih poletnih mesecih umorjenih 17 oseb, ki so imele stalno bivališče v naseljih Občine Cerknica ali v tedanjih predvojnih občinah Begunje, Sv. Vid, Rakek in Cerknica,” pravi Okoliš ter dodaja: “Med žrtvami, ki so jih še pred nastankom vaške straže v Begunjah povzročili partizani, so žrtve Krimske jame največja skupina. Večina med njimi so bile mlajše osebe brez premoženja, več žensk in dva nekdanja orožnika.” Za žrtve Krimske jame zunaj območja cerkniške občine pa je manj podatkov in so slabše raziskane. “Smrt v Krimski jami ne moremo izključiti pri skoraj nobeni ohranjeni likvidacijski odredbi ali smrtni obsodbi bataljonskega štaba ali v poročilu, ki ga je ta po opravljeni likvidaciji prejel. Prav nasprotno, na podlagi teh dokumentov lahko utemeljeno domnevamo, da so prav te žrtve, ne glede na lokacijo posameznih čet bataljona, med žrtvami Krimske jame.”

“Odlika je, da združujemo z najbolj neusmiljenim odnosom do sovražnika najbolj plemenite instinkte človeka.”
Okoliš ugotavlja, da po ohranjenih dokumentih lahko upravičeno domnevamo, da je bila 13. julija 1942 v Krimski jami umorjena zadnja večja skupina ljudi. “Očitno je, da se je število žrtev tako v Krimski jami kot tudi v bližini nekaterih drugih krajev, kjer so delovale partizanske enote, kot na primer na območju Notranjske – Križna gora, kjer je delovala 1. četa Zidanškovega bataljona, zelo opazno povečalo prav v prvi polovici julija 1942. Pri tem ni mogoče mimo vpliva, ki ga je na dogajanje na terenu zelo očitno pustila partijska konferenca na Cinku na Kočevskem rogu od 5. do 8. julija 1942. Na njej je partijsko vodstvo pred svojimi člani jasno opredelilo partijske naloge in od njega zahtevalo dosledno izpolnjevanje zastavljenih revolucionarnih ciljev. Čeprav je pri tem Stane Kavčič ugotavljal, da partija s svojim ravnanjem na terenu sama ustanavlja belo gardo, je Boris Kidrič med drugim poudaril, da “komunist, ki da brez najmanjšega usmiljenja streljati, kot človek nikoli ni surov. Odlika je, da združujemo z najbolj neusmiljenim odnosom do sovražnika najbolj plemenite instinkte človeka.” Okoliš še dodaja, da je iz beležk udeležencev razvidno, da so dobro razumeli poudarke iz razprav in jih vzeli za svoje vodilo pri nadaljnjem partijskem delovanju.

Zgodovina VKPB je bila za člane komunistične partije nekakšen partijski katekizem
“Dokumenti iz arhiva bataljona Ljuba Šercerja in arhivsko gradivo drugih partizanskih enot kažejo, da je politično in vojaško vodstvo teh enot v tej smeri redno prejemalo ustrezna navodila. Prav tako so jih pisno in ustno prejemali tudi politični organi na terenu,” pravi Okoliš. Na podlagi teh navodil je jasno, da sta bila temeljno izhodišče in podlaga partijskih direktiv in izobraževanja revolucionarna izkušnja boljševiške partije v Rusiji. “Njej so sledili in v njej so iskali navdiha za svoje delovanje. Zgodovina VKPB je bila za člane KP nekakšen partijski katekizem in temelj partijskega razodetja. Posamezna poglavja iz te knjige so se učili na pamet. V prizadevanju za izgradnjo partijskega članstva so v partijskem vodstvu pogosto izražali potrebo po novih natisih prav te knjige.”

Na področju Krimske jame je nastala Kožlješka republika, ki je ubila župana, občinskega tajnika, posestnika in župnika
Na širšem območju Krimske jame je z ustanovitvijo bataljona Ljuba Šercerja že v prvih zimskih mesecih leta 1942 dovolj daleč od prve okupacijske oblasti nastala Kožlješka republika. “Pod okriljem vojaške sile so v vaseh po zgledih iz Sovjetske zveze začeli delovati politični organi nove oblasti. Po celotnem območju so organizirali obveščevalne kanale ter uvedli strog policijski nadzor, s katerim so omejili gibanje prebivalstva. Pripravljali so sezname političnih nasprotnikov in pripravljali načrte za delitev njihovega premoženja. Pri Sv. Vidu so 24. aprila 1942 z umori župana Antona Tekavca, občinskega tajnika Franceta Strleta in posestnika Valentina Strleta odstranili celotno občinsko vodstvo, ki je bilo predstavnik stare predvojne oblasti. Z umorom župnika Karla Žužka 14. julija 1942 so izkazali tudi nasprotovanje do vere in sovraštvo do Cerkve,” opisuje prva dejanja novonastale republike Okoliš.

Stane Okoliš. Foto: sta

Stane Okoliš. Foto: sta

Okoli Krimske jame še ogromno jam in brezen, ki bi jih bilo treba preiskati
“Žrtve Krimske jame je nedvomno potrebovala revolucija, ki se je rodila in gojila na krvi. Bile so potrebne za boljševiški prevzem oblasti in za strah, s katerim so obvladovali prebivalstvo. Krimska jama je kot najbolj znana jama na tem območju služila v prvi vrsti za zastraševanje, ki je bil eden najmočnejših stebrov pri vzpostavljanju in vzdrževanju totalitarne partijske oblasti. Z izpraznitvijo jame je postalo očitno, da Krimska jama ni bila edini kraj, kjer so morili, temveč je več kot očitno, da je ob njej še veliko drugih jam in brezen, ki bi jih bilo treba preiskati tako, kot se je preiskalo Krimsko jamo,” je še sklenil Okoliš.

Sicer pa se je predavanja udeležil tudi Jože Dežman, predsednik Komisije vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, a je odšel sredi tega predavanja. Zanimivo, novinarjem je na zadnji novinarski konferenci na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v več odgovorih očital, češ “če bi nas to res zanimalo”, a izgleda, da bi se moral o tem vprašati tudi sam.

Marjanca Scheicher

 • Franc Šink

  Človek ne more verjeti da je bilo partizansko vodstvo toliko primitivno. In njihovi potomci nam sedaj vladajo.Prav nam je, zakaj se jim pa pustimo!

  • Steiermark

   Ja, Franc Šink, izgleda, da tudi ti ne razumeš narave teh primitivnih psihopatov in njihovega zločinskega delovanja (sedaj preko svojih psihopatskih naslednikov, ki nam grozijo, s svojo “naravnim pravom”, kar iz parlamenta, sicer nebi zapisal, “prav nam je, zakaj se jim pa pustimo” . Tudi to je v posmeh njihovim žrtvam, kot da bi se njihove žrtve “kar pustile”, poklati in posiljevati, rezati na koščke, tako v Krimski jami, kot povsod drugod, po več kot 700 množičnih moriščih! Ti psihopati še naprej delujejo, če ne gre drugače, najprej po voliščih, s štetjem po stalinovo, nato pa kar s protiustavnimi odločitvami kar na vladi – parlamentu! Sem prepričana, da tako kot jaz, tudi ti nisi nikoli volil te psihopatske rdeče nasledniške drhali, ki se razmnožuje s hitrostjo razmnoževanja podgan – kar tudi so! Ampak, kaj je za storiti, da se te drhali rešimo, pa neveva niti jaz, niti ti!

   • Franc Šink

    Tisto”pustimo” je res malce nerodna beseda v tem kontekstu.Hvala za kritiko.

   • fmg9

    No, Steiermark… Navsezadnje pred 70+ leti domoljubi niso imeli toliko znanja kot ga imamo domoljubi danes na vseh frontah…
    Danes jim pač ne smemo več pustit, da bi z nami naredili tako kot so takrat. Je sicer nov drugačen način vojskovanja, ampak tokrat smo bolje pripravljeni.

