Socialni demokrati – trdovratni branilci privilegijev

Foto: Twitter

Se še spomnite prvih večstrankarskih volitev leta 1990? Marsikdo danes ugiba, ali so bile te volitve res demokratične, saj so bile stranke, ki so nastale iz nekdanjih družbenopolitičnih organizacij, v privilegiranem položaju. Tudi glede premoženja in infrastrukture.

V zadnjem času je bilo sicer precej razprav o tem, kako je do svojega sedanjega sedeža prišla koalicijska SD. Kot je znano, slednja »stanuje« na Levstikovi ulici v Ljubljani, v znameniti Moskovičevi vili, ki je bila do druge svetovne vojne v lasti judovske družine. Kot piše zgodovinar Renato Podberšič, je bil judovski kapital na Slovenskem predmet zaplemb že pod nemško in italijansko okupacijo, nič drugače niso počele niti povojne jugoslovanske oblasti, ki so se prav tako polaščale judovskega premoženja, saj jim je bil glavni razlog za odvzem razredna pripadnost. “Paradoksalno pri tem je, da so Judom leta 1941 premoženje zaplenili nacisti, po koncu vojne pa še komunisti: njihove vile so zasedli tako za Borisa Kidriča kot za Edvarda Kocbeka.”

Vila na Levstikovi – slaba vest SD
Vendar pa naj bi bila usoda Moskovičeve vile drugačna. Leta 1944 so namreč Nemci družino Moskovič odpeljali v Auschwitz, kjer so pozneje umrli, sin Julij je umrl kot italijanski partizan. Leta 1946 je Okrajno sodišče v Ljubljani izreklo zaplembo celotnega premoženja omenjene družine, saj so očeta Feliksa obsodili sodelovanja z gestapom. Nazadnje je sodišče premoženje prisodilo materinemu sorodniku Ignjatu Lajtnerju, ta pa je hišo leta 1947 prodal Dani Kos. Toda zgodba še ni prišla do konca: leta 1953 so hišo za eno leto znova razlastili. Dana Kos je vilo nazadnje prodala leta 1961 splošnemu ljudskemu premoženju, in sicer za 12.810.030 dinarjev, z vilo pa je upravljala Uprava zgradb uradov in zavodov LRS v Ljubljani. Leta 1982 se je na podlagi 5. člena zakona o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini v zemljiško knjigo vknjižil imetnik pravice uporabe Socialistična republika Slovenija. Kasneje pa je bila z menjalno pogodbo dodeljena SD (oz. SDP, ki se je z dvema strankama združila v ZLSD oz. sedanjo SD), kar je po mnenju vodstva stranke kronski dokaz, da vile nikoli niso »ukradli«, ampak so jo dobili povsem legalno. A tudi če bi bil prenos lastništva omenjene vile nesporen, pa je sporno to, da je SDP oz. SD kot naslednici ZKS uspelo obdržati premoženje (ki je bilo velikokrat ukradeno z nacionalizacijo in s prisilno razlastitvijo prvotnih lastnikov), medtem ko so si morale nove demokratične stranke, ki so nastale leta 1989, same iskati prostore in so delovale v zelo skromnih prostorskih in finančnih razmerah.

Vila Moskovič, v kateri ima danes svoje prostore stranka Socialnih demokratov. (Foto: Nova24TV)

CK ZKS je imel vso oblast
A najprej poglejmo, kdo so te famozne družbenopolitične organizacije iz časa prejšnjega režima. Šlo je za specifično ureditev jugoslovanskega marksizma, po kateri se je komunistična partija že kmalu po prevzemu oblasti preimenovala v »zvezo komunistov«. Tako so imele vse jugoslovanske republike in pokrajine svojo ZK, prav tako je obstajala ZK Jugoslavije. Republiške zveze komunistov pa so se delile na celice tako po tedanjih občinah kot v številnih institucijah, od tovarn do univerze. Glavni vrhovni organ je bil centralni komite, ki je imel največjo moč odločanja. T.i. civilni organi, kot so bili skupščina, izvršni svet in predsedstvo, so dejansko samo izvajali sklepe, ki jih je sprejel CK ZKS. No, tu velja kot »derivat« ZKS omeniti ZSMS, podmladek partije, ki je bil v odnosu do »očetov« bolj uporniški, vendar je prav tako imel monopolen položaj.

Če je bila ZKS neke vrste »avantgarda«, pa je Republiška konferenca SZDL s svojo delegatsko logiko pokrivala celoten spekter vseh družbenih dejavnosti – dejansko je bila neke vrste naslednica OF in je predstavljala »pluralizem samoupravnih interesov«. RK SZDL, ki jo je v osemdesetih letih vodil Jože Smole kot njen zadnji predsednik pred letom 1990 (nasledil je Mitjo Ribičiča), je imela svoje domovanje v hiši na Komenskega 11, kjer je nekaj časa imela sedež tudi SDS (kot najemnik, seveda). Gre za hišo, prepoznavno po arhitekturi Jožeta Plečnika. Danes je njen lastnik Mestna občina Ljubljana, v njej pa domuje Javni zavod Lekarna Ljubljana. Pred desetimi leti je MOL iz zgradbe deložirala SDS in tudi tednik Demokracija. Dotrajano zgradbo so kasneje sicer prenovili in vanjo vselili nove najemnike.

Stranke kontinuitete
Med drugimi DPO pa velja omeniti še dve: Zveza sindikatov Slovenije, ki je imela sindikalna predstavništva v vsaki občini in gospodarski družbi, vsak TOZD pa je imel osnovno organizacijo sindikata. Pa seveda Zveza borcev NOB, danes je to Zveza borcev za vrednote NOB. Le ti dve organizaciji se nista preoblikovali v stranko, sta pa ohranili velik vpliv. Republiška zveza sindikatov se je ob osamosvojitvi Slovenije preimenovala v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije ter v glavnem obdržala vso infrastrukturo in premoženje. Preostale tri družbenopolitične organizacije pa so se ob uvedbi večstrankarskega sistema pod pretvezo »sestopa z oblasti« preoblikovale v stranke: ZKS si je nadela ime Stranka demokratične prenove (SDP), ZSMS je postala najprej ZSMS-Liberalna stranka in kasneje Liberalno demokratska stranka, medtem ko se je RK SZDL preimenovala v Socialistično stranko Slovenije pod vodstvom Viktorja Žaklja. Slednja se je leta 1994 pridružila liberalnim demokratom. Tako je nastala Liberalna demokracija Slovenije, medtem ko se je SDP z dvema strankama leta 1993 združila v Združeno listo socialnih demokratov (danes Socialni demokrati).

SD kot prvotni lastnik zgradbe na Tomšičevi?
Prav tistega leta je stranka SD z menjalno pogodbo dokončno pridobila sedež na Levstikovi 15, v že omenjeni Moskovičevi vili. Dobila jo je torej v zameno za prostore na Tomšičevi ulici, kjer je imel sedež CK ZKS. A kot je pred kratkim pojasnil Marko Štrovs za Nova24tv, je šlo za zgradbo, ki so si jo komunisti prisvojili. Bila je zgrajena leta 1879 kot Kranjska hranilnica, kasneje je prostore prevzela banska uprava, ki je stavbo nadzidala, pred II. svetovno vojno pa Banovinska hranilnica. »Po vojni je prostore zavzel Centralni komite ZKS,« je pojasnil Štrovs. Pozneje, ob osamosvojitvi Slovenije, so zgradbo na Tomšičevi povezali z zgradbo dotedanje republiške skupščine, po novem Državnega zbora RS. V zgradbi na Tomšičevi so tako sedaj sedeži poslanskih skupin, delovna telesa in nekatere službe DZ. Čeprav zgradba sedaj služi pravemu namenu, pa ni mogoče zanikati dejstva, da je bila SDP oz. (ZL)SD v primerjavi s strankami Demosa v privilegiranem položaju. Mimogrede: ko se je SDS leta 2008 izselila iz zgradbe na Komenskega 11, je kupila zgradbo na Trstenjakovi 8, za katero je deset let plačevala kredit. SD tega ni bilo treba, saj je dobila darilo od države, Moskovičevo vilo, in to na podlagi dejstva, na katerega je opozoril tudi Štrovs: da so bili prostori na Tomšičevi lastniško pripisani na SDP oz. sedanjo SD, čeprav bi morali biti praviloma v lasti države. Kdo torej koga vleče za nos?

