fbpx

Minister Vizjak na delovnem srečanju v Sevnici

Minister Andrej Vizjak.

Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, je v ponedeljek obiskal Občino Sevnica, na delovnem srečanju so se po navedbah poslanca Tomaža Lisca in občine pogovarjali o izgradnji kanalizacijskega sistema v Sevnici, protipoplavni varnosti vodotoka Sevnična in Vranjskega potoka, nedokončani ureditvi ob Hidroelektrarni Arto-Blanca in drugem, bilo je “več odgovorov in dogovorov“, je zapisal poslanec.

Urejanje protipoplavne varnosti vodotoka Sevničina v Šmarju se bo pričelo v naslednjih dneh, investitor je Direkcija RS za vode, občina pa je pripravila projektno dokumentacijo in bo tudi izvajala nadzor nad izvedbo projekta. Vrednost gradbenih del je 1,67 milijona evrov, zaključena bodo predvidoma oktobra 2021.

Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1238 metrov, na območju Šmarja. Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka.

Lokalna skupnost bo v dogovoru z ministrom Vizjakom pristopila tudi k postopkom za drugo fazo ureditve vodotoka, sodelovanje pa bo v nadaljevanju usmerjeno tudi v ureditev Vranjskega potoka v Lončarjevem Dolu.

Poleg protipoplavne zaščite so bile teme srečanja vezane še na zaključevanje ureditev v sklopu državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarni Boštanj in Arto-Blanca, med njimi prenos zemljišč za lokalno infrastrukturo, upravljanje črpališč ob akumulacijskih bazenih, vzdrževanje objektov in infrastrukturnih ureditev na vplivnem območju koncesije ter ureditev rekreacijskih površin in dostopov do vode.

Mojeposavje.si