[VIDEO] Izgovorov ni več: Poglejte si, zakaj bi moral minister za pravosodje Goran Klemenčič zapustiti svoj stolček

Foto: STA

“Minister za pravosodje je grobo zavedel javnost z navedbami o naznanilu oziroma kazenski ovadbi KPK pristojnim organom v zadevi suma pranja denarja v NLB. V resnici je bil protokol grobo kršen, kar je bil eden od ključnih razlogov, da je bila preiskava v tej zadevi neuspešna in kasneje brez poročila tožilstvu, kar je posebna zgodba, tudi zaustavljena,” je bil jasen poslanec SDS mag. Branko Grims, ki je na današnji novinarski konferenci predstavil interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča.

“Interpelacijo smo vložili zaradi zavajanja javnosti v zvezi z njegovim ravnanjem na Komisiji za preprečevanje korupcije v zvezi s preiskavo milijarde evrov plačil iranskega denarja prek Nove Ljubljanske banke glede suma pranja denarja, financiranja proliferacije, torej nakupovanja orožja za množično uničevanje, in terorizma ter drugih dejanj in stališč ministra pri opravljanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministra in v pravosodne institucije,” je prvi razlog za interpelacijo predstavil mag. Branko Grims.

Izjave in dejanja ministra za pravosodje povedo marsikaj …
Mag. Grims je povedal, da se verjetno vsi dobro spomnimo, da je sredi junija minister za pravosodje izjavil naslednje: “Mislim, da leta 2011 smo bili s to zadevo seznanjeni prek žvižgača, z nekim tajnim dokumentom Banke Slovenije, ki smo ga tudi posredovali v obliki naznanila oziroma kazenske ovadbe pristojnim organom.”  Mag. Grims je pojasnil, da je minister za pravosodje svojo izjavo kasneje še bolj natančno predstavil. “Ko pa smo stvari podrobno pregledali, smo ugotovili, da je obstajal poseben sporazum o sodelovanju med KPK in Policijo, na področju preprečevanja korupcije z dne 6. 1. 2010, kjer so bili očitno kršeni vsaj trije členi tega sporazuma: 3., 8. in 9. člen. Ti členi med drugim določajo predajo dokumentov skladno z določili Zakona o kazenskem postopku, neposredno elektronsko komunikacijo ter določitev in izmenjavo kontaktnih oseb, ki jim komisija potem lahko odstopi zadeve, ob hkratnem obveščanju Generalne policijske uprave, ko komisija zadeve ne odstopi neposredno GPU.  Če bi KPK dokument posredovala v skladu s tem sporazumom, bi dokument imel dokazno vrednost v nadaljnji preiskavi,” je dejal mag. Grims.

Nadaljeval je, da v šesti točki včeraj soglasno sprejetih ugotovitev Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v zadevi “posebno poročilo v zadevi proliferacija, pranje denarja in financiranja terorizma – primer Farrokhzadeh in NLB” piše naslednje: “KNOVS je v konkretni zadevi presenetilo ravnanje KPK. Prejeli so tajni dokument žvižgača iz Banke Slovenije, ki je kazal na sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja. KPK je ocenila, da ni pristojna, zato so dokument po neformalni poti predali Policiji (NPU). Pred tem so dokument priredili z namenom, da zaščitijo žvižgača. Poleg tega pa naznanilo kaznivega dejanja niso posredovali Policiji na podlagi določb ZKP, kot jim to narekuje sklenjen Sporazum med KPK in MNZ ter Policijo z dne 1. 6. 2010, ampak so dokument predali uslužbencu NPU, da ga je odnesel na Policijo, kjer pa se je na to za njim izgubila vsaka sled. Ravnanje KPK v nasprotju z veljavnim Sporazumom med KPK, MNZ in Policijo z dne 1. 6. 2010 pomeni kršitev uradno določenega poslovanja uradnih institucij.” Poslanec SDS je dejal, da je bila ta ugotovitev soglasno sprejeta na KNOVS, v tej obliki so jo glede na magnetograme in priložene dokumente pripravile službe in to je bilo potem tudi soglasno potrjeno na seji državnega zbora.

