Milan Zver glede izgradnje kanala C0 zahteval vpogled v interne dokumente Evropske komisije

Foto: STA/milanzver.eu

Evropski poslanec dr. Milan Zver je od Evropske komisije v Sloveniji  zahteval objavo celotne dokumentacije izmenjane med pristojnimi direktorati, agencijami in  nadzornimi organi EK ter Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana ter občinami Medvode in Vodice v zadevi izgradnje povezovalnega kanala C0. Vse kaže, da so bile v postopku storjene številne nepravilnosti in opustitve dolžnega ravnanja. Tveganje za morebitno ekološko katastrofo je veliko”, je ob tem izpostavil. 

Po besedah Milana Zvera je nedopustno tudi nasilje in odvzem lastniških pravic lokalnim kmetom, ki ne morejo dostopati do svojih njiv in opraviti nujnih spomladanskih opravil. “Zaskrbljujoče je, da so bila evropska sredstva dodeljena projektu, ki sproža tako široko skrb strokovne in širše javnosti”, je prepričan evropski poslanec, ki se nadeja, da bo morebitno razkritje internih dokumentov Evropske komisije pripomoglo k ustavitvi tega projekta.

V samem uvodu prošnje za vpogled v vso dokumentacijo je Zver izpostavil, da v Sloveniji, še posebej v Ljubljani, potekajo množične demonstracije proti izgradnji sistema odpadnih voda skozi vodonosnik z najvišjo stopnjo zaščite. “Protestirajo tako začasno razlaščeni lastniki zemljišč, po katerih poteka trasa, kot širša javnost. Primer je deležen številnih obravnav na Upravnem sodišču v Ljubljani.” Policija po besedah Zvera med drugim uporablja neprimerno in nesorazmerno silo proti lastnikom teh zemljišč. Znano je namreč, da so enega od njih celo pretepli in s silo vklenili, ker je stal na svojem zemljišču. “Zavoljo preglednosti ter videza skrbnega in dolžnega ravnanja, vas prosim za vpogled v vso naslovno dokumentacijo”.

Protest proti gradnji kanalizacijskega kanala C0 (Foto: STA)

V nadaljevanju je poslanec pojasnil, za kaj v celotni zadevi gre. “Gre za povezovalni kanal odpadnih voda- kanalizacijo, ki povezuje sistem odpadnih voda sosednjih občin Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Ljubljani. Gre za več deset kilometrski sistem, ki pelje fekalne vode od ljubljanske čistilne naprave preko vodonosnika z najvišjo stopnjo zaščite”. Nato je poudaril, da se trasa nahaja na območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO IIA. Območje nameravanega posega se deloma nahaja tik ob najožjem VVO z oznako VVO I, z najstrožjim vodovarstvenim režimom, znotraj katerih so območja zajetij. Po besedah Zvera gre za vodonosnik, ki predstavlja pomemben vir pitne vode in oskrbuje približno 300 tisoč prebivalcev Mestne občine Ljubljana s pitno vodo, pa tudi za vse dnevne migrante.

Vplivov oziroma možnosti onesnaženja vodonosnika ni mogoče izključiti
“Nameravani poseg v primeru nastanka izrednih razmer- netesnosti cevovoda, ki lahko nastopi zaradi napake v materialu, prezrte napake v izvedbi, dotrajanosti materiala po večletni uporabi, preloma ali pretrganja cevi zaradi potresa, večjih poplav in suš oziroma vse pogostejših možnih ekstremnih vremenskih dogodkov ipd.- povečuje resno tveganje, da za območje Ljubljane ne bo mogoče zagotavljati varne oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah”, je opozoril poslanec in ob tem še izpostavil, da se lokacija nahaja na območju večje potresne nevarnosti. Po njegovih besedah v postopku ni bilo izvedenih ocen potresne varnosti ali primerljivih študij. Izpostavil je, da bi v primeru naravne nesreče lahko prišlo do preloma ali pretrganja cevi, ter posledično do emisij odpadne vode v vodonosnik, ki napaja pomembna črpališča pitne vode in posledično bi tako prišlo do onesnaženja vira pitne vode, kar pa bi pomenilo, da bi s tem prišlo tudi do vpliva na zdravje ljudi. Vplivov oziroma možnosti onesnaženja vodonosnika, kar pa ima vpliv na zdravje ljudi, po besedah Zvera ni mogoče izključiti.

