Ekskluzivni intervju z evropsko poslanko Patricijo Šulin: Področje migracij ostaja ena izmed prednostih nalog EU

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Na septembrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu bo o stanju v Evropski uniji ponovno spregovoril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki bo predstavil najpomembnejše zakonodajne predloge Komisije na področju politike priseljevanja. O migracijah, proračunu EU in bližajočemu referendumu o zakonu o drugem tiru je za naš portal spregovorila evropska poslanka Patricija Šulin.

1. Gospa Šulin, začniva z aktualnim dogajanjem na domačem političnem parketu. Zadnjo nedeljo v septembru nas čaka referendum o zakonu o drugem tiru.
Tako je. Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo je vložila več kot 48.000 podpisov za razpis zakonodajnega referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, tako imenovanemu zakonu o drugem tiru. Državni zbor RS je odločil, da se referendum izvede v nedeljo, 24. septembra. Povedati pa je treba, da je zelo velikega pomena udeležba volivcev na referendumu, saj je za zavrnitev zakona potrebno, da proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev, kar pomeni približno 340.000 volivcev.

2. Referendum je pomemben tudi z vidika sporočila, ki ga bomo volivci poslali aktualni vladi in z vidika zavedanja, da je ocena vrednosti projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper nejasna in nedorečena.
Vsi se strinjamo, da je v Sloveniji nujno potrebna modernizacija železniške infrastrukture, kot tudi izgradnja železniške proge Divača – Koper, predvsem do koprskega pristanišča. Upam pa, da se vsi strinjamo tudi s tem, da morajo biti vsi projekti dobro in transparentno načrtovani, kot tudi izvedeni gospodarno in učinkovito. V Sloveniji je bilo, žal, že preveč projektov, ki teh pogojev niso izpolnjevali. Eden takšnih je, kot vemo, TEŠ 6. Tudi projekt izgradnje drugega tira gre v to smer, saj je nedodelan, zastarel in kar najbolj bode v oči, tudi izjemno drag, če primerjamo podobne izgradnje železniških prog v Evropi. Kilometer železniške proge drugega tira, če upoštevamo izračune vlade, bo stal 50 milijonov evrov, v Evropi denimo bi kilometer elektrificirane železniške proge stal okoli 7 milijonov evrov, proga na zahtevnem terenu v predoru pa okoli 18 milijonov evrov na kilometer. Razlika je ogromna in vlada je ne zna pojasniti. Diši po vnaprej načrtovani korupciji. Te je v Sloveniji ogromno. Zadnje raziskave uvrščajo Slovenijo v sam vrh koruptivnih držav. Tudi zaradi tega je pomembno, da se referenduma udeležimo in glasujemo proti zakonu o drugem tiru.

3. Torej, čeprav je dobra prometna infrastruktura pomembna za slovensko gospodarstvo in njegov nadaljnji razvoj, je predlog zakona o drugem tiru površen, nedodelan, brez jasne finančne konstrukcije in kot takšen predstavlja zelo veliko tveganje, da pride še do podražitve projekta.
Res je. Drugi tir je pomemben, vendar ne za vsako ceno. Nedopustno je že to, da je vlada predlagala sprejem zakona po nujnem postopku, saj mora biti tako pomemben zakon s področja državnih investicij podvržen široki javni razpravi civilne družbe, strokovne javnosti in politike.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper bo v nedeljo 24. 9. 2017. Volišča bodo odprta od 7. ure do 19. ure, predčasno glasovanje v času uradnih ur na upravnih enotah pa se bo pričelo v torek, 19. 9., in se bo zaključilo v četrtek, 21. 9.

4. Odprava prometnih zastojev v potniškem in tovornem prometu ter ustvarjanje pogojev za konkurenčni promet je eden od ciljev Bele knjige Evropske komisije o prometu.
Eden od ključnih strateških usmeritev in ciljev EU na področju prometne politike je vzpostavitev funkcionalnega in multimodalnega “osrednjega omrežja” TEN-T na ravni EU do leta 2030, skupaj z visokokakovostnim in visokozmogljivim omrežjem do leta 2050 ter povezanimi informacijskimi storitvami. Vse to pa je mogoče doseči le ob smotrni porabi denarja. Kot nadomestna članica Odbora za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu se zavzemam za učinkovit nadzor nad porabo evropskega denarja pri projektu izgradnje drugega tira, ki predvideva tudi pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, pa se zdi, da se premalo posveča prav stroškom izgradnje. In to je nesprejemljivo.

