Vlada Mira Cerarja si pripisuje zasluge za gospodarsko rast in stabilen finančni sistem, javno finančna slika pa kliče po resnih ukrepih!

Foto: STA

V mandatu vlade Mira Cerarja se sredstva državnega proračuna vse pogosteje uporabljajo za tekoče potrebe in izdatke države in vse manj za nove investicije, ki so gonilo rasti in gospodarskega razvoja. Čeprav vlada trdi, da je sprejela ukrepe za gospodarsko rast in znižanje javnofinančnega primanjkljaja države, neizpodbitno dejstvo kaže, da je gospodarska rast posledica zunanjih dejavnikov: rast povpraševanja v naših gospodarskih partnericah znatno krepi izvoz, politika izjemno nizkih obrestnih mer Evropske centralne banke (ECB) spodbuja rast naložb in gospodarsko okrevanje v evroobmočju.

V Strokovnem svetu največje opozicijske stranke SDS poudarjajo, da gospodarska rast in sama konkurenčnost Slovenije še vedno zaostajata za našimi pomembnimi konkurenti (višegrajskimi državami in EU baltiškimi državami), zaostanka za državami evroobmočja pa ne zmanjšujemo oziroma se celo še povečuje, ker v mandatu sedanje vlade ni bilo sprejetih nobenih reformnih ukrepov, tudi tistih ne, na potrebnost katerih opozarjajo gospodarska združenja in civilna družba (reforma trga dela, pokojninska reforma, zdravstvena reforma, reforma pravosodja …). Če bi bili sprejeti ustrezni reformni ukrepi, bi bila gospodarska rast bistveno višja in lahko bi rekli, da je to tudi zasluga aktualne vlade.

Znižanje javnofinančnega primanjkljaja po prepričanju Strokovnega sveta SDS ni posledica učinkovitejšega in gospodarnejšega upravljanja javnega sektorja, s čimer se zmanjšujejo javnofinančni odhodki. Znižanje je preprosto posledica višjih davčnih prilivov v državno blagajno (višji DDV, davek na dobiček, več prispevkov z naslova zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, več dividend državnih podjetij …), ki so posledica gospodarske rasti. V mandatu te vlade se sredstva državnega proračuna vse pogosteje uporabljajo za tekoče potrebe in izdatke države (plače, tekoči transferji …) in vse manj za nove investicije, ki so gonilo rasti in gospodarskega razvoja. To se odraža v povečevanju strukturnega primanjkljaja. Strukturni primanjkljaj je pomemben zato, ker je od njegove višine odvisna zmožnost odziva države na obdobja gospodarskega upada oziroma krize.

Medtem ko Cerarjeva vlada  glede učinkovitosti upravljanja z javnim dolgom navaja, da se obveznosti države financirajo in refinancirajo s cenejšim novoizdanim dolgom daljših ročnosti, strokovni odbor komentira, da je to sicer res, in opozarja, da se zgodovinsko nizke obrestne mere na svetovnih finančnih trgih še vedno ne izkoristijo v zadostni meri. To po besedah Strokovnega sveta SDS lepo kaže gibanje evriborja (referenčne obrestne mere, ki predstavlja povprečje obrestnih mer, po katerih si banke v območju evra med seboj posojajo denar), ki je v zadnjem obdobju celo zdrsnil v negativno območje.

Foto: Global-rates.com

Rezultatov zmanjševanja administrativnih ovir ni videti
Čeprav vlada Mira Cerarja trdi, da so bile sprejete zakonodajne rešitve na področju zmanjšanja administrativnih ovir, davčnega prestrukturiranja, povečanja učinkovitosti pobiranja davkov in je uvedba davčnih blagajn pomemben korak k večji učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in zmanjševanju sive ekonomije, je dejstvo, da rezultatov zmanjšanja administrativnih ovir ni videti in velja nasprotno. Na dan 4. 1. 2018 je število zakonov in podzakonskih predpisov presegalo številko 20.000.

