fbpx

Novo mesto: Kako so poslovali in kakšni so bili stroški na postavki Župan?

(Foto: moja-dolenjska.si)

Novomeški svetniki se bodo jutri zbrali na 28. redni seji, na dnevnem redu imajo 19 točk. Obsežnejša točka, glede na gradivo, bo predlog zaključnega računa mestne občine za leto 2017. Ta je predstavljen na kar 399 straneh, v okviru Urada za finance in splošne zadeve, ki ga vodi Katarina Petan, sta dokument pripravili mag. Janja Macedoni in Dragica Grabnar.

Iz zaključnega računa novomeške občine je razvidno, da je občina lani dosegla le 90 odstotkov načrtovanih prihodkov. Teh je bilo 37,7 milijona evrov oziroma 4,2 milijona manj od načrtovanih. Največji primanjkljaj glede na načrtovano je bil pri prejetih sredstvih iz državnega proračuna – iz sredstev proračuna Evropske unije.

Mestna občina je v tem delu namesto načrtovanih 4,99 milijona evrov prejela le 2,69 milijona evrov oziroma 2,3 milijona manj od načrtovanega.

Občina je v letu 2017 porabila 41,07 milijona evrov (87 odstotkov načrtovanega), kar pomeni 3,38 milijona evrov več od prihodkov. Proračunski primanjkljaj je bil torej 3,38 milijona evrov.

Pri odhodkih je bil največji primanjkljaj glede na načrtovano pri investicijskih odhodkih. Načrtovano je bilo, da bo občina za investicije porabila 20,58 milijona evrov, dejanska poraba za nakup in gradnjo je bila 15,36 milijona evrov ali 5,22 milijona evrov manj od načrtovanega.

Občina je v letu 2017 najela za 4,29 milijona evrov posojil, od tega je 4 milijone evrov dolgoročnega posojila najela v okviru poslovnih bank, preostanek (295.887 evrov) pa pri državnem proračunu. Hkrati je občina odplačala 1,77 milijona evrov dolga. Neto zadolženost občine v letu 2017 je bila tako 2,52 milijona evrov. Večji del tega (1,75 milijona evrov) je pokrila s stanjem sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

Časa za predstavitev posameznih postavk znotraj občinskega proračuna bo letos še dovolj, tokrat smo preverili prvo postavko, ki nam jo ponuja Zaključni račun za leto 2017. To je postavka 1000 – Župan.

Poraba na postavki 1000 – Župan: 435.805 evrov
Iz zaključnega računa je razvidno, da je bilo na postavki Župan v letu 2017 porabljenih 435.805 evrov, od tega za dejavnost župana in podžupanov 91.036 evrov, kar je 1,21 odstotka več od načrtovanega zneska.

Več na moja-dolenjska.si …