Foto: STA

Dejanje Klemenčiča ustreza definiciji korupcije po zakonu
“Izgovarjanje na nepristojnost kot izgovor za očitno kršitev protokola meče še dodatno senco na integriteto dejanj in izjav aktualnega pravosodnega ministra. Iz vsaj dveh poizvedb takratne KPK, pa tudi iz izjave ministra na seji KNOVS, jasno sledi, da so se zavedali, da gre za utemeljen sum kaznivega dejanja in torej za očitno koruptivno ravnanje odgovornih, ki so opustili dolžnostno ravnanje, kar je prav definicija korupcije,”
 je povedal mag. Grims. Ob tem je dodal, da je pravosodni minister s svojim ravnanjem dejansko opustil dolžnostno ravnanje, zato tudi njegovo ravnanje očitno ustreza definiciji korupcije po zakonu, ki pravi, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. “To je 4. člen, 1. odstavek Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,” je pojasnil mag. Grims.

“Minister za pravosodje je torej grobo zavedel javnost z navedbami o naznanilu oziroma kazenski ovadbi KPK pristojnim organom v tej zadevi. V resnici je bil protokol grobo kršen, kar je bil eden od ključnih razlogov, da je bila preiskava v tej zadevi neuspešna in kasneje brez poročila tožilstvu, kar je posebna zgodba, tudi zaustavljena. Takratni vodja preiskave je večkrat povedal, da bi bilo njegovo ravnanje in nadaljnje delo Policije nedvomno bistveno drugačno, če bi imeli celovito informacijo – če bi dobili dokument žvižgača od KPK skladno s protokolom, ki pa prav v tem primeru takrat, žal, ni bil spoštovan. Po uradnem protokolu predan dokument bi bil zagotovo podlaga za nadaljnjo preiskavo. Da je bila prav necelovitost informacij razlog za neuspešen zaključek preiskav na Policiji sledi tudi iz drugih izjav neposredno udeleženih v teh postopkih,” je še pojasnil poslanec SDS.

Ob tem je mag. Grims dodal, da je minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič tudi v odgovoru na poslansko vprašanje nasprotoval temu, da bi Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji sploh lahko dobila vpogled v vsa zahtevana gradiva, ministrstvo pa je pod njegovim vodstvom za vlado prav tako pripravilo negativno mnenje, takšno stališče je zagovarjal tudi državni sekretar Darko Stare na seji odbora za pravosodje, ko je dejal: “Zaradi tega tudi parlamentarna preiskava ne more načeloma zahtevati podatkov neposredno od neke d. o. o, karkoli, kot pravne osebe, ampak samo tiste, ki so posebej naštete v zakonu.” “To je bil razlog, s katerim je sodnica tudi odrekla prvotno možnost, da preiskovalna komisija pride do gradiv, vsa tovrstna oviranja preiskovalne komisije je kasneje v pravo luč postavilo šele Ustavno sodišče RS, ki je pravico preiskovalne komisije do vseh zahtevanih gradiv in podatkov nedvoumno potrdilo in dodatno utemeljilo na načelih doslednega spoštovanja ustavnosti,” je še povedal poslanec SDS.

Goran Klemenčič, minister za pravosodje (foto: Nova24TV)

Minister ni ukrepal, očitno se je s kršitvami strinjal
Nadalje je poslanec mag. Branko Grims še opozoril na opustitev ravnanja, ko gre za imenovanja in kadrovske rešitve. “Tako je bilo popolnoma jasno, da je glede gospoda Masleše svoje povedalo Ustavno sodišče RS z razsodbo, gospod Klemenčič pa v ničemer ni ukrepal. Kdor molči, se strinja, je staro pravno načelo in tega drugače ni mogoče razumeti. To pomeni nedopustno strinjanje ministra za pravosodje z grobim kršenjem človekovih pravic v slovenskem pravosodju,” je nadaljnje razloge za interpelacijo opisal Grims.