5. Da nadaljujeva s področjem financ. Ste tudi članica Odbora za proračun v Evropskem parlamentu. Smernice in predlog proračuna EU za leto 2018 je Evropska komisija že predstavila in zanima me, katere so njegove prednostne naloge?
Komisija je v okviru omejitev večletnega finančnega okvira pripravila predlog proračuna za leto 2018, ki predstavlja približno 2 odstotka celotne javne porabe v Uniji in dopolnjuje nacionalne proračune. Za leto 2018 predlog proračuna EU za obveznosti namenja 160,6 milijarde evrov, za plačila pa 145,4 milijarde evrov. Prednostnih nalog je kar nekaj, glede na nove izzive, ki izhajajo iz kompleksnega geopolitičnega okolja in še vedno šibkega gospodarstva v EU. Tako je več sredstev namenjenih za reševanje migracij, zaščiti zunanjih meja EU in varnosti njenih državljanov, kot tudi za strateške naložbe in trajnostno rast v podporo gospodarski koheziji in ustvarjanju delovnih mest za mlade. O predlogu proračuna za leto 2018 še potekajo razprave na Svetu in v Evropskem parlamentu. Stališče Sveta, ki so ga potrdili stalni predstavniki, ne pa tudi ministri, je, da se sredstva zmanjšajo, formalno stališče Evropskega parlamenta na stališče Sveta pa mora biti še sprejeto. Poročevalec Evropskega parlamenta je na zadnji seji Odbora za proračun stališče Sveta označil kot kontradiktorno.

6. Torej je pomembno, da proračun ohranja osredotočenost na gospodarsko rast in ohranjanje delovnih mest ter boj proti podnebnih spremembam.
Seveda. Evropsko gospodarstvo še vedno okreva, brezposelnost se zmanjšuje, vendar je v več državah članicah in regijah še vedno previsoka. Če vzamemo za primer brezposelnost med mladimi: v EU je brezposelnost med mladimi okoli 17 odstotkov, so pa velike razlike med posameznimi državami članicami. Denimo v Nemčiji je brezposelnih okoli 6 odstotkov mladih, v Grčiji preko 40 odstotkov, v Sloveniji pa okoli 20 odstotkov. Zato Evropski parlament in Svet tako močno podpirata podaljšanje pobude za zaposlovanje mladih do leta 2020, za kar je za leto 2018 predlaganih 233,3 milijona evrov. Evropski poslanci smo za obdobje 2017 – 2020 uspeli še povečati sredstva za zaposlovanje mladih za dodatnih 1.2 milijarde evrov. Petsto milijonov dodatnih sredstev želi Odbor nameniti za boj proti brezposelnosti mladih v letu 2018. Mladi, bi morali dobiti možnost kakovostne zaposlitve, vajeništva ali usposabljanja čim prej, ko prenehajo s formalnim izobraževanjem. Zato je bila ustanovljena pobuda za zaposlovanje mladih za najbolj prizadete regije. V predlogu proračuna pa se odraža tudi zaveza EU, da bo izvajala podnebni sporazum COP 21 in sledi cilju 20 odstotkov za racionalizacijo odhodkov za podnebne ukrepe.

7. Ustvarjanje novih delovnih mest pa je odvisno tudi od vlaganja v naložbe.
Ravno zato je že novembra 2014 predsednik Evropske komisije Juncker predstavil 315 milijard evrov vreden naložbeni načrt za Evropo, katerega glavni namen je bil, da se vzpostavi pomoč pri odpravljanju ovir za financiranje ter izvajanje strateških naložb, ki gospodarstvu in družbi zagotavljajo visoko raven dodane vrednosti. Lani je Evropska komisija predlagala podaljšanje sklada do leta 2020, ki naj bi spodbudil za 500 milijard evrov naložb. Ker bomo del sredstev namenili tudi iz evropskega proračuna, sem se v razpravah na sejah Odbora za proračun zavzela za podaljšanje sklada z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

8. Ali so že znani prvi rezultati črpanja sredstev iz Sklada?
Sklad je spodbudil že za več kot 194 milijard evrov naložb in tako presegel polovico od 315 milijard evrov skupnih naložb, kolikor je bilo predvideno ob njegovi uvedbi leta 2015. Za infrastrukturne projekte in programe financiranja malih in srednje velikih podjetij je bilo v okviru sklada skupno odobrenih za več kot 31 milijard evrov garancij.

