Nova manipulacija tednika Mladina! Generaciji identitete poslali vprašanja, a z odgovori niso bili zadovoljni, ker v njih niso zaznali rasizma!

Očitno se praksa izkrivljenega poročanja in manipulacij v zvezi z Generacijo identitete nadaljuje. Njeni predstavniki so nas obvestili, da jim je novinar Mladine Jure Trampuš poslal 19 provokativnih vprašanj o identitarnem gibanju ter pogledih pripadnikov gibanja na politiko in svet na splošno.

Kot opozarjajo, je Trampuš očitno pričakoval, da na vprašanja ne bodo odgovorili ali pa da bodo s svojimi odgovori prikazali “fašistično-ksenofobno-homofobno” plat Generacije identitete. Vendar pa se je zgodilo obratno: “S svojimi odgovori smo ga tako presenetili, da z njimi ni bil zadovoljen, ker niso bili ‘ekstremistični’,” so nam sporočili iz Generacije identitete, poslali pa so nam tudi vprašanja ter odgovore nanje. Kot pravijo, se Slovencem želijo prikazati v takšni luči, kot so, in ne v takšni, kot jih prikazujejo v reviji Mladina.

Kot so nam še sporočili, je Trampuš priznal, da je krivda za zmanipulirano besedilo v Mladini sicer delno tudi na njegovi strani, a ker je intervju pisen, naj bi bilo v odgovorih preveč teoretiziranja, tudi ponavljanja osnovnih konceptov, intervju pa da ni napisan kot oblika pogovora, zato je “težje berljiv”. Kot je priznal, je posegel v besedilo, skrajšal tisto, kar se mu je zdelo manj pomembno, ter dodal še nekaj podvprašanj. No, glavni namen pa je bil očitno ta, da bi Generacijo identitete zalotili s “spuščenimi hlačami”, torej da bi priznali in dokazali svoj domnevni rasizem.

Celoten intervju si lahko preberete spodaj:

1. Pravite, da niste rasisti, ampak domoljubi. Kdo je za vas rasist in kdo je domoljub, kakšna je razlika?
Med pojmoma rasist in domoljub je ogromna razlika, zaskrbljujoče pa je, da je potrebno na takšna vprašanja sploh odgovarjati. Domoljub je človek, ki ljubi svojo domovino, v čemer ni ničesar spornega. Ko govorimo o rasizmu, je seveda situacija drugačna, saj je govora o ideji, ki temelji na diskriminaciji in predsodkih do posameznih družbenih skupin, kar pa nikakor ni naše stališče.
Borba za ideale domovine, svobode in tradicije je temelj vsake kohezivne človeške družbe. Identiteta je odločilni dejavnik, ki ustvarja socialno blaginjo ter kulturno in moralno smer za ljudi v svojem okolju. Da je za uspešno delovanje nacionalne države vedno značilen prostorski, časovni ter zgodovinski dejavnik, je še vedno splošno priznano dejstvo v vsaki resni razpravi o nacionalnem in mednarodnem pravu, zgodovini, politiki ter družboslovju. Na žalost pa stališče, ki zagovarja ohranjanje etno-kulturne identitete, današnji politiki uvrščajo izven meja sprejemljivega diskurza, kar jasno nakazuje, da naši politični in socialni nosilci odločanja niso mnenja, da je potrebno razviti samo-zavedajoč odnos do svoje identitete. Na vse možne načine se trudijo osramotiti ter utišati tiste, ki kritizirajo nekontrolirano množično priseljevanje in vse, ki zahtevajo strožjo mejno politiko ter ustrezno uveljavljanje azilnih zakonov. Naša vest je pri tem povsem čista. Generacija identitete v vseh svojih dejanjih nastopa popolnoma nediskriminatorno. Zavezujemo se k mirnim in kreativnim oblikam protesta, ki so uspešne brez groženj ali zastraševanja in nikoli niso temeljile na predsodkih ali nestrpnosti. Naši ukrepi so domoljubne narave, zato ponosno zagovarjamo pravico do doma, kulture, navad in ohranjanja identitete tudi za vse tujce. V odnosu do njih nastopamo spoštljivo, saj vse, kar želimo sebi, želimo tudi njim, v skladu z našimi načeli etnopluralizma. Naše politične akcije temeljijo izključno na ohranitvi in nadaljevanju skupne etno-kulturne identitete in tisočletja stare evropske dediščine. V večini drugih držav zavzemanje za to zdravo družbeno osnovo velja za povsem normalno ter razumljivo družbeno in politično stališče. Zato je vse, kar zahtevamo, zgolj čut odgovornosti do lastnega ljudstva ter posledično stanje normalnosti v Sloveniji in preostali Evropi, kar nima nikakršne povezave z ekstremizmom, rasizmom ali kakršnokoli drugo obliko nestrpnosti.

2. Se vam zdi prav, da v Sloveniji živijo tujci, vas to moti? Ali lahko pri nas živijo ljudje druge narodnosti? Jih je v Sloveniji preveč ali premalo? Ali lahko obstajajo recimo društva, ki gojijo, pišem na pamet, maroško kulturo. Kje bi potegnili mejo sprejemljivega?
Nikoli nas niso motili ljudje tujega porekla, ravno nasprotno, principi etnopluralizma nas učijo spoštljivega odnosa do tujih narodnosti in kultur. Ko govorimo o tujcih, živečih v Sloveniji, zagovarjamo temeljit proces integracije in asimilacije. Seveda ne govorimo o lažnem pojmovanju izraza »integracija«, s katerim mnogi evropski voditelji opravičujejo zgrešeno politiko nekontroliranih migracij. Smo mnenja, da bi se morale enakih principov. kot jih zagovarjamo v našem gibanju, držati tudi vse ostale države ne le v Evropi, temveč v svetu (v mnogih takšni procesi potekajo zelo uspešno). Le na ta način je zagotovljeno ohranjanje mnogovrstnosti kultur in ne zlitje vseh vrst identitet v »talilnem loncu«, kjer so na koncu na izgubi vse vpletene strani.
Naše kritike in metapolitični ukrepi niso usmerjeni proti priseljencem in beguncem kot posameznikom ali skupinam. Migracijski tokovi v Evropo so v veliki meri posledica zgrešene politike političnih in družbenih elit, saj neposredno ali posredno vsiljujejo ideološko usmerjeni in prevarantski multikulturni eksperiment. Naš protest je zato usmerjen v centre odločanja in vpliv, ki še naprej spodbuja to norost azilne politike. Pojav masovnega priseljevanja in islamizacija sta posledici sistematičnega razvoja v napačno smer, ki se v Evropi pojavlja že vrsto let. Naše nasprotovanje je usmerjeno predvsem v ideološko nagnjenje k samouničenju. Ne podajamo se v zaslepljen protest, uperjen direktno proti samim priseljencem. Za nas je poleg kritik aktualne politike pomembno, da ponovno vzpostavimo pozitiven odnos do lastne etno-kulturne identitete in ohranjanje svojega, brez padca v ksenofobične tendence. V Sloveniji zahtevamo strožji nadzor meja, popolno ustavitev ilegalne imigracije, remigracijo ilegalno priseljenih ter učinkovito implementacijo ter nadzor nad resnično integracijo vseh, ki se v državo priselijo po legalni poti. Omenjen primer društva, ki ga navajate kot primer, ima vso pravico do obstoja. Meja sprejemljivega je poseg v način življenja avtohtone kulture ali/in nespoštovanje zakonodaje in ustavne ureditve.

