Obisk ministrice za okolje in prostor Irene Majcen na Občini Grosuplje

Foto: Občina Grosuplje

V ponedeljek, 18. decembra 2017, sta župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar v prostorih občine sprejela ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen in generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije Leona Behina. Predstavila sta njima potek projekta zadrževalnika Veliki potok in protipoplavne ureditve ob Grosupeljščici, kot celovite ukrepe za zmanjševanje ogroženosti območja Grosuplja pred škodljivim delovanjem vode Grosupeljščice.

Res da je šlo za delovni sestanek, a kljub temu so obisk ministrice izkoristili za povabilo, da se ob tej priložnosti vpiše v njihovo spominsko knjigo. Po sestanku so si ogledali še lokacijo izgradnje zadrževalnika Veliki Potok in ureditev ob Grosupeljščici.

Prvi dokument o zadrževalniku Veliki potok, ki ga imajo zabeleženega, sega v leto 1962. Gre za Študijo možnosti protipoplavnega ščitenja oziroma zadrževanja visokih voda, ki jo je izdelal Zavod za vodno gospodarstvo LRS iz Ljubljane. Objekt je še vedno lociran na isti lokaciji, tehnologija pa se je v teh letih nekoliko spremenila.

Gre za suhi zadrževalnik visokih voda, kar pomeni, da se nivo vode pred pregrado poveča samo v času poplav. Talni izpust se regulira z zapornico, predvsem zaradi naravovarstvenih ukrepov pa je vedno zagotovljen minimalni pretok vode. Pregrada bo visoka 15 m in dolga nekaj preko 200 m. Zadrževalnik bo s prostornino 435.000 m3 prebivalce ščitil do obsega 100-letnih voda.

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje ogroženosti območja Grosuplja pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice. V II. in III. fazi so predvidene ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje (visokovodni nasipi in zidovi, ureditev struge in premostitvenih objektov). Z vidika vpliva na dolvodna območja mora biti zadrževalnik zgrajen pred vsemi ostalimi ukrepi, ker predstavlja tudi omilitveni ukrep, oz. izničenje morebitnega negativnega vpliva regulacije Grosupeljščice na dolvodna območja, do katerega bi prišlo, če zadrževalnika ne bi bilo.

Za zagotavljanje poplavne varnosti Grosuplja, torej ureditev Grosupeljščice in izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, je bil 27. 11. 2015 podpisan sporazum med MOP kot investitorjem in Občino Grosuplje kot sofinancerjem.

Po podpisu sporazuma so se aktivnosti na projektu pričele hitreje odvijati. Obstoječi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz leta 2001 je služil kot osnova novemu projektu. Idejna zasnova je bila izdelana avgusta 2016, idejni projekt pa oktobra 2016. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan novembra 2016. Recenzija PGD je potekala 7. 11. 2017. Končna varianta PGD bo upoštevala izsledke recenzijskega poročila in sprejetih sklepov ter morebitne zahteve v soglasjih, ki še niso pridobljena. Gre za okoljevarstveno soglasje, ki ga pričakujemo v marcu 2018 in kulturnovarstveno soglasje, ki ga pričakujemo v januarju 2018. Trenutno potekajo tudi postopki za odkupe potrebnih zemljišč in postopki za ureditev zemljiško knjižnega stanja za zemljišča, ki so bila pred leti že odkupljena. Gradbeno dovoljenje pričakujemo konec leta 2018.

Ker gre za celovit projekt ureditve poplavne varnosti, bi radi pospešili tudi aktivnosti na II. In III. fazi, torej na ureditvi vodotoka Grosupeljščice, kjer trenutno poteka usklajevanje projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za urejanje vodotoka Grosupeljščice skozi mesto skupaj s spremljevalnimi objekti.

N. Ž.