9. Sredstva iz Sklada so prav tako kot nepovratna evropska sredstva in sredstva drugih evropskih skladov namenjena vsem državam članicam, med katerimi žal prav Slovenija mnogokrat premalo izkoristi številne priložnosti, ki jih ti skladi prinašajo. Je stanje zdaj kaj drugačno?
Žal ne. Potencial Evropskega sklada za strateške naložbe je bil v Sloveniji premalo izkoriščan in Slovenija ostaja med najslabšimi porabniki sklada in zamuja številne priložnosti, ki jih ponuja Evropski sklad za strateške naložbe. Številne države članice uspešno izkoriščajo sklad in so uspele mobilizirati zasebne naložbe v sektorjih, ki so bistvenega pomena za ustvarjanje novih delovnih mest. V Sloveniji tako ostajajo velike rezerve, predvsem za energetske naložbe in naložbe projektov za energetsko učinkovitost.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

10. Če se vrneva k proračunu. Proračun EU za leto 2018 je zadnji evropski proračun z 28 državami članicami.
Res je. Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU bo naslednji proračun vključeval le 27 držav.

11. Ali Slovenija tudi v letu 2018 ostaja neto prejemnica?
Da. Slovenija ostaja neto prejemnica, kar pomeni, da iz evropskega proračuna prejme več kot vanj vplača. Slovenija bo v letu 2018 v proračun EU vplačala 421,7 milijona evrov, iz njega pa prejela 1,1 milijarde evrov. Samo za primerjavo naj navedem, da je največja neto plačnica Nemčija, ki v proračun EU letno vplača približno 15 milijard evrov.

12. Če se dotakneva še prihajajočega plenarnega zasedanja v Strasbourgu. Predsednik Evropske komisije Juncker bo predstavil zakonodajne predloge na področju migracij. V katero smer gredo ti predlogi?
Na predloge Evropske komisije bomo morali počakati do plenarnega zasedanja, ki se bo pričelo 11. septembra v Strasbourgu. Dosedanji predlogi Evropske komisije, Odbora za državljanske svoboščine v Evropskem parlamentu in resolucije Evropskega parlamenta pa gredo v smeri reforme Dublinske uredbe, katere temeljno načelo je, da je za obravnavo prošnje za azil odgovorna tista država članica, ki je imela največjo vlogo pri vstopu prosilca v EU ali pri njegovem bivanju v njej.

13. Potemtakem imata največjo vlogo pri vstopu Italija in Grčija, saj večina migrantov in prosilcev za azil vstopi prav na italijanskih in grških tleh?
Res je. Ker sta Italija in Grčija zelo obremenjeni, tudi nekatere druge države, npr. Francija, Nemčija in Velika Britanija, si prizadevajo za reformo Dublinske uredbe. Da uredba ne bi temeljila zgolj na odgovornosti, temveč tudi na solidarnosti, tako da bi se število prosilcev za azil sorazmerno porazdelilo med države članice.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Evropska unija se od leta 2015 sooča z nenadzorovanim številom migrantov, zgolj v dveh letih je za azil zaprosilo 2,5 milijona ljudi, v istem obdobju pa je evropsko mejo nezakonito prestopilo preko 2 milijona ljudi, nekateri tudi večkrat. Evropske oblasti so tako v letu 2015 izdale več kot pol milijona odločb o izgonu iz EU, v letu 2016 pa 494 tisoč. EU je zapustilo in se vrnilo v svoje države le manj kot polovica nezakonitih migrantov.