3. Je evropska kultura nekaj konstantnega? Kako jo razumete, na čem je utemeljena? Kako je denimo drugačna od islamske?
Pojem evropske kulture obsega široko, geografsko zasnovano dediščino družbenih norm, etičnih vrednot, tradicionalnih običajev (med katere spadajo tudi verska prepričanja) ter specifičnih artefakatov, jezikov, literature in tehnologij, vse skupaj pa je oblikovalo temelje evropske identitete. Le-ta ima, razumljivo, tudi svojo etnično osnovo. Etnične in kulturne identitete skupaj tvorijo skupnost, ki ohranja in razvija svojo dediščino. Človeška identiteta je zato vselej skup specifičnih podedovanih lastnosti. Identiteta je dinamična stvar in nikoli ni popolnoma statična, vendar pa hkrati predstavlja temelj, ki se v svojem bistvu ohranja skozi zgodovino. Posledica je generacijska kontinuiteta ljudstva ter njihove kulture. Etnični in kulturni vidik naše identitete sta za nas enakovrednega pomena. Zavračamo pretirano poudarjanje ali poveličevanje kateregakoli vidika identitete. Etno-kulturna identiteta se je vedno razvijala kot celovit proces in je v zgodovini pustila svoje temeljne smernice, ki se neprestano ohranjajo. Kot Identitarci želimo, da naša evropska identiteta uveljavlja svojo pravico do obstoja še naslednjih 100 let in več. Identiteta se razvija na različnih ravneh. Na regionalni ravni je značilna neposredna vez s svojim mestom, vasjo in regijo. Ta identiteta oblikuje narečja, običaje ter regionalno zgodovino. Na naslednjem nivoju sledi nacionalna identiteta. Zanjo je značilna neposredna povezava z ljudmi ali državo ter tako predstavlja celovit identifikacijski okvir, za katerega so značilna socialna, jezikovna in kulturna pravila, ki na koncu postanejo konkretnejša na regionalni ravni. Generacija identitete zavrača absolutizacijo tega področja identitete v dogmatični nacionalizem. Nacionalna raven identitete vedno poudarja in spodbuja neposredne ter vsakodnevne povezave z regionalno identiteto. Vse omenjene ravni identitete ustvarjajo skupni okvir, ki se s tem uspešno razvija in stalno medsebojno dopolnjuje. Na tretji stopnji sledi identiteta civilizacije, ki je za nas konstituirana v evropski identiteti. Skozi poreklo, zgodovino in kulturo si vsi Evropejci delimo skupno dediščino ter skupno usodo, poudarek in zavedanje pa je še toliko bolj pomembno, ker trenutna smer razvoja vpliva na našo celino kot celoto. Zgodovino Evrope je vedno oblikovala medsebojna kulturna izmenjava in dopolnitev. Evropska kultura se zato od islamske seveda razlikuje v mnogih od zgoraj navedenih aspektov. Do enakih ugotovitev bi prišli tudi, če bi med seboj primerjali številne druge tuje kulture. Vendar v tem ne vidimo ničesar slabega. Kulturne razlike so razumljiva stvar, skozi katere spoznavamo edinstvenost določenega okolja. Kulturna pristnost zato predstavlja nekaj, kar je nedvomno vredno ohranjanja in zaščite.

4. Kakšne je razlike med evropskim islamom in arabskim, ali tistim, ki se je recimo v času Jugoslavije oblikoval v Bosni? Vprašanje skriva trditev, da se muslimani med seboj zelo razlikujejo, kot se recimo tudi katoliki.
Zagotovo je islam v Bosni v povprečju veliko zmernejši kot arabski, zdi se, da tam ljudje svojo veroizpoved jemljejo bolj z distanco, torej manj radikalno. Lahko pa bi o razlikah razpravljali na dolgo in široko. Seveda se muslimani med seboj razlikujejo, enako velja za katolike. Nikoli nismo posploševati ali trdili, da kultura, veroizpoved, narodnost itd. do popolnosti oblikuje človeka. Na individualni ravni so vedno prisotni faktorji okolja, genetike in samo-determinacije. Individualna raven pa ne spremeni splošnih družbenih gibanj, masovnih tokov migracij in širjenja institucionalnega islama kot čedalje resnejše politične in duševne sile v Evropi. Islamizacija Evrope je očitno dejstvo, islam ima zgodovinsko gledano tendenco izrivanja drugih pogledov, zato tradicionalna evropska kultura kot posledica takšnega procesa izumira.

5. Če velja, da je del evropske dediščine enakopravnost, me zanima, kako razumete ta koncept na polju religije. Ali imajo tudi ljudje, ki verujejo v drugačnega boga, pravico, da v Evropi izvajajo svoje verske rituale?
Svoboda veroizpovedi za posameznika je ustavna pravica, a ima še vedno svoje omejitve. Siljenje kateregakoli posameznika v sprejetje vere in spreminjanje institucij z namenom širjenja vere je ta omejitev. Odgovor je odvisen od tega, o kakšnih verskih ritualih je govora in koliko ti posegajo v družbo ter okolje posamezne etno-kulturne entitete. Nihče ne opozarja, da npr. pripadniki Hare Krišne ogrožajo evropsko identiteto, to bi bilo smešno. Pa vendar imajo svoje verske obrede, večkrat jih vidimo po ulicah slovenskih mest. Popolnoma drugačno je vprašanje islama, kjer zgodovina kaže, da je prišlo do spreobračanja celotnih civilizacij, ko je islam dosegel določen odstotek prebivalstva (~10+%). To dejstvo priznavajo tudi islamisti sami in je v skladu z islamskim pravom, torej halal. Takrat svobodne veroizpovedi ni bilo več, ostala je samo ena religija, ki posega na vse aspekte človeškega in družbenega življenja. Ko govorimo o enakopravnosti, je pomembno, da se zavedamo pomembnosti le-te vseh vpletenih strani. Ne pa, da prednostno obravnavamo neko skupino, pa naj bo ta večinska ali manjšinska.

6. Ali bi morala imeti evropska ustava preambulo, ki govori o krščanskih koreninah celine? Naj vprašam še takole, kaj je za vas neprimeren krščanski fundamentalizem?
Za takšno preambulo ni nujne potrebe. Zavedanje zgodovinskih in kulturnih dejstev svoje družbe ter potreba po zaščitništvu do le-teh je za nas nekaj samoumevnega. Ko pripadnost verskim naukom preraste v ekstremizem, se naša toleranca konča. S tem ne ciljamo le na krščanski fundamentalizem, temveč v splošnem smislu na verskega. Za razliko od novodobne levice namreč ne delamo razlik, ko je govora o verski radikalizaciji. Vsekakor je verski fundamentalizem vsak poseg v spreminjanje nekih vzpostavljenih načinov življenja ali zakonov za vse, tudi neverujoče, na osnovi nekih religioznih prepričanj. Primer pretiranega krščanskega fundamentalizma je zapiranje trgovin ob nedeljah, da bi bili ljudje pri mašah.

