Sklic 3. skupščine delničarjev Nova24TV

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe

s k l i c u j e

  1. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DRUŽBE NOVATV24.SI, informativna televizija, d.d.,

ki bo v torek, 22. september 2016, ob 17.00 uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi ulici 1 (4. nadstropje) v Ljubljani.

  1. DNEVNI RED:

Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

  1. Povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastila za spremembo statuta družbe.
  2. Volitve članov Upravnega odbora.
  3. Soglasje k spremembi poslovnika upravnega odbora

 Ad 1) Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 3. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Aleš Hojs

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina Tratnik Ružič.

Ad 2) Povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastila za spremembo statuta družbe

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

2.1.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 960.700,00 EUR in je razdeljen na 9.607 delnic, pri čemer je od tega 8.505 navadnih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako NTVN in 1.102 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako NTVR, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini največ do 800.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 1.760.700,00 EUR.

2.1.2. Povečanje osnovnega kapitala se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo največ do 8.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako NTVR , tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ do 9.102 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako NTVR, pri čemer vsaki posamezni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak pripadajoč znesek, ki znaša 100,00 EUR.

2.1.3. Emisijska vrednost (prodajna cena) ene nove delnice je 100,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico znaša največ do 800.000,00 EUR, od tega se vsa vplačila za novo izdane delnice vplačajo v osnovni kapital družbe.

2.1.4. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti izključi. Utemeljitev izključitve prednostne pravice je podana v utemeljitvi tega sklepa.

2.1.5. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do najkasneje 7. 11. 2016, lahko nove delnic vpišejo in vplačajo s strani družbe povabljeni vlagatelji. Vpisniki novo izdanih delnic so dolžni ob vpisu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane delnice.

2.1.6. Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da identificira potencialne vlagatelje, ki bi bili primerni za vpis in vplačilo novih delnic družbe ter jih povabi k postopku povečanja osnovnega kapitala družbe.

2.1.7. Če je v roku za vpis in vplačilo novih delnic vpisano več kot 8.000 novih delnic, se bo 8.000 delnic dodelilo vpisnikom sorazmerno številu vpisanih in vplačanih delnic posameznega vpisnika glede na skupno število vpisanih in vplačanih delnic. Pri sorazmerni dodelitvi delnic v primeru presežnih vpisov bo družba zaokrožila število dodeljenih delnic posameznemu vpisniku na celo število tako, da bo omogočena dodelitev vseh delnic.

2.1.8. Vpis novih delnic bo v roku za vpis in vplačilo novih delnic potekal na sedežu družbe ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

2.1.9. Denarna vplačila za nove delnice se vplačajo v valuti EUR na račun družbe, št. SI56 9067 2000 0961 040, odprt pri Poštni banki Slovenije d.d., in sicer do zadnjega dne roka za vpis in vplačilo novih delnic.

2.1.10. Vpis novih delnic je veljaven za nove delnice, ki so tudi vplačane v skladu s tem sklepom.

2.1.11. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda z oznako NTVR, in kot to določa Statut družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

Ad 3. Volitve članov Upravnega odbora.

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Za člana upravnega odbora se imenuje Peter Schatz.

Ad 4. Soglasje k spremembi poslovnika upravnega odbora

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina daje soglasje k spremembi poslovnika upravnega odbora, ki jo je sprejel upravni odbor na svoji 32. seji 17.8.2016.

 II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS SKLICA:

Skupščina je sklicana ob 17.00 uri. Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. torej konec dneva 18.9.2016.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje dne 19.9.2016 do 15.00 ure po redni pošti ali z osebno vročitvijo na sedež NTV24.si d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila. Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani družbe www.nova24tv.si in na AJPES.

V Ljubljani, dne 19.8.2016

NovaTV24.si d.d.

predsednik Upravnega odbora

Aleš Hojs

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!