Pri(h)vatizacija državne lastnine
Četudi je nakup Moskovičeve vile formalnopravno pokrit in je nemara v arhivih zapisano tudi, da je bil prevzem prostorov v nekdanji Banovinski hranilnici izpeljan na videz zakonito, so vse kupčije, ki so jih ljudje z državo Jugoslavijo sklepali po letu 1945, tako ali tako sporne, je marca letos za Nova24tv opozoril Marko Štrovs. »Ljudje so bili pod pritiskom, morali so prodajati državi pod realno ceno, sicer bi jih izselili na silo. Je pa skorajda nemogoče ugotoviti, kakšni so bili realni zneski, tudi v primeru Moskovičeve vile,« je še dejal. No, pomenljivo je, da na drugi strani v SD celo žugajo s sodnimi pregoni medijev, ki pišejo, da je SD do svojih prostorov prišla s krajo. Tiskovni predstavnik stranke Denis Sarkić je novinarju Nova24tv dejal, da »to, kar piše na spletni strani državnega zbora, nima prave teže, zakopljite se v arhive, preglejte zemljiške knjige, pa boste prišli resnici do dna, da je bilo vse izpeljano zakonito«. Naj bodo ti postopki zakoniti ali ne, tudi v SD ne morejo zanikati dejstva, da je bil položaj političnih strank prav zaradi kravjih kupčij med državo in nekdanjimi DPO neenakopraven in zato tudi v nasprotju z Ustavo RS. Če bi v tej menjavi obstajal kriterij pravičnosti, potem bi morala SD Moskovičevo vilo praviloma kvečjemu odkupiti od države, tako pa so jo dobili v dar. Kdo ve, koliko državnih nepremičnin je na podoben način končalo v rokah pravnih naslednic nekdanjih DPO. DPO namreč niso imele lastnih nepremičnin, pač pa so bile to nepremičnine v lasti države, v veliko primerih so bile to tudi nepremičnine, ki so bile po drugi svetovni vojni krivično odvzete prvotnim lastnikom.

Neuspešni poskusi razdelitve
Prizadevanj za to, da se sredstva, s katerimi so razpolagale DPO, pravično razdeli med vse stranke, je bilo že kar precej. Že leta 1990 je Demosova vlada vložila predlog zakona o prenosu nepremičnin nekdanjih družbenopolitičnih organizacij med sredstva družbenopolitičnih skupnosti, s čimer so želeli prispevati k enakopravnosti med političnimi strankami in h krepitvi razvoja večstrankarske demokracije. Vendar je bilo nasprotovanje komunistične strani preveliko in predlog je propadel. Leta 1994 pa je DZ sprejel zakon o političnih strankah, ki je s 34. členom predvidel prenos tistih nepremičnin političnih strank na Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti, ki so jih stranke pridobile kot pravne naslednice nekdanjih družbenopolitičnih organizacij. Vendar pa zakon v tem delu ni nikoli zaživel v praksi, (Drnovškova) vlada se je ob tem izgovarjala na zakonske določbe, ki naj ne bi bile opredeljene dovolj jasno. Med drugim naj ne bi določale kriterijev za delitev tovrstnih nepremičnin med lokalnimi skupnostmi in državo, prav tako pa naj ne bi obstajal predpis, ki bi od vlade zahteval zbiranje podatkov o stanju nepremičnin nekdanjih družbenopolitičnih organizacij.

Predlog SDS iz leta 1996
Ker je bil sredi devetdesetih let uveden nov model lokalne samouprave z novimi, manjšimi občinami, so se nekatere znašle v precejšnji zagati, ker niso imele na razpolago primernih prostorov. Prav tako je bilo ogroženo tudi izplačevanje pokojnin. Zato velja spomniti, da so leta 1996 tedanji štirje poslanci Socialdemokratske stranke (predhodnice sedanje SDS), Ivo Hvalica, Drago Šiftar, Vitodrag Pukl in Jože Pučnik, vložili predlog zakona o prenosu premoženja nekdanjih družbenopolitičnih organizacij (no, dejansko je šlo za premoženje države, ki so ga uporabljale DPO) med sredstva lokalnih skupnosti in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Omenjeni predlog zakona je tako predvideval, da bi bile nepremičnine vseh nekdanjih družbenopolitičnih organizacij prenesene na lokalne skupnosti, te pa bi morale tretjino nepremičnin, ki jim pripadajo po tem zakonu, za neprofitno najemnino prepustiti v uporabo političnim strankam, ki so zastopane v občinskih svetih. S tem bi bilo vsem strankam omogočeno enakopravno izvrševanje političnih aktivnosti. Predlagani ukrepi ne bi imeli neposrednih posledic za državni proračun, saj bi se posredno zmanjšali odhodki državnega proračuna, zaradi česar bi bilo zagotovljeno nemoteno izplačevanje pokojnin, s povečanjem izvirnih prihodkov občin pa bi se zmanjšale tudi finančne izravnave med občino in državo.
Predlog zakona je bil leta 1996 predložen DZ v obravnavo in sprejetje po hitrem postopku, prav tako je komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine kot matično telo omenjeni predlog zakona večkrat obravnavala, a od vlade kljub pisni urgenci ni prejela mnenja, da predlog zakona predstavlja primerno podlago za obravnavanje po hitrem postopku. Navedeni predlog je komisija vnovič obravnavala 24. februarja 2000, vendar tudi takrat ni prejela mnenja vlade. Komisija tako ni sprejela sklepa, da je predlog zakona primeren za obravnavo in sprejetje. Leta 2002 je bila znova podana zahteva za splošno razpravo, a predlogi SDS, ki je že od samega začetka opozarjala na problem in vlagala ustrezne zakone, niso bili nikdar sprejeti, saj so jih vedno znova preglasovali privilegirani nasledniki rdečega režima. Neenak položaj strank in nepoštenost na volitvah se tako vlečeta tudi v današnji čas.

Gašper Blažič, Demokracija

 • sprehajalec

  Stara dobra Socialistična Ljudska republika Slovenija živi naprej svoje življenje. Nekaj kozmetičnih popravkov je bilo leta 1990, pa Slobo pa Hrvatje so jo odcepili…

 • FreikorpsSLO

  Članom SD bi morali soditi zaradi namernega aktivnega sodelovanja pri genocidu nad Slovenskim in Evropskimi narodi. Kako umsko moten moraš biti, da obkrožiš številko pred stranko, katere člani so Tanja Fajon, Jani Škoberne, Kopač Mrak, Semolič. . .

  • SIMON ROZIC

   Prav imaš! Res so pravi retardiranci! A so iz Hrastovca?

 • VERRZIFIKATOR

  Zdaj se s podobo in besedo reklamirajo že na javnih straniščih.

  S. D.

  STRANIŠČNI DEMOKRATI

  Sem v lokalu, me dolžnost pokliče,
  ne pomaga, treba je oditi,
  nujno moram breme odtočiti,
  vsa zadeva se stranišča tiče.

  Kar ugledam tik nad pisoarjem,
  nek obraz nasmiha se mi s slike,
  prepoznam poteze, tudi tike,
  faca ta je znana kuloarjem.

  Nje dejanje da je socialno,
  me nedemokratsko prepričuje,
  saj obvezo mojo preprečuje,
  da ne rečem kaj preveč banalno.

  Ni mi treba nič premišljevati,
  mi ne bo več pisoar zadoščal,
  bom drugje potrebo svojo sproščal,
  mi pred pisoarjem ni obstati.

  Se obrnem v hipu, še med vrati,
  je potreba namreč zdaj velika,
  brž v kabino, me požene slika,
  krivci so straniščni demokrati.

  • RATATA

   Skretokrati.

 • totex39

  Neverjetno so trdovratni te komunisti ne dajo se in konec, še naprej kar gobcajo, lažejo in hujskajo, prave hijene so.

  • Frank Novak

   Tako kot vsi drugi elitnezi.

 • Frank Novak

  Elita vedno sciti svoje privilegije. Leva ali Desna ali islamska elita. Vedno in povsod je bilo tako.
  Ce elita tega ne bi pocela, ne bi dolgo ostala elita.
  Zivljenje je borba za prezivetje, se zlasti v ZDA kjer sem od leta 1977…

  • sumljivislon

   pozdrav Soroša..