7. V manifestu govorite o krizi vrednot. Katerih vrednot? Tradicionalnih? Kakšne so? Kaj je tradicionalna družina? Kaj je tradicionalna slovenska družbo? Kaj pomeni biti Slovenec?
Govorimo o vrednotah, ki so za generacije pred nami osmišljale način življenja in tako prispevale k razvoju zdrave družbe in njene miselnosti. Domoljubje, delavnost, disciplina, integriteta, družbena in osebna odgovornost, skromnost, nesebičnost, pravičnost, modrost, zaščitništvo, spoštovanje ter ohranjanje svojega so le nekatere od vrednot, ki nas, namesto oddaljevanja, približujejo življenju v skladu s tradicijo. Govora je namreč o poglobljenem pogledu na način življenja, ki naj bi nas osvobodil suženjstva moderne »progresivnosti« in njene družbene degradacije skozi zgrešen sitem novih, vsiljenih vrednot. Posledica takšnih so razpadi družin, konflikt, odtujenost in vsesplošni moralni razkroj. Absolutno ima v kategoriji vrednot, ki jih zagovarjamo, zelo pomembno mesto tudi družinsko življenje. Družina z materjo in očetom ter spodbujanje natalitete je zagotovitev obstoja in nadaljnjega razvoja slovenske družbe. Za nas bo zdrava, nuklearna družina vedno osnovni gradnik vsega preostalega, kar skupnost potrebuje. To pa ne pomeni, da nismo kritični ali ne opazimo nekaterih slabših lastnosti slovenske družbe. Da naštejemo npr. nekatere splošno poznane: zavist, neprivoščljivost, zaprtost do sprememb, mentaliteta služabnika/žrtve itd. Identitarstvo ni tradicionalizem, kjer se slepo obuja neke pretekle in zgodovinske vzorce, brez kritične misli. V tem smislu smo svobodomiselni in vsekakor razumsko in empirično preverimo vzorce obnašanja – slabe smo pripravljeni spremeniti. Zaradi tega smo oddaljeni od mnogo drugih skupin, ki se definirajo kot konservativne ali tradicionalistične. To pa je tudi razlog za našo nepredvidljivost. Mi ne verjamemo v ideal preteklosti, torej da je idealna družba obstajala v neki točki, mi pa jo želimo obuditi. Sploh ne, mi verjamemo, da lahko idealno družbo vzpostavimo v prihodnosti, tako da za navdih uporabimo preteklost. Kombinacija starega in novega.

8. Je pravi Slovenec samo veren Slovenec?
Ne. Vera je posameznikova osebna odločitev, in tako mora tudi ostati. V naših krogih se najdejo agnostiki, ateisti, katoliki, protestanti, pa tudi tisti, ki z zanimanjem preučujejo staro vero.
Nikakor pa nismo mnenja, da je vera opij za ljudstvo. Če pogledamo zgodovino, vidimo, da so ljudje, od najbolj primitivnih plemen pa do največjih civilizacij, oblikovali različne oblike verovanj. To kaže na neko človeško potrebo po veroizpovedi, po raziskovanju transcendentnega. Analize verovanj so tudi pokazale, da so mnogi aspekti in pogledi različnih ver podobni, kar posledično pomeni obstoj nekih globljih duhovnih skrivnosti, ki jih posamezniki skozi verovanja odkrivajo. Vsekakor je lahko verovanje zdravo za posameznikovo duševnost in njegov osebnostni razvoj. Ne strinjamo pa se s konceptom, da se koga sili v verovanje, v obliki nekih zapovedi in obvezne prisotnosti, proti njegovi volji. To ima kvečjemu negativen učinek na posameznikovo duševnost. Posameznik se mora svobodno odločati o svoji veroizpovedi in o stopnji svoje prisotnosti/zavzetosti. Tukaj postavimo tudi mejo, če se neka veroizpoved vztrajno širi, spreminja institucije in s svojo radikalnostjo izriva druge oblike veroizpovedi. Spet pa to ne pomeni, da se posamezne vere ne smejo oglaševati npr. v obliki misijonarskega dela, shodov, pristopov do osebe itd. – kot nekateri posamezniki v slovenski družbi mislijo, da jim je kršena ustavna pravica do svobodne veroizpovedi že, če jim nekdo samo omeni vero. Zaradi našega zgodovinskega pogleda na svet in slovensko družbo vsekakor bolj z zanimanjem spremljamo in preučujemo vere, ki so bile v preteklosti prisotne na naših tleh.

9. Za krizo vrednot naj bi bili kriv kulturni marksizem (oz. kulturni revitalizem). Kako ga razumete? Lahko na kratko razložite?
Kulturni marksizem je širok pojem, ki se nanaša na zagovorništvo in uporabo načel kritične teorije ali v bolj splošnem smislu kulturni, politični in akademski vpliv določenih elementov znotraj sodobne levice, ni pa tja omejen. Gre za ideologijo, ki poudarja vlogo kulture kot glavni razlog neenakosti. Številni kritiki kulturni marksizem in njegov vpliv označujejo za pomemben povod razvoja politične korektnosti (ki se prepogosto zlorablja v namen zatiranja svobode govora) in ključni dejavnik razvrednotenja humanistike, družbenih ved, kulture in civilizacije v zahodnem svetu.
Potrebno je vedeti, da ni vsak levičar kulturni marksist, kot tudi ni vsak kulturni marksist levičar. Gre za obliko misli, mogoče celo vere, ki presega meje političnih institucij. V splošnem gre za vero v emancipacijo posameznika preko osvoboditve človeka od vseh »jarmov« kulture, vere, tradicije, etničnih, narodnih, spolnih in drugih aspektov človeka. Če torej tako pogledamo, lahko to štejemo ne samo kot politično smer, ampak celo kot vero, oz. psihološki pristop – ki pa je vsekakor v svojem bistvu nasproten identitarstvu.
V začetku smo debatirali, da bi ta koncept poimenovali z drugim imenom, torej ne kulturni marksizem, saj gre za širši kot politični pojem, ampak nismo želeli ustvarjati zmede in smo zadržali izvirno ime.

10. Pravite, da je Evropa ogrožena in da jo je treba zavarovati. V Evropi je bila pred desetletji vojna in Slovenija je sprejela množico hrvaških in bosanskih beguncev. Zanima me nekaj drugega, kakšna je razlika med ljudmi, ki so zbežali iz Sarajeva, in tistimi družinami, ki so zbežale iz Sirije?
Ljudje, ki so bežali k nam iz Sarajeva, so bežali v prvo varno državo. Smiselno bi bilo, da ljudje iz kriznih žarišč v Siriji bežijo v bližnje, varne države. Seveda moramo v obzir vzeti vedno znova statistično potrjeno dejstvo, da velika večina priseljencev v Evropo ni vojnih beguncev iz Sirije, temveč ekonomskih migrantov iz drugih afriških držav, kjer trenutno ni vojne. Prav tako v večini primerov ne gre za ženske ali otroke, ampak za mlade moške. Na naši spletni strani poudarjamo tudi pomoč na kraju samem. Podpiramo regionalno razvojno delo za tiste države, ki sta jih prizadela vojna in revščina, ob tem pa ustvarjanje možnosti, da ljudje ostanejo ter se razvijajo kot posamezniki in skupnost v svoji lastni domovini. Ob tem je potrebno poudariti, da je del ideje identitarizma tudi prepričanje, da je sobivanje več posameznikov oz. skupnosti z različnim etničnim poreklom povsem mogoče, vendar samo ob predpostavki, da govorimo o deljenju določenih skupnih elementarnih kulturnih dejavnikov (le tako je prava integracija lahko uspešna). Nasprotno od te predpostavke pa si zdajšnja globalna politika na vse načine prizadeva za združevanje nezdružljivega, kar sčasoma privede do katastrofalnih posledic za vse vpletene strani.