Foto: tax-fin-lex.si

Davčno prestrukturiranje aktualni vladi očitno predstavlja drugi izraz za poviševanje davkov. V mandatu te vlade so bile uvedene nove obremenitve državljanov in podjetnikov oziroma zvišane obstoječe obremenitve, in sicer: – zvišanje davka na dobiček podjetij s 17 % na 19 %, – zvišanje obremenitve kmetov z naslova katastrskega dohodka, – uveljavitev višje stopnje DDV, ki je bila sprejeta leta 2014 kot začasen protikrizni ukrep, v trajni ukrep (višja stopnja z 20 % na 22 % in nižja stopnja z 8,5 % na 9,5 %), – zamrznitev usklajevanja dohodninskih olajšav z inflacijo, – uvedba davčnih blagajn, – uvedba vrednotnic, s katerimi se je finančno in administrativno obremenilo opravljanje osebnega dopolnilnega dela, – uvedba obvezne registracije koles s pomožnim motorjem, – uvedba dveh novih dajatev za financiranje vladnega projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper, in sicer taksa za pretovor v koprskem pristanišču in pribitek k cestnini za težka tovorna vozila, – uvedba dajatve na odjavljena vozila.

Strokovni svet SDS poudarja, da so poleg tega v pripravi oziroma v zakonodajnih predlogih predlagane nove in višje obremenitve na področju zdravstva, predlagana je uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo, predlagano je tudi zvišanje turistične takse. Povečanja učinkovitosti pobiranja davkov ni zaznati, saj je davčni dolg še vedno previsok in je kar 15 odstotkov letnih prilivov v proračun. Davčni dolg se zmanjšuje predvsem zaradi odpisov davčnega dolga, ne pa zaradi boljše in učinkovitejše izterjave. Odpisi davčnega dolga so previsoki, saj jih je bilo v obdobju od leta 2014 do danes za več kot 500 milijonov evrov. Nekoč je bil to aktivni davčni dolg, in če bi aktualna vlada več naredila za njegovo izterjavo, odpisi ne bi bili potrebni. Aktivnosti Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) za zmanjševanje davčnega dolga in povečanje prostovoljnega plačevanja dajatev so premajhne, pri tem pa FURS nima niti dovolj podpore Ministrstva za finance.

Andrej Šircelj (Foto: STA)

Glede uvedbe davčnih blagajn pa je dejstvo, da davčne blagajne podjetnikom in kmetom povzročajo visoke finančne stroške in nesorazmerne administrativne obremenitve. Uresničila so se opozorila, ki so bila dana ob sprejemanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, da bodo davčne blagajne povzročile zapiranje poslovne dejavnosti zavezancev, selitev teh dejavnosti v tujino in da davčne blagajne ne bodo imele finančnih učinkov na državni proračun, kot jih je obljubljala vlada. Zavezanci, ki so zaprli poslovno dejavnost, so zdaj socialno breme države, namesto da bi, tako kot pred uveljavitvijo davčnih blagajn, polnili državni proračun z davki in prispevki. Marsikateri zavezanec, ki je zaradi davčnih blagajn prenehal s poslovno dejavnostjo, pa se je preselil v sfero sive ekonomije oziroma dela na črno. Namesto zmanjšanja obsega sive ekonomije in davčnih utaj ter goljufij, kar je bila obljuba vlade ob uvedbi davčnih blagajn, se je našteto zaradi uvedbe davčnih blagajn še povečalo. Od uvedbe davčnih blagajn ima v Sloveniji korist le plačana birokracija. Zato bi bilo treba davčne blagajne ukiniti.