 • Kučko pod pručko

  Boris Kidrič: “Komunist, ki da brez najmanjšega usmiljenja streljati, kot človek nikoli ni surov. Odlika je, da združujemo z najbolj neusmiljenim odnosom do sovražnika najbolj plemenite instinkte človeka.

  Po Kučanu: “Komunist, ki krade družbeno premoženje, ropa, laže, ponareja, prireja, goljufa, poneverja, nikakor ni slab človek. Njegova odlika je, da združujemo z najbolj neusmiljenim odnosom do domovine in naših sovražnikov najbolj plemenite instinkte človeka.

  Ufff, kar strese me, če pomislim, da sem dvajset let živel na Kidričevi ulici, poimenovani po enem naših največjih zločincev. In da še veliko dlje živim pod komando naslednika teh zločincev, ki s prikrivanjem njihovih gnusnih dejanj kaže, da bi bil v podobnem času, kot je bil med- in povojni, prav tak, če ne še slabši, kot Kidrič.

  In strese me, če pomislim, da še toliko Slovencev danes, ko so komunistične svinjarije že precej časa znane, še vedno simpatizira z nasledniki krvavih Kidričev, Kardeljev in Mačkov!!!

  • Steiermark

   ja kaj drugega, kot psihopati in morilci pa so komunisti, s titom in stalinom na čelu? Njihovi potomci pa rožljajo, ponovno oz. še vedno, z grožnjami, nam poštenim in sovražnikom rdečega in kakršnegakoli nasilja!

 • MEFISTO

  Naj mi kak rdečkar pojasni, zakaj je v komunistih in drugih zadrtih narobe mislečih levičarjih nakopičenega toliko sovraštva zoper vse, kar je normalnega na tem božjem svetu.

  Ne tolažite se, da se pri nas ne more več ponoviti leto 1945.

  Tudi na tem portalu so se že pojavljali namigi, da je v Hudi jami spet dovolj prostora.

 • Olga

  Maček Matija je rekel, da je bilo to potrebno, da “se o delovni ljudje prišli na oblast”!????? Mene zanima, kda bo prišla končno “justifikacija” zločincev?!

  • Steiermark

   žal nikoli, ker so , večina med njimi, že pokrepali, njihovi potomci pa pridno skrbijo, da se to ne zgodi ter nas in naše pravice, celo zastopajo, v samem Brusselu! To pomeni, da so zločinci ponovno na oblasti, celo v EU!

   • Olga

    Resnica nas bo osvobodila! Govoriti!

  • Lokomotivführer

   Saj je poznana Leninova teorija, da je potrebno vsaj 5% prebivalstva pobiti, pa jim boš vladal na veke…Žal smo teorijo potrjevali ravno na tem področju s prakso prav Balkanci. Še večja škoda je v strahu pred arhivi, s katerimi razpolagajo Srbi. Iz strahu pred tem, bodo vladajoči naredili vse, da jim bodo še desetletja podarjali našo akumulacijo, kar sicer že traja od 1920.

 • totex39

  Res so se dogajala nepopisna grozodejstva, ki so jih izvajali takratni komunistični veljaki. Vse skupaj pa je še bolj gnusno in sramotno, da so nam našo zgodovino prikazavali ravno nasprotno in njihovi potomci ta zločinska dejanja svojih prednikov še danes ne priznavajo.

  • Steiermark

   Nasprotno, njihovi potomci in kolikor je teh zločincev še živih, še vedno vtepajo v glave nedolžnih otrok, v šolah in zabitim ter nerazgledanim lumpenproletarskim teletom, d so bili oni “osvoboditelji ter dobrotniki slovenskega naroda, ki so ga ščitili pred grdimi fašisti in nacisti! Res, na bruhanje gre, normalnemu človeku, ob prebiranju teh poročil polupismenih stalinovih svinj in ob še izvjanju njihove indoktrinacije, po šolah, vrtcih itd.!

 • montyamp

  GORJE NARODU , KO PRIDE KRDELO BLESAVIH HLAPCEV NA OBLAST .
  KDAJ IN KJE JE MORILEC VZGOJIL NORMALNEGA POTOMCA ????
  KDAJ IN KJE SO ZLOČINCI STORILI NORMALNO DRŽAVO ????

 • montyamp

  Stalinove gliste so naredile ogromno škode . Njihovo potomstvo je naseljeno po slovenskih državno-upravnih katakombah .
  STRPNOST MED BANDITI = = = SAMOMOR

 • centurion

  Si predstavljate izobrazbo komandirja, ki je podpisal poročilo o likvidaciji
  na gornjem dokumentu.
  Podpis nepismenega bandita, pove vse o tem, kdo vse je
  vodil revolucijo v Sloveniji in širše.
  In taki kadri so prevzeli oblast in položaje v Sloveniji po
  letu 1945, njih otroci pa vladajo še danes….

  • Steiermark

   te “polupismeni” zločinci, so bili navadni hlapci tita in ostale jugogolazni!

 • Antonius

  Človek, ki se je spoznal na “neusmiljene plemenite instinkte” bi moral imeti svoj spomenik postavljen na odpadu.
  Škoda, da vsestransko talentirani ‘kidrič ni spacal skupaj nobene diplome. Neusmiljeni plemeniti instinkti bi bila imenitna tema za vsaj eno od njih.
  Človeka kar strese ob pomisli, kakšna globina je v ‘kidričevih znanstvenih razmišljanjih o neusmiljeni plemenitosti v insektih, pardon, instinktih.
  V hvaležnost in zahvalo ‘kidriču, ker ga je na narodovo srečo hitro pobralo, bi morali po njem poimenovano Kidričevo zopet preimenovati v staro ime Strnišče.
  K grobnici velikanov ob državnem parlamentu bi morali pristaviti še spodoben pisoar. Kar tako, da se ne bi vse skupaj povsem zasušilo, preden grobnico podrejo.

  • Kučko pod pručko

   Antonius, zločinci, ki imajo spomenik tik ob slovenskem parlamentu, niso vredni niti tega, da bi jih poscal pes. Zato se mi zdi škoda denarja, da bi ob njihovih vklesanih imenih pristavili spodoben pisoar!!!

   • Steiermark

    teh rdečih zločincev, še pes nebi poscal….. Za obstoječe spomenike , povsod, pa predvsem pred parlamentom, so pa krivi podporniki zločincev, največkrat njihovi potomci, ki so ponovno, na oblasti – v parlamentu in takšno absurdno stanje, v “demokraciji” vzdržujejo in vedno bolj, ponovno, uveljavljajo!

   • Antonius

    Kučko pod pručko, ne prelagaj na psa tistega, kar lahko sam storiš. Jaz bi hodil v pisoar in okoli pisoarja s svojim zalivat.
    Kar se pa spodobnega pisorja tiče je pa pomembno, da bi bil tam kakršen koli sekret.
    Danes ti namenjam star prijateljski pozdrav, ki se ga zagotovo spominjaš,
    Haile selasi ! Ha ha.

 • montyamp
  • Steiermark

   vsi ti komunajzlarski zločinci so bili in njihovi potomci, ostali, stalinove gliste!

 • montyamp

  Kidrić je bil zločinec , morilec , pohabljen Stalinov maturant .
  Kardelj za stopinjo slabši .
  https://www.youtube.com/watch?v=ioLVKzYSsec&t=10s

 • montyamp
  • Kučko pod pručko

   Stokrat hvala, jih bom prebral!!!

   • MEFISTO

    Jaz sem Črne bukve prebral že v gnili Jugoslaviji, utemeljeni na zločinu.

  • MEFISTO

   Da vam bo bolj jasno ideološko ozadje množičnih pobojev v letu1945, si preberite načrt OF na strani 75 in na nadalnjih straneh.