11. Kako razumete begunsko krizo? Mislite, da je bila umetno povzročena zato, da se uniči evropska civilizacija? V Evropi je trenutno okoli 6 odstotkov muslimanov, zakaj naj bi ti ogrožali našo kulturo? Gre za izrazito manjšino.
V Evropi smo priča procesu, s katerim se avtohtono evropsko prebivalstvo načrtno zamenjuje z neevropskimi migranti. V Evropi se srečujemo z največjo demografsko krizo v zgodovini svojega kontinenta, s katero naši ljudje v lastnih državah postajajo manjšina. Upadanje rodnosti, strmo naraščanje števila islamskih vzporednih družb in množična migracija bodo v nekaj desetletjih povzročili skoraj popolno uničenje evropskih skupnosti, če ne bo prišlo do sprejema ustreznih protiukrepov. Multikulturna samodestruktivna ideologija, ki prevladuje v velikem delu politične razprave znotraj naše družbe, trenutno dodatno pospešuje ta proces. Vse to vodi v smrtonosno zaslepljenost med politiki in mediji, kar bo neizogibno pripeljalo do uničujočih posledic, v primeru nadaljevanja aktualne politike odprtih meja. Strokovnjaki napovedujejo migracijski val, ki bo štel kar milijardo ljudi iz Afrike in Azije v Evropo v prihodnjih desetletjih. Že sedaj lahko natančno predvidimo, da bo nadaljevanje trenutnih politik priseljevanja in multikulturne agende privedlo do stanja, ko mnogi evropski narodi izgubijo svojo suverenost v lastnih državah. Omenjate, da gre za izrazito manjšino. V mnogih urbanih okoljih znotraj evropskih mest se lahko že danes na lastne oči prepričamo o oblikovanju islamskih vzporednih družb in klanskih struktur, kjer vlada šeriatsko pravo. Porast kriminalnih dejanj je najvišji v kulturno najbolj raznolikih evropskih soseskah. Vse to so posledice, ki jih s seboj prinaša ta »izrazita manjšina«, lahko pa si predstavljamo popolno eskalacijo takšnih problematik, ko bo ta manjšina nekoč postala večina. Z uvozom tretjega sveta uvozimo tudi probleme le-tega. Raznolikost bo sčasoma neizogibno ubila demokracijo in naš način življenja. Etnične, verske in kulturne napetosti so v naši družbi že prisotne kot posledica procesa množičnega priseljevanja. Zato je še toliko bolj pomembno, da mi, kot Slovenci in Evropejci, zapolnimo dosedanji kulturni vakuum in rešimo demografsko krizo v naših državah s pomočjo družinam prijaznih politik.

12. Kako razumete papeževo podporo beguncem?
Vsekakor se s trenutnim papeževim mnenjem ne strinjamo. To pa ne pomeni, da si jemljemo pravico odločati, ali je trenutni papež pravi katolik oz. kaj sploh pravi katolik politično predstavlja. Če pogledamo Katekizem katoliške cerkve (1993), vidimo, da so politične pozicije precej medlo napisane, zato ni povsem jasno, kaj naj bi Rimokatoliška cerkev politično sploh zastopala.
Bolj postanejo stvari jasne, ko gledamo na Rimokatoliško cerkev z vidika ogromne institucije, vzpostavljene kot državna cerkev antičnega Rima. Kot gre npr. pri Ruski pravoslavni cerkvi za državno cerkev Rusije. Kar se zdi najbolj verjetno, je, da znotraj te institucije potekajo politični boji, kot le-ti potekajo v splošni družbi. Zaradi tega ne moremo govoriti o Slovenski katoliški cerkvi, ampak kvečjemu o Katoliški cerkvi na Slovenskem, kot npr. govorimo o Srbski pravoslavni cerkvi na Slovenskem. Kot vsi drugi sedeži vpliva, npr. Bruselj, Moskva, Washington, Združeni narodi, tudi Sveti sedež oz. Vatikan na slovensko demokracijo ne bi smel imeti nikakršnega vpliva. To pa ne pomeni, da posamezen slovenski katoliški duhovnik ne bi smel povedati svojega političnega mnenja. To mu dovoljuje slovenska ustava in demokratična ureditev države, kot slovenskemu državljanu. Niti to ne pomeni, da smo v GI podporniki izolacijske politike, da ne verjamemo v bilateralne ali multilateralne odnose med državami/institucijami. Verjamemo zgolj, da mora država v ospredje postaviti svoje interese, ne pa slediti nekim oblikam intervencijskih politik, tudi če so te domnevno pozitivne. Če ima človek odnos »jaz sem v redu, ti si v redu«, vsekakor doseže največjo, tako osebno kot tudi družbeno koristnost, če zasleduje lastne interese. Potrebno je tudi izpostaviti, da ne zmanjšujemo pomena, ki so ga imeli posamezni katoliki za slovensko družbo, laiki ali duhovniki, npr. Anton Slomšek ali Simon Gregorčič. Je pa njihovo delo zgolj šibko povezano s politično hierarhijo v Vatikanu. Sploh pa ne zmanjšujemo pomena krščanstva v Sloveniji za oblikovanje slovenske kulture. Sprejeto dejstvo je, da so protestanti v času reformacije ustvarili izreden pečat na slovenski jezik. Dela Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča in mnogih drugih reformatorjev so edinstveno vplivala na slovensko kulturo.

13. Kakšen je vaš pogled na idejo po reimigraciji, torej vrniti ljudi, ki so v zadnjih letih prišli v Evropo? Kaj pa tisti, ki so tukaj že nekaj generacij, pa gojijo svojo kulturo, ki pa ni v pravnem nasprotju z državo, v kateri živijo?
Ko govorimo o remigraciji, vselej poudarjamo, da je govora o ilegalnih priseljencih. To so priseljenci, ki kršijo zakonodajo Republike Slovenije. Poenostavljeno: pozivamo k spoštovanju zakonodaje, saj si želimo, da bi bili pred zakonom vsi enaki. Kdor ni v pravnem nasprotju z državo, ne spada v to kategorijo.
Velika zamenjava prebivalstva v Evropi zahteva jasno mero preusmerjanja migracijskih tokov. Ta preobrat bo služil ohranjanju miru, varnosti in stabilnosti v vseh evropskih državah.
Domnevamo, da so ljudje, ki v določeni državi živijo že nekaj generacij, zakoniti državljani le-te. V teh primerih zagovarjamo proces prilagoditve kulturnemu okolju, v katerega so se priselili.

14. Verjamete v demokracijo? Kakšen je vaš pogled na slovenske politične stranke na desnici?
Seveda, vendar se zavzemamo za večjo participacijo ljudstva, torej bolj direktno obliko demokracije. Generacija identitete nima splošnega stališča glede preference posameznih strank. Sebe vidimo kot izven-parlamentarno opozicijsko gibanje. Ukvarjamo se z javnim mnenjem v Sloveniji in Evropi ter z akcijami, kampanjami ter izobraževanjem na političnem področju naslavljamo osrednje problematike v okviru politike identitete in priseljevanja. Pri tem vedno delujemo neodvisno od političnih strank. Ustvarjamo miroljuben politični prostor za vključevanje mladih, da lahko svoje nezadovoljstvo glede stanja svoje države usmerijo na učinkovit, a ne nasilen način. Zato ne spadamo v strogo definirano levo-desno politično paradigmo. Za nas sta patriotizem in ljubezen do naše domovine osrednji družbeni vrednoti, ki jih ni potrebno vsiljevati v politične predloge strank. Zavedanje pomena lastne identitete je za nas samoumevno temeljno prepričanje, ki ne zahteva nobenih strankarskih programov.

