SDS za izredno sejo DZ na temo reševanja položaja slovenskega kmeta

Foto: STA

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je podala zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri bi predstavili priporočila vladi RS za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je bil slovenski kmet s strani vlade deležen vrste predlogov, ki prispevajo zgolj njegovemu zatiranju. 

“Ukrepi, ki jih v zadnjem letu sprejema vlada Roberta Goloba in celotna kmetijska politika, niso oblikovani v dogovoru s kmeti, niti niso oblikovani za kmete. Ogrožajo okoljske cilje, vodijo v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja, širjenje zveri in tujerodnih vrst, obenem pa dodatno finančno obremenjujejo slovenskega kmeta,” so zapisali v SDS.

SDS navaja v sporočilu za javnost, da številni jemljejo kmeta in njegovo delo za nekaj samoumevnega. Epidemija, kot tudi vojna v Ukrajini sta pokazala, da hrana ni le proizvod, ki bi bil vedno dosegljiv in da gre za strateško surovino. “Kmetijstvo je panoga, ki je po pomembnosti daleč najpomembnejša za preživetje ljudi. Vsak kmet v Sloveniji, ki prideluje hrano, ne prideluje samo komercialnega izdelka, ampak prideluje nekaj, kar je strateškega pomena za prihodnost,” pišejo v stranki.

Dodatne obdavčitve
V SDS navajajo, da so v preteklosti že dvakrat opozorili na dodatne obdavčitve plačil OMD. “S shemo plačil za kmetije na območjih z naravnimi ali drugimi omejitvami (plačilo OMD), se namreč kmetijskim gospodarstvom nadomestijo dodatni stroški in izpad dohodka zaradi težjih pogojev. Naslednji ukrepi, ki so med kmeti vzbudili veliko nemira in dvoma v upravičenost, so povezani s kmetovanjem na zavarovanih območij Nature 2000, kjer se uvaja bistveno strožji režim. Prav tako aktualna vlada oziroma koalicija s predlogom novele Zakona o zaščiti živali želi nad kmete pošiljati tečajnike, ki bodo ugotavljali njihovo skrb za živali in urejenost kmetij,” trdijo v SDS.

“Vlada Roberta Goloba s svojim ravnanjem, ustanavljanjem strateških svetov, uredbami in zakoni močno omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine. Ogroža slovensko samooskrbo, nenazadnje so podporo odrekli tudi mladim čebelarjem”.

Kmetu je potrebno pomagati
V SDS zahtevajo sklic izredne seje Državnega zbora, ker verjamejo, da je potrebno slovenskim kmetom zagotoviti potrebno pomoč in hkrati z njimi sodelovati pri pripravi področnih ukrepov in zakonodaje. Kmeti namreč želijo biti enakopravni sogovornik pri oblikovanju skupne kmetijske politike in se ob tem ne spraševati o smiselnosti kmetovanja in celo o golem preživetju. “Hkrati pa se še kako zavedajo pomena okoljskih vidikov v kmetovanju,” zaključujejo.

V SDS vladi podajajo naslednja priporočila

  1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območju Nature 2000 na način, da kmetom ne bodo onemogočale kmetovanja. Hkrati pa naj Vlada Republike Slovenije takoj začne uradni postopek za zmanjšanje obsega ozemlja Republike Slovenije v Naturi 2000, saj danes zajema 37,16 % ozemlja Republike Slovenije, medtem ko je evropsko povprečje zgolj 18 % ozemlja države.
  2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi, da bo podnebne in okoljske ukrepe iz strateškega načrta Skupne kmetijske politike možno izvesti na kmetu dostopen način ter da bodo uporabni, izvedljivi ter trajnostni, finančna sredstva iz naslova skupne kmetijske politike pa naj se v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.
  3. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da ne uvaja novih davčnih bremen ter zagotovi, da bodo plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) v celoti izvzeta iz plačila dohodnine.
  4. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da vsa neposredna plačila in ostala sredstva v kmetijstvu uskladi z inflacijo.
  5. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da nasprotuje sprejetju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in spremembi Uredbe (EU) 2021/2115.
  6. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma pripravi zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter postavi prehransko varnost Slovenije za prioriteto svojega delovanja.
  7. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da sprejme ukrepe za ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in zagotovi pravične cene za kmete.
  8. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter v prihodnosti učinkovito upravlja z zvermi in divjadjo na način, da se zaščiti prebivalstvo in omogoči varno kmetovanje.

G. K.