   Komunisti ne bi bili komunisti, če svoji planov ne bi dosegli in celo presegli.

 • if

  Zločinski je sistem, ki vzdržuje spomenike Kardelju, Kidriču …
  Spomenik Kidriču stoj pred predsedniško palačo v LJ.
  Tisti, ki zavestno vzdržujejo zločin v stanju nestrokovne interpretacije, so zločinci!

  • Steiermark

   Zakaj se jim ne sodi – vsem tem, ki zavestno vzdr

   žujejo zloči in ga poveličujejo, kakor tudi zločince, kot je kardelj, kidrič itd.

   • if

    Ker v njih ni bilo in ni človečnosti!

  • Kapodistrias

   Ne preostane nam zaenkrat drugega, da, ko gremo mimo, pljunemo vanj.

   • Olga

    +++++++++++++++ bom pljunila

  • soc

   Natanko tako! Dokler država vzdržuje in časti spomenike lažnemu Brozu, pa krvnikoma Kidriću in Karđelju, zakletim sovražnikom vsega slovenskega in vernikom nadnacionalnega proletariata pod njihovo oblastjo, ta država ni nič drugega kot zločinska Juga v drugačni obliki. To ne more biti moja Slovenija.

 • Kučko pod pručko

  V dokumentu z naslovom Deklaracija CK-KPS z dne 16.9.1941, ki ga je malo nižje pripel montyamp, je jasno zapisano, koga vse je bilo treba likvidirati. V zadnji točki pa piše:

  16. Vse likvidacije morajo izvršiti posebni oddelki partije.

  Partijske organizacije na terenu in v oddelkih NOV morajo skrbeti za najstrožjo tajnost teh navodil. Samo najvažnejši stari člani, funkcionarji partije, smejo vedeti za ta navodila; samo ti so določeni za določitev krivcev.

  Živela socialistična revolucija!
  Živio Stalin, vodja vsega delovnega ljudstva!
  Za CK – KPS:
  Boris Kidrič

  In da ne pozabimo. Zadnji predsednik Centralnega komiteja ZKS, torej najbolj zločinske organizacije, je bil Milan Kučan, sedanji uničevalec Slovenije in krvnik slovenskega naroda!!!

  Kogar zanima več, naj prebere celoto na …

  http://dajana.blog.siol.net/2013/04/27/deklaracija-ck-kps-16-9-1941-podpisan-boris-kidric/

 • WatsonForus

  takle mamo v tej vukojebini , potomci teh žločincev pa se šopirijo naokoli kot petelini na gnoju.

 • janez.pokoncni

  Morilcem bo očitno uspelo. Za maso grozljivih pobojev ne bo odgovarjal nihče. Tako dolgo bodo zavlačevali s obsodbo zločinov, ki sicer nikoli ne zastarajo, da bodo vsi akterji in celo njihovi potomci v prvem kolenu pomrli.
  Vse leve stranke brez izjeme, te zločine več kot očitno podpirajo in pomagajo izpolnjevati plan opisan v prvem odstavku.
  Vsi ostali se moramo globoko zamisliti. Svinje v človeški podobi so pobile na desetisoče točno takšnih, kot nas je večina na tem portalu. Delovni, marljivi, ustvarjalni častni in pošteni. Za to so bili nagrajeni in so še vedno nagrajevani z rezultati našega dela, naših žuljev. Še vedno nam in našim potomcem pijejo kri mi pa smo očitno povsem nemočni. V kolikor se jim bo kdaj pokazala priložnost, nas bodo še z večjim veseljem pobijali in metali v jame, saj so se iz “zgodovine” naučili, da so svinje v JugoSloveniji za zločine nagrajene.

  • Kučko pod pručko

   Prisluhnite, kar Pokončni Janez je povedal,
   namenjene so rdečim, vam, levaki,
   ne bodite morilcem vi enaki,
   pa upam jaz, da bi kdo spregledal.

 • althar

  Partizani = osvoboditelji morilska komunistična banda.

 • Caetano

  Krimska jama je bila pred vaškimi stražami in razne krimske in podobne jame so bile vzrok za nastanek vaških straž. Upam, da je to že jasno marsikomu.

 • soc

  Dobronameren nasvet avtorici: raziščite, kaj je s sinovi in vnuki teh krvolokov. Kako uspešno so torej revolucionarji vnovčili svoje zločine.

 • avtohtoni neandartalec

  Zakaj tako okolišenje okoli znanih dejstev, še zmeraj jih izbirajo po priimkih.
  Kot smo mekateri že opozarjali, industrijsko pobijanje ljudi je umazan in kompliciran biznis, zato so nacisti najprej razvili ogromno birokracijo, sicer bi se pobijalo ljudi vsepovprek in bi bilo povsod polno trupel. Izločiti iz družne več milijonov ljudi in jih popolnoma izbrisati iz obličja planeta ni nobena šala, nacistična taborišča smrti so bila vzor reda, discipline in učinkovitega načrtovamja, brez katerega tako masovni zločini ne bi bili mogoči. Za nas je pomembno zavedanje, da je neka minimalna birokracija zagotovo obstajala, sodišča lažejo, to niso bili izvensodni poboji ali vojni zločini.
  Zakaj se okoliši glede vloge gospodarjev sužnjev in rimolatoliške cerkve na Slovenskem, ki je bila komaj kaj boljša od Vatikanskih podružnic na Hrvaškem, kjer so katoliški župniki kavno pozivali na hololavst in celo osebno morili nemočne žrtve, seveda so bili kot sodelavci okupatorja sovražnik, čudno je edino, da jih niso vse pobili, religija nima s tem nobene veze, kaj šele Bog. Verjetno so se jih usmili zato, ker so nekateri duhovniki pomagali tudi lartizanov, interes centra je bil ohraniti katoliške objekte in prisotnost na ozemlju, v nekaterih pravih komunističnih deželah so jih vse pregnali in cerkve porušili do tal.
  Predvsem pa ne smemo nikoli pozabiti, da je bila 2.sv totalna vojna, ni bila samo še ena vojna ampak zadnja velika vojna človeštva, kjer je ena skupina ljudi hotela iztrebiti cele rase, na nivoju genov. Geni so sestavni del človeka in raztroseni povsod, zato je bila vojna totalna, usmerjena proti človeštvu, ne za dosego vojnih ciljev. Je bila taka Božja volja? Seveda me, to niso bili nobeni duhovniki in intelektualci amlak izrojene živali, ki so sami zase trdili, da niso ljudje ampak oblika nadživali, ki izvira iz Atlantide. Iz Atlantide, ljudje božji! In vi skušate to relativizirati in razumeti?
  Prav zaradi te norosti danes živimo v relativnem miru oziroma so vojaški spopadi zelo omejeni in skrajno nesorazmerni, velike sile se med sabo sploh ne spopadajo in se nikoli več ne bodo.

  • Franc Novak 1979

   Drugi odstavek je pa velika zmota. WWII je bila predzadnja velika vojna človeštva, kjer je ena skupina ljudi hotela iztrebiti cele rase, na nivoju genov. Zadnjo vojno je Amerika s svojimi cionističnimi in vahabističnimi pomagači sprožila pred dvajsetimi leti. Gre bolj počasi, a vedno bolj sigurno.

   • sprehajalec

    Ene rase, to je Judov. Samo te rase. Ki pa je niso definirali na osnovi genetike, temvec na osnovi izrazene verske in rodovne pripadnosti. Ti jih imenujes cionisti in njih so narodni socialisti iztrebljali. O drugih rasah ni bilo govora.

    • avtohtoni neandartalec

     To preprosto ni res, nacisti so izolirali arijski gen, ne judovskega, po njihovem smo bili vsi okuženi in izrojeni.

