Društvo MORiS ponovno vložilo zahtevo za prepoved komunistične orgije Svetlane Makarovič “Nosil bom rdečo zvezdo”, ki krši ustavno pravico do človekovega dostojanstva

Foto: STA

Društvo MORiS Kočevska Reka ponovno, kot leta 2017, vlaga zahtevo za prepoved izvedbe javne prireditve pod naslovom “Nosil bom rdečo zvezdo”, ki naj bi se, po poročanju sredstev javnega obveščanja, izvedla v 25. maja 2018 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zahteva za prepoved je bila posredovana predsedniku republike, predsedniku državnega zbora, vsem domoljubnim organizacijam ter medijem.

V 2. členu Statuta Društva MORiS Kočevska Reka je zapisano, da imajo člani ničelno toleranco do vseh totalitarnih simbolov (kar rdeča zvezda je, saj so jo nosili kot oznako po mednarodnem vojnem pravu pripadniki agresorske Jugoslovanske ljudske armade leta 1991, kot orodje nasilja bivše totalitarne SFRJ), v 6. členu statuta pa je navedeno, da se argumentirano zoperstavljajo poskusom spreminjanja namena in poteka dogodkov iz obdobja osamosvajanja in demokratizacije, s poudarkom na vojni za Slovenijo. “Ker ščitimo svoj pravni interes in interese našega članstva, zahtevamo od Upravne enote Ljubljana, da prepove nameravani koncert – javno prireditev, ne samo zaradi razlogov javnega reda in miru, temveč predvsem zato, ker bi nameravani dogodek ponovno javno poveličeval in posredno na simbolni ravni legitimiziral vojaški napad JLA na Republiko Slovenijo leta 1991 in na simbolni ravni poveličeval totalitarni komunistični sistem ter s tem kršil temeljno človekovo pravico do dostojanstva v skladu s 34. členom Ustave Republike Slovenije našim članom kot tudi vsem državljanom Republike Slovenije, ki so se na plebiscitu leta 1990 odločili za samostojno državo in odcepitev od totalitarne komunistične države SFRJ, in vsem, ki smo z orožjem obranili komaj razglašeno novo državo. Posmrtno pa bi ponovno odvzel tudi dostojanstvo vsem padlim pripadnikom Slovenske vojske in policije, ki so svoja življenja izgubili v boju z JLA (rdečo zvezdo),” so zapisali.

Hkrati opozarjajo Upravno enoto Ljubljana na odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/10-11 z dne 26. 9. 2011, ki je med drugim navedlo, da oblastni organi ne smejo izvajati takih ukrepov, ki bi kršili človekovo dostojanstvo posameznikov v smislu 34. člena ustave in ki nasprotujejo javnemu interesu (14. točka citirane odločbe). “Izdaja dovoljenja za izvedbo javne prireditve, na kateri bi se na simbolni ravni izražale vrednote, ki so nasprotne temeljnim ustavnim vrednotam, ne more biti v javnem interesu in bi bila izdaja dovoljenja protiustavna.” Dovolitev nameravane provokativne javne prireditve (simbolično na dan 25. maja, ko se je v bivši SFRJ praznovalo dan mladosti in rojstni dan diktatorja Josipa Broza Tita) bi v skladu s citirano odločbo ustavnega sodišča pomenilo, da bi Upravna enota Ljubljana delovala v nasprotju z javnim interesom, saj bi z avtoriteto oblasti dopustila javno poveličevanje simbola (rdeče zvezde), ki izraža vrednote, ki so nezdružljive s temeljnimi ustavnimi vrednotami, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija in vladavina prava.

Upravna enota bo v primeru podelitve dovoljenja kršila temeljno pravico do človekovega dostojanstva
Glede na sklep UE Ljubljana št. 215-863/2017-5 z dne 28. 6. 2017, s katerim je UE Ljubljana zavrgla njihovo zahtevo za prepoved javne prireditve, in njegovo obrazložitev, ki se sklicuje na sodbo ESČP v zadevi Vajnai proti Madžarski, poudarjajo, da Društvo MORiS ni zahtevalo prepovedi nošenja rdeče zvezde posameznikom (kot je bil primer Vajnai), temveč zahteva prepoved javne prireditve, kjer se bodo manifestirale in poveličevale vrednote, ki kršijo človekovo dostojanstvo na podlagi 34. člena Ustave Republike Slovenje in ki so v nasprotju s temeljnimi ustavnimi vrednotami Republike Slovenije. V citiranem sklepu iz leta 2017 so njihovo zahtevo zavrgli tudi z obrazložitvijo, da člani Društva MORiS nimajo statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku izdaje dovoljenja za izvedbo sporne javne prireditve, ker niso izkazali varstva svojih pravnih koristi. Konec leta 2017 so s strani ministrstva za obrambo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in obrambe. V določbah njihovega statuta je v drugem odstavku 2. člena navedeno, da imajo v Društvu MORiS ničelno toleranco do vseh totalitarnih režimov in njihovih simbolov, v 6. členu statuta pa je navedeno, da se argumentirano zoperstavljajo poskusom spreminjanja namena in poteka dogodkov iz obdobja osamosvajanja in demokratizacije, s poudarkom na vojni za Slovenijo. “Javno poveličevanje bivšega totalitarnega komunističnega sistema in predvsem javno poveličevanje simbola rdeče zvezde, ki ga je nosila agresorska JLA, skuša na simbolni ravni predrugačiti zgodovinska dejstva o naravi bivšega sistema in vlogi JLA. V konkretni zahtevi ščitimo svoj pravni interes in interese članov, ki se jim bo v primeru dovolitve sporne javne prireditve kršila temeljna ustavna pravica do človekovega dostojanstva v smislu 34. člena ustave. Naš pravni interes je s tem izkazan,” trdijo v Društvu MORiS.

Društvo MORiS vodi slovenski osamosvojitelj Tone Krkovič. (Foto: STA)

Hkrati opozarjajo tudi na odločbo Ustavnega sodišča RS št. Up-301/96 z dne 15. 1. 1998, ki je poudarilo: “Zaradi bridkih zgodovinskih izkušenj slovenske družbe iz obdobja bivšega komunističnega totalitarnega sistema je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema.” Morebitno oblastno dopuščanje javne uporabe simbola agresorske Jugoslovanske ljudske armade, ki je vojaško napadla komaj razglašeno samostojno Republiko Slovenijo, in simbola, ki predstavlja bivši totalitarni komunistični sistem, bi po njihovem s strani UE Ljubljana pomenilo direktno kršitev ustavne pravice do človekovega dostojanstva ter spodbujanje sovraštva in nestrpnosti v smislu določb 63. člena Ustave Republike Slovenije.

“V primeru izdaje dovoljenja za izvedbo javne prireditve, kjer bo na simbolni ravni poveličevana rdeča zvezda, ki so jo nosili pripadniki agresorske JLA in ki predstavlja vrednote bivšega totalitarnega komunističnega sistema, ki so nasprotne temeljnim ustavnim vrednotam Republike Slovenije, bo upravna enota kršila temeljno ustavno pravico do človekovega dostojanstva vsem zavednim državljankam in državljanom te države ter vsem vojnim veteranom v vojni za Slovenijo, kar ima znake kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti v smislu 131. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije,” so še zapisali v Društvu MORiS, katerega predsednik je brigadni general in osamosvojitelj Anton Krkovič.

C. Š.