14. Torej t. i. kvote?
Da.

15. Temu sistemu pa niso naklonjene vse države članice, npr. Madžarska in Slovaška so proti.
EU je vedno temeljila na solidarnosti, vendar je treba vedeti, da še vedno od gospodarske krize ranjena Evropa ne more poskrbeti za vse, ki bi radi prišli v Evropo. Prostorsko in finančno je to nemogoče. In vsaka država članica najboljše ve, koliko je zmožna pomagati. Ne smemo pa držav prisiliti, da pomagajo na račun lastnega prebivalstva.

16. Nenadzorovani migrantski val bremeni azilne sisteme mnogih držav članic in tudi skupni evropski azilni sistem kot celoto.
Množične migracije so dodobra pokazale pomanjkljivosti evropskega azilnega sistema. EU ni bila pripravljena na takšen obseg in koncentracijo prihodov. V zadnjih dveh letih je večinskemu delu Evrope jasno, da so nujni konkretni ukrepi: učinkovita zaščita zunanjih meja, vračanje nezakonitih migrantov in uspešna integracija migrantov v družbo. Evropski poslanci pozivamo tudi k boljšemu nadzoru nad zunanjimi mejami EU in bolj učinkovitemu sledenju ljudem, ki prihajajo v EU, predvsem z vnosom njihovih podatkov v evropske baze, kot je Eurodac.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Eurodac je evropski sistem za primerjavo prstnih odtisov prosilcev za azil, s ciljem olajšati državam članicam, da določijo odgovornost za obravnavanje prošnje za azil s primerjavo prstnih odtisov in omogočiti organom kazenskega pregona, da v sistemu Eurodac poiščejo podatke, potrebne za preiskovanje, odkrivanje in preprečevanje terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj.

17. Uredba Eurodac že od julija 2015 določa, da morajo države članice odvzeti prstne odtise vsem prosilcem za azil in osebam, prijetim pri poskusu nezakonitega prehoda meje, ki so starejši od 14 let, ter v 72 urah podatke posredovati v sistem Eurodac.
Žal so to uredbo številne države članice kršile, tudi Slovenija. Brez kontrole prstnih odtisov je slovensko ozemlje prečkalo več kot pol milijona ljudi.

18. Za reševanje nastale situacije pa so nujna dodatna finančna sredstva in fizična pomoč med državami članicami.
Države članice si med seboj nudijo pomoč. Npr. tudi slovenski policiji so na pomoč priskočili kolegi iz tujine. Prav tako pri reševanju krize pomagajo skupni evropski uradi: Frontex, Europol itd. Za uspešno delovanje pa so nujna finančna sredstva. Kot članica Odbora za proračun sem podprla vsa prizadevanja v smeri večje varnosti državljanov in državljank EU. V proračunu za leto 2017 je tako zagotovljenih dodatnih 728 milijonov evrov, aprila 2017 je Evropski parlament prižgal zeleno luč še za dodatnih 3,9 milijarde evrov za ukrepe politike priseljevanja, julija pa je Evropski parlament podprl program EU za spodbujanje zasebnih naložb v Afriko v višini 44 milijard evrov za soočanje s temeljnimi vzroki migracij.

19. Področje migracij torej ostaja prednostna naloga EU. Se to odraža tudi v proračunu za leto 2018?
Da, saj ni dovolj le politična volja, potrebna je tudi finančna podpora.

20. Oktobra 2016 je EU ustanovila evropsko mejno in obalno stražo, da bi izboljšali upravljanje z zunanjimi mejami EU ter tako zagotovili njihovo večjo varnost, saj je prav nadzor nad mejami EU nujen za boljše upravljanje migracij. Kako naprej? Kako zagotoviti še višjo stopnjo varnosti?
Evropski poslanci bomo glasovali o sporazumu o novem sistemu vstopa in izstopa EU za potnike, ki niso iz držav članic EU. Sistem bo registriral podatke o vstopu, izstopu in zavrnitvi vstopa za potnike, ki potrebujejo vizum in za potnike, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti. Ta način bo olajšal zaznavanje goljufij v povezavi z dokumentacijo in identiteto potnikov. Prav tako smo poslanci podprli ustanovitev agencije EU za azil, ki bo nastala iz evropskega urada za azil (EASO). Potrebni pa so tudi jasni kriteriji za ločevanje med ekonomskimi migranti in prosilci za azil, EU pa si mora še naprej prizadevati za učinkovitejše vračanje nelegalnih migrantov.