   • Frank Novak

    Tudi on je elita, in to strupena elita… Bolje bi bilo ce bi se stegnil vceraj ali pred 10 leti.

  • SIMON ROZIC

   Nisem prepričan, da se je tale “elita” kadarkoli borila za karkoli!!!!
   Ližejo s krožnikov butastih volivcev!

   • Frank Novak

    No ce mislis da bov z ZDA laze zivel pridi k nam. Jaz sem v Ameriki ze 41 let in uspelo mi je.

 • Frank Novak

  Delam v financni industriji ZDA. In sicer, urejam portfelje bogatinom iz ZDA, Kanade in UK. A vi mogoce mislite da ti bogati ljudje ne uzivajo svojih privilegijev?

  Vem da bo vecina Slovenskih desnih skocila v zrak in zacela vpiti da so si ameriski milijarderji to sami prisluzili. Jaz pa Vas vprasam, kako so si to prisluzili, so menda delali vsak dan en tisoc ur?
  Kamorkoli gres elita zivi na racun raje, vendar v ZDA, elita zivi bolje na racun raje kot v SLO. V ZDA je veliko vecja razlika med bogastvom elite v primerjavi z poprecjem kot v Sloveniji, kar je zakrbljujoce. Bogati imajo svoje avione, svoj stab ljudi ki skrbi za njihove muhe na vsakem koraku. To kar imajo bogati v ZDA se niti slucajno ne da primerjati z bogastvom ki sta ga uzivala moja dva stricka Kardelj in Macek. Se jaz imam vsaj 100 krat vec kot sta imela ona oba skupaj.

  Kamorkoli gres imas neke vrste “komunizem”: v SLO taksnega kot ga opisujete Vi, v ZDA pa imas odvzemanje presezne vrednosti. Bogati v ZDA so lahko tako zelo bogati ker delavcem dajo le del kapitala ki ga oni ustvarijo. Ker ze zelo dolgo ni bilo revolucije so se bogati na zahodu povampirili in razlika med njimi in poprecjem je cedalje visja.

  Na vsak nacin sem hvalezen da me je Amerika ne samo sprejela, temvec tudi izdatno materialno nagradila. Istocasno sem pa tudi hvalezen Titovi SFRJ za izobrazbo, bre katere v ZDA ne bi mogel tako prosperirati kot sem.

  • sumljivislon

   bre ! ?

   • Tweety Bird

    lapsus…

  • sprehajalec

   Sem mislil, da venezuelke peglaš Frank, oziroma Walter. ne pa da pobiraš parkirnino in s tem zbiraš monetarna sredstva.

  • SIMON ROZIC

   AJEJEJ! Udba svugdje oko nas!!!!

 • Olga_10

  Poglejte si spodnjo povezavo

  https://ambasador21.wordpress.com/2018/05/12/preberite-45-tajnih-ciljev-komunizma-v-dokumentu-ameriskega-kongresa-iz-leta-1963/amp/?__twitter_impression=true

  , ki govori o 45 tajnih ciljih komunizma. Vem, da levičarji prijemljejo na parole, a vseeno. Točke obsegajo vse metode diskreditacije, manipulacije … Res je demokracija izredno ranljiva, kar izkoriščajo komunisti in muslimani.

  Poleg stvari, ki jih že vem, me je presenetila točka, ki govori o tem, da naj tudi socialna služba opravlja delo policije. Vam je kapnilo? Koroška dečka? Grozljivo. Dol s komunisti, islamisti. Zaščitimo Slovenijo! Vsi na volitve in volimo desnico!

  • SIMON ROZIC

   To pa je za leve gumpce preveč! Za tiste tri floskule, ki jih
   lajajo v luno, jim vsega tega ni potrebno vedeti!…

 • Franjo Trojner

  Stari, malo manj stari komunajzeri in njihov komunajzerski pomladek že dobro ve zakaj ne sme spustiti oblasti iz svojih komunajzerskih krempljev!
  In zakaj vsaj enkrat v samostojni, baje
  demokratični državi Sloveniji parlamentarne volitve ne morejo, ne smejo biti pravične in poštene, je jasno že od leta 1991, ko so si komunisti izborili nastop svoje totalitarne stranke ZKS, sicer preimenovane v SDP na volitvah v novi samostojni državi. Leta 1991 je še vedno močni, zli, zviti in odlično organizirani komunistični politični, gospodarski, civilni eliti in ostankom njijovih tajnih režimskih vohunskih združb/organizacij v novi državi sicer nelegalnih, uspelo sesutje lustracije, kar je omogočilo vsem, tudi zelo spornim in z preteklostjo hudo obremenjenim komunističnim kadrom, ki so v preteklosti načrtno in vspovprek hudo kršili vse človekove pravice in svoboščine, da so se neovirano zažrli v prav vse pore nove državne uprave, v politiko, v gospodarstvo, v bančništvo itd. in v porajajočo se novo demokratično civilno družbo, kar jim je omogočilo, da so lahko neovirano delovali s položaja moči še naprej. Vsi ti nelustrianci so v bistvu združena komunistična elita nekdanje totalitarne komunistične države, ki v demokraciji ni hotela izpustiti oblasti iz rok predvsem iz razloga, da v novi demokratični državi ne odgovarja za vse svoje storjene zločine in da ohrani svoj položaj pri državnem koritu in si tako zagotovi brezsramno bogatenje in lagodno živlenje na račun naroda še naprej.
  Vsi ti še včeraj zadrti komunisti so nato čez noč postali vsi sami kvazi socialni demokratii, ali demokratični socialisti, ki še dandanes v Sloveniji načrtno zavirajo vse spremembe in nujno potrebne reforme.
  Kdor pozna razmere v Sloveniji ve, da so nelustriranci sesuli pravno državo z namenom, da so lahko zafurali tranzicijo in s tem omogočili rehalibitacijo bivšega komunističnega totalitarnega režima. Iz tega razloga so danes v Sloveniji komunistični totalitarni simboli vedno bolj vseprisotni, kar dejansko pomeni poraz demokracije in pravne države in direkten pritisk in ustrahovanje drugače mislečih.
  Da se drugače v Sloveniji ni moglo iziti je meni bilo jasno že leta 1991, ko sem videl iz katerih totalitarnih komunističnih združenj in ene partije so nastajale nove baje demokratične stranke in kateri vse zadrti komunisti so jih ustanavljali, vodili. Samo poglejte kdo je ustanovil in iz katere partije, zveze, socialistične organizacije je nastala današnja SD, Desus, ali že propadla LDS in vam bo kr jasno, da demokracija v Sloveniji nikoli ni imela prave šanse za razcvet.
  Če se je nekdanja komunistična elita v demokratični državi počutila ogroženo in njihovim levim paradnim strankam pred volitvami ni kazalo dobro, so pač ustanavljali nove instant leve stranke, kot: ZARES, PS, SMC, ki so jim nato s pomočjo svojih medijev zagotovili zmago na volitvah in si tem vsaj za naslednja 4 leta omogočili suvereno vladanje, oblast še v naprej.
  Ko so volilci čez čas spregledali in se zavedli voline prevare , je komunistična elita svoje instant stranke pač ugasnila in za svoje potrebe tik pred volitvami ustanovila spet kakšno novo, ta je danes lista komedijanta Marjana Šarca, ki stopa v čevlje nekdanje LDS, ZARES, PS in že skoraj ugasle SMC in ZAB.
  Glejte, da je v naši državi demokracija v veliki stiski se vidi tudi po tem :
  – da ne deluje pravna država
  – da se na veliko rehalibitira in poveličuje bivši totalitarni komunističen režim, totalitarne simbolev in politike, ki so ga predstavljali
  – da umetno ustvarjene afere, kot je bila gotovo Depala vas in kasneje Patrija služijo za nedemokratično in nepravno. ustavljanje politične desnice na volitvah
  – da bivši zadrti komunisti, danes vsi sami docialni in demokratični socialisti v DZ preprečujejo sprejetje resolucije komisije sveta EU, ki obsoja in izenačuje vse tri totalitarne režime fašizem, komunizem in nacizem
  – da skoraj vsi, ali velika večina izvensodno zverinsko pobitih ljudi v miru po drugi svetovni vojni leta 1945 in kasneje, še vedno ni peitetno pokopana in nima pravice do svojega groba in obeležja
  – da v naši novi demokratični državi niti en samcat viden politik ali krvnik iz vrst totalitarne komunističe oblasti ni bil postavljen pred sodišče zaradi hudih kršitev vseh človekovih pravic in svoboščin, ali samo zaradi nezakonitim okoriščanjem tedanje družbene lastnine
  – da tudi v novi samostojni državi Sloveniji ni bil obsojen niti en dam komunistični politik, danes član strank politične levice, ki je bil aktivno udeležen pri povzročitvi več milijardne bančne luknje ali nedavno odkritega nezakonitega pranja 1 milijardevde € v banki v državni lasti itd……
  – da medijski prostor ni uravnotežen
  – da so iz vrst levičarjev vedno bolj na glas slišati zahteve po izstopu iz EU in zveze NATO
  – da se zatira , kriminilazira domoljubje
  – da se pogosto za potrebe politične levice na oblasti krši/zlorablja naša USTAVA
  – da se na vse možne načine želi na silo uničiti tradicionalno družino
  – da je s strani politične levice in levih političnih civilnih gibanj vsak dan bolj izražena zahteva po ukinitvin svoboda govora, zaradi česar je v Sloveniji tudi zdrav diaolog že zdavnaj zamr
  – da pri nas parlamentarne volitve niso poštene in zato tudi legitimne ne……..
  In dokler bo pri nas demokracija šibka bo tudi pravna država totalno fuč, volitve pa nameščene, zrežirane! In to so tri glavni razlogi zakaj mi v Sloveniji ne moremo naprej in doseči po uspešnosti, sreči in blagostanju nam sosednje alpske narode, države, kot so Avstrija, Švica in Nemčija!