Vlada si lasti zasluge za sprejem zakonodajne podlage za reševanje bank
Poleg tega je aktualna vlada zatrdila, da je s sprejemom zakonodaje poskrbela za podlage za sistem reševanja bank, da je z vzpostavitvijo Registra dejanskih lastnikov zagotovila transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in da je okrepila pristojnosti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na področju prestrukturiranja družb. Odbor za finance pri Strokovnem svetu SDS opozarja, da je zakonodajno podlago za reševanje bank sprejela druga vlada Janeza Janše leta 2012 z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki se ga je prijel tudi vzdevek Zakon o slabi banki. Zakonodaja, ki jo je sprejela aktualna vlada (Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank, s katerim se je uvedel poseben sklad za reševanje bank), je bila sprejeta na podlagi Direktive 2014/59/EU in torej ni ukrep aktualne vlade, pač pa Evropske komisije. Aktualna vlada je na podlagi Direktive ukrepe zgolj prenesla v slovenski pravni red.

Tudi vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov je bila določena v Direktivi 2012/17/EU in tudi to rešitev je aktualna vlada v slovensko zakonodajo zgolj prenesla. V noveli Zakona o poslovnem registru je bila določena obveznost Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za pošiljanje podatkov in dokumentov o slovenskih kapitalskih družbah v sistem povezovanja poslovnih registrov in prejemanje podatkov in dokumentov o tujih podjetjih iz držav članic EU in EGP ter pošiljanje podatkov in dokumentov registrskemu sodišču.

Foto: STA

Z novelo Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A) je vlada Mira Cerarja spremenila osnovno poslanstvo DUTB, ki je bilo prodaja nanjo prenesenih slabih terjatev ob milijardni sanaciji slovenskih državnih bank, iskanje aktivnega lastnika in ugotavljanje nepravilnosti, ki so privedle do sanacije slovenskih državnih bank. Z novelo zakona so koalicijske stranke na predlog vlade Mira Cerarja določile DUTB novo poslanstvo, in sicer prestrukturiranje slabih terjatev oziroma gospodarskih družb. S tem je bila vzpostavljena vzporedna institucija (poleg SDH), pristojna za prestrukturiranje podjetij. Z novelo zakona sta tako koalicija in vlada Mira Cerarja naredili pravno podlago, da bodo tisti, ki so odgovorni za nastanek slabih terjatev, lahko zelo poceni prišli nazaj do svojih lastniških deležev. S tem torej aktualna vlada ni okrepila pristojnosti DUTB, pač pa je spremenila njeno poslanstvo oziroma uvedla netransparentno upravljanje državnega premoženja.

Aktualna vlada trdi, da se kažejo pozitivni učinki vzpostavljenega sistema korporativnega upravljanja družb v državni lasti
Glede upravljanja z državnim premoženjem aktualna vlada trdi, da se kažejo pozitivni učinki vzpostavljenega sistema korporativnega upravljanja družb v državni lasti, dejstvo pa je, da so poslovni izidi dveh največjih družb, ki sta odgovorni za upravljanje s državnim premoženjem – Slovenski državni holding, d. d., (SDH) in Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., (DUTB) –, katerih skupščino družbe predstavlja Vlada Republike Slovenije, slabi. V primeru družbe DUTB, d. d., ocenjujejo, da je stanje alarmantno, saj je družba v letu 2016 izkazala 7,8 milijona evrov čiste izgube, v letu 2015 pa je družba izkazala 8,3 milijona evrov čiste izgube (podatkov za leto 2017 še ni). Družbi SDH, d. d., je dobiček v letu 2016 v primerjavi z dobičkom v letu 2015 upadel kar za 41 odstotkov. Vlada Republike Slovenije je v decembru 2016 morala dokapitalizirati obe družbi, družbo SDH, d. d., v višini 200 milijonov evrov in družbo DUTB, d. d., v višini 50 milijonov evrov.

