fbpx

Odprtih obveznosti na dan 30. junij 2018 je za 7,52 milijona evrov

vir: Občina Žužemberk

Poročilo o izvršitvi proračuna Občine Žužemberk v obdobju januar-junij 2018 izkazuje za 3,54 milijona evra prihodkov ali le tretjino načrtovanih in za 3,98 milijona evra odhodkov, kar je 28,3 odstotka načrtovanih v letu 2018. Hkrati ima občina na dan 30. junij 2018 kar za 7,52 milijona evrov odprtih obveznosti. Od tega so bile kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4,81 milijona evrov.

Načrtovani investicijski odhodki v višini 9,98 milijona evrov so uresničeni samo v višini 2,19 milijona evrov, kar pomeni dobro petino oziroma 22 odstotkov vsega načrtovanega v tem letu.

Po zaključnem računu Občine Žužemberk za leto 2017 je ta imela na dan 31. december 2017 skupno za 5,77 milijona evrov neplačanih obveznosti in vse nesporne obveznosti iz leta 2017, ki so zapadle v plačilo do 30. junija 2018, so bile tudi poravnane.

Poročilo o izvršitvi proračuna Občine Žužemberk za 1. polletje 2018 razkriva, da je občina v rebalansu proračuna za leto 2018 načrtovala za 10,68 milijona evrov prihodkov, dejanska realizacija pa je bila v prvih šestih mesecih samo 3,59 milijona evrov ali 33,2 odstotka načrtovane.

Največji delež dohodkov so predstavljali dohodnina (1,74 milijona evrov), prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (470.601 evrov) in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (1,05 milijona evrov).

Kako je z odhodki?
Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili za leto 2018 načrtovani v višini 14,06 milijona evrov, dejanska realizacija v prvem polletju pa je bila samo 3,98 milijona evrov ali 28,3-odstotna.

Tekoči odhodki (izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca, izdatki za blago in storitve in rezerve) so bili realizirani v višini 746.729 evrov ali 43,6-odstotno, tekoči transferji (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi) so bili realizirani v višini 1,04 milijona evrov ali 44,6-odstotno in investicijski odhodki v višini 2,19 milijona evrov ali samo 22 odstotkov od vseh načrtovanih investicijskih odhodkov v letu 2018.

Celoten članek preberite TUKAJ