SD o varovanju čiste vode v Evropi govori eno, doma pa dela drugo

Evropski poslanec Milan Brglez in predsednica stranke SD Tanja Fajon (Foto: STA)

Čeprav je jasno, da gradnja kanala C0 čez vodovarstveno območje pomeni velik pritisk na naravo, gradnja še naprej nemoteno poteka navkljub številnim kritikam strokovnjakov, ki opozarjajo na nevarnosti Jankovićevega projekta. Golobova vlada se je sicer s koalicijsko pogodbo zavezala skrbnemu in učinkovitemu upravljanje voda, boljšemu varovanju narave ter učinkovitejšemu nadzoru nad stanjem okolja. Kot kaže, pa se koalicijska SD pomena varovanja čiste vode zelo dobro zaveda na evropski ravni, a na nacionalni je žal vse drugače. Da takšen odnos, ko se eno govori v Evropi, doma pa dela drugo, ni pravičen do volivcev stranke, je prepričan evropski poslanec dr. Milan Zver. 

Čestitam, Milan Brglez za dobro pripravljeno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o določitvi okvira za ukrepe na področju vodne politike, o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem ter o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike,” je v nedavnem odzivu izpostavil evropski poslanec dr. Milan Zver

V poročilu o predlogu direktive je poudarjeno, da voda ni tržni proizvod, ampak “skupna dobrina in dediščina, ki jo je treba varovati in z njo ustrezno ravnati, da bi ohranili ekosisteme in zagotovili univerzalni dostop do čiste vode”. Kemično onesnaževanje površinskih in podzemnih voda ogroža vodno okolje z vplivi, kot so akutna in kronična toksičnost v vodnih organizmih, kopičenje onesnaževal v ekosistemih ter izguba habitatov in biotske raznovrstnosti, ogroža pa tudi zdravje ljudi. Določitev okoljskih standardov kakovosti prispeva k uresničevanju cilja ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov kot enega prednostnih ciljev 8. okoljskega akcijskega programa,” je prav tako zapisano. 

“Voda je javna dobrina v korist vseh, ki jo je treba kot bistveni naravni vir, ki je nenadomestljiv in nujno potreben za življenje, skrbno obravnavati v njeni socialni, ekonomski in okoljski razsežnosti. Podnebne spremembe vključno z vse pogostejšimi naravnimi nesrečami in ekstremnimi vremenskimi pojavi ter zmanjšanje biotske raznovrstnosti negativno vplivajo na kakovost in količino vode, kar ustvarja pritisk na sektorje, ki so odvisni od njene razpoložljivosti, zlasti na kmetijstvo,” je navedeno in izpostavljeno, da bi moralo biti dobro upravljanje voda vključeno v vse politike Unije v zvezi s sektorji, kjer se porablja voda.

Novinarska konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića po ogledu gradbišča kanalizacijskega kanala C0. (Vir: STA)

Ekosistemi podzemne vode so lahko občutljivejši na stresne dejavnike kot površinski vodni ekosistemi
Industrijska in kmetijska dejavnost izpustov odpadne vode in komunalne odpadne vode vključno z meteorno vodo so izpostavljeni kot poglavitni razlogi za onesnaženje vode. “Komisija in države članice bi morale pri svojem delovanju dati prednost ukrepom za zmanjšanje onesnaževanja pri viru in te ukrepe izvajati,” je navedeno in prav tako izpostavljeno stališče Evropske agencije za zdravila, ki pravi, da  so ekosistemi podzemne vode precej drugačni in so kot taki lahko občutljivejši na stresne dejavnike kot površinski vodni ekosistemi. Nimajo namreč sposobnosti okrevanja po motnjah. “Zato je treba pri določanju mejnih vrednosti podzemne vode uporabiti previdnostni pristop za zaščito zdravja ljudi, ekosistemov podzemne vode in ekosistemov, odvisnih od podzemne vode.”

Kot potrjuje sodna praksa Sodišča Evropske unije, bi bilo treba okoljskim nevladnim organizacijam in posameznikom, ki so neposredno prizadeti, zagotoviti procesno upravičenje za izpodbijanje odločitve javnega organa, ki krši okoljske cilje iz člena 4 Direktive 2000/60 ES. Da bi se izboljšal dostop do pravnega varstva v zadevnih zadevah pred nacionalnimi sodišči po vsej Uniji ter da bi se okoljske nevladne organizacije in posamezniki, ki so neposredno prizadeti, lahko sklicevali na nacionalno pravo pri izpodbijanju odločb, ki kršijo Direktivo 2000/60 ES, bi bilo treba določbe za zagotovitev dostopa do pravnega varstva določiti v Direktivi 2000/60/ES”, je ravno tako navedeno. Celotno vsebino poročila o predlogu direktive si lahko preberete tukaj

Zahteva zaustavitve del na Kanalu C0 bi bilo v skladu in duhu poročila
Nad vsebino omenjenega poročila je očitno navdušen evropski poslanec Zver, ki je Brglezu čestital za njegovo dobro pripravo. Kot pravi, to poročilo razume kot stališče stranke SD na evropski ravni. Želel pa bi si, da bi podobno stališče stranka zavzela na lokalni ravni glede spornega kanala C0,” je Zver poudaril kritično in stranko SD povabil, da se “pridruži opoziciji in zahtevi zaustavitev del na projektu, ki grozi onesnaženju vodonosnika, ki predstavlja pomemben vir pitne vode in oskrbuje s pitno vodo skoraj 300.000 prebivalcev mestne občine Ljubljana”.

“Takšno stališče bi bilo povsem skladno in v duhu poročila, ki ga je za Evropski parlament  pripravil g. Brglez. Ne bi bilo fer do volivcev, da v Evropi govorite eno, doma pa delate drugo,” še pravi Zver. 

Evroposlanec Milan Zver (Foto: STA)

Zanimivo bo tako sedaj opazovati, ali bo politika stranke SD sledila duhu iz poročila na evropski strani ali pa se bo še naprej molčalo, da se bo skakalo v zelje projektu ljubljanskega župana, za katerega se ve, da je velik podpornik slovenskega premierja, s tem pa se bo še naprej ogrožalo interese prebivalcev in njihove neodtujljive pravice do pitne vode in zasebne lastnine.

Sara Kovač