Foto: STA

Sedanje upravljanje državnega premoženja bistveno odstopa od določil Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Strategija) oziroma se ta celo krši. Upravljanje državnega premoženja odstopa tudi od načel korporativnega upravljanja. Primer tega sta netransparentni in sporni prodaji družbe Adria Airways in družbe Paloma finančnima skladoma, ki sta za ta namen ustanovila podjetji z zelo nizkim ustanovnim kapitalom in sedežem v davčnih oazah (podjetja poštni nabiralniki) in ti podjetji – poštna nabiralnika sta postali lastnici družbe Adria Airways in družbe Paloma. Pri prodaji družbe Paloma se je pri tem celo ignoriralo boljšo ponudbo, ki jo je ponudilo konkurenčno podjetje. Primer netransparentnega in spornega upravljanja državnega premoženja je pripojitev Probanke in Factor banke k DUTB brez sestavljanja vmesne bilance stanja ter poročila poslovodstva o pripojitvi ter revizije pripojitve. S tem so se brez revizije na DUTB prenesle najbolj sporne terjatve teh dveh bank. S to operacijo se je te najbolj sporne terjatve zakrilo, saj te niso več predmet nadzora Banke Slovenije oziroma niso predmet Zakona o bančništvu. Pri tem pa je na DUTB prešlo še skoraj dvesto zaposlenih iz Probanke in Factor banke, čeprav ni razloga, da bi slaba banka potrebovala toliko zaposlenih. Primer netransparentnega in spornega upravljanja državnega premoženja je tudi odločitev vlade Mira Cerarja o odplačnem prenosu terjatev in obveznic finančnega holdinga Sava, d. d., iz DUTB na SDH in KAD. Primer netransparentnega prodajnega postopka je bil tudi prodajni postopek družbe Cimos, d. d., kjer se je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek kar neposredno vmešal v prodajni postopek družbe Cimos.

Strategija upravljanja državnega premoženja je neustrezna in nepopolna, ker onemogoča razvoj, poudarjajo v Strokovnem svetu SDS. Z razpršenim lastništvom, ki ga Strategija predvideva, namreč ni možno pričakovati, da bodo podjetja v postopku privatizacije dobila strateške partnerje oziroma lastnike, ki bi zagotovili njihov nadaljnji razvoj, nove trge, nova znanja in nova delovna mesta. Tudi pri podjetjih, ki naj bi ostala v državni lasti, oziroma pri podjetjih, ki so opredeljena kot strateška, Strategija ne odgovarja na ključna vprašanja, kot so, kakšna bo rast in razvoj teh podjetij, kakšen bo dobiček in dividende, število zaposlenih, morebitne prevzemne tarče in podobno.

Posebno poglavje upravljanja državnega premoženja je tako po navedbah Strokovnega sveta SDS kadrovska politika, kjer prevladujejo parcialni osebni interesi in se na najpomembnejše funkcije poslovodnih organov družb v neposredni ali posredni državni lasti imenujejo osebe s sporno poslovno preteklostjo ali pa so te osebe brez ustreznih izkušenj in brez ustreznih strokovnih znanj. Tako je uprava SDH, d. d., nepopolna že od 10. oktobra 2016. V SDH pa so problemi tudi v samem nadzornem svetu SDH. Marca 2017 je bilo neuspešno kadrovanje dveh kandidatov za nadzornika SDH, ki ju je predlagala aktualna vlada, vendar kandidata nista bila koalicijsko usklajena in sta med postopkom imenovanja v državnem zboru od kandidature sama odstopila. Zaradi neustrezne kadrovske zasedbe je predsednik nadzornega sveta SDH v aprilu 2017 na Okrožno sodišče v Ljubljani podal predlog za sodno imenovanje člana nadzornega sveta SDH skladno z 256. členom ZGD-1. Za to se je odločil, ker aktualna vlada ni uspešno izvedla postopka imenovanja novih članov NS SDH in je to moralo nato storiti sodišče.

N. Ž.

 • Miran

  Cerarjeva vlada beleži mnogo višjo gospodarsko rast kot Ivanova vlada.

  • janez zorman

   Seveda, zato gre 170 mladih vsak mesec s trebuhom za kruhom – po Svetu. Tako stanje smo imeli v tridesetih letih prejšnjega stoletja in takoj po rdeči revoluciji leta 45. Mirku & Co. je uspelo srednji sloj dokončno pokopati in iz perspektivne države narediti zbirokratiziran balkanski pašaluk.