     • sprehajalec

      Takrat genov se poznali niso oziroma so domnevali o njih teoreticno, kaj sele da bi jih izlocili oziroma jih identificirali.

     • Anonimni_Profesor

      Je bila to tudi neka sprevržena nacistična znanost. Ene rase, da so superiorne in med rasami je naravni boj in selekcija in najbolj močne morajo zmagati in uničiti ali zasužnjiti manj vredne. Niso bili samo Judje označeni za manjvredno raso, naj bi pa bili najbolj pokvarjena rasa. Ni se gledalo na judovstvo, kot vero, ampak predvsem, kot na naravno pokvarjen rod, zato so tudi preganjali Jude, ki so bili dejansko kristjani, tudi že več rodov.

     • sprehajalec

      Judi so veljali za nevarno raso, ne pokvarjeno. Bili so inkarnacija kapitalizma, v katerem so nacisti kot nazorski levicarji-socialisti videli zlo. Zato so bili zapisani unicenju. Se danes socialisti vidijo zlo tega sveta ravno v cionistih, bankirjih in kapitalistih. To je ostalo.

     • Anonimni_Profesor

      Poglej si kakšno nacistično literaturo o Judih, jaz jo med drugim imam v ital. jeziku. Sicer je protislovna in anti-intelektualna, da ti gre lahko na bruhanje, ampak Judje ne glede na to kaj so bili in v kakšnem redu ali času naj bi bili pokvarjeni. To, da naj bi bili osovraženi zaradi religije, bogastva, nemorale, ipd. naj bi bili samo zunanji znaki zakrknjenosti njihovega rodu.

   • avtohtoni neandartalec

    Se ne strinjam, smisel vojne je. Da nekdo zmaga, v utopični zadnji vojni bi izbrisali življenje iz celega planeta.
    To kar se dogaja danes ni vojna ampak Nov svetovni red, v katerem vladajo zmagovalci zadnje velike vojne.

    • montyamp

     Če že imaš čas , daj malo poglej židovsko gamad kako neti vojne na bližnjem vzhodu . Še nisem naletel na pametnega zagovornika gošarizma .

    • Franc Novak 1979

     No ja, pod komando NWO se je smisel vojne spremenil. Izbrisali bi radi izobražen del sveta, saj je invazija kozojebov na EU takšen vzorec, da intelektualno šibkejši, a fizično močnejši preplavijo razviti svet in NWO bo začel graditi novi krasni svet tako kot se je gradila Evropa od RKC reformacije dalje. EU bodo potisnili 500 let zgodovino in neusmiljeno pobijanje bo obojestransko. Pokazalo se bo, da fizična sila premaga razum. Ali se bo temu Putin z Rusijo uprl, saj bo izgubil največje in plačniško najbolj adekvatno tržišče, pa je strah NWO-jevcev. Ker, če Putinove sile krenejo, še prej pa si bodo zavarovali boke z Hongkonškim sporazumom, torej Turčiji pustili proste roke na BV proste roke v Evropi, kajti Turki razmišljajo o tem, ali bi sploh vstopili v povezavo z EU in se priključili varnostnemu sporazumu z Rusijo, Kazahstanom, Armenijo, Tadjikistanom …..In NWO-jevci ne razmišljajo, kdo bo kupoval robo, aktere poreklo oni kontrolirajo, potem pa bo izgubljen ves extra dobiček, ki si ga obetajo. Sicer pa 3,5 milijarde ljudi na Zemlji je maksimum, vse ostalo je višek.

 • sprehajalec

  Primarni cilj tako imenovane NOB je bil partijski prevzem oblasti z tako imenovano revolucijo. Ter kasnejsa vkljucitev slovenskega naroda v internacionalno zvezo sovjetskih republik.

  Sele okoli leta 90 se zacne govoriti o narodno osvobodilnem boju ter uporu ter se zgornje, t.i. revolucijo zacenja pozabljati omenjati. Prikljuci se celo se reformacijo in protestante zraven, ker se fino slisi pa ker je Milan Kucan iz tistih krajev. Do takrat je bilo partizanstvo le revolucionarni boj in nic drugega, protrstantov pa niso omenjali. Danes je torej zelja, da se revolucionarni boj kot glavni cilj pozabi, kar pa se ne sme dovoliti. To ne sme izginiti iz spomina in hvala Novi 24, da neguje spomin na ta revolucionarni boj, njegove metode ter zrtve.

  • avtohtoni neandartalec

   Kaj je bila pa alternativa, lahko bi postali sužnji rase gospodarjev iz Atlantide ali njihove žrtve, ko bi jih izbrisali po zakonu o rasni higieni, kjer pa začuda obstajajo zelo dobro ohranjeni iz z Nemško pedantnostjo izdelani arhivi. Holokavst je torej lažje pravno utemeljiti kot upor proti okupatorju, zanimivo.

   • sprehajalec

    Alternativa? To kar se danes dela, ostanes doma, hodis na siht, obdelujes vrt, se morda kdaj ljubis pa z otroki imas delo. Ce si kmet pa zivis temu prilagojeno zivljenje. Zakaj pa tudi danes ni potem alternativa odhod v gozd kljub kleptokraciji na oblasti? Kaj pa je bilo takrat drugace?

    Poleg tega je rasa gospodarjev Atlantide velik del Slovencev zapisala med svoje vrste in jih vzgajala da postanejo sami gospodarji, pa pasose gospodarjev jim je dala, katere si se danes zeli imeti najmanj 2 milijardi ljudi.

    • avtohtoni neandartalec

     Poxabil si, da je okupator ločil narod na tri razrede državljanov. Vseglihsrstvo nas je pa itak že pokopalo, to se strinjam.
     Na zgornjem komentarju sem opazil še nekaj, praviš, da naj bi bil cilj upora priključitev sovjetski navezi, ampak kot kaj, v kakšni politični obliki bi priključili narod, ki ni več obstajal, in kje točno bi potekale meje?

   • montyamp

    Kaj pa tisoči Slovencev ki sužnjijo v tujini , da lahko prekleta UDBOPARTIJSKA HORDA MARIONET pobira davke . Bi pač govorili nemško , rajši sit nemško , kot lačen in teroriziran , slovensko .

    • Robi Drago

     jedi govna seronja

 • avtohtoni neandartalec

  Opazil sem, da zgornji dokument ni podpisan, spodnji pa, zdi se mi čudno, da na smrtni obsodbi ni osebnih podpisov in pečata.

 • Caetano

  Ravno sem gledal kurdska spletna poročila in vidim podobne stvari, kot tukaj na Novi24. Iraška vojska je odkrila novo množično grobišče/morišče, kjer so islamisti pobili in zakopali 300 svojih ujetnikov. Poboj se je zgodil tri tedne nazaj.

  • sprehajalec

   Metode revolucionarnega boja so povsod iste. Spravijo se pobijat svoje ljudi. Partizani so bili pac ISIL tistega casa. V svoji revolucionarni gorecnosti.

   • Caetano

    Za vzpostavitev totalitarne oblasti so vedno potrebne ogromne žrtve. V tem je podobnost med komunisti in islamisti. Tudi nacizem in komunizem sta si v tem podobna, zato sta v paktu tudi začela 2. svet. vojno. So se pa tudi islamisti tistega časa zvezali z nacisti pod pokroviteljstvom jeruz. muftija.

  • avtohtoni neandartalec

   Iraška vojska, a to še obstaja?

  • Olga

   Ni treba daleč! Včeraj sem gledala Vukovar in Ovčaro! Grozljive pripovedi o zločinih pijanih Srbov in JLA! Enako kot povojni poboji! Med žrtvami je bil tudi mlad Francoz! Še danes mama ne ve, kje je zakopan!? Srhljivo, kakšna brezčutnost in primitivnost v 21. stoletju!
   Zato je pomembno, da so VSI zločini kaznovani, da potomcem sporočimo, da je zločin nad si človekom kaznivo dejanje, ki nikoli ne zastara!