15. So za dosego političnega cilja dovoljena vsa sredstva. Tudi nasilje?
Ne, nikakor. Strogo smo proti nasilju in preostalim vrstam ekstremizma. Zagovarjamo sledenje političnim ciljem na povsem legitimen, demokratični način. To pa ne pomeni, da izključujemo provokacijo in trda pogajanja kot legitimen demokratični način. Zadnja leta je v Evropi kultura, kjer nihče ne sme več užaliti nikogar. Glede na subjektivnost čustev in glede na splošno priznano psihološko dejstvo, da je posameznikovo dojemanje posledica njegovih duševnih procesov, na katere lahko preko introspekcije vpliva, se nam užaljenost niti slučajno ne zdi dovolj velik faktor za omejevanje kakršne koli svobode izražanja. Tudi politična provokacija, izražanje mnenja bolj obarvanega in kontroverznega, kot je potrebno, je legitimna demokratična pravica. S takim načinom se širi Overtonovo okno, ki predstavlja širino okvira dovoljenega diskurza v neki družbi. Spet pa to ne pomeni, da so psihično nasilje, grožnje z izgubo delovnega mesta, zdravja ali položaja v družbi, javno izpostavljanje, sramotenje, izključevanje iz družbe itd. legitimna in demokratična pot. Svoboda govora mora biti absolutna pravica, tudi če je mnenje nepriljubljeno, javno stališče pa se mora ustvariti na podlagi boja idej.

16. Kako razumete različne samoorganizirane pol-militantne skupine, ki ustrahujejo tujce / varujejo domačine. V Sloveniji so nekoč obstajale redarske trojke, danes se domoljubi zbirajo na Pohorju. Jih podpirate?
Takšnih skupin ne podpiramo. Velika verjetnost obstaja, da take skupine delajo kvečjemu škodo svojim ciljem, ne pa korist. Javno mnenje je izredno delikatna zadeva in neke primitivne oblike nasilništva vsekakor niso pravilno orodje za vplivanje nanj. Je pa treba razumeti take skupine tudi z vidika družbenega konteksta. Pri takih skupinah gre za večinoma ljudi nižjih slojev in spodnjih mej srednjega sloja. Torej gre večinoma za proletarce, ki zaradi pomanjkanja izobrazbe ne najdejo ustreznih načinov za izražanje svoje jeze in jo izražajo na destruktiven način. V zadnjem času je povsem jasno, da delavski in drugi nižji razredi povsem brez problema prestopajo med skrajno levico in skrajno desnico, vsem pa je skupno tudi to, da bi z nasiljem in ljudskimi upori izražali svoje nezadovoljstvo.

17. V Avstriji se je slovenskim delavcem migrantom znižal otroški dodatek. Imate stike z avstrijskim indentitarnim gibanje. Podpirate ta ukrep?
Ko smo se o zadevah pogovarjali z avstrijskimi identitarci, nas je presenetila stopnja zavedanja o problemih slovenske manjšine v Avstriji. Eden od vodilnih članov je celo imel punco zamejko, ki je govorila slovensko. Povedali so nam, da je skrajna desnica z nacionalističnimi politikami delala izredno škodo Slovencem, ki so posledično postali volivci skrajne levice. Rekli so, da je eden izmed njihovih ciljev postavitev stika in komunikacije z zamejci. Kakšen je uspeh tega cilja, trenutno žal ne vemo. Treba še je zavedati, da gre pri članih slovenskega identitarnega gibanja večinoma za mlado in mestno prebivalstvo, ki je od problema starejših in ruralnih zamejcev oddaljena. Ne pretvarjamo se, da smo glas slovenskega zamejstva, niti se ne pretvarjamo, da smo glas slovenskega delavca migranta. Prepričani smo, da v te namene obstajajo boljše in bolj primerne organizacije, ki se strokovno osredotočajo na to tematiko, zaradi česar se je glede takih vprašanj bolje obrniti na njih.

18. Verjamete v holokavst?
Od razprav glede totalitarnih ideologij preteklosti smo se že zdavnaj distancirali, zato o takšnih in podobnih zadevah znotraj organizacije ne razpravljamo, prav tako ne oblikujemo uradnih stališč glede posameznih vprašanj te vrste. Obsojamo vsa grozodejstva druge svetovne vojne in vse totalitarne režime. Obdobje v času prve svetovne vojne, med obema vojnama, druge svetovne vojne in povojno je izredno temačen čas za Evropo in svet na splošno. V tistem času je vladala politika arogance, življenje in dostojanstvo človeka nista imela vrednosti, to dejstvo je bilo skoraj univerzalno. Totalitarni sistemi so človeka zreducirali na delec sistema, brez kakršnekoli interne vrednosti. Zaradi tega so ljudje umirali levo in desno. Odgovor temu je bil povojni humanizem, ki je človeka začel postavljati v ospredje, kot največjo in najpomembnejšo vrednoto. Tudi to je narobe. Človek ne more biti center vesolja in edina vrednota na temu svetu. Tako razmišljanje odpira cel spekter novih problemov, nov človek, emancipiran, pa se postavlja nad vse institucije, nad naravo, nad druge ljudi in nad vzpostavljena pravila.

19. Bi vas motilo, če bi bil predsednik Slovenije temnopolt gej?
Odvisno od njegovega političnega prepričanja. Vsekakor politična desnica v zadnjih časih čedalje bolje dosega tudi skupine manjšin, ki so bile v preteklosti izključno v domeni levice. Taki ljudje lahko postanejo izredno močni pri vplivanja na javno mnenje, sploh glede na to, da segajo izven nekih določenih okvirov in so zaradi tega javnosti zanimivi. Primera takih javnomnenjskih voditeljev sta Milo Yiannopoulos in Ben Carson, dr. med.. Zanimivo smo pri teh primerih videli, da čeprav je rasizem zgodovinsko domena desnice, ni odsoten niti na politični levici. Politično nestrinjanje je hitro preraslo v osebne napade, ti so se pa občasno lahko izkazali tudi kot npr. rasistični napadi. Eden izmed takih primerov je uporaba besede Uncle Tom za vsakega temnopoltega, ki prekine pričakovano obnašanje in podpre republikance, torej politično desnico. Uncle Tom je izredno rasističen koncept, ki predvideva, da temnopolti ni zmožen ustvarjati lastnih odločitev, ampak zgolj sledi svojim gospodarjem in njihovemu mnenju. To pa ne pomeni, da zagovarjamo stališče, da se ne sme konstruktivno kritizirati nekoga samo zato, ker je temnopolt oz. homoseksualen. Domnevna odsotnost privilegiranosti ne sme služiti kot ščit, zaradi katerega je posameznik imun na vsako kritiko, napad nanj pa je nemudoma dojet kot rasizem ali homofobija. Ta problem npr. vidimo pri oblikovalcih karikatur, ki na abstrakten in grotesken način rišejo ljudi, da bi bile njihove karikature smešne. Ko pa si drznejo privoščiti nekoga, ki je manjšina, pa ta vzpostavljen način nemudoma postane rasizem, čeprav npr. karikaturist že desetletja riše na podoben način.

C. Š.

 • Djuro Sumar

  So se pač odrekli svojemu programu in napisali všečne odgovore. Papir vse prenese. Tudi jaz lahko napišem, da sem vernik, čeprav v resnici vem, da Boga ni.

  • traktor

   Vsekakor si vernik. Namreč najmanj v kar veruješ, so vsaj tvoje roke in pamet. Se morda motim?

   • Djuro Sumar

    Seveda se motiš. Ni vere brez Boga.

 • dob

  “Bi vas motilo, če bi bil predsednik Slovenije temnopolten gej?”

  Samo če bi 6 x padel na popravnem na lesarski šoli

  • Zgornji

   NE, TEMVEČ NAS TAKI DUŠEVNI BOLNIKI V E D N O MOTIJO , KER V E D N O DELUJEJO PROTI NARODU , NE PA ZA NAROD !!! ! !!! TO-JE-TO !!! ! !!!