   • KIKI

    To pa Mirkota res ne zanima; saj več kot bo butcev tu ostalo, več možnosti ima sam ! Računica za idiote!

  • Zgornji

   JA IN OBE STA BILE Z A N I Č !!! ! !!! RABILI BI POVSEM DRUGAČNE LJUDI , TAKE KI BI RES NAREDILI KAJ KORISTNO DOBREGA ZA NAROD , NE PA SAMO POVEČEVATI PUFE IN DELATI BREZDELNEŽE PO PISARNAH !!! ! !!!

   • Olga_10

    Milan Kučan in SZDL s srbobani?

  • sprehajalec

   Če ti je na vrtu zrastel en paradajz Miran, lani, in ti letos zrasteta dva, beležiš 100% gospodarsko rast.

   Takšne so te rasti po Umarju Miran.

 • bubamara

  80% BDP-ja ustvarijo izvozniki. Nisem vedel, da vlada upravlja izvozna podjetja.

  • KIKI

   Še to bi bilo potrebno! Potem smo pa res v r..!

 • VERRZIFIKATOR

  Milo Serar

  RAST OCEN MALEGA MIRKA

  Zdaj četrtošolec, mali Mirko,
  je veljal doslej za ponavljalca,
  reveža brez prišepetovalca,
  a se spustil fant je v novo dirko.

  Vrgel v boj se fant je za ocene,
  vsak dan zdaj doma o njih razpreda,
  hvali se, predvsem pa spreneveda,
  kritizira rad sošolce lene.

  On pa da ocene je popravil,
  ni pri tem mu prav nihče pomagal,
  Mirko v boju z znanjem sam je zmagal,
  s tem se pred razredom je postavil.

  Bojda vse pohvale si zasluži,
  rast ocen enormna je postala,
  Mirka je samo še lastna hvala,
  le še z lastnim egom fant se druži.

  Pa pustimo, v prvem smo polletju,
  marsikaj je zdaj še dopuščeno,
  Mirku hvalospevcu odpuščeno,
  kar pove o lastnem nam početju.

  Junija ko pride konferenca
  in eksterno bo ocenjevanje,
  štelo ko edinole bo znanje,
  pa resnice čas bo za učenca.

 • mona lisa

  Vlada Mira Cerarja sanja svoje sanje.

 • montyamp

  V Sloveniji ima rast samo ekonomska migracija v Avstrijo .
  Se pravi , slovenski izučeni učitelji in diplomirani ekonomisti , v Avstriji čistijo gostilne in sadijo paradajz , solato , papriko ……………………
  Vse ostalo je poltična propaganda udboovaduške in murglosrbske omladine .

 • montyamp

  Tole fotografijo pa šparajte za pogreb SMC .

 • Zgornji

  JA, TI BEDAKI NEUMNI NAM DELAJO SAMO ŠE VEČJE PUFE IN STROŠKE !!! ! !!!

 • althar

  Davki, ki nam jih nabijajo Cerarjevi, nas pomalem davijo. Ampak zares ubili nas bodo pa, ko bodo popustili zahtevam javnih uslužbencev. Dodatnih 900 mio za te parazite Slovenci ne spravimo skupaj, pa če se raztrgamo.

  • sprehajalec

   Stanje spominja na čase pred francosko revolucijo, in na razred vladajočih in razred zatiranih.

   Ko bodo zatirani protestirali, nimamo za kruh, jim bo levičarka Violeta sporočila, naj pač jedo potico….

  • Franc Šink

   Vsaj ne na ekonomsko razumen način.

 • Kučko pod pručko

  Samohvalne puhlice puhlega Cmerota

  Ko so Cerarja po enem letu vladavine vprašali, kaj je največji dosežek njegove vlade, je na TV odgovoril, da je to umiritev strasti v slovenski družbi. Po slabih štirih letih se ne more pohvaliti niti z umiritvijo, saj je s svojim gromozanskim teptanjem etike in morale med Slovenci zanetil še večji razkorak, kot je bil na njegovem začetku.