Pogajanja pri pripravi zakonov Klemenčiču nekaj povsem tujega
“Poleg tega je tudi problem, ki se stalno pojavlja v času njegovega ministrovanja. To je negativen odnos do drugih deležnikov, ko gre za usklajevanje zakonov in drugih odločitev ministrstva, ki se nanašajo na posameznike in skupine, kot na primer Odvetniška zbornica, Notarska zbornica, kjer je dajal ob stran strokovno utemeljene rešitve. Najboljši primer tega smo videli ob spremembah Zakona o kazenskem postopku, ko je nerazumno vztrajal pri rešitvah, proti katerim je bil velik del stroke, minister pa se ni hotel uskladiti na noben način. Nasprotno. Novele v obliki, kot jo je predlagalo ministrstvo, ni podprl prav nihče, niti vrhovni sodniki, nasprotovali so ji celo ugledni profesorji kazenskega prava vseh treh fakultet v Sloveniji,”
 je pojasnil poslanec SDS.

Mag. Branko Grims: “Minister se že vse od nastopa mandata obnaša arogantno in izključevalno do predstavnikov tistega dela stroke, ki si prizadeva urediti sistem pravosodja v Republiki Sloveniji tako, da bi se naša država glede spoštovanja vrednot, norm in standardov čim bolj približala Evropski uniji. Minister je vedno dajal prednost ideologiji in očitno ideološko ter politično motiviranim rešitvam, kar je povsem nesprejemljivo in zato poleg prvega razloga za interpelacijo dodajamo še en razlog, to je odgovornost ministra mag. Gorana Klemenčiča zaradi nepriprave tiste zakonodaje na področju pravosodja, ki bi omogočila celostno reformo pravosodja in druge nujne spremembe, ki bi Slovenijo približale vrednotam, normam in standardom Evropske unije.”

Goran Klemencic (Foto: STA)

Veliko obljub, malo dejanj
Nadalje je Grims še spomnil, da je ob nastopu mandata minister Klemenčič obljubljal obsežne spremembe, ki bi naredile evropsko primerljivo pravosodje tudi v Sloveniji, vendar pa smo bili priče stalnemu spreminjanju zakonodaje, ki je ostalo zgolj površno in navidezno, v ključne spremembe pa minister nikoli ni šel. “On je obljubljal rešitev sistemskih strateških vprašanj, ki vključuje gradnike pravosodnega sistema. Med zavezami v koalicijskem sporazumu je tudi trajni mandat sodnikov z daljšo poskusno dobo. A nič od tega se ni zgodilo,” je opozoril. Nadalje je še povedal, da to, kako je z njegovimi obljubami, kaže tudi naslednji primer: “Iz zaslišanja ministra je na vprašanje glede uvedbe penalne funkcije odškodnine kot evropsko primerljive dobre rešitve, ki bi dodatno utrdila načelo odgovornosti v slovenski družbi, mag. Goran Klemenčič glede nujnosti uzakonitve penalne funkcije odškodnine izrecno zatrdil, da se z njo “zelo strinja” in nadaljeval: “Penalna funkcija odškodnine je nekaj, kar zelo dobro funkcionira v sistemih, kjer jo imajo. Je pa za to potrebna sprememba zakonodaje. Osebno sem temu zelo naklonjen!” Kljub temu pa vse do današnjega dne za uresničitev te spremembe očitno ni storil popolnoma nič in se kaj takšnega niti ne predlaga,” je navedel poslanec SDS.

Odgovornost ministra objektivna in subjektivna
Po njegovih besedah je odgovornost ministra za pravosodje glede na vsa navedena dejstva tako subjektivna kot objektivna. “V skladu s 114. členom Ustave Republike Slovenije je vsak minister odgovoren za delo svojega ministrstva. Subjektivna odgovornost se nanaša na pristojnosti in naloge, ki jih izvršuje kot minister in je odvisna od njegove konkretne odločitve, da nekaj stori ali pa dolžno ravnanje opusti. Kar se tiče objektivne odgovornosti, pa naj citiram naslednje: objektivna odgovornost je v politični sferi dejansko nepogrešljiva, kajti v kompleksnih organizacijskih okvirih političnih institucij ter v okviru velike politične dinamike sodobne družbe je pogosto nemogoče v zadostni meri ugotoviti vse vzročne povezave in stopnje morebitnega krivdnega ravnanja različnih subjektov v okviru državnih organov ter diferencirano uveljavljati politično odgovornost.” To je zapisal dr. Miro Cerar v reviji Teorija in praksa,” je še povedal Branko Grims.