 • domovina mili dom

  Če misliš na svoje bližnje, si rasist. Če misliš na oddaljene si nacist. Če misliš na sosede si “don johan”. Če misli sosed na tvojo je tvoja kurba.

 • rrrrr

  What the fuck is Mladina?

  • althar

   Krdelce udbovskih plačancev in, ne da bi vedeli, sluge mednarodnega sionističnega kapitala.

   Skratka Idiot-savant press

 • Franc Šink

  Mislim da tega nobeden artikla ne bo do konca prebral.
  O integraciji pa toliko. Integralni račun je jasen ampak samo dokler se govori o matematiki, tukaj imamo pa opravka z ljudmi.

  • Soave

   Artikla – članka ? Zakaj ga pa ne bi prebral ??

   • Štajerc

    So ti blizu stališča Generacije identitete? Meni so zelo, ker sem slovenski nacionalist.

    • Soave

     Ja, sem pristašinja mojega – slovenskega naroda. Narodnjakinja. !

     • Štajerc

      Sem presenečen, da ti je SLS tako blizu. Nisem vedel.

     • Soave

      SLS ? Razloži. Hvala.

     • Štajerc

      Beseda narod je srbskega jezika in Slovencem pomeni ljudstvo. Slovensko JLA, srbsko JNA. Prešeren je to razliko poznal in je zato slovensko besedo, ki predstavlja rod, primerno opremil, da Slovenec ve, kako je je v mislih ali na glas brati. Rimi na ljubo… naród.

     • Soave

      Hvala.
      Kje pa si do sedaj bil ? Jaz že vseskozi pisarim o mojem Narodu !!!

     • Gr Enze

      JAZ PA O NAŠEM NE PA MOJEM , KER MISLIM , DA JE NAŠ NE PA MOJ !

     • Soave

      No ja, pa malo je pa tudi moj !?

     • tohuvabohu

      A ne prepoznaš Jovota? Po novem se skriva pod podobo admirala von Tegetthoffa.

     • Soave

      A ja ? No, lepa reč. Admiral vom T. ??
      Pa sem ga res že pogrešala. Jaz Jova kar obrajtam.

      Seveda pa ne ” iščem ” , kje je kdo . Saj nekatere, ki spreminjajo nadimke takoj spoznam. A se s tem ne ukvarjam.

   • Franc Šink

    Je enostavno predolg.

    • Soave

     Ja, no . . . . . . . .mejčken zdej, pa mejčken pol ??

 • rrrrr

  Ne razumem Generacije identitete, da sploh odgovarjajo Mladini. In ne razumem resnih komentatorjem, da odgovarjajo trolom.Tudi če drek pohodiš, zaudarja tvoj čevelj!

 • if

  Gospa Mladina, radi bi bili Moški, zato pozicionairate na nivoju vprašanj o predsedniškem temnopoltem geju in o priznanju holokavsta, ki ga, komunističnega seveda, nespretno skrivate za zaveso nedemokratičnega uma!

 • Van Der Waals

  levičarji še sami ne vedo da so največji rasisti!!!!! ne marajo bele rase ker nas stalno ogrožao z musliman črnuhi in cigani!!!! oni majo gibanje anti white in antifa!

  • Svele

   So ti po mami skakali raznih barv ljudje medtem tvoj fotr te je vzgajal v incestno pedofilni folklori hahhahhaha slovenceljnov hajhaha

  • Zgornji

   DOBRO OPAŽENO !!! ! !!! Hvala.

  • Gr Enze

   LEVIČARJI BI LAHKO HODILI BREZ GLAV NAOKOLI , KER IMAJO PRAZNE NAMESTO TEGA BI LAHKO IMELI KAR LIJAKE NA VRATU ZA KONZUMIRANJE RAZNIH SUBSTANC ALA KORDIŠMESEČNIKOV !

 • Svele

  Mladi hlapci opuščajo vectisocletno pedofilno incestno tradicijo postajajo homoseksualci hahhajahha

  • rrrrr

   Odlično napisano. Še delaj na bratu..

 • Lisjak

  Ko si prečitaš v Slovenskih novicah,da je lansko leto v aprilu prejel neki kameltrajbar 1248,56 evrov socialne pomoči,hočeš ali nočeš postaneš nacionalist.

  • Jshadow

   Nacionalizem sam po sebi ni slaba stvar. Zaradi nacionalizma se je rodila Nemčija v današnji podobi (današnji v pomenu pred 1 svetovno vojno).

   Slabo postane, ko vanj začneš vključevali marksistične ideje kot je socializem.
   Iz tega sta prišla fašizem in nacional socializem.

   • pajot

    Resnica.

   • večni srb

    A misliš, da fevdalistična okultna mistika in klerotalibanska ideologija pa nista imeli nič s tem?
    Povej mi kje je Marx omenjal prednosti ali značilnosti določenih ras, lepo prosim, kakšno vezo ima pretvarjanje naravnih surovin v civilizacijske dobrine in etične vrednote z raso?
    Marx je rekel, če hočeš začeti posel, moraš najprej vzeti poceni kapital nekomu drugemu, recimo kolonijam v tretjem svetu, to je pa res, ker iz nič ni nič, vrednost dela pa je itak odtujena, ne glede na raso ali kulturo.

    • Jshadow

     Nisi poslušal, kaj sem rekel, a ne?

  • Zgornji

   TOOOČNO TKOOOOOO !!! ! !!!

   • Štajerc

    Če se ne motim, si se po zgoraj zapisanem, za nekaj časa poslovil.

  • večni srb

   Le bi bilo to slučajno res, bi vsi slovenci postali kameltrajberji.

 • Fobija

  Strah je zunaj velik znotraj pa ga nič ni.

 • pajot

  No,mene bi motilo,če bi bil predsednik Slovenije temnopolten tip. Kar se tiče geja,to me ne moti. V Sloveniji temnopolten tip nima kaj iskati. Naj se doma dela pomembnega in naj doma kandidira. Pa kaj vam je,budale ? hočete Afriko v Sloveniji? Vi niste normalni. Zagotovo ne.

  • Soave

   Če si dobro šrebral odgovor, je zelo dobro ” zavil ” v varno cono !! Saj sploh ni direktno odgovoril. Čemu potem jeza ?

   • Zgornji

    Jezen je , ker je še preveč pedrskih nagnenj v njegovi ubogi pokvarjeni duši.

    • Soave

     Če se tega zaveda. . . . . . je tudi to nekaj !

     • Zgornji

      Ja, saj to je pa pri takleih žal Glavni Problem : Da se svojih duhovnih Zablod Sploooh Ne zavedajo . Žaaal.

  • Zgornji

   TUDI TI NISI NORMALEN, ČE SE TI ZDI NORMALNO DA JE NA OBLASTI ZAVIRALEC REPRODUKCIJE KI JE TIPA PEDER !!! ! !!!

   • RATATA

    Ah dej no, TaZgorn, je ja razlika med navadnim gejčkom in pedrom.
    Mnogo negejev poznam, ki so pedri ubožjo matr!

    • Zgornji

     Ta južni bratje pravijo : ” Isto sranje, samo drugo pakovanje. ” .

 • Štajerc

  Mene pa bi motilo, če bi bil predsednik Slovenije tip, ki bi državljane delil glede na barvo kože.

  • rrrrr

   Saj jih, prav glede na barvo kože : na Bahamsko zagorele kaviar ljubitelje proletarijata in od dela pregorele proletarce.

   • Štajerc

    Presneti predsednik Slovenije. Volivcem iz vrst pregorelih proletarcev, vsako leto znova za nagrado, poleti z nasmeškom kaže zobe. Ne moti ga niti dejstvo, da je med njimi veliko simpatizerjev stranke SDS.

