To je reforma izobraževalnega sistema, ki bo razvijala ustvarjalnost ter inovativnost mladih generacij

Foto: STA

Starši tarnajo nad kupi delovnih zvezkov, učitelji trepetajo v bojazni, da bodo zgrešili kakšen cilj v učnih načrtih in potem zagrešili neko napako, ki jo bodo lahko očitali tako s strani inšpekcije kakor tudi starši”, je na novinarski konferenci dejala predsednica Odbora za izobraževanje, znanost in šport pri Strokovnem svetu SDS Mojca Škrinjar, ki je predstavila reformo izobraževalnega sistema. 

Uvodoma je Škrinjarjeva predstavila svoj pogled na staro stanje in utemeljila zakaj je potrebna reforma izobraževalnega sistema, ki daje uporabno znanje, razvija ustvarjalnost, inovativnost in kritično mišljenje ter vzgaja za vrednote in v duhu domoljubja.

Podala je ugotovitve med zelo podobno deželo kot je naša, in to je Avstrija in z nami. Ugotovljene so bile precejšnje razlike med nami. Bruto domači proizvod na prebivalca je v Sloveniji 31.151, v Avstriji pa je 48.091 dolarjev na prebivalca. Nezaposlenost med mladimi je v Sloveniji 16,4 odstotka, v Avstriji pa 10,6 odstotka. Dečki, ko so preverjali bralno pismenost vpisi 2012 so v Sloveniji dosegli 454 točk, v Avstriji pa 471 točk. V matematiki so dečki pri nas dosegli 502 točki, v Avstriji pa 517 točk. Zadolženost države Slovenije je zrasla od 22 odstotkov v letu 2008 do preko 80 odstotkov v letu 2014. Skokovit razvoj, ki ga je Slovenija doživela v prejšnjem desetletju je zamrl s pričo krize in kaže kot da se ne pobiramo dobro po tej krizi. Slovenski izobraževalni sistem je kljub kozmetičnim včasih nepotrebnim popravkom z devetletko in predvsem z izvedbo mature ob manjkanju dualnega sistema in prepičlega izkoristka znanosti s strani gospodarstva ter premajhne povezanosti trga dela z izobraževanjem vendarle v krizi.

Škrinjarjeva je dejala, da so pedagoške in vzgojne koncepte nadomestili standardi znanja in preštevilni cilji v učnih načrtih. Bolonjski sistem, ki je imel namen povečati učinkovitost študija in je tako predvideval, da bodo vsebina in cilji s treh let bili lahko uresničljivi v štirih letih, se je marsikje podaljšal na pet let in to z istimi vsebinami in z malo dodanimi vrednostmi. Kar pomeni, da ni dosegel svojega namena v velikem delu.

Debelost med slovenskimi otroci narašča
Postavili smo se v prvo deseterico svetovnih držav, kjer imajo mladostniki težave s tem. “Starši tarnajo nad kupi delovnih zvezkov, učitelji trepetajo v bojazni, da bodo zgrešili kakšen cilj, v učnih načrtih in potem zagrešili neko napako, ki jo bodo lahko očitali tako s strani inšpekcije kakor tudi starši”, je še opozorila Mojca Škrinjar.

Med visoko izobraženih mladih v tujini pa grozi, da bomo postali družba brez perspektive
V našem izobraževalnem sistemu je s pričo dreves v manjku gozd. Smisel izobraževanja je opremiti človeka s kompetencami za življenje, za delo, za sobivanje in v iskanju osebne sreče ter zadovoljstvo dajati drug drugemu in sprejemati drugega ter ga naučiti odgovornosti za odlikovanje poteka lastnega življenja. Škrinjarjeva je še povedala, da je “pričujoči program torej začrtana pot posameznika skozi izobraževalni sistem, v iskanju najboljše priložnosti glede na danost in talente, ki jih ima vsak človek.”

Mojca Škrinjar (Foto: Nova24TV)

Mojca Škrinjar (Foto: Nova24TV)

Naloga izobraževalnega sistema je odkriti te talente in mladega skrbno z veliko odgovornostjo in predanostjo učiteljev spremiti na njegovo najboljšo pot. Dejala je še, da sistem ne more sam rešiti vseh nakopičenih težav, zato so tudi drugi sistemi v državi, ki mora služiti temu. Dejstvo pa je, da je izobraževalni sistem najpomembnejši temelj v državi, temelj ki omogoča oblikovanje človeka ob družini.