Foto: STA

V nadaljevanju je Zver opozoril tudi na sklep Arsa z dne 28. 9. 2020, iz katerega izhaja, da je potrebno za omenjeni poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, kar pa v praksi ni bilo izvršeno. “Omenjeni sklep je popravil dotedanje postopanje te agencije od leta 2014 do leta 2020, za katero je notranja revizija v notranjem revizijskem poročilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ugotovila, da so se napake pojavljale v že predhodnem postopku presoje vplivov na okolje glede nameravanega posega oziroma povezovalnega kanala C0.” Opozoril je tudi, da je bila gradnja povezovalnega kanala opredeljena kot manj zahteven objekt, čeprav bi moral biti ta na račun projektiranih dimenzij povezovalnega kanala C0  (premer cevi fi 1200) uvrščen med zahtevne gradbene objekte. “Presoja vplivov na okolje, ki je bila za velikost projekta kanalizacije (velikost izražena v PE) v času izdaje gradbenega dovoljenja v marcu 2014 zahtevana, po tedaj veljavni stari uredbi PVO, ni bila izvedena. Iz besedila vloge in spremljajoče dokumentacije za PP ni bilo razvidne kapacitete kanalizacijskega omrežja v PE, temveč je bila velikost kanalizacije določena le v dolžinskih metrih in premerih cevovodov, kar je bilo sicer skladno z novo uredbo PVO”, je še med drugim izpostavil evropski poslanec.

Celotna dokumentacija za izgradnjo kanala C0 temelji na vprašljivi pravni podlagi
Po besedah Zvera je mogoče na račun dostopne obsežne dokumentacije sklepati, da celotna dokumentacija za izgradnjo kanala C0 temelji na vprašljivi pravni podlagi in da je bila ta pridobljena v spornem postopku. Poudarja, da obstaja tudi sum, da so pristojne službe Evropske komisije pri pregledu dokumentacije za podeljevanje evropskih sredstev, s katerimi je projekt v glavnem sofinanciran, opustile dolžno ravnanje. Kanalizacijski sistem, ki poteka skozi vodonosnik, iz katerega se napaja 300 tisoč glava prestolnica ter 100 tisoč dnevnih migrantov, po njegovih besedah nikakor ne moremo označiti kot enostaven objekt, ki ne zahteva okoljevarstvene presoje. “S tem, ko ARSO v začetni fazi ni opravil predpisane presoje vplivov na okolje, je povzročil visoko tveganje za morebitno ekološko katastrofo, ki lahko v prihodnje grozi Ljubljani”. 

Gradnja kanala C0 (foto: zajem zaslona)

“Pomembno je tudi, da se kljub novi zahtevi ARSO ter izkazanem dejstvu, da župan Janković nima gradbenega dovoljenja za vso traso povezovalnega kanala, dela še vedno nadaljujejo”, je še opozoril in dodal, da nadaljevanju del nasprotujejo nepravično razlaščeni lastniki zemljišč na trasi, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, okoljevarstvena društva in širša javnost. Meni, da je naravnost zaskrbljujoče, da so bila evropska sredstva podeljena projektu, ki izraža tako široko skrb strokovne in laične javnosti za varovanje zdravja in okolja. “Da bi razčistili in odpravili vse dvome, vas prosim tudi za objavo celotne dokumentacije, ki jo je prejel JASPERS, in ki jo je oddal na vse naslove v zadevi Kanal C0. Dvom širše javnosti namreč obstaja tudi v njegovo revizijo, ki je bila zahtevana med leti 2015 in 2019”, je v prošnji za vpogled zaključil Zver.

Ana Horvat