   • FRANC3

    Pri nas smo medvojne in povojne poboje poveličevali kot herojska dejanja. Dobili smo heroje z dobrimi položaji in dobrimi penzijami. Po njih smo celo poimenovali ulice, trge, mostove, kraje.

 • FerdoPiš

  In zakaj Dežmana to ne zanima, a ni več na liniji?

 • Kučko pod pručko

  Zločin in kazen

  Za razliko od Rodiona, revnega študenta iz romana Fjodorja M. Dostojevskega, ki ga je zaradi umora še dolgo pekla ves, naših rdečih zločincev ni nikoli. Pa niso ubili samo enega ali dva. Naši krvniki so na grozovit način pokončali in zmetali razne jame na desettisoče nedolžnih sonarodnjakov, katerih edini ‘zločin’ je bil, da niso bili na liniji, ki jo je s ciljem izpeljave revolucije začrtala zločinska Komunistična partija!!!

  • avtohtoni neandartalec

   Že 75 let slavijo te uspehe ter si zanje podelluje posebna priznanja in nagrade, če smo bolj točni. Ni čudno, da jim ne zmanjka eksekutorjev in brutalnih javnih uslužbencev, če so pa tako dobro motivirani in jih nenazadnje prav zato spoštuje tudi večina sveta.

 • Hribouc

  Veseu s’m, ker s’m skupaj na istotem bloku kot moj življenski p’rjatu Milan Kučko spod pručke, če že ne iz Goričkoga, od kateroga se,k itak, vidi, daleč dol do ljubega nam Pirana! Prašejte Zorana, ki to poje, a ne, če ne zastopite za kaj se v bistvu gre! Srečno, dragi moji farani – če ne verjamete, vprašejte Ludumilu ili lepoga Toninčeka, če pa ne, pa dragega tajnika, vsevedega in ozaveščenega g.Ileca!
  Kak se že piše, ta gospodek, pardon ,tovariš gospot napeth tankih ustnic in lepih oči za katere ne veš kam gledajo, ko gledajo dol na bogatunsko Škrabčevijo pri Ribn’ci nekje? ja zgodba o podtaknjenih kurah, pardon , kukovičjih jačecih, da ne bo kake zagonetke- treba je reči bobu, da je bobek !

  Skratka, da skratimo, gospoda: To fse skupa pomeni neizmerno domoljubno srečo in polnost doživljanja tega zlomkastega, smotanega žifljenja pod Triglavom, kii še vedno stoji!

  Kakšno srečo ima šele njegova Štefanija, ki to srečo deli z Murgeldofsko šolo že tako dolga leta!

  A vete kaj hočem povedati!

  če bi Udbokučanski Agitprop machinery 571, najbolj podmazana svinjska mašinerija komiindustrijskega kučanovega kompleksa, ki smrdi 24 ur na dan po zraku in v zemlji, da o vodi ne govorim, obravnavala iste smrti mladih ljudi, dojenčkov, fetusa in njegove matere, mladih-povsem in docela nedolžnih deklet in mladih borcev in mladih bork iz zapisa velezgodovinskega poročila g. Staneta okoliša tukaj zgoraj, bi, posledično jokala, morala jokati vsa dežele in se jela očiščevati, dezinficirati, čistiti svoje rodbinske karme z dratenimi krtačami ali pa celo z visokofrekvenčnimi nonovibratorji takoj, še danes, da bi komunistični zločin in sramoto zdrgnili raz sebe v naslednji generaciji ali dveh !

  Ker pa temu še ni tako, bodo morali tovariši peklenskega zla, tudi moj Yugokompanjon in dejanski, ne glede na njegova rusjaška sodišča , da mu povem že kar zdajle(!), veleizdajalec , po naravnem pravu iz Kočevja 1943, gubernator Milan Kučan iz Murgeldorfa, soprožnik znane Štefanije Kučan, ki me je nategnu leta 1991, da bo predsedatelj vseh svobodnih Slovenk in Slovencev in, ki mi je po njegovih komikrvnih bratih iz srbijanske JNA spizdu Kalašnikovko tik pred borbo na življenje in smrt, da se nisem mogel borit s sovragom “sa Morave dole od Niša” za čudovito Slovenijo, prebrati, si skopirati gornje perfektno poročilo in si ga prebirati noč in dan in se ga naučiti na pamet, da ga bodo znali povedati naizust, ko jih bom spraševal poglavja is Zgodovine slovenskega naroda!

  Naj živi Kučko pod pručko, ki mi daje energijo in zalet za nove čase, ko bomo svobodni kot ptice na nebu! Neobročkane ptice, se razume!
  Naj živi, itak, tudi France Balantič, genij izpod kamniških gora, ki mi poje o tem kaj je resnično in pošastno zlo večne teme protagonista vesoljnega trpljenja v devetnadstropnem satanizmu, kajti on je vedel in se dal zgoreti v orgazmičnem ognju Resnice, ki nam poje o vseh, ki so vztrajali do konca, ostali zvesti in se dali razčetveriti, posiliti, zaklati, obešati, rezati in streljati na tako blizu, da je rabeljse pištole odnašalo morilcem nazaj v betice, pa se niso zbudili! Tako, kot se ne zbudijo kolovodje črnuhov rdečih kap iz kotnikove 2015! Ne bozabite, brusimo kose, špičimo cepce in treniramo gorjače, da se vsujemo z naših hribov, da obranimo vsaj našo deco, če sebe ne znamo, če se ne boste očistili do zadnjega drekca na sebi.Ker, če vas bomo morali krtačiti mi, potem bomo zaračunali in bo treba plačati.

 • breivik

  Fak, kok ste retardirani s temi kostmi čisto vsak dan. Razumem, da je to pomembna tema, ni pa tako pomembna, da je potrebno uničiti portal in desnico s temi morbidnostmi. Vsak dan, že 2 meseca, kakšna kost na naslovni strani. Pač, bolniki.

  • Olga

   Imamo vsaj še 750 takih in večjih grobišč!!!

   • Robi Drago

    še premalo so vas

    • Aton

     Pravzaprav si povedal: smo namesto so!

  • Hribouc

   Wellcome, Mr.Patient!
   Sviraj dalje, nihče ti ne brani.
   Kaj pa zahajaš v branje, saj ti že naslov pove zakuga gre?

   • Olga

    On raje gleda Fakija, “vzornika”s kmetije, ki je v zaporu! To so mediji za razvoj ” zdravega” duha!

    • Hribouc

     Ja, Olga, seveda, kakor, da. Balkanoidne žajfnice za ubijanje neproduktivnega topoglavega časa izgubljenih fikcijskih iluzij, ki se vrtijo le na denarni pogon za izgubljanje v turobno puhlem zvotljenem niču, ki požre še tistega duha, ki so ga fakiji prejeli v zibko free of charge.

   • breivik

    Ne vem, kaj pomeni “sviraj”.

    Ni potrebe po tem, da je na naslovni strani skoraj vsak dan slika trupel, kosti in podobnega. Pri 24ur dajo na prvo stran Kardashianove, pa malo o Clintonovih pa o Trumpu, pa kakšno na pol nago in Branetove zgodbice, pa je to najbolj bran portal.

    Na Nova24 pa vsak dan lobanje in kosti. Če je to dobro za desnico, pa ne vem. Mene Nova ne privablja, mene odganja od tega, da bi glas dal njim ljubi stranki. Žal, ane.

    • Pjevač tuge

     24 ur je rumeni levičarski medij. Nova 24 tv ne sme nikoli postati nivo 24 kur ker desnica potrebuje en normalen elektronski medij, in Nova 24 tv je na dobri poti da se obdrži in celo napreduje.

     • breivik

      Naj bo normalen medij. Naj prenehajo z morbidnimi fotografijami. pa bo bolje.