Jure Ferjan

 • Zgornji

  … ZAKONI , ZAKONI , SAAAMI ZAKONI – NEUMNI ZAKONI … KO BI VSAJ BILI KAKI PAMETNI … NIMAJO PA SPLOH POJMA, DA JE BISTVEN SAMO EDEN ZAKON , … AMPAK, GA ITAK NE UPOŠTEVAJO, KER SO PREZABITI + PREZLOBNI , IN JE VSESKUPAJ ŽE BREZVEZE …

 • mona lisa

  Migracije iz islamskih držav bi bilo treba z milom ali silom takoj ustaviti če hočemo Evropo obdržat taka kot je.

  • Hun

   tu se povsem strinjam…zacensi pri siptarjih

 • MEFISTO

  Kako je čedna in simpatična, pa še brihtna.

  Na levici so pa vse njeno nasprotje.

  • Hun

   kok so sele brihtne in simpaticne tiste ki niso vzgojene ne po levem ne po desnem principu

   • MEFISTO

    Za leve se strinjam.

 • tarantela

  Zadeve vzet v svoje roke in it mejo branit, ne tuki nakladat.

  • MEFISTO

   Ti si major in boš le komandiral, mi bomo pa prelivali kri.

   • Olga

    Major bo šel v prve vrste, da nam pokaže kako!

    • Hun

     majorka bos ti z usrano ritjo in gobcem

     • MEFISTO

      Ste mar vsi majorji JNA posrani?

     • Hun

      nasploh tisti ki imate clanstvo partije

   • Hun

    ne za to je Jansa usposobljen da komandira

 • Anton

  prosim če date spisek vseh držav Evrope, koliko so posamezne Evrope uspele izkoristiti evropskih sredstev po letih, tako da dobim lahko preglednejšo, bolj objektivno oceno o nesposobnosti levakov, o kateri kajpak ne dvomim, da ne bo pomote. Pa tudi da vidimo tudi katera vlada do sedaj pri nas je najbolj znala črpati ta nepovratna sredstva.

  sarkazem press

  • beno

   Kam se kot fizična oseba prijaviš, da pridobiš ta sredstva ?

 • sodnikisozločinci

  Draga Romana, ti kar kandidiraj za predsednico države, ne bom volil ne tebe, niti koga drugega, oddal bom neveljavno glasovnico. Predlagam, da se nas čim več udeleži volitev in odda neveljavno glasovnico. Bilo bi čudovito, če bi neveljavna glasovnica dobila več glasov od Boruta Pahorja.

  • beno

   Ne slediš dogajanju.

  • MEFISTO

   V drugem krogu ne odločajo neveljavne glasovnice.

   Izvoljen je tisti, ki dobi več glasov.

   Četudi pride na vilišča le en volilec in edini glasuje zanj.

   • Hun

    to bi moral ze davno spremenit v Ustavi…ce kandidati ne spravjo na volisca cec kot 80% volilcev …ti kandidati ne smejo kandidirat nadljna 4leta.pika.

   • sodnikisozločinci

    Pahor bo zmagal tako ali drugače, v prvem ali drugem krogu, z resnim glasovanjem samo pomagamo pri ustvarjanju privida demokracije, v primeru da dobi Pahor manj glasov od referendumskega kvoruma, je njegov položaj nelegitimen in ga lahko imenujemo za diktatorja. Glas za Romano Tomc bi pomenil glas za neomejeno priseljevanje tujcev in kvote, enako tudi glas za ostale kandidate.

  • RATATA

   A ti to pišeš Romani Šulin?

   • sodnikisozločinci

    Sem malo “pobrkal”.

    • RATATA

     Nič hudega. Sodniki so res zločinci.