  Vsak polnoleten nekaznovan državljan imetnik volilne pravice ima na sam dan volitev možnost z svojim glasom kaj spremeniti in samo od vseh nas je odvisno v katero smer bo odpeljal naš vlak po volitvah, kdor si želi:
  -sreče
  -napredka/reform ( zdravstvene TAKOJ)
  -reda
  -miru
  -lastne varnosti
  – pravne države za vse
  – nižjih davkov
  -bolj vitke in manj zbirokratizirane, varčne in manj zadolžene države
  – dostojnih penzij in plač
  – tradicionalne družbe, družine
  – zaščite in razvoja naše kulture, jezika, navad in običajev
  – domoljubja/ zdravega nacionaluzma
  – ukinitve centralizma in samo vase in v Ljubljano zagledane centralne oblasti/vlade
  – enakomeren regionalni razvoj
  – prenos oblasti na uzakonjeno regijsko oblast ( kar nam zagotavlja USTAVA)
  – pravične in poštene vse prihodnje volitve
  – povezanosti z EU in zvezo NATO in vso napredno zahodno civilizacijo itd….
  BO NA BLIŽNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH GLASOVAL ZA DOMOLJUBNO STRANKO SDS, KI JE V PRETEKLOSTI ŽE POKAZALA IN DOKAZALA, DA IMA REŠITVE IN ZNANJE, DA SLOVENIJO POPELJE MED USPEŠNE IN SREČNE NARODE TEGA SVETA, NENAZADNJE SE JE VLADA STRANKE SDS IZKAZALA TUDI MED VODENJEM EU, KAR NE GRE POZABITI.
  DA TAKRAT JE BILA SLOVENIJA USPEŠNA IN UGLEDNA ČLANICA EU IN ŠIRŠE V SVETU, KAR BO POD NOVO DESNO VLADO, KI JO BO STAVILA STRANKA SDS ZNOVA GOTOVO TUDI POSTALA!

 • črnaovca

  Seveda šćitijo svoje kot vsi ostali. Bilo bi zanimivo vedeti kje vse so zaposleni otrocih naših vrlih in politikov predvsem tistih ki se razglašajo za največje poštenjake. Normalno je da vsak poskrbi za svoje in nenormalno je o tem kokodakati. Janez je za časa predsedovanja EU zaposlil kup birokracije in verjetno je med njimi kup znancev takratnih oblastnikov, ki je potem kar ostala v državni upravi in še danes nima kaj delat razen da stoji v prvi vrsti ko štrajkajo za plače

 • Tweety Bird

  Čuj Frank Novak… moj Tunek se je rodil v USA, v Clevelandu…je isti letnik kot Borut Pahor. Tam je končal elementary school in high school… pol pa se je z družino preseslil v takratno Jugoslavijo oz. Slovenijo. V Clevelandu ima dva brata in sestro…dve teti in dva strica…kup nečakov, bratrancev in sestričen. Bila sva že 2X na obisku pri njih…lepo jim je, imajo dober standard, svoje hiše…samo v Sloveniji je lepše. Ni vse v denarju…the quality of life in Slovenia is much better. We love our Haloze and the people that surround us. Slovenia is one of the most beautiful contries in the world :)

  • sprehajalec

   #Ni vse v denarju…the quality of life in Slovenia is much better.#

   Seveda če si levičar. Prvorazredni, na Javnem. vprašaj še drugorazredne…

   • Tweety Bird

    Tunek in jaz lepo živima. Oba skupaj zasluživa okrog 3.500 evrov na mesec…vsi trije otroci so že zaposleni…najmlajši hči se je zaposlila pred tremi meseci. Skratka, gre nam kar v redu :)

    • sprehajalec

     levičarjem na javni dojki vsekakor. ne pa drugorazrednim….

     • Tweety Bird

      A si ti drugorazredni? A se tako malo ceniš?

     • sprehajalec

      V tej družbi imam kot “nejavno upravni” status drugorazrednega…

 • Tweety Bird

  Kdo ima večji previlegij kot Janez Janša…da ne rabi sedet na Dobu v zaporniški celici. Krivo je od Janše previligirano ustavno sodišče. Ološ smrdljiva !!!

  • sprehajalec

   To so že Levičarji Tipa Broz, pa Adolf hitler rekli nekoč; ne priznajem ovaj sud.

   Ivan janez je kljub krivici spoštoval sodišče. Levičarji ga ne. Najbolj množično je bilo to leta 1945 ob takšnem času kot sedaj…..

   • Tweety Bird

    Janezeku je šlo samo za to, da izpade “mučenik”…in desne ovce ste mu nasedle…kapish?

    • sprehajalec

     Levičar, ki ne spoštuje ničesar, ne sodišč, ne moralnih in civilizacijskih norm, seveda ne razume, da pa nekdo to počne.

     tako kot si bil tudi v socializmu bedak, če nisi kradel.

     • Zgornji

      TOČNO TKOOO !!! ! !!! AMENNN !!! ! !!! IN ŠE DANES SE OSTANKI TEH BEDNIH POKVARJENCEV SMEJIJO NAM, KI ŽELIMO ŽIVETI ČIM BOLJ POŠTENO !!! ! !!! ZATO PA JE KONEC SVETA NEIZOGIBEN V NASLEDNJEM DESETLETJU .

     • janko

      Konca ga ne bo, bo pa zagotovo nekaj prišlo, hudega!

     • Zgornji

      No, saj ti neveš kaj pomeni “Konec sveta” , in Žal se bo točno to “hudo” Zgodilo v Naslednjem Desetletju . Žal pa se to celo Mora , zaradi Višjih Razlogov. Lp do tedaj.

     • bolimeđoko

      Ja, a si usedu na raketo ?

     • Zgornji

      Ne, ker Nihče nebo zmogel Ubežati Vsesplošni Kazni ki se Bo zgrnila nad Vse meso na tem planetu !!! ! !!! Žal tudi bežanje nebo več imelo smisla. Žal.

     • bolimeđoko

      ja kdaj pa bo, da si grem prej zrihtat pasoš ?

     • Zgornji

      Takrat ti Noben pasuš nebo pomagal, … bo pa pred 2027 .

 • dob

  Razvajeni, vzvišeni, nevzgojeni, leni, agresivni, nesramni in zadolženi.
  Prava komunistična avantgarda.

  • Tweety Bird

   Razvajeni, vzvišeni, leni, agresivni, nesramni in zadolženi.