    • rrrrr

     Do groba zvesti simpatizerji SDS kot so napr. Crnčec, Virant, Brejc, Hvalica, Ž.Turk, Banova, Čuš, ga res ne motijo pretirano. Se strinjam, tovariš Tegetthoff….

  • večni srb

   Ne po bravi kože, pigment je lahko posledica različnih dejavnikov, Zakon o rasni higieni nas je ločil po izvoru prednikov, za dve koleni nazaj, ker niso hoteli, da bi potomci prebivalcev Atlantide nategnili opice.

   • Štajerc

    Ja. Nerodno sem se izrazil. V krematorijih se je našlo veliko nesrečnikov, ki so se, kar se barve kože tiče, evidentno razlikovali od recimo slavnega Jesse Owensa.

 • Soave

  + + + + + + + + ” Zavedanje pomena lastne identitete je za nas samoumevno temeljno prepričanje, ki ne zahteva nobenih strankarskih programov. ” !!!
  Meni pa je všeč, da so odgovorili !!!
  Na provokativna vprašanja – sijajni odgovori !

 • Manjšina ste

  Hja, se bo potrebno sprijazniti, da ste tudi vi samo ena izmed manjšin, celotno prebivalstvo ne bo razmišljajo tako kot vi.

 • Homoseksualec

  Jeeej, sedaj ko vem, da ste strpni do homoseksualcev se bom potegoval za nasledstvo predsednika stranke sds.

  • AlternativaZaSlovenijo

   Strpni smo do tistih, ki je strpen do nas, a si ti strpen do nas?

  • večni srb

   Raje imam predsednika, ki mu je bolj všeč Urška kot Toninova ritka.

 • Morala

  Sem prebrala…kar dobri odgovori…

 • Zgornji

  VSE PEDRE BOMO POSLALI NA ZDRAVLJENJE V SIBIRIJO !!! ! !!! ZATO NE SME ZA PREDSEDNIKA NIKOLI BITI KAK DUŠEVNI BOLNIK TIPA PEDERASTIJE !!! ! !!! Lp do tedaj.

 • Tole je zanimiva iztočnica za naprej.
  Mislim, da ne gre za “provokatovna” vprašanja, ampak za dejanski miselni okvir razmišljanja “progresivnih” (v resnici regresivnih) levičarjev. V vprašanjih sem z lahkoto videl predsodke in “v naprej vedene” odgovore kako levaki vidijo desničarje.

  Sem pa dobil idejo, da na osnovi teh vprašanj sestavim kontra vprašalnik “progresivcem”, ki so fanatično zacementirani v sovraštvu in nasprotovanju vsega desnega – domoljubja, družinskih vrednot, dela, življenja v okviru svojega ustvarjenega, religije, …. Z dobro formuliranimi vprašanji se da razgaliti vso njihovo nestrpnost in omejenost v lastne idedološke okove.

  • večni srb

   Ravno nasprotno, najbolj jih skrbi, da velike večine državljanov religija sploh ne zanima, ja vidiš, da ni v cerkvah nikogar, še na volitve ne gremo več.

   Muslimani so najmanjši problem, od nekdaj živimo s hrvaškimi muslimani in albanci, ki so praviloma še večji ateisti od nekdanjih komunistov. katoliki so vse bolj izolirani, v glavnem so po rodu hrvati, to jih skrbi, merijo kako se odražajo notranja trenja med sledilci posameznih vplivnih avtoritet.

 • večni srb

  Če ste na vsa vprašanja odgovorili strpno in politično korektno, potem verjetno ni razlogov, da nam ne bi nažokali še več migrantov, a ne.

  Resnica je zelo preprosta, nihče nam ne pove kaj se dogaja, ne kar se je dogajalo v deželah od koder prihajajo tujci in ne kaj dejansko stoji za njihovo asimilacijo v Evropi. Gre torej predvsem za proces soočasnja z realnostjo, ki nam je vsiljena preko fake medijev in se tudi politično manifestira skozi izogibanje osnovnim dejstvom, od katerih se celotna agenda vse bolj oddaljuje.

 • Pa še moj pogled na dva od vprašanj:
  Črni gejevski predsednik? – Da, če ni gejevstvo njegova politčna (LGBT) agenda in če ni barva kože njegovo nestrpno, superiorno in izključujoče stališče do belih Slovencev.
  “Maroško društvo” – Da, če gre samo za negovanje svojih kulturnih tradicij in ne vsiljevanje svoje politične agende dominirati nad ostalimi prebivalci Slovenije še ppsebej pa anti-slovenstvo.
  Naj še posebej izpostavim, da čisto vsa srbska kulturna društva počno točno to, kar odločno tzavračam – politična agenda prevldadati un podrediti si Slovence in vzpostaviti pogoje za 3.jugoslavijo = veliko srbijo.

  • večni srb

   Začeli so v Piranskoj uvali, v nuklearki in vseh krajih ob meji s Hrvaško, ampak gola in očitna realnost tebe ne moti, da ne bi zrazven vmešal neke srbe, ki z aktualno temo nimajo nobene veze.

   Tebe dejstva sploh ne zanimajo, enostavno za vse obtožiš srbe in računaš, da večini somišljenikov še vedno zveni v glavi sovražna vojaška propaganda iz 90′, medtem se nemoteno nadaljuje ustaška okupacija in asimilacija.

  • Štajerc

   Ne boj se. Saj nas bodo ustaši branili pred Srbi. Niso se menda brez haska dali prekrstit.

   • RATATA

    hohohohoho

  • samotoje

   Dve od vprašanj.

 • samotoje

  Mladina je s temi vprašanji dokazala, da je tako transparentno pokvarjena in bebava, da je enemu normalno umsko razvitemu človeku slabo.

  • Štajerc

   Le kaj bi si ob branju te tvoje globoke izpovedi, mislil recimo mladenič, če bi po naklučju naletel nanjo??

 • Diagnostik

  Vprašanja so popolnoma korektna četudi provokativna, odgovori pa tudi, četudi bi lahko bili za moj okus nekoliko bolj udarni. Podpirajmo dialog, samo tako se bomo premaknili z mrtve točke: mi proti njim.

 • šmentanamuha

  Mislim, da je bistvo tega intervjuja v zadnjem vprašanju. Gejčki ali po slovensko pedri, ki pisunijo za Mladino pač v migracijah vidijo popestritev svojega spolnega življenja s črnimi penisi. Vse ostalo nakladanje je samo ovoj v katerem je skrito jedro. Pederastična LGBT ideologija in njeni protagonisti prevzemajo politično moč. Zdaj so zajahali val in dokler traja, bodo poskušali iztržiti čim več. Njihova agresivnost izvira tudi iz tega, ker ne vejo, koliko časa bo val trajal. Verjetno do novega potopa …

  • Štajerc

   Če si brala samo vprašanja, potlej me čudi, zakaj si uporabila besedo – nakladanje.

   • šmentanamuha

    Naklada novinar, ki postavlja vprašanja, ii se v finalu združijo v eno samo: imate kaj proti črnim pedrom, s katerimi bi se mi radi onegavili, za državo nas boli kurac; ko bomo prevzeli svetovno nadvlado nad vami, vas bomo pospravili v rezervate in bo nacionalna država samo še spomin. Raj, v katerem bodo vladali pedri s pomočjo barvne lestvice LGBTQP, ne bo poznal državnih meja ali nacionalnosti, saj bo vladala monolitna elita – gaybrotherhood (lezbijke lahko kar pozabijo na to, ker so nižja vrsta – ženske pač oziroma brezspolniki). Samo to mi še ni jasno, kdo bo prevladal pedofili ali geji. Verjetno si bodo razdelili oblast.