 • jan

  Migracije so grožnja Evropi, kakršne v njeni zgodovini še ni bilo, politiki pa se zadovoljijo s površnimi izjavami v slogu “lako čemo”. Se politiki sploh zavedajo posledic ekscesnih migracij? V Evropo spuščajo invazivne tujce, ki imajo ob ekscesnih migracijah nekajkrat višjo rodnost kot Evropejci, ki vsepovsod po Evropi vzpostavljajo gete, etnično-verske enklave in celo no go cone, v katerih velja šeriatsko pravo. Zaradi verskih supremacističnih predsodkov se prišleki ne integrirajo z domačini, kar pomeni, da postopno izrivajo lokalno prebivalstvo. To kažejo številni primeri v Evropi. Naj se Šulinova sprehodi po arabskem predelu Bruslja – če si seveda upa. To, kar počno evropski politiki, je preprosto izdaja Evrope in njenih narodov.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ct6iKjHAbE0
  https://www.youtube.com/watch?v=EjHjjjONvuI

  • jan

   Ob tem pa invazivni tujci sovražijo Evropejce (terorizem!), ker jih tako uči njihova vera, po kateri so Evropejci zgolj neverniki in kot taki nevredni v božjih očeh. O tem problemih pa je politično nekorektno govoriti, hitro so tisti, ki hočejo odprto razpravo o problematiki migracij proglašeni za populiste, ekstremiste, rasiste, fašiste… Vsaka kritika migracij je proglašena za sovražni govor, ob tem pa se v Evropi množično tolerira sovražni govor na verski osnovi zoper nevernike, to je zoper avtohtone Evropejce. Terorizem je zgolj vrh ledene gore sovraštva na verski osnovi zoper Evropejce. Se evropski politiki, vključno slovenski, sploh zavedajo, kakšno odgovornost sprejemajo nase s tem, ko silijo ljudi, da sprejemajo migrante medse, ki se nikoli ne integrirajo, kajti s tem odpirajo Pandorino skrinjo, iz katere utegnejo priti številne nesreče, ki bodo pestile Evropo še dolga desetletja, vse do nasilja in celo vojne.

 • mojca.arh

  Predstavljajte si, da živite v trisobnem stanovanju v bloku. Na obisk povabite kakšnih sto brezdomcev, ker se vam smilijo in jim želite pomagati. Potem pa te brezdomce poselite po vsem bloku in stanovalcem bloka zagrozite, da bodo hudo kaznovani, če ne želijo vzeti brezdomca v svoje stanovanje.

  Tako je naredila Merklova. Vabila je migrante in jim obljubljala raj na zemlji (sem sodi med drugim tudi pravica migrantov do uporabe šeriatskega prava). Ko pa ti ljudje pridejo in z njimi množica teroristov, jih EU nasilno naseli po vseh svojih državah članicah. In potem je probleme z migranti treba reševati prednostno pred problemi z domačimi reveži in njihovimi otroci, ki životarijo pod socialnim minimumom.

  S tako migrantsko politiko samo pomagamo širiti kriminal ali bolj blago ilegalno dejavnost tihotapljenja ljudi v EU. Zdaj je to kriminalno delo obravnavano kot prednostna dejavnost gospe Merkel.

 • RATATA

  Migracije bodo ustavljene, ko bo preprečen bajni zaslužek s temi glavami pri prevozih in namestitvah.

  • Hun

   pravilna ugotovitev…na jugu Italije ob Sv. Nikoli

   • traktor

    Makaronarjem zapreti meje. Pa naj imajo celo Afriko, če bi radi.

    • Hun

     to je treba jasno povedat v EU nevem kaj se euro poslanci sprenevedajo, ko tocno vedo da so lokalni uradniki skorumpirani v italiji

 • jan

  Migracije so del globalistične agende, katere cilj v Evropi je odprava evropskih narodov in vzpostavitev anacionalnih Združenih držav Evrope. Sesuvanje Bližnjega vzhoda in vse bolj tudi Sahelske Afrike je del načrta preseljevanja Afroazitaov v Evropo in odprave evropskih narodov in celo Evropejcev (Kalergijev plan). Globalisti si prek odprave evropskih narodov obetajo cenejšo delovno silo, bolj vodljive podanike, privatizacijo evra po zgledu dolarja, kar vse so etapni cilji k končnemu cilju, ki je svetovna država pod vodstvom kartela velebankirjev, ki vodi Zahod.

 • Olga

  Vsem, ki ne sprejemajo zahodnih vrednot, odreči dobrodošlico! Enakost pred zakonom pomeni tudi to, da nihče nima pravice priti v EU brez dokumentov!