Glede na vsa opisana sporna ravnanja in izjave ministra Gorana Klemenčiča, od katerega javnost upravičeno pričakuje, da bo v okviru svojih pooblastil skrbel za ugled funkcije, ki jo opravlja; da bo povečeval zaupanje ljudi v pravosodni sistem in delovanje državnih institucij na tem področju; da bo v okviru svojih pristojnosti skrbel za učinkovitost pravosodnega sistema in njegovo delovanje skladno z evropskimi normami, ter s tem tudi za dejansko in neovirano uresničevanje ustavne pravice do sodnega varstva ter izvršitve sodb v razumnem roku; je jasno, da mag. Goran Klemenčič ni primeren za vodenje ministrstva za pravosodje.

Mag. Branko Grims: “Izhajajoč iz vsega navedenega vlagatelji interpelacije predlagamo Državnemu zboru RS, da po opravljeni razpravi izreče nezaupnico mag. Goranu Klemenčiču in ga s tem razreši s funkcije ministra za pravosodje.”

Foto: YouTube. Zoran Janković.

Mag. Grims o “zadevi Janković”
Ker danes odmeva tudi odločitev sodišča glede izločitve dokazov v zadevi farmacevtka, v kateri je ljubljanski župan Zoran Janković v zameno za spolne usluge farmacevtki uredil službo za nedoločen čas, je na vprašanje novinarke, kako komentira odločitev sodišča, mag. Grims odvrnil: “Takšna dogajanja pričajo o tem, da imamo državljane prvega in državljane drugega reda. Za prve pravosodje, če že ne ščiti, omogoči vsaj kakšen reden izhod, za državljane drugega reda pa vemo, da se jih toži, se jim odvzame hiša in za 200 evrov proda na dražbi. Dejstvo je, da je za neustrezno ravnanje sodstva – in trdno sem prepričan, da je to, kar se je zgodilo, v neki demokratični državi povsem nesprejemljivo – vsaj objektivno odgovoren minister Klemenčič. Ta zadeva je kvečjemu dodaten razlog za njegovo razrešitev,” je dejal mag. Grims. Ob tem je bil še mnenja, da bi že pravosodna šlamastika, kot je izločitev dokazov pri Zoranu Jankoviću, v normalni državi zadoščala za takojšen odstop ministra za pravosodje.

“To je zgodba, ki se v normalni državi niti po naključju ne bi smela zgoditi. Nekdo, ki je kot žvižgač tvegal svojo kariero, da je dokument predal KPK, bi zaslužil vsaj to, da bi se ta dokument po ustrezni, formalni poti predalo naprej in da bi bil potem podlaga za nadaljnjo preiskavo,” je glede ravnanja Klemenčiča, ko je bil še vodja KPK, ob koncu novinarske konference ponovil mag. Grims. Po njegovem prepričanju je želel Klemenčič celotno zadevo izkoristiti za lastno promocijo, nazadnje pa se je izkazalo, da je zgodba povsem drugačna, kot jo je Klemenčič predstavljal na začetku.

J. F.

 • tarantela

  Spet se trese gora…

  • komar marko

   pač domena in običaji hlapcev!¨Si pričakovvala kaj drugega!!!!!!!!!

 • Franjo Trojner

  NE TURKI NELUSTRIRANCI IN NJIHOVI HLAPCI SO UNIČILI SLOVENSKO DRŽAVO! Gotovo je, ni nam več pomoči, drek nam že v lape leze, le kak čudež še nas lahko reši.

 • komar marko

  že nekaj časa nazaj sem trdil, da se zasluge PLAČUJEJO. Iz afere Patrija so vsi akterji BOGATO nagrajeni. Ali kdo koga pozna, ki ni dobol bajne službice. Tudi organizator vstaj je bogato nagrajen.

