fbpx

Za izboljšanje kakovosti zraka v občinah Maribor, Celje in Murska Sobota skoraj 63 milijonov evrov

(foto: Pixabay)

Vlada  je na današnji dopisni seji  izdala tri novelirane odloke, in sicer  Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor,  Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje in Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota. Na območjih, kjer so presežene mejne vrednosti koncentracij za  delce (PM10), se izvajajo načrti za kakovost zraka. Namen  teh načrtov je v najkrajšem možnem času zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi z dodatnimi ukrepi, ki se izvajajo dopolnilno k ukrepom, ki se uveljavljajo na ravni celotne države.

Za uresničitev ukrepov za Mestno občino Maribor se načrtuje  28.572.121 evrov, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 17.952.121, za področje prometa 10.485.000 evrov. Na območju Mestne občine Celje se načrtuje za uresničitev ukrepov 24.760.486 evrov, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 5.502.119 za področje prometa 19.183.367 evrov.  Na območju Murske Sobote se načrtuje za uresničitev ukrepov 9.419.340 evrov, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 3.705.770, za področje prometa 5.706.070 evrov.

Ob tem je treba poudariti, da se kakovost zraka uspešno izboljšuje prav preko izvajanja načrtov kakovosti zraka. Izvajanje odloka bo imelo tudi pozitivne učinke na gospodarstvo, in sicer  zato, ker bodo finančni viri iz kohezijskih sredstev uporabljeni preko gospodarskih subjektov na različnih področjih, kot so: za gradbeništvo preko energetske sanacije stavb in širitve daljinskega ogrevanja, širitve omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom, vzpostavitev novih mikrosistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso; za promet širitev in dogradnja mestnega potniškega prometa, obnova voznega parka mestnega potniškega prometa in komunalnih vozil,  itd.

Velik del ukrepov zahteva minimalne finančne vložke

Velik del ukrepov v odloku je takšne narave, da zahtevajo minimalne finančne vložke, imajo pa velike učinke na izboljšanje kakovosti zraka. Gre predvsem za usklajene ukrepe na področju ozaveščanja, izobraževanja in komuniciranja. V tem smislu bosta država in občina še naprej delovali usklajeno.

Pokazalo se je, da je strateški pristop k odloku pravilen in se ga ob novelaciji odloka in programa nadaljuje. Načrte za kakovosti zraka so pripravljeni v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Agencije Republike Slovenije za okolje in Ministrstvom  za okolje in prostor. Načrti za  kakovosti zraka bodo tudi v prihodnje predvsem temeljili na ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter trajnostni mobilnosti.

Ker gre za povečini urbana področja, bodo usmeritve načrtov pomemben element trajnostnega urbanega razvoja tako na področju mobilnosti, kot tudi na področju energetike in prostorskega načrtovanja. Pri tem bo ključno usklajeno načrtovanje ukrepov in razvoja na teh področjih in uveljavljanje ukrepov s sinergijskimi učinki za učinkovito rabo energije, trajnostno mobilnost in varstvo okolja.  Viri sredstev so enaki kot v prejšnjem odloku: občine, spodbude države, sredstva drugih subjektov in gospodinjstev. Ažurirani so tudi podatki ARSO o rezultatih meritev kakovosti zraka. Spodbude države bodo financirane iz sredstev prihrankov energije po Energetskem zakonu, Sklada podnebnih sprememb in  Kohezijskih  sredstev za obdobje 2021-2022 in sredstev iz skladov Evropske unije za obdobje 2021-2027.

Savinjsko-šaleške novice