fbpx

Skupina Mercator tudi v prvem polletju beleži rast prihodkov

Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvem polletju leta 2020 povečali za 4,4 odstotka glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali 1,06 milijarde evrov. Skupina Mercator je v tem obdobju beležila za 7,4 odstotka višje prihodke od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno in 1,7 odstotno rast normalizirane EBITDA. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d. kot največja družba v Skupini Mercator, je v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila 8,2 odstotno rast prihodkov v osnovni dejavnosti in 4,8 odstotno rast prihodkov od prodaje. Skupina Mercator je ne glede na novo prevrednotenje nepremičnin, ki je vplivalo na povišanje kapitala na eni strani in na drugi strani negativno na poslovni izid, še vedno lastnik nepremičnin v višini 1 milijarde evrov.

Prvo polletje poslovnega leta 2020 je zaznamovala predvsem epidemija covida-19, katere vpliv je bil večplasten. Skupini Mercator je navkljub izrazitim negativnim posledicam epidemije uspelo zagotoviti pozitivne trende predvsem na področju osnovne dejavnosti – prodaje v dejavnosti trgovine na drobno. Z odgovorno, sistematično in predvsem pravočasno ter celovito pripravo in dnevnim spremljanjem izvajanja vseh dogovorjenih in potrebnih aktivnosti za zniževanje negativnih posledic epidemije na vseh trgih, je Skupini Mercator uspelo zagotavljati neprekinjeno in zadostno količino zalog vseh strateško pomembnih artiklov ter s tem zagotoviti nemoteno preskrbo prebivalstva na vseh trgih poslovanja, predvsem pa zagotavljati nemoteno in uspešno poslovanje.

Z doslednim izvajanjem iniciativ v okviru operativnega načrta poslovanja je Skupina Mercator uspešno nevtralizirala vse negativne vplive na redno poslovanje in obdobje 1-6 zaključila z normalizirano EBITDA v višini 83,4 milijona evrov, kar je 1,7 odstotka več glede na enako obdobje preteklega leta.

Pozitivni rezultati za obdobje 1-6 2020 prestavljajo še večji uspeh, če upoštevamo različne negativne vplive s pritiskom na poslovne rezultate, kot so: povišani stroški dela, v največji meri zaradi povišanja minimalne plače v Republiki Sloveniji, izplačila dodatkov za zaposlene zaradi odločitev vlad oz. parlamentov v času epidemije in sprejetega ukrepa vodstva Skupine, da nagradi delo vseh zaposlenih v izrednih razmerah ter povišani drugi stroški zaradi razglasitve epidemije in vseh s tem povezanih ukrepov ob zapiranju tržišč. Prav tako je bila pod pritiskom dejavnost veleprodaje zaradi zaprtja vseh gostinskih obratov, vseh javnih zavodov (šole, vrtci itd.), ki so kupci predvsem na veleprodajnem področju Skupine Mercator. Posledice epidemije je Skupina Mercator beležila tudi na področju proizvodnih dejavnosti, predvsem zaradi bistvenega zmanjšanja naročil. Enako velja tudi za področje tehnike zaradi začasnega zapiranja trgovin.

Predsednik uprave Tomislav Čizmić je poudaril: “Skupina Mercator je v okviru svoje maloprodajne dejavnosti realizirala rast prihodkov in tako uspešno nevtralizirala vse negativne vplive epidemije na rezultate poslovanja. Uspešnost osnovne dejavnosti pa je seveda zasluga predvsem pravočasne, odgovorne, sistematične in celovite predpriprave na krizo in redno, dnevno spremljanje vseh ključnih aktivnosti na ravni Skupine Mercator. Ključen pa je bil tudi prenos izkušenj iz Slovenije, ki je prva razglasila epidemijo, na vse preostale trge, na katerih Skupina deluje. Mercator je v času trajanja epidemije neprestano zagotavljal zadostno količino zaloge strateško pomembnih artiklov na vseh trgih delovanja v osnovni dejavnosti. Poudarim pa naj še, da je bil s potrditvijo koncentracije s strani Evropske komisije narejen izredno pomemben korak k prenosu lastništva Mercatorja na Fortenovo. Močan lastnik bo Mercatorju omogočal nadaljnjo rast in razvoj ter podprl strateške projekte Mercatorja, vključno s 130  milijonov EUR vredno investicijo v nov logistični center v Ljubljani.”

Predsednik uprave Tomislav Čižmić (Foto: STA)

Skupina Mercator je obdobje 1-6 , brez vpliva prevrednotenja nepremičnin in drugih slabitev osnovnih sredstev, zaključila s 86 tisoč EUR primerljivega čistega poslovnega izida, kljub povečanju stroškov iz naslova dviga minimalne plače in stroškov storitev iz delovno intenzivnih panog ter dodatnih stroškov v zvezi z zagotavljanjem varnosti kupcev in zaposlenih.

Zaradi prevrednotenja nepremičnin in slabitev drugih osnovnih sredstev, predvsem zaradi vpliva covid-19, je Skupina Mercator obdobje 1-6 zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom v višini 69,2 milijona evrov. Poudarjamo, da so bile te slabitve narejene skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS 36) in niso vplivale na denarni tok in poslovno uspešnost Skupine Mercator. Skupina Mercator je konec junija 2020 analizirala ali obstajajo pomembni kazalci, ki bi lahko sprožili prevrednotenje poštene vrednosti sredstev. Pri ocenjevanju, ali obstajajo znaki za prevrednotenje poštene vrednosti, je vodstvo pregledalo zunanje vire informacij (vključno s stopnjo donosa in spremembami na nepremičninskem trgu), ter povečano negotovost zaradi epidemije covida-19. 30. junija 2020 so tako izvedli ponovno vrednotenje nepremičnin, pri katerem je bilo ugotovljeno, da se poštena vrednost osnovnih sredstev iz leta 2017 razlikuje v višini, ki zahteva njihovo prevrednotenje v poslovnih knjigah Mercatorja. Prevrednotenje nepremičnin je v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi na eni strani vplivalo na povečanje kapitala (rezerve za pošteno vrednost) iz naslova krepitev vrednosti nepremičnin v višini 23,3 milijona evrov, medtem ko je prevrednotenje vrednosti nepremičnin negativno vplivala na poslovni izid poslovanja Skupine Mercator v višini 69 milijonov evrov. Neto učinek prevrednotenja je zmanjšal vrednost nepremičnin za 45,7 milijona evrov, kar predstavlja 4,6 odstotka celotne vrednosti zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin, po prevrednotenju na omenjeni dan pa njihova vrednost znaša 1 milijardo evrov, pri čemer negativni vpliv prevrednotenja na poslovni rezultat zaradi uporabljenih računovodskih standardov znaša 69 milijonov evrov. Ne glede na prevrednotenje nepremičnin Skupina Mercator torej ostaja eden največjih lastnikov nepremičnin v Sloveniji in regiji.

Skupina Mercator je ne glede na delovanje v času epidemije nadaljevala z vsemi aktivnostmi, ki so ključne za nadaljnji in dolgoročno uspešen razvoj Skupine, pri čemer je v ospredju nadaljevanje projekta izgradnje novega logističnega centra v Ljubljani. Nadaljevala je tudi s širjenjem in prenovami poslovne mreže.

Sara Kovač