  • dež

   Saj to je jasno kot beli dan. In popolnoma nepotrebne so debate v primeru ZJ, kdo je kriv za izločitev dokazov. Vzorec se vidi iz vesolja, na relaciji policija-tožilstvo-sodišče vedno nekdo “ZANALAŠČ !!!” zajebe, da obtožnica ali obsodilna sodba po pritožbi pade.

 • dež

  Če ni uspela zadnja interpelacija proti Kolar Celarčevi, za katero so celo koalicijski partnerji rekli, da je nesposobna, a na koncu dvignili roke proti, tudi s to interpelacijo ne bo nič. Pri trenutnem razmerju sil in retardiranosti sedanjega sklica koalicijskih poslancev se mi zdi interpelacija čisti sadomazohizem. Naj se klemo sam paca v lastnem zosu, zaradi afer Irangate.

 • Peter

  Osebne težave in stiske Janeza Janše z ministrom Klemenčičem ne smejo biti stvar interpelacije

  Je napisala neka dohtarca iz SMCja.
  Takle mamo, dohtarji take stresajo, no.

 • Miro Jereb

  Saj mogoče je pa bolan…poglejte ga…ko Dahauc…včasih so temu rekl sušica…naj gre na okrevanje…nič čudnega da se v parlamentu mal zapije…

  • RATATA

   Predlagam staro prakso puščanja krvi zanj.

 • Antonius

  Bog si ga vedi, kdaj je bilo zadnjega sram v naši državi?

 • MižekFiga

  Kar ste povzeli in komentirali JE VSE RES! Vendar to ne pomaga proti sedanji murglski koaliciji.
  Zelo pomembna je trdnost koalicije. Na trdo koalicijo računa tudi Župankovič. Kar je trdno je pač trdo.
  Naslednje volitve bodo odločile, ČE bo dovolj volilcev volilo in pravi državljani prešteli izvoljene.

 • tarantela

  Ne vem, kaj naj si mislim. Najprej bergle in svečke pred sodnijo, potem ubogi Vili&company na soočenju na RTVSLO, ko revež med prekladanjem papirjev ni vedel, kje se ga drži glava. Naj verjamem, da bo tole šlo skozi?

  • Olga

   Torej odobravate kriminal?

 • Dado

  Peče, še peče od časa,, ko je Klemenčič zaslišal Janšo o izvoru premoženja, Janša pa ni znal pojasniti, kar stokal je, ha,ha. Toliko o integriteti politikov. Sedaj pa vojaki SDS rušijo vse po vrsti. Zakaj neki. 1.

 • MižekFiga

  Težko je Srbijancem pojasniti, da Milo šević ni imel prav, čeprav ga je V Haagu branil ddr. Kučan. Kdeo bo v Haagu branil ddr. Kučana, Dado?

  • škale

   A je vince dobro obrodilo ali je to še lanskega hruškovca? ker je namreč čisto bolano, kar trdiš, pač v skladu s pametjo ježa : zato se reče jebat ježa, ker je to primitivizem prve vrste

   • RATATA

    Figo imaš prav! Jež te miže užene v koze rog.

 • Antonius

  VERZIFIKATORJU
  v pomoč
  ————————–
  Farrokh Kapekani

  FARUK IN GORHAN

  Se godilo je v deželi vzhodni,
  kmalu vam razkrijemo, v kateri,
  tamkaj vse je podrejeno veri,
  nekaterim malce staromodni.

  Danes to v deželi je iranski,
  na zahvalni dan se gre umivat,
  nase vode posvečene zlivat,
  Faruk, šah nekdanji perzijanski.

  Pranje je umivanje obredno,
  Faruk tega dobro se zaveda,
  naokrog premišljeno pogleda,
  delovati hoče šah naš zgledno.

  Kdo opravil bi obredno pranje,
  saj se šahu delo to upira,
  Faruk se naprej, nazaj ozira,
  kdo prevzame nase žrtvovanje.

  Plačal dobro sam mu bo v dinárjih,
  oh, kako zveni izraz domače,
  plačal šah bo mastno pomagače,
  šepeta se glasno v kuloarjih.

  Se za pranje šahu priporoča,
  mož ki je po videzu privlačen,
  koruptiven ni, je ves drugačen,
  ta opravlja dela vsa mogoča.