     • samotoje

      Normalen medij? 24ur? Morbidne fotografije? De gustibus non disputandum est so rekli Latinci, a vseeno: 24ur je medij za poneumljanje že tako ubogih duhov. Kar tja na nadaljevalni tečaj, psihopatski nick.

    • samotoje

     Vidiš, človek z nickom množičnega morilca, pošasti, očitno se precenjuješ. Nikomur ne bo žal- ne za tabo ne za tvojim nickom in ne za tvojim nivojem. 24ur je pravo gnezdo zate in tebi podobne.

     • breivik

      Jaz sem samo omenil, zakaj je Pop portal bolj bran od tega. Ker namesto kosti objavljajo stvari, ki so ljudem zanimive. Ampak vredu, nekateri iz užaljenosti in inata raje “uživate” v kosteh, samo zato, da imate prav.

      Nick je pa samo nick in ne pomeni ničesar.

     • samotoje

      A da ne? Niti podzavestno? Jaz pa naj “samo omenim”, da ravno zaradi take ignorance, neznanja in pišmeuhovstva capljamo daleč za pravo demokracijo. In tu “inat” (srbohrvatizem) in užaljenost ne igrata prav nobene vloge. To bi bilo prelahko in preveč preprosto.

  • Vztrajnik

   Očitno si bil bolan in si sedaj na prostem izhodu, ko to bereš. Tega sigurno ne moreš razumeti glede na tvojo bolezen.

   • breivik

    Pač nisem pristaš tega, da so vsak dan na prvi strani Nove24 fotografije trupel, lobanj, kosti in tako naprej. Sem pač normalen človek, ki mu ni ravno do gledanja morbidnih stvari. Ne maram gledati trupel, ne maram opazovati klanja živali, ne gledam fotografij prometnih nesreč, ne gledam videov alkoholikov, ne maram opazovati na smrt bolnih. Sem pač normalen človek.

    • Olga

     Ste človek, ki rine glavo v pesek kot noj, kar ni v redu! Problemi s katerimi se človek ne sooča, slej ko prej pridejo na dan!

     • breivik

      In od kod se midva poznava?

    • Vztrajnik

     Z vsem spoštovanjem, se ti opravičujem. Lp!

     • breivik

      Razen, če si novinar Nove, nisi nič kriv. :)

    • Pjevač tuge

     In si raje zatiskajmo oči, kot da se to ni zgodilo ?

     • breivik

      Zakaj pa to?

    • Steiermark

     Brevik, se pridružujem tvojemu mnenju. Mislim, da je tukaj še veliko ljudi, ki jih motijo takšne morbidne fotografije oz. fotografije zverinsko poklanih ljudi, v takšnem stanju, kakor se mi tudi oprira gledanje fotografij, ki jih pravtako precejpogosto objavljajo, raznih pedofilov, posiljevalcev, pederastov, množičnih morilcev, kot je tito in njegova zverinska morilska klika, ki je klala, širom po Sloveniji, poštene Slovence – od otrok, do starcev!

  • FRANC3

   Vrni se nazaj za 50 ali 60 let. Povsod, v časopisih ali po radiu, smo brali in poslušali pravljice o herojstvih tovarišev borcev pod vodstvom KP in tov. Tita.
   Ko se je Tito peljal v Ljubljano je polovico Posavja in pol Dolenjske prekinilo delo in šole in mahali z zastavicami ljubljenemu vodji.
   A je bilo to normalno?
   Zakaj obsojaš preiskave jam in pietetni pokop žrtev?
   Kaj pa morilci in njihovi naročniki? Te raje malo poglej!!

   • Novakec1

    Vrni se v kameno dobo.

    • Pjevač tuge

     Menim da se ti in tvoji rdeči pisuni vrnite na levičarki Siol in 24 kur. Naši pa naj kar lepo ostanejo tukaj !

     • Novakec1

      Še en ki ni prišel dlje od naši in vaši.

     • Borut Stari

      Kako pa naj pride dlje butec če pa so le naši in vaši. Poznaš še kakšne?

   • breivik

    Meni ni všeč, da že 2 meseca skoraj vsak dan na prvi strani fotografija kosti, lobanj, množice trupel in tako naprej.

    Lej, tudi zrezek rad pojem, pa mi zato ni treba gledati mesarja, kako zakolje ubogo žival. Stvari, ki so se dogajale v preteklosti, so del tragične zgodovine in vsekakor je pomembno, da se na to opozarja, da se razišče resnica in da se ta resnica sprejema in uči tudi po šolah in tako naprej. A kljub temu to ni tako pomembna tema, da bi morala biti fotografija lobanj, trupel in ostalih tragičnih stvari vsak dan na portalu.

    Seveda pa nekateri radi vsako kritiko obrnete v neko teorijo zarote, kjer smo vsi, ki kaj pokritiziramo, Kučanovi privrženci. Haha.

    • Olga

     Nekatere motijo cerkveni zvonovi! Očitno trkajo na vest! Ta uboga okostja, ki trkajo na vest nekaterih, so bili živi ljudje, ki so jih pred smrtjo grozljivo mučili in okrutno umorili! Kako je bilo šele njim?!!

     • breivik

      Na mojo vest pač ne trkajo. Jaz s temi umori nimam ničesar. Sem samo uporabnik interneta, desno usmerjen, ki obsoja te umore in sem tudi mnenja, da bi bilo treba te stvari pravno in pošteno obsoditi. To, kar se je dogajalo po vojni, je nedopustno.

      Vseeno to ne pomeni, da mora biti 2/3 časa na prvi strani Nove24 slike teh krutih dogodkov. Saj slik iz Auschwitza tudi ne gledamo vsak dan, ali pač?

     • Olga

      Dokler v družbi ne bo jasne slike, dokler država ne bo obsodila komunističnega režima in obsodila zločina in zločincev ter identificirala in rehabilitirala žrtve, bo to “večna” tema! Tudi jaz nisem vpletena, sem pa ČLOVEK!
      Nacisti so bili kaznovani!! S strani Nemčije je bil zločinski nacistični sistem obsojen, vsako propagiranje tega in njegovih simbolov je kaznivo!!! Kako je pri nas?!! Daleč od tega! Nemška mladina je seznanjena z zločini! Kako je pri nas?!!!

   • Hribouc

    Mahali so mu?
    Ja tud nas so spehal na cesto, kakor, da se bo peljal mesar Tito mimo.Držali smo se pomembno, saj smo vedeli, da nas gledajo kolegi partijci, špiclji, udbovčki, tajniki-komisraji in ostala delomrzniška gobezdava socialistična golazen visokega 1.razreda!
    Pribrzela je kolona avtomobilov in odbrzela mimo tisočev mahalcev z zvezastimi zastavicami papirnate izvedbe – z tekstilnimi se takrat ni mahalo- saj si v štacunah dobil samo eno dimenzijo za na bajto dolžine 2,5m – in : sploh se, kurbin sin, ni pokazal na oknu katerega od avtov !
    1.750.000 ŽRTEV 2.VOJNE JE DALA JUGOVINA, SO NAS UČILI – v borbi z okupatorji in od okupatorjev….niso pa povedali, da je bil velika ruska stalinova morilska baraba zakrivil 1.000.000 pobojev vseh vrst in kategorij ! Kot vem zdaj je prvih 800 ljudi, dal potolči osebno v letih 1936-1940 , svojih komunistov, da se je lahko zavihtel brez konkurence v prestol carja SFRJ – še več pa kot inšpektor NKVD v Španiji, ki je čistil špansko republikansko armado – kar na zasidrani ladji pred luko. Domiselno, higienično, morski psi so počistili zaliv kar sproti !
    Itd, itzd : Fantastična knjiga o vseh znanih zločinih bandita Tita v knjigi Kako je Tito nategnu slavnega Churchila , angl.avtorja- da ti se pamet zakuha – a banda “borčevska” kaj bere , mogoče ?