Temeljni poudarki izobraževanja, znanosti in športa
Program na področju izobraževanja, znanosti in športa želi Slovencem zagotoviti odlično in uporabno znanje, odkritje talentov slehernega šolujočega, razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti ter kritičnega mišljenja. Razvoj vrhunske znanosti in vrednostni sistem ter domoljubje v šoli.

Na področju izobraževanja in znanosti bodo tako zagotovili dostopnost, kakovost, fleksibilnost in učinkovitost ter povezali izobraževanje s trgom znanja. To bomo storili tako, da bomo omogočili javne ali zasebne vrste s koncesijo v podjetjih kamor bodo zaposleni starši lahko prednostno vključili svojega otroka, zagotovili brezplačne učbenike in delovne zvezke v papirni – za mlajše učence in elektronski obliki za starejši učence in dijake, posodobili predmetnik tako da se bodo učenci v osnovni šolo učili praktičnega življenja”, so bile še besede Škrinjarjeve.

Ohranili bodo osnovne šole in podružnice na podeželju
SDS-ov program izobraževanja ureja optimalno mrežo srednjih šol, zlasti na deprivilegiranih območjih. Prav tako bodo spodbujali nastanek izobraževalnih srednješolskih strokovnih programov, ki sledijo potrebam gospodarstva. Kot poudarjajo, bodo zagotovili tudi izbirnost osnovnošolskih in srednješolskih programov z ustrezno mrežo zasebnih šol ter omogočili ustanavljanje in financiranje visokošolskih kakovostnih programov, ki jih država v strategiji sprejme kot strateško potrebne za analizo potreb v državi.

 

Slovenska demokratska stranka želi s programom na področju izobraževanja, znanosti in športa Slovencem zagotoviti:

 • odlično in uporabno znanje,
 • odkritje talentov slehernega šolajočega,
 • razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti ter kritičnega mišljenja,
 • razvoj vrhunske znanosti,
 • vrednostni sistem in domoljubje v šoli.

Na področju izobraževanja in znanosti  bomo zagotovili dostopnost, kakovost, fleksibilnost in učinkovitost ter povezali izobraževanje s trgom znanja.

To bomo storili tako, da bomo:

 • omogočili javne ali zasebne vrtce s koncesijo ob podjetjih, kamor bodo zaposleni starši lahko prednostno vključili svoje otroke,
 • zagotovili brezplačne učbenike in delovne zvezke v papirni (za mlajše učence) in elektronski obliki za starejše učence in dijake,
 • posodobili predmetnik tako, da se bodo učenci v osnovni šoli učili praktičnega življenja,
 • ohranili osnovne šole in podružnice na podeželju, zlasti nadepriviligiranih območjih in uredili optimalno dostopno mrežo srednjih šol,
 • spodbujali nastanek izobraževalnih srednješolskih strokovnih programov, ki sledijo potrebam gospodarstva,
 • zagotovili izbirnost osnovnošolskih in srednješolskih programov, tudi z ustrezno mrežo zasebnih šol,
 • omogočili ustanavljanje in financiranje visokošolskih kakovostnih programov, ki jih država v strategiji sprejme kot strateško potrebne z analizo potreb v državi,
 • zagotovili izbirnost visokošolskih programov in odpravili ovire za nastajanje novihprogramov na javnih fakultetahpa tudi s podeljevanjem koncesij zasebnim fakultetam po jasnih in merljivih kriterijih,
 • uvedli zunanjo evalvacijo v vrtce, osnovne in srednje šole,
 • uvedli sprejemniizpitnauniverzi, tako da bo matura le del kriterijev za vpis na univerzo, izbira drugih kriterijev pa bo sodila v pristojnost visokošolskih ustanov
 • uvedli intervju v okviru sprejemnega izpita za nekatere fakultete (pedagoški programi),
 • spodbudili fakultete, da strokovni izpit za učitelje umestijo v dodiplomski program,
 • zagotovili razvoj inizboljšanje kakovosti slovenske znanosti v svetovnem merilu,
 • omogočili aktivno sodelovanje z JRO in Univerzami pri pisanju patentov, zaščiti intelektualne lastnine v Sloveniji in na tujem, tako da bomo omogočili financiranjezačasnih skupin strokovnjakov z različnih področij za razvoj od izuma do prototipa ter raziskave trga,
 • uvedli možnost zaposlitve uveljavljenih tujih strokovnjakov inpoenostavili postopkezaposlovanja z mednarodnimi razpisi ter pritegnili Slovence, ki so na tujih univerzah,
 • spodbujali mednarodno izmenjavo dijakov, študentov, učiteljev – Erazmus za vse,
 • uvedli dualni sistem v srednjem strokovnem in višjem šolstvu,
 • zagotovili sistematično vzpostavitev ter zagotavljanje povratnih informacij s strani alumnov in njihovih delodajalcev o potrebah in priložnostih za izpopolnjevanje obstoječih študijskih programov in njihovega izvajanja,
 • zmanjšali beg možganov, tudiz ustanovitvijo nove javne univerze- politehnike,
 • vključili delodajalce pri evalviranju in izboljševanjusrednješolskih strokovnih in visokošolskih programov,
 • zagotavljali vseživljenjsko učenje in napredovanje do zaključka poklicne kariere ter zmožnost bogatega intelektualnega življenja do pozne starosti,
 • maksimalno izkoristili obstoječe EU mehanizme in orodja za večanje zaposljivosti in izboljšanje poklicnega izobraževanja v skladu s smernicami Education and training 2020 ter orodja za primerljivost študijskih stopenj, znanja in kompetenc.