  Bo opral pošteno vse, fiktivno,
  šeriatskega se držal prava,
  tole pranje prava bo poplava,
  deloval bo mož nekoruptivno.

  Gorhan se možakar imenuje,
  vloge menja hitro, brez težave,
  vskoči vedno v prave zamenjave,
  na zahodno stran možak domuje.

  Gorhan zlahka vse stvari opere,
  ki za šaha so preveč kočljive,
  in dinárje perzijske ušive
  kot nagrado v lasten žep pobere.

  Pa zgodi se v Perziji rošada,
  šaha je odplavila poplava,
  Gorhan v brozgi ves umazan tava,
  ve, da je vse bliže dan propada.

  Nova maska več mu ne pomaga,
  ta preveč je namreč prepoznavna,
  šeriatska ga justica slavna
  spravi tjakaj, kjer pravičnost zmaga.

 • samotoje

  Glede na znana dejstva bi moral Klemenčič, če bi premogel kaj človeške integritete, odstopiti sam. Ker človek nima osnovnih moralnih smerokazov, mu jih je treba z interpelacijo pokazati. Interpelacija seveda ne bo uspela, ker zaradi razmerja moči v parlamentu ne more. In opozicija je dolžna z interpelacijo pokazati na politične kikse članov vlade. Je pa danes postalo zelo jasno, zakaj je Klemenčič tako na hitro in “pokončno” pobegnil iz KPK. Malce je treba povezati zdaj znane stvari.

 • primsek

  mogoče bi pa poskusili raje z novim referendumom? če je treba ustvarjati izredne razmere, za kar je obramboslovni šiptarski grosupeljčan prva liga, jih lažje z referendumom, saj redimo Grimsa niti njegovi ne poslušajo več, govori pred prazno dvorano, voznik viličarja Pojbič tudi. torej bodo govorili v prazno in za program orbanovske teve, ki jih bo prenašala isto mislečim. če bi bil referendum, bi ga pa itak lahko zminirali, kot je recimo janševa vlada tistega o odpiralnem času trgovim : najprej govorili o vrednotah in nedelji, potempa pobrali od trgovcev denarje in zjebali voljo naroda-. Kriptokomunistična in stalinistična SDS se je skisala, bolj ko popuščajo Vodji tablete : ste opazili krče na obrazu na zadnjem teve soočenju? to je od antipsihotikov, oni zategujejo mišice

  • Olga

   Imate psihiatrično terapijo? Odobravate nedelo vlade, smrti otrk na kardiologiji, nekaznivonje kriminala, zastaranje dokazov za Jankovića…??

  • macon

   Ti si pa sigurno napredni strpni levičar, ko tumbaš o nekakšnih šiptarjih. Si le še en dokaz, da ste levi navadni fašisti.

 • Viktorh

  Slovenci smo lahko srečni, da imamo tako uglednega in uspešnega ministra.

 • Kučko pod pručko

  Antipatični priljubljenec Murgle Pressa

  Če bi se moral odločiti, kateri slovenski politik mi je najbolj antipatičen, bi se zlahka za Zorana Klemenčiča. Njegova faca je taka, da bi bil zelo dober za kakega Gestapo oficirja, ki se izživlja nad svojimi žrtvami.

  Sedaj ne vem, ali je z menoj nekaj narobe, saj je isti Klemenčič v Delovem barometru priljubljenosti slovenskih politikov na odličnem desetem mestu. Več kot očitno z menoj ni vse v redu, saj je Murgle Press ja verodostojen cajtng!!!

  • samotoje

   Glej, greš na hipnozo in ti rečejo: vzljubi ga! In ti pokažejo Klemenčičevo sliko. Tebi je všeč. Pod enim pogojem: niti pod razno ne odpri oči.

 • Janez

  Mag. KLEMENČIČ ?
  Kakšne
  OSEBNE VELJAVE V JAVNOSTI – SEVEDA NIMA.
  NA
  POLOŽAJU GA LAHKO OHRANJA LE STRANKA,
  SRAMOTNA, PREGLASOVALSKA, PRAVZAPRAV EX KP, ZK “STALINISTIČNA” SMC. L.R. J. KOMENDA

  • Gavnar

   Pa bo pa še kaj povedal o poslih Ivana in ženine sestrične ?

