fbpx

Občina Grosuplje uspešno pridobila evropska sredstva za projekt Vezi narave

Foto: Občina Grosuplje

Občina Grosuplje je v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina in Zavodom RS za varstvo narave ter hrvaškimi partnerji Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Krapinsko zagorska županija v sredo, 27. septembra 2017, na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška prijavila projekt VEZI NARAVE, v petek, 15. junija 2018, pa smo dočakali objavo rezultatov javnega razpisa. Med 88 prijavljenimi projekti jih je bilo odobrenih 17, med njimi tudi naš projekt VEZI NARAVE.

Celotna vrednost projekta VEZI NARAVE je 2.553.908 evrov, financiranje za Občino Grosuplje pa znaša 776.700 evrov, od tega je 85 %, torej 660.195 evrov, evropskih sredstev, 15 %, torej 116.505 evrov, pa predstavlja lastna udeležba. Občina Grosuplje sicer v projektu VEZI NARAVE sodeluje kot vodilni partner.

Glavni cilj projekta je zagotoviti trajnost ohranjanja in obnove tarčnih vrst na Natura 2000 območjih Sotle, Kolpe, NP Risnjak, Radenskega polja in kanjona Kamačnik. Na skupni površini 3.159 ha bomo tako med drugim izboljšali stanje ohranjenosti vider, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka in dvoživk.

Pomemben prispevek k dolgoročnemu ohranjanju narave bo vzpostavitev mreže točk VEZI NARAVE za osveščanje o pomenu narave, s ciljem, da se prikaže pogosto nevidna povezanost ekosistemov ter človekove povezave z njim. Na Radenskem polju bomo vzpostavili center narave Šica, v Rogaški Slatini bo nastal center narave Sotla, na območju naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli in kanjona Kamačnik pa bosta vzpostavljeni interpretacijski dostopni točki.

Projekt VEZI NARAVE tako odpira nove priložnosti za postopno in trajno spremembo odnosa družbe do varovanja in ohranjanja narave ter prepoznanja njene ključne vloge za dobrobit prihodnjih generacij.

Občina Grosuplje je sicer že v letu 2007 v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor aktivno pristopila k zavarovanju območja Radenskega polja in ustanovitvi Krajinskega parka Radensko polje. V sodelovanju s strokovnimi institucijami, Centrom za kartografijo flore in favne ter Zavodom za varstvo narave RS, smo pripravili strokovne podlage za zavarovanje območja, popis vrst ogroženih habitatov in strokovne podlage za območje NATURA 2000. Center Grajski vrt Boštanj, ki ga je financirala Občina Grosuplje, pa je koordiniral delo strokovnih institucij, Ministrstva za okolje in prostor in Občine Grosuplje na eni strani, ter sodeloval s prebivalci na tem območju na drugi strani. Rezultat koordinacije je bilo zavarovano območje in ustanovitev Krajinskega parka Radensko polje leta 2012.

Ključna dodana vrednost projekta VEZI NARAVE je tako za našo občino nadaljevanje in konkretizacija procesa razvoja območja Radenskega polja, in sicer na treh nivojih: 1) izboljšanje stanja habitatov, ki so osnova za dolgoročni razvoj Radenskega polja, 2) izboljšanje infrastrukture, ki bo omogočala privlačnejšo predstavitev in interpretacijo naravnega bogastva v podporo ohranjanju narave; uredili bomo objekt na izviru Šice, ki bo postal naravovarstveno središče za Radensko polje, ter vzpostavili informacijske in vstopne točke za zavarovano območje, in 3) krepitev sodelovanja v lokalnem okolju s ciljem izobraziti lokalne deležnike o pomembnosti ohranjanja naravnega bogastva Radenskega polja na eni strani in aktivnega vključevanja lokalnih deležnikov v razvojne aktivnosti na tem območju na drugi strani.

Razvoj turizma, toliko bolj zelenega turizma, je v naši občini trenutno velika prioriteta. Nenazadnje smo turizem tudi v svojem dolgoročnem strateškem načrtu izpostavili kot eno od velikih priložnosti za občino Grosuplje ter ustanovili Zavod za turizem Grosuplje. Da bo naša občina kar najbolj razvojno usmerjena, priložnosti pa bomo znali kar najbolje izkoristiti, smo ustanovili tudi Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, ki je odigral pomembno vlogo tudi pri uspešni prijavi projekta VEZI NARAVE.

Našo usmeritev smo v strategiji izpostavili s tremi G-ji, ki pomenijo gospodarnost, gostoljubnost in globalnost, ter hkrati Grosuplje goes green.

Zavedamo se visokih potencialov, ki nam jih nudi narava, zato si želimo razvijati predvsem pohodništvo, kolesarstvo, izletništvo. Pred kratkim smo se razveselili naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca v dolžini kar 5,2 km, ki je tudi del evropske pešpoti E6, in nas iz vaškega jedra Cerovo popelje skozi gozdni rob, mimo mokrotnih travnikov, do zaselka Podlom in izvira Podlomščice. Od tam naprej pa še do naše podzemne kraške lepotice Županove jame in nato do Tabora Cerovo, enega redkih ohranjenih protiturških taborov.

Z odobrenim projektom VEZI NARAVE in pridobljenimi evropskimi sredstvi bomo lahko velike premike naredili tudi na območju našega naravnega bisera Krajinskega parka Radensko polje.

Tako za prvi kot za drugi projekt pa lahko rečemo, da v celoti ustrezata naši strategiji treh G-jev. Zagotovo lahko rečemo, da gre za zelena projekta, poleg tega sta tudi gospodarna, za njiju smo med drugim uspešno pridobili evropska sredstva, gostoljubna, prijazna bosta do vseh domačih kot tudi tujih obiskovalcev, in globalna, za prvega lahko rečemo, da je del evropske pešpoti E6, drugi pa nastaja v sodelovanju z drugimi slovenskimi partnerji in tudi v sodelovanju s partnerji izven meja naše države.

C. Š.