  • samotoje

   Glede na nivo izražanja domnevam, da gre za človeka s precej preprostimi načeli in potrebami. Obstaja cel kup portalov, kjer se da z branjem o nekih mirelah, sanelah in ostalem podrastju prav lepo zadovoljiti te vrste potreb.

   • breivik

    Sicer bolj berem 24ur. Ja nivo je pa nizek ja. Podobno, kot vsakodnevno posiljevanje z morbidnimi fotografijami.

   • Robi Drago

    sam fak yuo i jebi se domobranček

    • Borut Stari

     Iz katerega močvirja si pa ti prilezel. Te ponoči morda mučijo likvidatorske moreče sanje?

  • Duhec

   Ne boš jih prepričal…

 • Kučko pod pručko

  Moja stara mama in ata nista nikoli zvedela, kje je grob njunega sina in nikoli mu nista mogla prižgati svečke na mestu, kjer za vedno počiva. Tedaj, ko so ga sredi noči prišli na dom iskat hostarji in ga odvlekli na Jelovico, je imel moj stric komaj devetnajst let. Nekje na pobočju Taleža so ga ubili, njegov mnogo prerani grob pa je za vedno prekril mah!!!

  • Olga

   Žalostno je, da se je vse ponovilo s srbsko agresijo na bivše republike! Koliko trpljenja so povzročili morilci, ki so v imenu Miloševiča in JLA izvajali genocid! Kako pretresljive izpovedi!
   Krivda je v prikrivanju izvensodnih pobojev in nekaznovanja zločincev!

  • Pjevač tuge

   Tega pa nisem vedel o tvoji družini pručko. Hvala ti ker si delil to bolečo resnico z nami !

 • Novakec1

  Preimenujte se v “Novice o kosteh”, bolani ste.

  • Olga

   Ali niso bolani tisti, ki so pobili vse te ljudi?!!!!!

   • Robi Drago

    res ste bolani

  • Borut Stari

   Bulana ni le Ljubljana ampak Tudi Slovenija. Kronično in neozdravljivo obolela za komunizmom. Zato ker taki, kot si ti niso v jamah namesto domovinsko zavednih Slovencev imamo gnojno in gnilo državo. Komunizmom sprožena gangrena je potrebna amputacije.

   • Novakec1

    Spodbujaš nasilje in sovraštvo? Moji komentarji so v smeri da se zakoplje bojna sekira in se posveti trenutnim problemom ki jih ni malo. Nisem pa ne lev, desen, mavričen , kodrlajsast…… tako da se mi beje za dogodke izpred 70 let

    • Borut Stari

     Nič jaz ne spodbujam. Če obstojajo žrtve zločinov so tudi zločinci. kasirajo naj kazen za zločine. Bejž no! Naj se zakoplje bojna sekira. Bilo pa prošlo? E, pa ne bo šlo tako zlahka. Brez uradnega priznanja zločinov.,imenovanja zločincev ali vsaj njihovih nadrejenih. Imena so znana pa če so še živi ali ne. Npr. Mitja Ribičič Matija Maček, ni sprave. Vse na Haško sodišče za vojne zločine, Pol bo bojna sekira sama padla dol. Spomenike teh zločincev uničiti. Imena ulic in trgov izbrisati. Tebi se jebe za tisto pred 70 leti? Ti ne spodbujaš nasilje in sovrašto? Ga pa pohlevno zakrivaš v svoji psihi. Ti vsaj veš kje so pokopani in kako so umrli tvoji bližji, Za druge pa se ti jebe Bolana značilnost pod zastavo z rdečo zvezdo, izšolanih in vzgojno prepariranih ljudi.

     • Novakec1

      Da se ne boš razpoču, vzem en apaurin.

 • garfi

  kaj je s kazenskim pregonom zločincev v eu
  pri nas ne bo nihče odgovarjal

  • Pjevač tuge

   Na portalu 24 ur že leta in leta pozivajo k ponovitvi teh grozodejstev. Kje so tukaj institucije ki bi to kazensko preganjale, to je huje kot sovražni govor ! To ni sovražni govor temveč KLIC H NOVEMU HOLOKAVSTU SLOVENSKEGA NARODA !

   • garfi

    grozljivo, nekdo bi moral to vsaj prijavljati
    in moderator to ne briše ?

   • Borut Stari

    Mogoče, bi se vse tudi ponovilo. Holokavst Slovencev, Na srečo zavednih Slovencev in vodstva osamosvojitve se je ta možnost komunistom sfižila. Sprva z osamosvojitvijo preprečena in zatem z vstopom v EU onemogočena. Za boljše življenje potrebujemo še eno osamosvojitev. Tokrat z lustracijo. Lustracijo brez izjem.

  • Olga

   Kar naj poskusijo!

   • garfi

    ob določenih okoliščinah je vse mogoče

 • Pjevač tuge

  Bravo Nova tv ker vztrajate pri razkritju vseh grozodejstev ! Kar tako naprej, vsaj eden elektronski medij ki ima JAJCA !

 • sprehajalec

  V precejsnjem odstotku slovenski narod ne ve za te stvari oziroma noce vedeti. Odtod pozivi o prenehanju lova na kosti, pa pomembnih temah, pa pogledu naprej itd. Indoktrinacija ter enostransko ustno izrocilo v okviru rodbin je opravilo svoje, demonizacija nasprotne strani v drzavljanski vojni je opravila svoje. Odtod krik pustite nas na miru z naso zgodbo, glejmo naprej.

  • Pjevač tuge

   Kmalu se bodo začeli pozivi naj se ne raziskuje kam so poniknile vse milijarde iz rdečih bank !

   • sprehajalec

    Tako je, slogan zacnimo znova pa pustimo kar je bilo je ze na sceni od prve dokapitalizacije bank naprej. Bila je ze druga, govori seo tretji. Vsakic zacnemo na novo in na cisto. Tako kot z novim obrazom.

  • Nada

   Ne samo šolska indoktrinacija, tudi vsa literatura in pisanja, ki so jih izdajali v prejšnji državi. V kateri knjigi so pa kdaj kaj omenili, da so izvajali zločine nad ljudmi?

  • Steiermark

   Le glej “naprej” v prihodnost, ki je ni, pa še s kakšno “kostjo” si podpolcaj oči, da boš ostal “buden”! Kam boš šel, naprej, če pa prihodnosti ni, v kolikor ne spoznaš in obsodiš zločinske preteklosti in sedanjosti!

 • Duhec

  Problem sedanjosti je vladanje levice… lohk ste pa usmerjeni v preteklost.

  • Pjevač tuge

   Pa bančna luknja, vse so pometli pod preporgo. Počakajmo še nekaj let in začeli bodo kričati da je bila tudi to laž ! Zgodovina se ponavlja, če mi ponavljamo napake in se nič nismo naučili iz preteklosti.

   • Duhec

    Ok… banke so spraznli. Ampak… policaji so tisti, ki tega sploh nočejo preiskovat. Kaj lohk nardiš???

    • Pjevač tuge

     Prdimo v veter s svojimi protesti in apeli da naj se stvari raziščejo. Vsa ta apatičnost ljudstva je že naravnost neverjetna. Zdi se mi da smo stalno v slepi ulici in da se vrtimo v krogu.

     • Duhec

      Jap… vse se sam opazuje. Večina molči in trpi v sebi. Sploh se ne zna, noče postavit zase. Pa je vseen kje in proti komu.

     • Pjevač tuge

      In na obzoruju še ni nobenega revolta. Nič gremo spat, lahko noč vsem !

     • sunday

      slovenski narod je iz dneva v dan izdan in čefutarjem prodan!!!