   Prekprokleti SDS-ovci :)

   • sprehajalec

    kdo je lahko bolj agresiven in nesramen, kot Levičar Stane Dolanc, ki vsem grozi z besedami;

    »Vsem mora biti jasno, da smo pri nas na oblasti mi, komunisti, kajti če
    ne bi bili mi, bi bil kdo drug, vendar temu ni tako in nikoli ne bo.«

    • Zgornji

     Amennn !!! ! !!! Tako kot naš gnil cmerko z njegovo Zlobno Pokvarjeno Sebično Pohlepno miselnostjo : “Ne bom pristal, da bi delavci vodili državna podjetja, še manj pa državo,”

     • Tweety Bird

      Ti pa drži gobec če nimaš svojega mnenja. Nehaj lezit v desničarsko rit sprehajalcu…mu namreč smrdi…ha ha ha ha ha ha … :)

     • Zgornji

      To je bilo moje mnenje, pa če to tebi všeč, ali pa ne !!! ! !!! :-P

     • bolimeđoko

      Bl kot tebi pa ne. Zadnjič ti jo je porodna babca umila.

    • Frank Novak

     Prva trditev pravilna, druga napacna…

 • Zgornji

  RAVNO ZATO PA BO KONEC SVETA KMALU NA SPOREDU , DA SE TA PLANET OČISTI STAREGA PREPOKVARJENEGA DELA SVETA KI GA PREDSTAVLJAJO LJUDJE . KER DO SEDAJ TO ŠE NI BILO IZVEDENO DOVOLJ TEMELJITO, BO TO IZVEDENO TAKOJ PO RAZPADU GLOBALNEGA FINANČNO GOSPODARSKEGA SISTEMA . Lp do tedaj .

  • Frank Novak

   DA SE TA PLANET OČISTI STAREGA PREPOKVARJENEGA DELA SVETA KI GA PREDSTAVLJAJO NEPLODNI LJUDJE KOT ZGORNJI… FILOZOFI BREZ OTROK…

   • Tweety Bird

    Čuj Franček Novak… moj Tunek se je rodil v USA, v Clevelandu…je isti letnik kot Borut Pahor. Tam je končal elementary school in high school… pol pa se je z družino preseslil v takratno Jugoslavijo oz. Slovenijo. V Clevelandu ima dva brata in sestro…dve teti in dva strica…kup nečakov, bratrancev in sestričen. Bila sva že 2X na obisku pri njih…lepo jim je, imajo dober standard, svoje hiše…samo v Sloveniji je lepše. Ni vse v denarju…the quality of life in Slovenia is much better. We love our Haloze and the people that surround us. Slovenia is one of the most beautiful countries in the world :)

    • Frank Novak

     Govoris prav tako kot moja zena. Za mojo Alexis ni lepse dezele kot je prav Slovenija, ceprav tudi njena dezela Venezuela ne zaostaja po lepoti.

     Vprasaj Tuneka ce pozna brata Skok, dvojcka harmonikarja iz Clevelanda. Pred kakimi 10 leti sta bila par mesecev v Miamiju, potem sta tudi prezivela poletje v Sloveniji. Danes morat imeti tam okrog 40 let…

     Ko sta se vrnila iz Slovenije se jima je zelo povecal besedni zaklad. Ko smo sli na South Beach sta dejala moji zeni: “Dej fukn se te dve flasi v avto”…

     • Tweety Bird

      Ne pozna njiju. Tunek se je vrnil v jugo leta 1982 ko je bil star 19 let…danes jih ima 55. Mogoče njegovi sorodniki v USA poznajo brata Skok…mogoče :)

   • Zgornji

    No, ne bit pol začuden, če boš tudi ti kmalu brez svojih , skupaj z vnučki vred, ker ti ni niti malo jasno kaj prihaja nad ta Planet. Žal.

    • bolimeđoko

     pa to je un prfr… valter no.

     • Zgornji

      Jaaa, heh, saj vem, nooo, he, he , … ampak, izgleda da misli da se takole dobro skriva , pokvarjenc hinavski , ko uporablja dva nicka. Ma, ga zavoham z njegovo zabito pokvarjeno zlobo že na 20 kilometrov.

    • Frank Novak

     prihajajo halucinacije Zgornjega… to je vse

     • Zgornji

      Ja, tebi že bolj Odhaja vseskupaj … :-P

 • Grenze

  KAJ NAJ REČEMO NA TO ? PREPROSTO LOPOVI IN KURBE TO SO KOMUNISTI BILI IN BODO AJA PA FALIRANI BUTASTI ŠTUDENTI !

  • andreas82

   Predstavljajo jih pa kot vsemogočne od vrtca naprej nam to vtepajo, res ne more biti drugače kot je.

  • andreas82

   To drugo je sploh vredno obelodanit kdo in s kom hehehe

 • janko

  Spoznajte že končno, levuharji, da ste produkt komunistične preteklosti, vaš um je komunistično programiran, čas vas je povozil! V nobenem oziru niste pozitivni, ena sama NEGATIVNOST ste!! Škodo delate državi, narodu in zanamcem!! Še huje, uničujete vse!!

 • Tweety Bird

  A bomo danes plesali kolo, ali ne? A bosta Vili in Janez zmagala, ali bo zmagal Miro?

  Do 11. ure je bila samo 5,1-odstotna udeležba…he he… Prpa :)

 • janko

  Bejšte VSI volit, lenuhi, ovce! A na morje ste pa za prvega maja drli k hrvatarjem, namesto v hribe in v prelepe loge povsod po naši deželi!?

  • Tweety Bird

   Sam naj volijo ZA… ZA DRUGI TIR !!!… In prosim, ne kršite volilnega molka :)

 • Prle

  Uf, kako lep dan, desnica bo popušila še en referendum več, naj ga plačata pol Vili pol pa Ivan janša.

  • pesjanar

   Kaj spet sanjas Janso ,ni fer da sanjas njega, nategujes pa Zidana,ali pa on tebe ,pri levih pedrih nikoli ne ves kdo je kdo..?

 • montyamp

  –S D– SOCIALISTIČNI DEMOKRATI

  Preimenovanja :
  KOMUNISTIČNA PARTIJA YUGOSLAVIJE
  ZKJ – ZVEZA KOMUNISTOV YUGOSLAVIJE
  ZKS – SDP – ZKJ
  ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE – STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE
  SDP-ZDRUŽENA LISTA
  SOCIALDEMOKRATSKA PRENOVA SLOVENIJE
  “četrti dom” JUGOKOMUNISTIČNE SKUPŠTINE V SLOVENIJI ZSSSS je preimenovan
  SZDL – SOCIALISTIČNA ZVEZA DELAVNEGA LJUDSTVA v izvirniku-
  SSRNJ-SAVEZ SOCIALISTIČKOG RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE
  ZLSD -ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV se združi s Semuličevo
  SZDL – SOCIALISTIČNA ZVEZA DELAVNEGA LJUDSTVA
  SSS-SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE

  nastane veliki murglosrbski prdec ———— SD ——————-
  LDS – ZARES garažni veterini podrejena politika
  DESUS se začne pumpat po koncu LDS zgodbe
  ZL – ZDRUŽENA LEVICA
  VIOLETA najde v bukvarni strip o Leninovem potovanju v Venezuelo in se vsede na pijanega hanžleka
  SMC- STRANKA MIRA CERARJA
  STRANKA MODERNEGA CENTRA
  Moda postane KRŠENJE USTAVE NA NIVOJU PARLAMENTA , uvoz teroristov …………………………………………………………….

  • Tweety Bird

   Kako bedno. Nihče tega ne bo bral :)

   SKRAJNI KOMUNIST – JANEZ JANŠA
   SKRAJNI KOMUNISTI – SDS

   • pesjanar

    Kako ti uspeva iz tega tvojega rdecega kuplaraja pisariti po spletu so vasi zvodniki non stop pijani da ne vidijo kako ga njihove kurbe serjejo…..?

    • Tweety Bird

     Ti se pa spravi v pesjak :)

 • Olga_10

  To niso socialni demokrati ampak asocialni teroristi! Namesto SD, naj se poimenujejo v AT!

  • Krtača 20

   Mal se umer krava prfuknena.