   • Olga

    Furs je povedal, da je vse zakonito!
    Sta vam Kućan in UDBA naročila, da je treba nadaljevati z levaškimi lažmi?

    • Gavnar

     Višje sodišče pa, da se Opankarjevi prisluhi uničijo.
     Saj ti pravim Komunajzer ali Kučanov podtaknjenec ne bo nikoli kriv.

 • FUCK COMMUNISM

  Ta pokvarjen pezde nikdar ne bi smel dobit nikakrsnega vpliva in moci! To pa zato, ker je podeljevanje vpliva in moci zakompleksancem izredno nevarno! Ta pezde je dokaz!

  • dr Janez Sveti

   A imaš lestvico lepotcev v politiki čez?
   DR Janez Sveti estet

 • dr Janez Sveti

  Žena od Klemenčiča pa ni slaba za pogledat.
  DR janez Sveti estet

  • tomven

   Sej tisto ni žena, žnablar praprotnik je…

  • Bald Eagle

   Odvisno, kako jo kdo vidi. Zame je predebela. Obožujem vitke ženske. Nekomu so pa všeč debele. Stvar okusa.

   • dr Janez Sveti

    Mi pravi dedci imamo radi vse ženske.
    DR Janez Sveti

 • Gavnar

  Igor pa edini nedolžen čepi v zaporu ?

  • Olga

   Edini levičar, zato vas skrbi?

 • Gavnar

  Murgelj štab vedno poskrbi za svoje prave komunajzerje.
  Ivanu in Zokiju je uredilo zastaranje.

  • Olga

   Spet udbaške laži? Pri Janši je prišlo do “zastaranja”, ker so ugotovili, da je zadeva sprožena nezakonito in brez dokazov! Janša se je pritožil zaradi zastaranja!
   Pri Jankoviću so s pomočjo skorumpirancev v sodstvu z “zastaranjem” umaknili obremenilne dokaze in razbremenili posiljevalca, saj zame človek, ki zlorabi mater samohranilko za seks in to celo v pisarni mestne hise, ni nič drugega!

 • Ana Job

  Naše pravosodje je na ravni Albanije. V sramoto je naši državi in evropsko sodišče, Slovenijo zaradi tega pogosto sankcionira. Vse še vedno funkcionira po frekvencah udbovskih poslov. Točno se ve, koga je treba pravno likvidirat. Advokati se skupaj s sodniki menijo pod mizami.

  To ni pravosodje ampak KRIVOSODJE.
  In Kretenčič ima komunistični pedigre, zato od njega nismo nikdar pričakovali vestnega in poštenega dela!!!!

 • Janez

  Pa?
  GLEDE TEGA RES ČUDNEGA MAG. KLEMENČIČA.
  BI REKEL LE TO –
  – KER NIMAM VPOGLEDA V NJEGOVA POČETJA – VSI VEMO,
  DA
  BI NA POLOŽŽAJU MINISTRA ZA PRAVOSODJE – LAHKO NAREDIL VELIKO POZITIVNIH IZBOLJŠAV !

  A ?

  JIH NE NAREDI,

  OZ. DA MORDA CELO ?

  ZELO OPIRA NEKOREKNO SEVEDA !
  NEGATIVNA

  POČETJA IN POIZKUSE POČETIJ – NEKATERIH EX KP, ZK GNEZD ! Se zdi. Naj pokaže preiskava.
  Kakorkoli !?
  Glede na neposodobljenost, vsm očitno vplivanost naših R.SLO INSTITUCIJ PRAVA ?
  Ali?
  Je kaj naredil na tem področju?
  Jaz?
  NISEM OPAZIL NOBENIH UKREPOV MAG. KLEMENČIČA
  – ZA ZMANJŠANJE

  PODLEGANJA ZUNANJIM PRITISKOM V POLICIJI..SODSTVU ? L.r. J. KOMENDA

  P.S.
  MAG. GORAN K. SE ZA MOJE POJME – ZELO ČUDNO, IZMIKAJOČE SE – VEDE.

