fbpx

Prihodki v državni proračun so bili decembra lani v primerjavi z decembrom 2020 za 51,1 odstotka višji

Vir: Ministrstvo za finance

Državni proračun je decembra 2021 po preliminarni realizaciji zabeležil 1,1 milijarde evrov prihodkov, kar je največ, odkar beležimo javnofinančne prihodke. Odhodki so dosegli 1,67 milijarde evrov, državni proračun pa je tako beležil 572 milijonov evrov primanjkljaja. Po preliminarni realizaciji so prihodki državnega proračuna v letu 2021 dosegli 11,17 milijarde evrov, kar je za 450 milijonov več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za to leto. Glede odhodkov preliminarna realizacija kaže, da smo jih v letu 2021 realizirali za 14,26 milijarde evrov, kar je 720 milijonov evrov manj, kot je dovoljeno z odlokom.

Decembrski prihodki državnega proračuna so za 14,7 odstotka višji kot decembra 2019, glede na december 2020 pa so narasli za 51,1 odstotka. Decembra 2021 smo zabeležili za 176,2 milijona evrov prihodkov iz EU, kar je največ od decembra 2019.

Po preliminarni realizaciji smo zabeležili najvišje prihodke v proračun (1,1 milijarde evrov), odkar beležimo javnofinančne prihodke. Zabeležili smo tudi rekordnih 1,67 milijarde evrov odhodkov, od tega 354,8 milijona evrov za investicije in investicijske transfere.

Foto: Pixabay

Dopolnjena preliminarna realizacija za celotno leto 2021 vključuje posodobljene podatke o prihodkih in odhodkih ter kaže, da je primanjkljaj v letu 2021 dosegel 3,1 milijarde evrov oziroma 6,14 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Tako je primanjkljaj manjši, kot je določeno z jesenskim odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država (7,86 odstotka BDP).

Predvideni prihodki in odhodki v proračunu (Vir: Proračun gov.si)

Po preliminarni realizaciji so prihodki državnega proračuna v letu 2021 dosegli 11,17 milijarde evrov, kar je za 450 milijonov več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za to leto. Glede odhodkov preliminarna realizacija kaže, da smo jih v letu 2021 realizirali za 14,26 milijarde evrov, kar je 720 milijonov evrov manj, kot je dovoljeno z odlokom.

Primanjkljaj in dolg države po letih (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Izdatki za investicije v letu 2021 znašajo 1,24 milijarde evrov, kar je za 32 odstotkov več kot v letu 2019, in za 36 odstotkov več kot v letu 2020. Dolg države, izražen v odstotkih BDP, je ob koncu leta 2021 po ocenah znašal 77,5 odstotka, kar je 2,3 odstotne točke nižje kot leta 2020, ko je znašal 79,8 odstotka BDP.

Vir: Demokracija

Za investicijske odhodke in investicijske transfere je v spremembah proračuna za leto 2022 namenjenih 2,3 milijarde evrov, v okviru katerih so vključena tudi evropska sredstva. V primerjavi z letom 2020 bo letos za investicijske odhodke in investicijske transfere namenjenih dvakrat več sredstev, medtem ko je bilo leta 2020 za investicije načrtovanih le 1,16 milijarde evrov.

Največ investicij na področju prometa in prometne infrastrukture
Največ sredstev je namenjenih za investicije na področju prometa in prometne infrastrukture. Največje investicije v letu 2022 na področju železniške infrastrukture predstavljajo gradnja II. tira Maribor–Šentilj, nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača, nova povezava Divača–Koper in rekonstrukcija železniške postaje Pragersko.

Slika je simbolična. (Foto: STA)

Na področju obrambe in zaščite je večja investicija nakup taktičnega transportnega letala in lahkih kolesnih oklepnih vozil 4×4. Na področju varovanja okolja in izgradnje okoljske infrastrukture so največji projekti vlaganja v izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega in komunalnega omrežja ter čiščenje in odvajanje na Ljubljanskem polju.

Več investicij v DSO in socialnovarstvene zavode
Na področju zdravstva med večje investicije sodi dokončanje prizidka Diagnostično-terapevtske službe v UKC Ljubljana in novogradnja Splošne bolnišnice Celje. Načrtujejo se tudi sredstva za vlaganje v infrastrukturo domov za starostnike in socialnovarstvene zavode. Med večjimi investicijami bi lahko izpostavili še spodbujanje energetske učinkovitosti in nizkoogljičnih strategij ter investicije na področju digitalne preobrazbe.

Proračunska sredstva, namenjena za zdravje (Vir: Demokracija)

V spremembah proračuna za leto 2022 je načrtovanih skupno 348 milijonov evrov na področju zdravja, medtem ko je bilo v spremembah proračuna za leto 2020 načrtovanih le 198 milijonov evrov. Gre za celotna sredstva, ki so v okviru državnega proračuna namenjena področju zdravstvenega varstva, tako za plače, izdatke za blago in storitve, transfere in investicije.

Za 112 milijonov več investicij v zdravstvu
Največja razlika med načrtovanimi sredstvi na področju zdravstva v letu 2020 in letu 2022 so investicije. V letu 2020 je bilo načrtovanih za 27 milijonov evrov, v letu 2022 pa za 139 milijonov evrov investicij v zdravstvo. Velik del sredstev pa v obeh letih predstavljajo sredstva za podiplomsko usposabljanje zdravstvenih delavcev (80 milijonov evrov v letu 2020 in 96 milijonov evrov v letu 2022).

Sara Rančigaj