  Cmero bi se moral ukvarjati predvsem z gospodarstvom in zdravo finančno politiko, da bi nam bilo bolje. Tako pa njegovega Počivalška vidimo zelo redko, njegovih ukrepov za boljše delo pa ne vidijo niti gospodarstveniki.

  Cmerotovo hvaljenje je čista pravljica za lahko noč, kateri pa ne nasedajo niti dojenčki!!!

  • sprehajalec

   To se je že Šivilja hvalila po TV, da je umirila strasti. Izgleda vsak povzame to floskulo.

   Slovenec kot invertirana oseba s potlačenim egom strasti ne more umiriti, temveč jih potlači…

   • KIKI

    Tovariši mislijo, da rajo strastno “jebejo” in je potrebno
    zadevo malce umirit, a njede ?

 • sloustava

  Cerar se se na ljubice ne razume, ne na etiko, moralo, znanje, sposobnost! Pri njemu velja samo in edino tole: sluziti tistemu, ki me je nastavil! Ker me ni narod, ampak presstitucija in Murgelklan, odgovarjam njim. Ampak, Cerar, zavedaj se aksioma: v oceh Murgelklana si samo in edino potrosno blago. Kot Sarec! Na Vlado si prisel popolnoma brez programa, Vlado bos zapustil v kaoticnem stanju, stanju tvojega dosega!

  • rabbit

   Od ljubice šefinja je dobila posel z izvršbami v državnem Telekomu za 1 milijon evrov, to je delo ki ga opravlja ponavadi tajnica od odvetnika.

  • Franc Šink

   Ne bodi toliko krut do njega.Kaj ne vidiš da je rojen z pomočjo vakumske pumpe!

   • KIKI

    Ki pa ni delovala in so ga na silo “vun” vlekli in mu zmečkali
    glavco s “frizurco”. Posledice čutimo še danes!

 • RATATA

  Govoriti primitivnemu JS in JU, ki nima pojma, kako se delo dobi, delo opravi in pride do plačila o gospodarski rasti je tako primitivno, da glava peče ful.
  Tudi pressKurbenHaus rtvSlo je “javni zavod” (v službi laži, podtikanj, sprenevedanja in vsega kar je za komunajzrske uzurpatorske kradljivce dobrega in za Slovenca ter Slovenijo slabega).
  In ta od vseh prisilno financirani rtvSlo že več kot pravljičnih sedem (7) let govori, da je prav JS in JU največ prispeval k reševanju gospodarske in ekonomsko/finančne krize s tem, ko niso napredovali, dobivali plačil za “uspešnost” in kajvemkajše, njihovi “novinarski fspnjevski pisuni” pa niso objavljali in spremljali koliko so delavcem po tovarnah in firmah realnega sektorja znižali plače in koliko so jih odpustili in koliko ostaja obrtnikom na mesec (koliko računov izdanih za opravljeno delo ne bo nikoli plačanih).
  Super režija štrajkov s “super” sindikalnimi voditelji.
  Prav takšna sindikalno voditeljska golazen kot v javnem, je tudi v realnem sektorju.

 • Antonius

  Tudi Cerarjeva vlada je partijska rit. Kadarkoli *prdne*, se zlaže in vse, na prevaro, osmradi.

  • Franc Šink

   Sploh ne zna lagati.Za laganje je potrebno vsaj malo inteligence le kje naj jo butelj vzame.

   • Antonius

    :-)) Kako, da ne zna lagati?! Če ne bi znal lagati, bi pudelj brez ročajev govoril resnico.
    Inteligence pa butelj zagotovo nima, ker se inteligenca ne mara okoli sprehajati na kratkih nogah.

   • KIKI

    Mamica Zdenka mu je enkrat rekla, da je “coool” in on v to verjame
    še danes in bo verjel večno, tudi, če mu bo pod ritjo zagorelo!

 • Franc Šink

  Kdo hudiča je kriv da Slovenija vedno samo caplja za uspešnimi.In vedno v vagonu tretjega razreda!

