224. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Foto: Kabinet predsednika Vlade

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela amandmaje k predlogom novel zakonov o revidiranju, kmetijstvu in zadrugah. Roberta Cuglja pa je imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje.

Vlada o amandmajih k predlogu novele Zakona o revidiranju

Vlada je soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o revidiranju. Z amandmaji so v celoti upoštevane pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki jih je le ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za finance

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o kmetijstvu 

Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu vsebuje amandmaje, ki se nanašajo na  vsebine, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejelo po sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu na Vladi RS s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in tudi nevladnih organizacij. Prav tako se v nekatere amandmaje vključujejo nomotehnični popravki.

Novela zakona ureja naslednje vsebinske sklope:

 • upravičenci za ukrepe kmetijske politike;
 • spremljanje bilance organske snovi in hranil v kmetijskih tleh (emisije in odvzemi toplogrednih plinov);
 • spremljanje stanja kmetijskih tal in gnojenja;
 • poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike;
 • obveze pri javnem naročanju živil;
 • določitev sledljivosti porekla živil;
 • opredelitev hitro pokvarljivih kmetijskih in živilskih proizvodov;
 • nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano in delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano;
 • postopki delovanja izvršilnega organa – Javne agencije RS za varstvo konkurence;
 • sprememba začetka veljavnosti določb iz poglavja verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi;
 • ureditev organizacije za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov:
 • določa se pristojni organ za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov in ureja javno pooblastilo za opravljanje nalog;
 • uskladitev izvajanja javnih služb na področju kmetijstva, vključno z živinorejo ter poenostavitev priprave programa javnih služb;
 • ureditev evidenc s področja kmetijstva;
 • urejanje področja ekološkega kmetovanja.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o zadrugah

Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah. Amandmajske spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah so pripravljene na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe Državnega zbora k predlogu zakona in so namenjene večji jasnosti in vsebinski usklajenosti besedila zakona.

https://twitter.com/mddszRS/status/1404809507843285007

V amandmajih se med drugim omogoča glasovanje tudi zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem članov zadruge, črtajo se nepotrebne dodatne določbe v zvezi z zahtevami in omejitvami za ugotavljanje identifikacije članov in varnega poštnega oziroma elektronskega komuniciranja glede na napotilo na predpise, ki urejajo elektronsko identifikacijo. Nadalje se odpravlja razlika glede ureditve podpisa zapisnika, tako, da se omogoča elektronsko podpisovanje zapisnika vsem članom občnega zbora in ne le tistim, ki so se prijavili na sejo z sredstvom elektronske identifikacije. V več členih se tudi popravlja besedilo zaradi večje jasnosti.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada imenovala Roberta Cuglja za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje

Vlada je na današnji dopisni seji imenovala Roberta Cuglja za državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, in sicer z 18. junijem 2021.

Robert Cugelj je leta 1997 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Študij je nadaljeval na Univerzi v Mariboru, in sicer na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer je pridobil še naziv magister organizacijskih ved. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju IBE,d.d, kjer je od leta 1997 do leta 2001 opravljal funkcijo odgovornega projektanta. V letu 2001 se je zaposlil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije, kjer je bil vodja investicij in nabav, od leta 2004 naprej pa generalni direktor inštituta. Leta 2020 je bil imenovan za nov štiriletni mandat, ki pa se prekinja z imenovanjem za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Vlada je namreč na seji dala soglasje k razrešitvi Roberta Cuglja z mesta generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vir: UKOM