Skrbeli bomo za nadarjene mlade ter ranljive skupine mladih, tako da bomo:

 • omogočili dostopnost kulturnih prireditev zamlade v izobraževanju,
 • omogočili največjo možno integracijo otrok s posebnimi potrebami v redne šole.

Zagotovili bomo pogoje za zdrav razvoj, ustvarjalnost šolajočih  in razvoj vrednot, tako da bomo:

 • omogočili šport v šolah vsak dan,
 • zagotovili sistem zdravega prehranjevanja v vrtcih in šolah s poudarkom na slovenski hrani ter subvencijeprehraneotrokom iz socialno šibkih okolij,
 • omogočili javno financiranje šol s tradicionalno glasbeno zvrstjo,
 • posodobili sistem poklicnega svetovanja v šoli z zgodnjim opazovanjem ter odkrivanjemtalentov učencev in dijakov,
 • učence in dijake v šoli učili o medijski in finančni pismenosti ter podjetništvu ter jih tudi v danih okvirih spodbujali k podjetnosti in odgovornosti,
 • v učne načrte in učbenike vnesli več domoljubja in znanja ter zavedanja o vrednosti nastanka slovenske države.

Zagotovili  bomo ustvarjalnost in avtonomijo učiteljev tako, da bomo:

 • prenovili učne načrte, ki bodo puščali več svobode učiteljem za izbirnost (učni načrt naj ne bo daljši od 5 strani, podrobnosti bo dorekel učitelj sam),
 • omogočili šolam, da bodo svobodneje razpolagale z denarnimi viri in v okviru teh tudi z zaposlovanjem,
 • posodobili sistem potrjevanja učbenikov,
 • oblikovali kakovosten zavod za oblikovanje kurikulov od vrtca do srednje šole s preoblikovanjem sedanjega Zavoda RS za šolstvo in nekaterih drugih zavodov,
 • informatizirali izobraževalni sistem z namenom učinkovitosti dela zaposlenih po načelu, da je čas potrebno posvečati ljudem, ne papirologiji,

in se zavzemali za zagotovitev:

 • učinkovitega študija študentov staršev (dodatno leto za oba starša, ne le za enega),
 • ustrezne štipendijske politike.

Na področju športa bomo:

 • podprli razvoj znanj in inovacij na področju športa in s športom povezanih dejavnosti (turizem, gospodarstvo, znanost in tehnologija, inovacije, izobraževanje in usposabljanje,
 • zagotovili dostopnost in možnosti vključevanja v športno-gibalne aktivnosti čim širšega kroga prebivalstva, s poudarkom na študentih, socialno šibkejših skupinah in invalidih,
 • podprli programe,namenjene zdravemu delovnemu okolju, ranljivim skupinam (otroci, mladostniki, starejši), kot aktivni odgovor na sodobni način življenja in dela, staranje prebivalstva ter s tem povezana tveganja.

I.K.

 • baubau

  Dobro,le še to od kod bomo program financirali,bo treba ugotoviti.

  • Olga

   Levi bodo nehali krasti!

   • samsara

    To je možno samo po njihovi smrti ali pa, če bodo v zaporu brez izhodov.

    • tohuvabohu

     Iz aresta lahko še vedno organizirajo. Izvajalcev pa itak ne zmanjka.

   • Duhec

    Ja… sami od sebe. Pa taki mojstri so postali…

 • tarantela

  Na jutranjo molitev in verouk v šolah ste pa pozabili!

  • tohuvabohu

   To je pa zato, da ustrežemo vam komančem.