     • Steiermark

      ja vse se samo opazuje, večina molči in trpi in se ne postavi zase, kar je posledica kvakanja rdečih morilskih pošasti in njihovih potomcev, ki nam vladajo in vpijejo: pozabimo preteklost!

     • macon

      Pričakujmo torej nove proteste proti Janši, neoliberalizmu, fašizmu, nestrpnosti in revščini. Govoril bo tudi tovariš kučan. Množice obupanih bodo rade prišle na zborovanje, ki ga bo prenašala tv si in strokovno ovrednotili levičarski akademski krogi v študijah in knjigah.

      Logično, kajne?

   • Borut Stari

    Preproga? To je preveč blago rečeno. Bančna luknja je bolj bančna jama pravzaprav druga Huda jama, Jama v katero padajo vsi domovinsko zavedni davkoplačevalci te države. Vse v korist Mafije, ki ima svojo državo. Ali če hočete, oligarhije, ki je produkt komunizma,

   • macon

    Kričijo že zdaj, da je tajkune ustvaril Janša v času vlade 2004-2008. Tudi za kredite je kriv Janša, saj je v tem času narasla zadolženost privatnega sektorja. Manjšanje dolga države v istem času ni za njih nič.

    Tako lažejo po raznih Mladinah in zabiti levajzarji to ponavljajo kot papige.

 • sunday

  komunisti, islamisti vsi izti, izti, izti… – skupna jim je želja in žeja po krvi in ubijanju ter oblasti!!!

 • Kučko pod pručko

  V gostilni Jožovc v Begunjah je na steni med drugimi tudi priznanje, ki ga je Slavko Avsenik dobil za vse, kar je naredil za slovenski narod. Na enem od njih je tudi prelepljena stara, rdeče-zvezdna slovenska zastavica z novo in nad tem so se pred časom zgražali levaki.

  Meni pa je povsem jasno, kaj je Slavko s tem povedal. Velik domoljub, kot je bil, na kar kažejo tudi številne njegove glasbene lepotice, je še kako dobro vedel, kaj so bili komunisti in da se rdeče zvezde, obešene v njihovi hiši, še vedno drži kri. Očitno je bil seznanjen z zločinci, ki so na najbolj surove načine pobijali Slovence v imenu revolucije. Zato zelo spoštujem njegovo domoljubno potezo in jo bom ob prvem obisku v Begunjah tudi posnel in kasneje objavil na Novi!!!

  • radames

   Njihova pesem Tam kjer murke cveto je v delu teksta (med vrsticami) spominjala na povojne poboje. Zato je ni bilo dobro pogosto pošiljati v eter.

   • if

    Bravo!

 • sunday

  komunizem je vedno žrl tudi lastne otroke!!!

 • sunday

  komunisti, islamisti vsi izti, izti, izti… – skupna jim je želja in žeja po krvi in ubijanju ter oblasti!!!

 • črnaovca

  Čudno je le da so se kljub vsemu obdržali, belim pa niri pomoč okupatorja ni bila dovolj

  • dr Janez Sveti

   Ne vem kakšen namen ima tvoj komentar.Vsekakor se mi zdi čudno, da se te vsaj kot človeka ne dotakne pobijanje nedolžnih civilistov na tako okrutne načine. Pobijanje bratov in sester!
   To o zmagi, je za lase privlečeno. Partizani so imeli “srečo”, da je prišla v Jugoslavijo in kasneje Slovenijo Rdeča armada in ne Angleži. Angleži in Američani verjetno grozodejstev po vojni in komunistične diktature nebi dovolili. Toliko.
   Dr Janez Sveti genij

   • Caetano

    Glede zahodnih zaveznikov bi komentiral, da sem bral malo nazaj poročila njihovih misij iz let 1944-45 iz Slovenije. Povsod ugotavljajo, da je partizanska vojska čisto v rokah komunistov, ki so zelo prosovjetsko usmerjeni in imajo velike zadržke do parlamentarnih in demokratičnih institucij. So pa kot je videti iz teh poročil tudi njim skladno s politiko sporazuma Tito-Šubašič zagotavljali, da po vojni ne bodo uvedli komunističnega sistema in da bodo spoštovali privatno lastnino, kot družinske kmetije, manjša podjetja ipd. Kot vemo so vse to kasneje komunisti pohodili.

    Omenjajo tudi, da naj bi bilo v partizanskih vrstah, kar nekaj kršč. socialistov, kateri bi morda kasneje, če bi komunisti šli preveč v smer SZ lahko predstavljali resno alternativo. Glede tega vemo, da so se motili, ker so bili ti ljudje večinoma takrat že kar nekaj časa člani partije, samo tajno, da bi se ohranil videz pluralnosti. Tiste redke, ki to vendarle niso bili pa so lahko kadarkoli hitro zamenjali.

    Glede navadnih ljudi pravijo, da so naklonjeni zahodnim zaveznikom, samo komunisti močno omejujejo stike med predstavniki misij in prebivalstvom.

  • Franc Šink

   Svetujem ti da prebereš črne bukve.

   • Hribouc

    V ZNAMENJU OSVOBODILNE FRONTE , Nov.1943 pa še pred Čnimi bukvami.

    Vsemu, kar tam piše, potrjuje tudi Peter Batty v Titovi veliki prevari, Nova obzorja 2015

    Prvih 18mesecev NOR = ubitih 1800 neoboroženih Slovenk in Slovencev
    Pobijali so cele rodbine.
    Kaj so pobili v krimski jami je pa jasno šele od Avgusta 2016.

    TEMU PA NI PARA NA SVETU, KAR JE STORIL FRIC NOVAK IN NJ.ZALEGA MORILCEV ENOT NOTRANJSKEGA ODREDA VELIKIH HEROJEV KRVOSESOV.
    Patološki morilci.Pika.

 • pokvarjeniSvet

  in njihovi potomci teh zločincev nam danes vladajo, je še treba kaj rečti ? krivi ste si sami, ker se ne upirate tem banditom.

  • Hribouc

   Ne samo potomci rabljev, dragi moj.
   Na veliko žalost tudi potomci žrtev (!), ki so se prodali za plesnive beliče in se prodajajo še naprej, za svoje prednike, popolnoma nedolžne pa slišati nočejo niti na en kilometer-ker jim je fajn, da so se prodali in so v ugodju.

   • pokvarjeniSvet

    Ti ljudi ki so se prodali…so ljudje brez karakterja…v glavnem podn od ljudi.

 • Viktorh

  Nemogoče je mogoče.

 • Hribouc

  Fino, NOVA24TV – ZA RESNICO-ZA PRAVICO-ZA SVOBODO!
  Odličen prikaz dokumentov in upam, da jih pokažete in plasirate na splet še več, saj zdaj, očitno, plesnijo, kolikor jih sp0loh še je po kleteh arhivov.
  Novodobni “borci” si jih bodo lahko svobodno prebirali in preslikavali, čeprav vem,da njihove prodane trdobučnosti ne bo spremenilo niti za piškavo promilo!
  NAROD SVOJ ZAKLADE HRANI. POZABILO SE NE BO NIKOLI.

  Poglejte si vsaj :Peter Batty : TITOVA VELIKA PREVARA ali kako je Tito nategoval slavnega Churchilla!

  V tej tnjigi je neverjeten historološki pregled zgodovine Narodno Osvobodilne Revolucije za vso Jugovino. Neverjetno branje o Titovem banditizmu, začenši z Titovim ovajanjem/justifikacijo 800 komunističnih, torej lastnih, partijskih sekretarjev stare Jugoslavije v Moskvi 1936-1940 !
  1.000.000 ima prasec krvavi na vesti – povejte vsakemu “borcu”, 3.mesto med klavci na planetu Zemlja v vsej zgodovini, takoj za Leninom in za Stalinom !
  Še sreča, da več ne velja, da je bil slovenske matere sin iz Kumrovca, Baraba ruska !

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!