fbpx

Blejsko jezero ne bo več cvetelo

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (foto: MOP)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter župan Občine Bled Janez Fajfar sta včeraj na Bledu podpisala Sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera. Namen sporazuma je zmanjševanja vpliva obremenitev na kakovost vode s ciljem doseganja dobrega stanja voda.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo načrt aktivnosti, ki jih je treba izvesti za doseganje dobrega stanja Blejskega jezera in so se deloma že izvajali v obdobju od lanskega »cvetenja« jezera. V dokumentu so aktivnosti razdeljene na ukrepe, ki jih mora izvesti držav in na ukrepe občine. Načrt aktivnosti bo lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja med državo in lokalno skupnostjo na področju konkretnega primera upravljanja voda. Občina se je zavezala, da bo izvedla ukrepe za zmanjšanje obremenitev na jezero in na njegovih prispevnih površinah, MOP pa bo še naprej izvajal njegovo sanacijo in upravljalo s sanacijskima napravama.

Minister mag. Vizjak ob podpisu sporazuma: “Sporazum smo uskladili relativno hitro, zavedajoč se, da tak biser, kot je Bled, moramo negovati. Ne samo lokalna skupnost, temveč tudi država s sodelovanjem, dopolnjevanjem. Sporazum je zelo dobra osnova, da se stanje jezera izboljša, da preprečimo zunanje onesnaževanje tega jezera, da vzpostavimo boljši režim na jezeru (plovba). Namen je, da ohranimo to vrednoto  tudi našim zanamcem v boljšem stanju kot je danes. Pri tem nas čaka veliko dela, ne samo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) temveč tudi ostalih resorjev. To je šele začetek. Na podlagi tega sporazuma bomo sodelovali na mnogih projektih, eden teh je odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ustrezno obravnavo vseh pritokov ter potencialnih onesnaževal.”

https://twitter.com/rs_mop/status/1370381551217836034

Občina in Ministrstvo za okolje in prostor bosta s pomočjo pristojnih služb pozorno spremljala stanje gladine površinske vode ter onesnaženje tako vodnih kot priobalnih zemljišč in v primeru zaznanih odstopanj usklajeno pristopila k čiščenju gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč ter k odstranjevanju plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč. Prav tako se bosta s skupnimi močmi zavzemala za prilagajanje ribiške in ribolovne prakse glede na stanje vode. Prizadevali si bodo za ustrezno ureditev oziroma nadgradnjo obstoječega odvajanja komunalne odpadne, padavinske ter zalednih voda s prispevne površine jezera, za čimprejšnji sprejem Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled in Gorje, kar bo pripomoglo tudi k boljši kakovosti reke Radovne, ki bogati jezero ter za sprejem ustreznih predpisov iz njune pristojnosti, po uveljavitvi teh predpisov pa tudi za ustrezen nadzor nad izvajanjem teh predpisov.

Gorenjski utrip