 • xtc

  A ne razumete,pogori lahko vsa Slovenija in nebo odstopil noben levak,žal je s Slovenci tako,da brez tujine nikoli ni nič šlo.

  • Olga

   Verjetno tudi ne bi glasovali, kot so, če jim ne bi kdo iz tujine visel za vratom! Zamislite si Pahorja, če bo izvoljen in bo kot predsednik drzave, pralnice terorističnega denarja, ki jo je celo vodil v času pranja in vedel za kriminal, pa ni storil nič, kako se bo pogovarjal s tujci? Če bi imel fris, bi odstopil od kandidature za predsednika države!

 • Vojteh Dovč

  Tat vzklika, ujemite tata!

  Janša čist si kot solza, hehehehe
  Janša je imel kot premier že res ogromno priložnosti, naredil ni nič. Pa tudi sedaj ne počne nič državotvornega, ampak samo dela zdrahe, meče polena, blokira zakone in zahteva interpelacije po tekočem traku. S takšno politiko in obnašanjem država stagnira in ne more narediti nič – ni počasi dovolj da končamo s temu belimi in rdečimi dinozavri? Čas je da pozabimo na zgodovino oz. bolje povedano, da je ne pogrevamo in se raje fokusiramo na sedanjost in prihodnost, saj imamo težav dovolj in se ne rabimo ukvarjat z leti od 1914 pa do 1945. Čas je da gredo ti možakarji v pozabo in da se jih ne voli več!

 • tasilo

  (X) “financiranja PROLIFERACIJE, TOREJ nakupovanja orožja za množično uničevanje,”

  Grims, ti čombe in vsi podobni čombeti, ki opletate z učenimi izrazi, katerih pomena ne poznate in ne razumete …

  ….tisti “torej” sem ne gre, kajti proliferacija NE pomeni “nakupovanje orožja za množično uničevanje”, temveč pomeni “širjenje jedrskega orožja v države, ki ga same nimajo”.

  LP. Hanibal Lector

 • if

  Slovenijo uzurpira oblastni kriminal do najvišjih oblastnih vrhov!
  To dokazujejo afere Patria, NLB in NKBM mednarodni pralnici denarja, kršenje zakonodaje v zvezi z migrantsko krizo …
  Odsopiti morajo predsedniki države, vlade, parlamenta … in se izpostaviti obravnavi demokratičnega sodšča!

 • tasilo

  Saj vse jasno. Bančna kriminaliteta in kriminalistric/-i.

 • piko8

  Naj že enkratodstranijo to “LEPOTO” iz tv ekranov. Če bi ga postavili za strašilo nanjivo bi Vrabci 10 let staro zrnje prinesli nazaj!!!!!

 • šmentanamuha

  Prav zanima me, kaj se pogovarjata doma Nosferatu in njegova odvetnica. To mora biti zanimivo.
  Levi komentatorji spet masturbirajo na MMC-ju. Njihovi novinarji jim ponujajo zgodbo o ljubezenskem odnosu med Janšo in Klemenkotom, kot never ending love story, in leve ovce padajo v trans. Zdaj, ko jim je šel skozi zlati tir, jim ni potrebno narediti ničesar več, razen da posmehljivo ošvrknejo Janšo in SDS kot nebodigatreba prepirljivce. in levi se kot v transu mečejo ob tla. To meji že na histerijo, sploh ne morem verjeti, da je možno ljudi do te mere preparirati, da ostanejo popolnoma brez pameti.

 • Tnček

  tov. klemko, a ste kdaj slišali da v mafiji vlada korupcija……. kje pa

 • Sodni dan

  tiktak tiktak volitve 2018 so pred vrati. Konec laži gospod Klemenčič. Lisičke na roko ter na Dob pa bo še 7 suhih let! Aja saj si tak buzič , potem pa hlačke na pol riti nosit!

 • Tnček

  TiSti kateri rešujejo nančno krizo, so največji sodelujoči – lopovi, zato tudi taki rezultati.
  Klemota je treba poslat na smetišče zgodovine!!!!! Pa še en cel kup takih in podobnih.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!