  • Pezde

   Volilci, ker vedno izberemo bukove političarje v rokah mafije Foruma 21.

 • Kučko pod pručko

  Dražgoška bitka

  Nova, danes ste me pa razočarali, ker se niste niti z besedo dotaknili zmage vseh zmag, bitke vseh bitk, ki se je odvijala te dni, na današnji dan leta 1942 pa neslavno končala.

  Pa toliko bi si imeli povedati!!!

  • xtc

   A ti ne razumeš ,da so partizani zmagali?
   Nemce so grdo zj****** ravno na njim “zmahovit” način,”herojsko” so jim pokazali pete in zmagali-v teku na 10 km.

   • KIKI

    …In v vasi pozabili domačine …
    Čakam, da bojo zadnjega “heroja” zvlekli na Žale, z vsemi
    trompetami in pozavnami in častnimi prdci (streli) vred!
    Takrat bomo pa zadihali, dragi moji!

 • xtc

  Nehajmo se zaslepljevati.
  Čudoviti BDP ne pomeni nič,vsaj za večino izvoznikov ne.
  Tisti redki,ki res rasejo na lastnem “know-how-u” in izdelkin iz delovno neintenzivnih panog pa so premalo.
  Večina izvoznikov se kljub boomu sooča z vse slabšim položajem in stanjem.
  Seveda vsi govorijo o rasti prihodkov-rast prihodkov še ne pomeni nujno rast zaslužka.
  Dejstvo je ,da se z večanjem naročil tudi nižajo cene,kar je v Slovenijiob požrešni državi,prezadolženih firmah in ostlih hitro rastočih stroških naravnost uničujoče.Res ,da naročila so znatno večja vendar pa hitro rastoči stroški,požrešna država in prezakreditiranost podjetij vse te zažira saj rahteva tudi širitev proizvodnje in ivečina firm je dejansko brez nujne akumulacije,ki bi jo morale imeti vsaj za leto poslovanja zato bo vsak šok na finančnih trgih ali vse hitreje bližajoča se nova kriza dejansko poladirala z večino teh podjetij,katerih rast pa ni posledica njih pač pa uvožene rasti in tu je glavna težava zakaj je tako.
  Vprašajte se zakaj ,če država res tako cveti jemlje nove pufe in se še bolj zadolžuje-če so viški?

  • KIKI

   Zelo znan podjetnik mi je potožil: “Zgubil sem posel na Švedskem,
   posel v Nemčiji, v Avstriji me ne potrebujejo več…država ne stoji
   za nami, nobene garancije , nobene zaslombe od naše Slovenije
   nimamo mi, ki se borimo na trgu EU. Velike miljonske podpore je
   deležen le veliki proruski tajkun in Kučanov oligarh.Janez Škrabec,
   ki pridno polni politične žepe brez dna ! Tisti, ki tega ne zmoremo
   smo za lastno državo brez vredosti ! Če pridobivaš kredit, moraš
   banksterju plačati vsaj 20% vrednost v opranem denarju, za pridobitev
   posla na domačem trgu, pa še enkrat toliko (LJ, MB; KP…) In ko vse
   plačaš in jih izplačaš, ti država pobere še več kot 50% . Koliko
   ti ostane, si izračunaj sam!!! Na EU trgu pa lahko delaš, če imaš polno
   podporo in odlične reference vsaj od države!”

 • učko

  Gospodarski voz vlečejo naprej izvozna podjetja in to dviguje gospodarsko rast. Razlika v deležu domače menjave je zanemarljiv, ker ljudje nimajo nič večje kupne moči. Največji krivec za to je seveda vladajoči režim in njihove vsakokratne vlade, ki tiščijo plače delavcem k tlom, tako kot vedno, še iz časa komunizma jim je to ostalo v navadi !