 • bolimeđoko

  TB !
  Dans pa haloškemu tepčku koza ni hotla dat, da jo onegavi ta haloška pijanica.
  Koza bolj pametna, kot njen šefe, he, he, … bravo julika, kar postavi se za sebe….
  ženske kvote pa to.

  • Tweety Bird

   Kdo pa je tebe kaj vprašal…smrduh :)

   • bolimeđoko

    resnica boli, aaaaa ?
    Smrdiš pa res, huj kt tajfl…………… ja, ja, ženske kvote pa to.
    Pametna julika. No, da ma vsaj koza pamet, sej haloška pijanica ima že zelene možgane, he, he,……

    • Tweety Bird

     A tebe boli đoko? Je kar mlahav, kajne?… Mojemu Tuneku včasih tako zelo stoji, da mu od sile koža na hrbtu poka :)

     • bolimeđoko

      Jest se s takim ne hvalim, ker ta pravmu decu ne stoji sam včas.
      To vsak PAMETEN dec pa tud vsaka baba dober VE, he, he…….

 • Tweety Bird

  Dr.Janez Drnovšek: “Saj se boste ja še pobili za moje nasledstvo.”

  Samo SDS ne! Tudi če je Zoran. Glejte, kaj je vse naredil v Ljubljani :)

  • plavi-mil

   Kaj je pa naredil???????????????????????, zapufal je Ljubljano in meščane do plafona, s tujim denarjem lahko gradiš mostove, ampak vračati jih je teško, mestu Ljubljana ne bo nobeden odpisal dolgove, tako kot tvojemu Jankoviču.16+ miljonov, kaj ???????????

   • Tweety Bird

    Vprašaj raje Ljubljančanke in Ljubljančane…večina ima Zokija rada. In oni bodo Janeza spet zrušili…kapish?

    • Amerikanc

     Najraje ga majo farmacevtke, če jim skorumpiranec zrihta poso !

    • plavi-mil

     Ti si trot, “večina ga ima rada”, saj ne veš kaj pišeš, toliko laži, da sam sebi verjameš, jaz sem iz Ljubljane, ne rabim nobenega spraševati,

 • domovina mili dom

  Če ne gre zlepa, gre z umorom, zaplembo, ugrabitvijo.

  • samotoje

   Revolucija še kar traja.

 • bolimeđoko

  Ha, ha, ta debel komunist se s svojim spremstvom bori za privilegije he, he, he………………….
  ja, a jih majo premal ? A, jih ma še kdo drug tud osim njih.
  Težka bo, če bodo moral začet delat pa še vampe bodo zgubil….
  to pa je zdej problem številka 1. he, he..

 • Tweety Bird

  Edina prava anketa so volitve in tam SDS vedno pogrne ne glede na to, da vedno vodi v anketah. Nismo volivci nori… se pač javno ne opredeljujemo koga bomo volili tako kot Janševi verniki oz. ovce :)

 • samotoje

  Napaka je bila narejena, ker SDS zakona iz leta 1996 ni uresničila leta 2004. Takrat je bil pravi čas za to in dobra priložnost. Tako pa- danes sem bil na referendumu in glasoval proti zakonu, 3. junija bom na volitvah glasoval za desnico in upal, da bo ljudi srečala zdrava pamet.

  • bolimeđoko

   a, si obkrožu PROTI ?

   • samotoje

    Saj piše.

  • Olga_10

   Problem je bila španovija z DESUS…. Dajmo jim večino, pa bo vse speljano!

   • Miro

    olgica to je znanstvena fantastika, da desnica sestavi vlado!!!

   • samotoje

    Točno tako. Vseeno sem takrat upal, da bosta SDS in NSI znali pritisniti na svojo “kačo na prsih”. Ja, dajmo jim večino.

  • janez.pokoncni

   Olga je že zabila žebljico na glavico, dodal bi le še SLS. Desus in SLS sta blokirala v obeh vladah JJ vse, kar bi ogrozilo dejansko vladavino kaviar socialistične mafije.

 • Prdo

  Kurbe desnuharske spet spe spušili referendum hahahaha

  • Tweety Bird

   Kdo bo poravnal račun? Vili? Janez?

  • bolimeđoko

   Prle maš pa velke probleme, he, he

  • antimur

   Kmalu ti bo minilo do primitivnega zmerjanja, kot se spodobi za smrdljivega levega fašista, potem se boste zopet poskrili kot ob osamosvojitveni vojni po vseh mogočih luknjah, največ vas je pobrisalo na balkan, ostali ste pa držali gobce kot odvratne pizde, tokrat ne boste ušli.

  • Den456

   Volilni molk!!

 • Aldo

  Če bi mogli bi SD , LEVICA , DESUS in SMC nacionalizirali premoženje kmetov in zasebnikov !

  • Tweety Bird

   Ne ni res. Mi v LEVICI bi podprli socialistične kulake :)

 • Tweety Bird

  Glejte, SDS je dvakrat interpelirala Ministrico za zdravje Milojko Kolar Celec. Nihče jih ni podprl, pa bi jih morali, saj vidimo kaj se dogaja na srčni kirurgiji za otroke… Tako zelo nihče nima Janeza rad. Zakaj še desnosučni sploh vztrajate pri njem…a res nimate drugega…oz. druge (npr. Romane Tomc)? Zakaj umirate na obroke? Odstranite rakavo tkivo, kakšno kemoterapijo ali dve…in boste spet na konju. Sedaj trenutno dte na magarcu…z mlahavim tičom.

  Tudi jaz, levičarka, si želim eno zdravo in konstruktivno desnico. Resno mislim :)

 • Olga_10

  Volimo SDS in naredimo red!

 • Olga_10

  SD, ZL, SMC, DESUS, Bratušek, Šarec so levi teroristi! Pošljimo jih na smetišče zgodovine!!

 • SIMON ROZIC

  Kakšni pocukrani srčki so pa na tej fotki? Tiste puščice na dresih bi
  morale biti obrnjene navzdol, da bi fantki vedeli kje se lula !!!

 • Olga_10

  V Murglski kloaki na vidnem mestu, Mazejeva “mastno služi”….Skozi članek vidiš, da mastno služi Plastelinko! Preko milijon in pol, Mazejeva le šestino tega zneska!?? Plastelinko ima 50.000 izgube, Mazejeva pa dobiček…
  Mazejeva kot dober gospodar odgovorno ravnanje z denarjem in ji nekaj ostane, zato jo levičarji takoj opredelijo, da “mastno služi”!? Plastelinko pa pri milijonskem dohodku prikaže izgubo in je očitno “revež”…Upam, da bo dobil kaksno “dotacijo” za kulturo…. Čisto po levičarsko!

 • Tweety Bird

  Če danes referendum pade bomo slišali… “JANEZU AKBAR…. BUUUUUUUUUMMMMMMM !!!” :)

  • RATATA

   Tretjeratredne nebuloze pisariš!

  • komar marko

   ZUNKO, baje ste za danes tudi OVCAM podelili volilno pravico,samo da bi referendumUSPEL. Nične bo. PADAAAAAAAAAAAAAAAA! Kapiš!

   • Miro

    a si ti mal pomešal vse skupaj!!! kdo je podelil pravico?

 • RATATA

  Matkurba ceu cajt je razmišljujočemu kristalno jasno, da je vse narobe in se nobena stvar ni rešila.
  Kaj bomo zdaj srali za nazaj, ko pa je popolnoma vse izpuščeno iz rok, v bistvu pa popolnoma vse prepuščeno v rokah revolucionarnih rdečih izmečkov in njihovim potomcev ter naslednikov.
  Povsem normalno je, da slavijo smrdečo zvezdo in komunistično revolucijo ter spreobračajo vso resnico, saj imajo pokvarjenci od tega neposredne koristi.
  Nimam točne predstave, koliko bi nas ostalo živih in na prostosti, če bi se napravil pošten red in bi vsakomur bilo sojeno.
  Je pa jasno, da bi bil kup bogastva ogromen, če bi morali vsi ukradeno vrniti.

  • totex39

   Čista resnica in ravno zaradi tega teh komunajzerskih izmečkov pri nas nič ne gane, oni terajo svoje naprej in ljudje še navijajo za njih. Res škoda, da smo jim tako dolgo dali možnost, da nas tako uničujejo, da ni bilo storjeno obratno kot v drugih komunističnih državah.