   • tarantela

    Apač, lepo prosim!

  • Nata

   To pride pa potem, ko bodo nujne zadeve pošlihtali.
   Daj boš imela izbiro za svoje otroke, ali vnuke, ali pravnuke.
   Kaj rdečega bo sigurno še ostalo ?

   • tarantela

    Pol pa še pri pravnukih ne bo prišlo v poštev, so si preveč naložili.

    • Nata

     No, boš ta čas vsaj zadovoljna. Ker verouka še ne bo, a ne ?
     Sicer ne vem kje si to prebrala? Jaz pa bi bila za predmet – verstva sveta.

  • hle

   Zadnja stvar ki je potrebna v šoli

   • Nata

    Kakor za koga.

    • hle

     Šola bi morala biti ločena od religije ideologije in politike če mislite da ste Slovencem napravili uslugo z tem ko ste napravili tudi katoliške šole se motite ker ste z tem odprli vrata tudi za islamske in še katere kar pa dolgoročno zagotovo predstavlja velik problem

     • Nata

      Ne bo držalo. Katoličani so na teh koncih že veliko let. Vrata je Islamu odprl denar in pogoltnost evropskega človeka.
      Pa ne piši o ideologiji. Komunizem je tudi ideologija.

     • hle

      Dajmo se zgovarjat o prihodnosti in ne preteklosti govoril sem o islamskih šolah z tem se bo delala v bistvu država v državi in tega nas je lahko strah in uspelo pa jim bo ravno zato ker so dovoljene tudi katoliške šole in pri ideologiji sem ravno komunizem imel v mislih

     • Nata

      Država v državi je že sedaj ! Tista krvavo rdeča..
      Zakaj nas bi bilo strah .? Islamu je potrebno porezati peruti .

     • hle

      Saj vidimo kako jim jih lahko porežemo cela Evropa je klecnila pred hordami islamistov in tisti ki se imajo za najbolj poklicane glede krščanske EU so klecnili prvi med tem ko se vi ukvarjate z paradajzarji nam na drugi strani uspešno sekajo korenine

     • Nata

      Veš kaj ? Iz muhe ( moja pripomba – kakor za koga ) , si naredil slona !
      Kdo so paradajzarji in katere korenine nam sekajo ?
      Za krščanstvo se ti šecka……….torej kaj ? Korenine Slovencev – slovenskega naroda ? Kaj pa so te korenine ‘ Saj jih ne priznavate . Slovenski jezik ? No , to je ena od mogočnih korenin , ki jo je v veliki meri vzdrževala in gojila vera. Krščanska in protestantska .
      Seveda , če bomo voz vlekli na tri strani , ne bo nič. Nas bo ta osvajalska , morilska vera migrantov povozila.Oz. njihovi pristaši .
      Me pa zanima
      Torej levi ( rdeč ) nisi , desni ( hm , kaj naj napišem ) , si srednji?
      Teh je v Sloveniji zelo veliko !!! Ne zvračajte krivdo na nas – prave desnake , veš ? Saj skozi kokdakajo , da nas je malo , da ne bomo nič naredili .
      Dajte pa vi !! To kazanje s prstom na krivdo drugega je sijajen posel , a ne ?
      Toliko vas je – vsi ste nezadovoljni – pa kaj čakate ? SDS?

  • Duhec

   Bravo… kako si drznejo?!

 • Olga

  Zelo ambiciozen program! Ga podpiram v celoti! Čestitke!

  • Tanja Bor

   V Singapurju imajo zelo uspešne šole. To dosegajo tako, da je prvi del studija nepedagoski, nato pa študij zaključijo, za bodoče učitelje pa imajo stroge sprejemne izpite, ki jih opravi 1/10 kandidatov. To so potem bodoči učitelji, ki opravijo se pedagoški del študija in se zaposlijo v soli. Razredi so veliki, učenje, znanje je vrednota, učitelji so spoštovani.

 • Nata

  ++++++++++. Bravo !!!
  To bi bilo tisto ta pravo!

 • Novakec1

  V 25 letih vam je uspel Slovenijo totalno zavozit v maloro.

  • Olga

   Komu? Vašim!

   • samsara

    Silam udbokomunistične kontinuitete, katere zastopa tudi aktualna najbolj legalistična, najbolj poštena, najbolj etična…, v resnici pa najbolj bleferska, pokvarjena in diletantska vlada, ki je uzurpirala oblast na spletkarski, prevratniški način, domač njihovim prednikom in botrom.

   • Novakec1

    Moji in tvoji.

