Podpisana pogodba za izgradnjo vrtca v Šentvidu pri Stični

Foto: Gašper Stopar

Župan Dušan Strnad in Stane Zaletel iz podjetja GPI Tehnika d.o.o. sta podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo novega 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični. Župan Dušan Strnad je ob podpisu povedal, da gre za enega izmed prioritetnih projektov Občine Ivančna Gorica v letošnjem letu, ki bo rešil problematiko odklonjenih otrok za sprejem v vrtec v naši občini.

Na javnem naročilu je za izgradnjo vrtca od treh prejetih ponudb najugodnejšo oddalo podjetje GPI Tehnika d.o.o. v višini 4.268.125,60 EUR z DDV, ki bo vrtec zgradilo neposredno ob gasilskem domu v Šentvidu pri Stični. Pogodba zajema izgradnjo objekta, parkirišč, izgradnjo otroškega igrišča ob objektu in zunanjo in prometno ureditev, ki je predvidena po podrobnem prostorskem načrtu.

Občina Ivančna Gorica bo za izgradnjo prejela tudi dobrih 920.000 EUR sofinancerskih sredstev s strani Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 500.000 EUR od Eko sklada.

Vrtec bo postavljen v bližini gasilskega doma v Šentvidu pri Stični in bo podolgovate oblike, sestavljen iz treh kubusev, in sicer bo vzporedno s cesto umeščen servisni krak s kuhinjo v pritličju in upravo v nadstropju, vzdolž gradbene parcele bo podolgovat volumen z igralnicami v dveh etažah in na severnem delu bo krak z večnamensko športno igralnico.

Foto: Gašper Stopar

Etažnost objekta bo P + 1 z ravno streho. Stavba vrtca bo klasično grajena iz armirano-betonskih (AB) konstrukcij, postavljenih na temeljni AB plošči. Nad delom pritličja in celotnim nadstropjem bo izvedena AB strešna plošča. Objekt je zasnovan kot skoraj nič energijski objekt s kakovostnimi toplotno- izolativnimi materiali. Kot primarni vir ogrevanja je predvidena toplotna črpalka. Zunaj se bo zgradilo otroško igrišče na severnem delu zemljišča in vzdolž igralnic na jugozahodni strani. Igrišče bo ograjeno in opremljeno z igrali.

Dostopne poti in tlakovane površine bodo urejene tako, da ne bo prišlo do križanja motornega prometa s potmi otrok na igrišče. Vrtec bo dostopen z lokalne javne ceste na južni strani. Dovoz bo eden, urejen pa bo še en priključek na javno cesto, ki bo namenjen izključno izvozu s parkirišča vrtca. Parkirišča bodo v večji meri urejena na glavnem parkirišču, deloma pa vzdolž dostopne poti.

Gradnja vrtca se bo začela že v tem tednu, zaključek pa je predviden v letošnji jeseni.  

Gašper Stopar