 • piko8

  Kaj pa zna komunist druzga, kot krast lagat in po potrebi ubijat!!
  Danes sem voliv *PROTI* mafijskemu zakonu!!!
  3 junija bom voliv SDS za boljši jutri nas upokojencev, naših otrk in vnukov!!!

  • andreas82

   Tako se dela, jaz svoj glas oddam takoj pp končani maši hehehe

 • xtc

  Komunist je parazit.

 • SmashFascism

  …rdeča golazen

 • RATATA

  O trdovratnosti se ne da kar takole teoretizirat.
  Madež na obleki ali kje drugje, da je trdovraten, lahko rečeš šele potem, ko si se ga dolgo in zavzeto trudil, da bi ga odstranil!
  Kdo je pa kumunajzrje sploh kdaj poskušal odstranit vas jaz zdaj vprašam?

  • komar marko

   JJ z ZUJFOM.Enako ŠERIF cvili! Še kak šnel kurs??????????

   • RATATA

    Na šnel kurse ne dam kaj dosti. Tako so nastali desetarji, kar je bulšit.
    Če želiš kaj povedat, naj ima to vsebino, ne pa le vprašaje.

    • komar marko

     no ja,malo sem se pohecal-Ne zameri!

  • janez.pokoncni

   … in to je v bistvu kronski problem Slovenije.

 • ĐĐ Style

  Živela Socialdemokratska stranka Slovenije

 • ĐĐ Style

  “Tukaj se nahajamo, da bi si pridobili izkušnje, z njimi obogatili
  svojo aktivnost in hkrati te izkušnje prenesli na bazo, iz katere
  izhajamo. Vsi udeleženci pohoda ‘AVNOJ 77’ bi morali postati nosilci
  različnih aktivnosti v svojih sredinah, predvsem pa na področju
  splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite,” je med drugim modroval mladi Ivan

  • komar marko

   vidiš tvoj prijatelj je spregledal. Vi nikoline boste,paše vedno trdiš da je vaša lopovščina LEGALNA-
   Luckasti ne pozabi na terapijo BUTN SKALA!

   • ĐĐ Style

    Enkrat komunist, vedno komunist. Ti očitno nisi slišal zgodbe o Trojanskem konju

    • komar marko

     Glede na to da sem na partijske sestanke moral hoditi
     po UKAZU in bral tajne uradne liste na občini,mi taki bebci kot si ti ne bodod solili pamet! Kapiš!

     • ĐĐ Style

      Še ena komunjara, willkommen

 • Olga_10

  Komunajzli poskušajo zmagati z lažmi, krajo identitete, lažnim predstavljanjem in diskreditacijo! Ker sem jih razkrila, so priredili svoj Nick tako, da bi bil podoben mojemu (moj Nick ima podčrtaj, sami so dodali dva podčrtaja! Objavljeno spodaj!
  Zloraba Nicka! Levičarjem kuzla v rit skače! Laž, kraja in podtikanje…
  Antifa terorist:
  Olga_10
  @Olga__10

  284 Upvotes

  Očitna razlika v podcrtajih!
  Moj Nick:
  Olga_10
  @Olga_10

  51175 Upvotes
  Volimo SDS in naženimo udbomafijsko sodrgo!

  • žogica

   Pa bodi Vida, noo !

 • Olga_10

  Levi fašist Židan!

  • janez.pokoncni

   Besedica “Levi” je tokrat odveč.

   • Tweety Bird

    Čuj gnus z očali… beseda fašist je tokrat odveč…kapish?

    • totex39

     Zaradi takih komunističnih fašistov smo danes v dreku, ker so nas pokradli. Bili bi lahko bogata država, če ne bi bilo teh lopovov in še danes jim to dopuščate, ko jih tako zagovarjate.

 • Tweety Bird

  Če danes referendum pade bomo slišali… “JANEZU AKBAR…. BUUUUUUUUUMMMMMMM !!!” :)

  • Olga_10

   Sklepam, da denar, ki ga bodo nagrabili “naši” z “gradnjo” drugega tira, v slogu “makete”, ni tudi vaš denar…., zato vam je vseeno, če ga tovarišija krade?

   • Tweety Bird

    Dovolj je bilo lapanja…gradnja se mora začeti…kapish?

    • Olga_10

     Nihče ni proti gradnji! Problem je zakon, ki so si ga spisali levaki zato, da lahko kradejo! Kradejo pa denar vseh davkoplačevalcev in ne samo denar “desnicarjev” z Olgo, Kovačičem, Janšo….!
     Torej bo tudi v primeru “zmage”, to Pirova zmaga!

     • Tweety Bird

      Problem je samo v tem, da hoče desnica izpeljati ta projekt, tudi če bi bil zakon popolnoma enak. A ti je sedaj jasno… Olgica desnosučna?

     • Olga_10

      Vse v stilu, naj kradejo, samo, da so “naši”…? Mogoče boste umrla v čakalni vrsti, ker ne bo denarja…. Vam je vseeno, važno, da se “naši” lahko zdravijo v tujini…Haha!
      Sicer bomo pa tako zmagali in vse parazite in tatove odstranili od državnih jasli! Tokrat ne bomo naivni!

 • Olga_10

  Levičarji so banditi brez časti, morale in celo brez pietete do zločinsko pomorjenih ljudi!
  Na smetišče zgodovine z bando!

  • žogica

   Zastonj se drekaš tu gori, že celo življenje si na smetišču zgodovine, pa boš še naprej.

 • ĐĐ Style

  Živel Janez Janša in Vili še 100 let ……………………………………………………na Dobu

  • žogica

   Nocoj bosta pogrnila…….

 • FreedomAndDemocracyNOT

  a kej srbi sveckarji, k so vsi v rdecem?

  • Tweety Bird

   Kri je rdeče barve…in kri je življenje :)

 • Tweety Bird

  Glejte, SDS je dvakrat interpelirala Ministrico za zdravje Milojko Kolar Celec. Nihče jih ni podprl, pa bi jih morali, saj vidimo kaj se dogaja na srčni kirurgiji za otroke… Tako zelo nihče nima Janeza rad!?!?… Zakaj desnosučni še sploh vztrajate pri njem?…A res nimate drugega…oz. druge (npr. Romane Tomc)? Zakaj umirate na obroke?…Odstranite rakavo tkivo, kakšno kemoterapijo ali dve…in boste spet na konju. Sedaj trenutno ste na magarcu…z mlahavim tičom.

  Tudi jaz, levičarka, si želim eno zdravo in konstruktivno desnico. Resno mislim :)

 • Tweety Bird

  Količina govorjenja pri SDS-ovih ovcah se mi zdi preobširna. Pravim, da se s količino govorjenja količina neumnosti poveča s kvadratom! Mislim, da to ni daleč od resnice :)

  • bolimeđoko

   To velja za tabe. “Pravim, da se s količino govorjenja količina neumnosti poveča s kvadratom! ”
   Tu gre za oddaljenost sončnih let. mrš, mrš, mrš, SMRADonja.!!!!!!!!!!

  • test

   glede na kolicino bedastega teksta, ki ga sproduciras, velja to kvecjemo zato.

 • žogica

  12% SDSovcev proti 88% ponosnih, poštenih, domoljubnih……….. Slovencev, bitka že v naprej izgubljena !

 • totex39

  Vsi te komunisti na sliki so uničili našo lepo domovino, zato jih ne smete voliti, če nočete, da ne boste živeli v še večji revščini, kajti vse kar delajo lažejo še naprej v svojo korist.

  • žogica

   Se še nisi naveličal, a veš kako si beden…., daj povej kaj pametnega !

   • totex39

    Nikoli se ne bom, tebi pa res priporočam, da nehaš tukaj smetit in širiti laži, bolje bi bilo za tebe, da začneš delati kaj pametnega.

    • žogica

     Prosti vikend izkoristim, da vam povem, kako ste nepametni, lažnjivi, pokvarjeni……., skratka nikoli ne boste vladali v Sloveniji !

     • totex39

      Aha, zato jih tako zagovarjaš, ker imaš proste vikende!

     • žogica

      Nič jih ne zagovarjam, to je realnost in bo tako tudi ostalo.