 • totex39

  Se strinjam, da se program izobraževalnega sistema mora spremeniti, ampak s tem ni samo dovolj sprememba potrebno bo tudi uvesti nove strokovnjake, katerih miselnost bo res taka kot ga ta program zahteva. S temi ljudmi, ki pa sedaj sestavljajo izobraševalni sestem bo zelo težko, zato jih bo potrebno zamenjati.

 • samsara

  Skrajni čas za zasuk in prekinitev raznarodovanja in potujčevanja sil udbokomunistične kontinuitete, ki se je na slovenskih tleh začela med 2 SV in potem nadaljevala, stopnjevala in dosega svoje vrhove po t.i. osamosvojitvi, ko gredo stvari tozadevno na slavče s kubično potenco.
  14.000 za davkoplačevalski denar izobraženih Slovencev vsako leto ‘izženejo’ v tujino, namesto njih pa letno uvozijo enako število neizobraženih, v najboljšem primeru nizko izobraženih tujcev, z nataliteto zajcev.

 • Mojca pokraculja

  Sory, same parole. Vse to kar so sklanfali, trobezlajo eni in drugi že vrsto let. Ustvarjalno sti in inovativnosti imajo polna usta ti, ki sedaj vladajo in oni drugi, Skratka nič novega, seveda pa ob tem ne gre prezreti, da niso povedali kako bodo to udejanili. Tu je bistvo zgodbe. Ga. Škrinjar pa je imela enkrat že priložnost da marsikaj od tega udejani. Pa bo zdaj?

 • Kat Wilson

  Blablabla, SDS ne bo naredila veliko, razen če dobi večino (torej vsaj 50% glasov). Drugače so pa vse to le prazne besede… Skratka, jaz mojim otrokom ne bom prtala 10 kilogramskih torb z vsemi delovnimi zvezki in učbeniki na ramena. Se spomnim kako je mene bolel hrbet pa smo imeli manj teh neuporabnih kupov papirja… Raje jih sama šolam doma, pa še glupi sistemski profesorji jim ne bodo možganov prali. Še 7 let časa da se nekaj obrne, drugače je šolanje doma pač edina rešitev za moje otroke.

 • Anton

  stvar je taka da ni za vsazga;) ok dost heca, preveč je teorije in premau prakse, praksa bi morala bi ti od vstopa oz od 1 letnika fakultete do konca, in sicer vsako leto 2-3 mesece kot predmet ki bi se imenoval obvezna praksa, pratkično usposabljanje, whatever balabalbla ,stem bi se študentje že takoj v vstopu v izobraževanje v 1 letniku kot bruci in kasneje sspoznavali s trgom dela, s potecialnimi bodočimi delodajalci, balablabla. To je ena od sprememb, današnjega šolskega sistema, ki bi omogočil konkurentejšega bodočega diplomanta.

 • Iza Demos

  Brez zamere ampak ga. Škrinjar najprej predlagam, da v svojih vrstah najdete eno strokovno slavistko in strojepisko.

  Potem pa nikar ne obremenjujte šolarje s še več izpiti, preverjanji znanj in še posebej ne, v dobi računalništva s tiskanim učnim gradivom. Ko boste ministrica zagotovite, da vsak šolarček dobi brezplačno tablico z naloženim učnim gradivom, šolske copate in vse pripomočke, brezplačno malico in kosilo ter varstvo in izobraževanje od 8-15 ure. Tako bo osnovna šola resnično brezplačna. Šolarji naj tudi ne nosijo tablic in učnih pripomočkov domov. Vsega se naj naučijo v šoli. Doma naj se igrajo, udejanjajo to kar so se naučili v šoli (obisk muzejev, trgovine, tržnice, banke….), berejo knjige in se družijo z vrstniki in starši, ki so jih dolžni naučit ljubiti in spoštovati sebe, družino in domovino.

  Nadaljnje šolanje pa naj bo plačljivo. Vse šole pa naj bodo zasebne. Če starši nimajo denarja za šolanje naj bo omogočeno dijaku/študentu, da dobi brezobrestni študentski kredit. Verjemite mi, da potem nebi imeli več toliko nezaposljivih diplomantov.

 • črnaovca

  O vsem drugel le o zdravniški stavki nič. Kot da štrajkajo vaši in ker veste da so njihove zahteve onkraj zdrave pameti ste povsem tiho. V službi resnice bi se lahko tpozabavali tudi s to temo in izbrskali kaj o podkupovnaju v zdravstvu o bogatenju zdravnikov in čakalnih vrstah.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!