Težave z vodo na Brkinskem bodo kmalu preteklost

Ilirska Bistrica, pred vodarno. Postavitev temeljnega kamna za investicijo v prenovo vodarne in gradnjo povezovalnega vodovoda. Minister Zdravko Počivalsek, županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan, ilirskobistriški župan Emil Rojc in županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek. (Foto: STA)

Na Brkinskem vodovodu se zaradi dotrajanosti pogosto pojavljajo okvare, zato so na tem območju pogoste prekinitve dobave pitne vode. Tudi več naselij v Brkinih še nima dostopa do pitne vode, temveč se oskrbujejo iz manj ustreznih lokalnih vodovodov. A kot kaže, bodo težave s pitno vodo za tamkajšnje prebivalce kmalu preteklost.

Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica, ki je tudi vodilni partner, so leta 2016 začele s prijavo skupnega projekta Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica–Rodik za pridobitev sredstev sofinanciranja, ki bo reševal omenjene težave z vodno oskrbo.

Vodovod Ilirska Bistrica–Rodik
Vse tri občine sodelujejo pri projektu graditve vodovoda Ilirska Bistrica–Rodik, ki bo med seboj povezal ilirskobistriški in kraški vodovod, ki imata črpališči v Bistrici in Brestanici. Povezovalni vodovod vključuje tudi hidravlične izboljšave in delno novogradnjo vodovodnega sistema na trasi Ilirska Bistrica–Pregarje–Rjavče–Artviže–Rodik, posodobitev vodarne Ilirska Bistrica in zgraditev šestih sekundarnih vodov (Tatre–Kozjane, VH Veliko Brdo–VH Jelšane, Koseze–Dolnji Zemon, Artviže–Vareje, Vareje–Vatovlje in Vareje–Podgrad). »Vodovod bo zgrajen tako, da si bosta vodovodna sistema lahko izmenjevala transportno vodo. S tem bo v primeru izpada primarnega vodnega vira zagotovljeno nadomestno napajanje drugega vodnega vira,« pojasnjujejo v občini Divača in pri tem poudarjajo, da imata obe črpališči, ki sta na ločenih vodovarstvenih območjih, na območju združenega javnega vodovodnega omrežja zadostne zmogljivosti za zagotavljanje nujnega obsega pitne vode.

Izboljšanje oskrbe z vodo
Tako se bo s povezovalnim vodovodom izboljšala oskrba vode prebivalcem na območju Brkinov, to je 53 naseljem in 10.330 prebivalcem, za 272 prebivalcev tega območja pa bo sploh na novo zagotovljen varen dostop do ustrezne pitne vode. Poleg tega se bosta s tem povezala ilirskobistriški in kraški vodovod, ki bosta v primeru pomanjkanja vode lahko pridobila vodo iz povezanega vodnega vira. Vrednost projekta, ki je sicer razdeljen na 12 sklopov, je po prvih ocenah dobrih 23 milijonov evrov z DDV, nova ocena pa znaša 36.018.195 evrov, saj so vanjo vključili še rekonstrukcijo cest, ki bo stala 12.961.280 evrov. »Ocenjena vrednost za vodovod v bistriški občini znaša 14.711.441 evrov, za cesto pa 7.507.880 evrov. Znesek divaškega vodovoda je ocenjen na 5.472.712 evrov, vodovod v občini Hrpelje-Kozina je ocenjen na 2.872.762 evrov, cesta pa na 5.453.400 EUR,« so zapisali v občini Ilirska Bistrica. Sredstva bodo zagotovili Kohezijski sklad EU, država in občine.

H konkretnim dejanjem
Slovesen podpis izvajalske pogodbe za povezovalni vodovod je bil 17. novembra 2021, udeležil pa se ga je tudi minister za okolje Andrej Vizjak. Javno naročilo za sklop 1 Vodarna Ilirska Bistrica je oddano podjetju Kolektor Sisteh, d. o. o.; za sklop 2 Vodovod na odseku Ilirska Bistrica–Harije je oddano podjetju CPK, d. d., sklop 8 Vodovod VH Veliko Brdo‑VH Jelšane je oddan podjetju Kolektor Koling, d. o. o., in sklop 9 Povezovalni vodovod za naselja Koseze, Dolnji Zemon in Zemonska Vaga je oddan ponudniku Grafist, d. o. o. Minister Vizjak je takrat poudaril, da gre za pomemben projekt, ki bo tem krajem in njihovim prebivalcem prinesel pomembno vrednoto – to je zdrava pitna voda. Minister je pri tem izpostavil, da to ni edino območje v državi, kjer ljudje še nimajo vsi dostopa do zdrave pitne vode. Opozoril je na primer Anhovega in obljubil, da bo okoljsko ministrstvo skupaj z občino Kanal ob Soči začelo sodelovati pri zagotovitvi novega vodnega vira. Težave z oskrbo z vodo imata tudi Slovenska Istra in kraško zaledje, po besedah ministra pa bo reševanje mogoče ob sodelovanju in s sobivanjem z lokalnim okoljem in naravo.

Lahko bi rekli, da se od besed k dejanjem že premika graditev vodovoda Ilirska Bistrica–Rodik. V sredo, 19. januarja 2022, so v Ilirski Bistrici pri tamkajšnji vodarni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, županja občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek, županja občine Divača Alenka Štucl Dovgan in župan občine Ilirska Bistrica Emil Rojc slovesno postavili temeljni kamen za povezovalni vodovod Ilirska Bistrica–Rodik in tako simbolično napovedali začetek del na največjem projektu na tem območju. Dela bodo potekala v več fazah, končala pa naj bi se predvidoma konca aprila 2023.

Maruša Opeka