 • Tweety Bird

  Slovenci moramo izsušiti desničarsko močvirje!!!… Danes bo referendum padel…junija pa še Janša pade:)

  • Tweety Bird

   Temeljna prioriteta LEVICE je blaginja državljank in državljanov Slovenije :)

   • žogica

    Saj blaginja se že občuti, odkar smo se pobrali iz krize in skoraj dobili trojko, ki bi nas bila scuzala.

    • Tweety Bird

     Rešila nas je leva opcija:)

     • žogica

      Ve se, kdo je po vsej sili hotel trojko in ta danes deklamira, kako velepomembna mu je Slovenija…..

 • Tweety Bird

  Razumem, politika je zahrbtna. Kdaj ti kakšno afero nastavijo, kdaj si tudi sam kriv. Sploh se ne mislim spuščati v to ali so krediti, patrie, depale vasi, zemljišča, volvoti itd. zrežirani procesi ali ne. Vem pa nekaj… TAJKUNIZACIJA Slovenije se je začela pod Janšo. Pa tudi lahko zamižim ob dejstvu, da je polovico pokradla desna opcija… Zvon, Tovšak, Bavčar in drugi… ne bo me pa Janša prepričal, da je sposoben skrbeti za blaginjo države… No fuckin’ way :)

  • žogica

   Pod Janezom ne bo nikoli blaginje za narod, konzervativci ne dajo ljudem ampak jim jemljejo !

   • Tweety Bird

    Čuj žogica, če si predsednik vlade in ne veš kaj se ti dogaja v bankah, je to dokaz, da si zelo nesposoben. Tu ni nobenega izgovora več. Ni kriv Kučan, niso krivi levaki, niso krivi drugi, ampak je kriv izključno Janša. In zato lahko Janezek vabi na svoje mitinge 100 Orbanov in straši z migranti, zapoje zdravljico 1000x (ali pa domobransko himno)… ampak mojega glasu SDS nikoli ne dobi. NIKOLI!!!

    • žogica

     Tudi mojega NE in od večine Slovencev NE !

    • Striker

     Katera pa je domobranska himna?

 • Tweety Bird

  Če kdo krši volilni molk, ga prijavite na tel. 080 2113. Jaz sem že dvakrat klicala :)

  • tramal

   Ti pa žogica imata skupaj iq 0,0000001

 • Tweety Bird

  HALOZE EXPRESS

  Janez Janša: “Temeljna prioriteta SDS-a je blaginja državljank in državljanov.”

  Foglof Tunek: “Državljanke in državljani še danes čutimo blaginjo njegovega ZUJF-a. Ne, hvala.”

  Odgovorni urednik: Foglof Tunek

 • Tweety Bird

  Iz dobro obveščenih krogov sem izvedala, če zmaga Janša in sestavi vlado, bo Dijana Đuđić ministrica za pravosodje, Snežić pa za finance… ha ha ha ha ha ha …

  • žogica

   Bojo desni spet veselo najemali kredite, bančna luknja pa spet ne bo njihov problem, NIKOLI VEČ !

   • Tweety Bird

    In spet bodo klicali trojko :)

    • žogica

     In njihova pravljica se bo nadaljevala samo v njihovih glavah…..

   • Striker

    Zadolženost sektorja država oziroma konsolidiran bruto dolg države se je najbolj povečal v času vlade Alenke Bratušek leta 2013. V letih 2013 in 2014 se je državni proračun zadolžil za dobrih deset milijard evrov oziroma več kot pet milijard letno. Sledi ji vlada Boruta Pahorja, ki je za krpanje proračunske luknje v času finančne in gospodarske krize proračun zadolžila v povprečju za slabe tri milijarde evrov letno. Z dobro petmilijardo zadolžitvijo je na tretjem mestu Janez Drnovšek. Ta se je zadolževal v daljšem časovnem obdobju in je po zadolžitvi glede na leto vladanja na predzadnjem mestu. Glede povprečne zadolžitve na leto mandata je na tretjem mestu trenutni premier Miro Cerar. V povprečju se je zadolženost v njegovem mandatu povečevala za dobro milijardo evrov letno.
    Skupna zunanja bruto zadolžitev Slovenije se je najbolj povečala v času mandatarstva Janeza Janše. Celotni bruto zunanji dolg države poleg zadolženosti sektorja država vključuje še zadolženost podjetništva in posameznikov, finančnih in nefinančnih inštitucij, bank in tudi devizne vloge. Sestavljen je iz dveh skupin: javno in javno garantiran dolg (dolg države, državnih podjetij in dolgovi, za katere da država garancijo) ter zasebni negarantirani dolg (dolg zasebnih podjetij).
    Sedaj pa v zadolžitvah ne prikazujejo več skupne zunanje zadolžitve, ker bi s tem Janeza Janšo zbili s prvega mesta po skupnem dolgu. In v skupnem dolgu je upoštevan tudi tvoj zasebni dolg, ko si si karkoli izposodil med leti 2005 in 2008. Odkar so pa spet levi na oblasti se pa ne prikazuje več zasebnih dolgov oz. skupna zunanja bruto zadolžitev.
    In še zadnje, v letih 2004 do 2008 Janez Janša NIKOLI ni sedel za šalterjem in odobril kakršnega koli kredita zasebnikom, v NLB pa tudi ni klical, saj ne bi imel sogovornika, ker so bili na vrhu kreditnih odborov sami “levaki”.

  • tramal

   Ti pa za rit brisat dijani džulič

  • xtc

   Bi znala bit sposobnejša kot Gaspari,Kranjc,Čufer,Rop in še kak levak.

  • komar marko

   v primerjavi s KRIŽANIČEM, ku mu je neka novinarka v TARČI dejala da je šarlatan, sta ta dva verjetno BISERA!

  • Franjo Trojner

   Snežić bi moral biti šef davčne uprave ali zares dobro plačan policijski preiskivakec finančega kriminala!

  • Osti jarej

   …jaz sem slišala,da bosta ministra,ne glede na to,kdo zmaga…dva taka bisera je pa le treba dobro izkoristit…..

 • RATATA

  Ukrep, ki bi dokazal, da so te prazne buče pokomunističnih pokvek kobilja jajca je ta, da se jih točno za štiri tedne v gnoj zakopje.
  Trdno sem prepričan, da se konjska žival izleže iz njih.

 • xtc

  Ko pogledaš Židana vidiš ,da gre za otroka z posebnimi potrebami,ko odpre usta pa to potrdi.
  Skratka,Slovenceljni idioti-Drnovšek Šamanstvo in komunizem,Pahor,manekensko postavljanje in popoln amater,Opanković -Srb in tat,AB doktorirana šivilja,Cerar, Lažen ustavni pravnik,popolna zguba in nesposobnost,razen za krajo.sedaj Šarček,mali bosančič navdušen oboževalec Adolfa ali Židan dete s posebnimi potrebam in ust kot bi le te imel polne žgancevi,a gre lahko še nižje?
  Pravi čudež je ,da Slovenija sploh še obstoja ,tako kot se jo Kučanova druščina gtrudi uničiti jo.

 • Janez

  Pedofil Blažič spet na sceni. V kateri drugi stranki bi bil kot v SDS.

  • xtc

   Baje vas je največ v levih,kot cuco parkiralcev.

  • komar marko

   uf bogi pokojni ATOS. Jap ste ljubitelji, ker vas ŽENSKE zavračajo! TONKO pa dokazano KOZE!

  • bolimeđoko

   janez, kaj te spet muči ?
   Ali ti je spet ušel, kakšen kamerad k SDS-u ?
   Ja, glej, bodite bolj pošteni. Sram ga je, ker se stalno odkrivajo neke lopovščine, goljufije, prepovedano “garažno veselje” in še vse, kar v te branže spada pa vam je ušel, de ?
   Ja, kdo pa ne bi, nje.

 • ljubinica

  Zidan pa na vprasanje novinarja, kako bodo poplacali dolgove, odgovori, da ga to ne skrbi, ker imajo v lasti veliko nepremicnin ….
  Pokradenih.
  Iz gobca pa nenehno vrejo besede enakost, enakopravnost, pravicnost ….

 • Kaj ko bi naredili en tak test z našimi AGRFT FDV-jevkami?
  https://www.youtube.com/watch?v=CQ4h-lVyaP8

 • Franc Šink

  Na kratko. Vse kar imajo so nakradli.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!