 • Antonius

  Naj dr. pudelj brez ročajev in LAŽNIVEC vseslovenskega formata pokomentira resnico o njegovih uspehih vladanja.
  Janševa SDS ima pravi ključ od vrat, za katerimi je mukotrpna pot iz krize.
  —————————-
  Javni dolg Slovenije je trenutno 33,38 milijarde €

  Dolg Slovenije se povečuje 51 € na sekundo !

  Dolg Slovenije se torej povečuje:

  51 € x 60 = 3.060 € /minuto

  3.060 x 60 = 183.600 € /uro

  183.600 x 24 = 4.406.400 € /dan

  4.406.400 x 365 = 1.608.336.000 € /leto

  Za primerjavo:

  Časopis Finance je v začetku januarja objavil, da se je 1.1.2018 nemški števec javnega dolga začel vrteti nazaj – torej se je začel zmanjševati. Dolg Nemčije se zmanjšuje za 78 € / sekundo.

  Spletni naslov za števec javnega dolga Slovenije – National debt of Slovenija:

  https://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovenia

  • MižekFiga

   Dr. Cmerar vedno čaka, kaj mu bo ddr. Kučan naročil za objavo ali komentiranje (beri laganje). Marljivo nam pripravljajo UTD, ki ga seve niso sprobali na laboratorijskih podganah komunistične FDV. Gre za totalni nadzor vsega življa od dohodka do obnašanja in na koncu smrti.

   Rešijo nas samo volitve in totalni revanšizem s totalno lustracijo.
   Ne živimo v demokratičnem gospodarsko svobodnem svetu ampak v komunistično zabluzenem balkanu po srpsko ruskem vzoru in ddr. Kučanovem nadzoru. Si to želimo ali smo se zato osamosvojilui ???

   Volitve nas čakajo !!!

 • Rožle

  Mafijsko posojilo pri pralnici NLB z oderuškimi obresti ne bi nikoli prišlo v javnost ..

  • stajerc5

   Ali ze mogoce kdo ve, pri komu je sivilja potegnila tako “poceni” milijarde!? Mogoce mi je uslo…

 • Olga_10

  Bebavost in napuh Cerarja in njegove “vlade” nimata meja…mogoče so “zaslužni” še za to, da se Zemlja vrti okoli Sonca….

  • stajerc5

   A-a, za njih je zemlja plosca in se Sonce vrti okoli Zlovenistana!

 • garfi

  stabilno so ugrabili državo
  pri leviĆarji se že iz obrazne mimike vidi, da so popolni pokvarjenci
  židan-sd je pravkar blebetal, da je SDS radikalna stranka
  on je v radikalni vladi, ki je prešvercala 500.000 ilegalnih migrantov v €U in pokradla milijarde in nas zopet zadolžila in dviguje davke in
  največji radikalni leviĆarji so smc-sd-desus in vsi ki že preskakujejo in ustanavljajo nove stranke za nov nateg

 • Osti jarej

  …vsaka vlada do zdaj,je državo samo slabila…..cmerar je pa trenutni vrhunec tega……država,ki ima take politikante,ne rabi nobenih drugih sovragov

  • Olga_10

   “….vsaka LEVIČARSKA vlada do zdaj, je državo samo slabila….”

 • Olga_10

  Samo Milana Kučana moramo spraviti za rešetke, da ne bo kradel s Forumom 21 in z Udbo, da ne bo pral teroristicnega denarja v NLB, ukiniti Hanzi, narediti lustracijo v sodstvu, prodati srebrnino, pa bo!

 • Anton

  stabilen finanačni sistem,haha, dobra ta, pejte to povedat prekarnim delavcem, sp-jem, minimalcem, ki prejemajo dobrih 600 evrov z vsemi dodatki vred, da o osnovi ne govorim, pejte to povedat upokojencem, ki prejemajo po 300-500 evrov pokojnine za 40 let delovne dobe. Stabilen finančni sistem se konec koncev kaže tudi v preostalih sferah, kot je zdravstvo, znanstveni sektor, mi lahko prosim poveste koliko od BDP-ja namenite letno v procentih za znanost, za kulturo, za zdravstvo?

  sarkazem press

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!