    • RATATA

     Edino kar ne druži s to pofukano državo je njeno zlorabljeno ime!. Slovenija!
     Ta država ni vredna, da jo poščije hrvaški pes pravoslavne veroizpovedi!
     Ne vem koliko je takih mandelcev, ki so pripravljeni delat novo državo, ki bo prava, saj ta ni prava niti pravična, še najmanj za nas, Slovence.

     • traktor

      Evo,smo že trije.

     • RATATA

      a si ti noseč?

     • traktor

      He,he. Mam poln….

    • Štajerc

     Že v redu. Sam bi pač uporabil besedo – provociranje.

   • RATATA

    Šmentana muha te je pofukala čist! Ona je naša punca!

    • Štajerc

     Vem, da je naša. Nič hudega… :-)

 • Gr Enze

  TEH ODGOVOROV TISTIH NEKAJ BUTELJNOV , KI ŠE BEREJO MLADINO NE BODO NIKAKOR RAZUMELI !

 • RATATA

  Z vprašanji so hoteli izpasti strpni in pluralni, pa so v bistvu dokazali, da obsojajo vse, ki želimo ohraniti kanček identitete, ki jo je že moderna doba močno spremenila.
  V bistvu smo nazadnjaki,
  konzervativci,
  čeprav mladi, delujemo stari, zahojeni in si že samo s tem, ter zavoljo tega, po njihovo zaslužimo prezir!
  Ožigosani z nehumanimi rasisti, kseno/homo fobi, desničarji, nacifašisti, domobranci in belogardističnimi kvislingi vemo, da imamo absolutno prav in če drugega ne, popolnoma vso pravico biti Slovenci v prav vseh slovenskih deželah.

 • Olga2345

  Rasizem, širjenje sovraštva in izključevanje naj išče Mladina v svoji kloaki in pri svojih talibanskih pisunih!

 • KP

  Kaj so to za eni papki,da jih je zmedel en butast pizdek novinarski??? Mladina jih je vprašala za begunce,pa jim niso rekli,da ni problem v beguncih,ampak v migrantih. HALOOOO???

 • xtc

  Omenjena “intelektualna “vprašanja levihbebcev so navadna neumnos,saj vsi normalni razumemo,da je nekdo,ki je črn in sposoben enako zaželjen kot belec ,če le obvlada zadevo,ki jo trg išče,še večja neumnost je spraševati po veri,zasebno je pač stvar posameznika,vendar pa se izkazuje ,da islam skuša vsiliti svoje navade na silo,kar je sporno,krščansko judovske korenine EU so pravni in vrednpostni okvir,ki ga pač ne moreš prestopiti in tisto kar se pač ne sllada z njim ,pač nima mesta tu,kdor tega ne zmore sprejeti pa tudi ne.
  Papež’
  Hm?
  Kot je znano iz verskih zapisov krščanstva hooti in krščanska religija ne morejo sobivati,vsaj v cerkvenih vrstah.
  So pa homoseksualci realnos,ki pač je,obstaja in sodi nekam tja na družbeni rob,v temo,a nikakor z preganjanjem
  Nasilje in kulturni marxizem-vsi komunizi in socializmi veljajo za nasilne ideologije,ki se jih težko ustavi brez represije te ali one,gre za abotne,iztirjene in nenaravne prakse,ki se skušajo uveljaviti z neko prisilo,kjer vam nekdo iztirjen skuša na silo usiliti abotno svar,ki je vi nočete,ker je zavržna pod krinko pravic.
  Večina levih idiotov težko razume,da je barva kože in spolna usmerjenost zasebnos ,ki deluje v okviru krščansko judovskih korenin in izročila EU,nekdo je lahko to in onodokler deluje v okviru teh mej lahko celo kučana pofedra ,če mu le ta pusti,ampak preseganje teh mej pa postane sporno.

 • RATATA

  Preostali narodi v nacionalnih državah EU in Evrope, tako različni in skozi celotno zgodovino v igri prestolov med seboj bolj ali manj sovražni, po nalogu vladarjev izločevalni ter v nenehnem boju za prevlado nad drugimi, v težnji za podjarmljenje ali celo uničenje drugih, šibkejših, manj organiziranih
  imamo v tem prelomnem momentu priložnost.
  Dani nastali moment tega trenutka,
  ki je začel nastajati že s poskusom prve boljševiške revolucije na začetku 20.stoletja,
  se nadaljeval z začetkom 1.sv.vojne in se usodno dodelal s prvo prekretnico ob vmešanju zda, po dogovoru sionistov in Anglije (sočasno z “uspešno” izvedenim prevratom v Rusiji),
  ter dobil nove nastavke po koncu 1.sv. vojne s ponovnimi delitvami in združevanji v vsej revščini razsula,
  ki je ustvarila pogoje za vse najgrozljivejše IZMe
  in drugo svetovno vojno s ponovno delitvijo na pol med tisto isto ZDA in boljševiško Rusijo oz. SSSR ter ponovno spremembo in razpad v letu 1989
  je priložnosti, da se:
  1. ugotovi pokvarjena nesramnost vodij EU, ki ne predstavlja nikogar, razen njih samih,
  2. poudari temeljno željo posameznika – individuuma, da je svoboden,
  3. ponovno uveljavi smiselne vrednote, ki so popolnoma razvredrotene oz. prevrednotene,
  4. preneha z zavajanjem v prividu demokracije, ki je uzurpirana do te mere, da so že nastali pogoji za popolno diktaturo,
  5. utrdi sodelovanje med nacionalnimi evropskimi državami proti notranjemu sovražniku (voditelji EU s priviligiranimi nevladniki, kupljenimi mediji, globalističnimi multinacionalkami),
  ki je nad nas spustil zunanjega sovražnika (čez vse mere razmnožene migrante iz Afriških in BV držav)….
  Zaključiti je možno le to, da imamo vsi skupaj in vsak zase dva sovražnika.
  Zunanjega in notranjega, ki zunanjemu omogoča izvrševanje eksekucije.
  V tem smo si vsi državljani Evropskih držav popolnoma na istem, pa če to priznamo ali pa ne.
  Zaradi navedenega je skrajni čas za enotno aktivno delovanje proti sovražnikoma samo in izključno zato, da bi preživeli.

 • ZatonMesecnikov

  “Iskanje Fašistov” je v Sloveniji dobilo razsežnosti nekdanjega Lova na čarovnice. Signifikantno je, da je ravno področje današnje Slovenije šele na intervencijo Dunajskega odvora opustilo preganjanje čarovnic, kot eni zadnjih v Europi.

  Fašist je lahko vsak in fašizma je lahko obtožen vsak. Stari, mladi, lepi grdi. Obtožba Fašizma lahko uniči sleherniku kariero, ter vsak je izpostavljen budnemu očesu Iskalcev Fašistov. Faschistbusters, bi lahko posneli film v Sloveniji. Z rdečimi zvezdami poskušajo Fašiste izbezati na plano, ter jih preganjati. Mediji Iskalcev Fašistov, kot je Mladina, pa provocirajo ter skušajo izvleči iz posameznika priznanje, telesno znamenje, telemetrijo, gibe, ki bi nakazovali, da je posameznik Fašist.

 • BlackOpsSystem

  Seeda niso bili zadovoljni za odgovori….zato pa imamo medijano in nam oni delajo javnomnenjske raziskave!!! Gnila slovenija si ne zasluži velike začetnice!!!

 • dalejnc

  hahaha nepripravljeni provokatorji s svojimi vprašanji…

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!