  • jan

   Problem je v tem, ker evropski globalistični politiki dobro vedo, kaj je islamska kultura. Torej zavestno ustvarjajo drugačno, represivno družbo, ki bo nestrpna do drugače mislečih. To se vidi že zdaj po etiketah o sovražnem govoru, ki ni nič drugega kot poskus odprave svobode govora. Očitno je cilj globalistov postopna erozija in odprava sekularne demokracije ter uvedba totalitarne teokratske vladavine. Trdega jedra globalistov, ki ga sestavlja mednarodna korporatokracija, ne zanima kakšne vere so njihovi podaniki, temveč to, da delajo za čim manj denarja in so čim bolj vodljivi. Ocenili so, da je islam idealna vera oziroma ideologija za doseganje njihovih ciljev. Ljudje, ki so versko-ideološko sfanatizirani in podložni duhovščini, so tudi zlahka vodljivi.

   • Olga

    Torej NA volitve! Volimo desnico! Začnimo tam, kjer lahko, doma!

 • lauraas

  Bodo že tako spremenili uredbo, da bo za migrante boljše.

 • xtc

  Realno;vse večja verjetnost je,da bodo Visšegrajci in še kdo zaradi posiljevanja z pritepenci,odšli iz EU in zaprli meje,kar realno postaja vse bolj verjetnost,namesto ,da bi to komistijo nagnali in takoj začeli z zakonodajo,ki bi praktično onemogočala azil in zakone za takojšnje deportacije raje EU politični norci razbijajo EU.

  • valentin

   Vsak zdrav živ organizem zavrača tujek, ko se zaradi določenih dejavnosti in nenehnemu izpostavljanju škodljivih vpljivov prične imunski sistem popuščati, prične tak organizem odmirati.
   – EU.

 • rrrrr

  Nekoliko izven teme članka, pa vendar. Precej nerazumna se mi zdi poteza SDSa, da je v tekmo predsedniških cirkusantov poslala tako močno, dostojno izobraženo pa tudi privlačno kandidatko g. Romano Tomc.
  S svojo kandidaturo bo gospa Tomc samo zapravljala svoj osebni ugled in hkrati dajala kredibilnost cirkuški menežnariji po skrbnem izboru Malega akrobata in njegovih kleptomanskih krotilcev…
  Zakaj SDS spet tako naivno naseda istim ukanam profesionalnih roparjev vsakokratnih volitev v spretni režiji trde, bogate in v gavah ,, malih” ljudi favorizirane levice ?
  Tega res ne razumem. Ali je res tako pomembno in za vsako ceno imeti svojega kandidat(tko)a v družbi lumpen&poden veseljakov tipa pahorčki, novakovke, šarčki, likovičkovke, murklni etc.?
  Veliko bolje bi bilo, da bi edina resna stranka pri nas PREDSEDNIŠKE VOLITVE BOJKOTIRALA!
  Tranzicijska levica si bo na volitvah s pomočjo medijev, zlasti pa Butalskih volilnih bonkotov in tonkotov tako ali tako ustoličila svojega predsednika.
  Tako bi SDS svoj ugled ohranila, pod vprašaj pa postavila legitimnost predsedniških volitev. Pa še KONČNO bi se vedelo, kdo je kdo.

  • sodnikisozločinci

   Točno tako, v vsem se strinjam s tabo!

 • Megatron Arrows

  Spet ena fašistična ideologinja, ki sploh ni prebrala konvencoije o beguncih: http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/content/resources/pdf_si/refugee_convention/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf. Ali lahko Patricija Šulin pove, po katerem členu ustave je človekova pravica prestopati mejo brez dokumentov? Po pravilih UNHCR lahko prestopijo meje brez dokumentov samo ljudje, ki bežijo iz države v vojni, v prvo varno državo. Ali mogoče Patricija Šulin ve, da bo v kaki sosednji državi izbruhnila vojna? Pa še to, ekonomski migranti morajo poleg osebnih dokumentov imeti tudi delovno in bivalno dovoljenje. In v vseh državah v vojni so moški med 18-55 let vojni obvezniki in če dezerterji prosijo za azil, jih je treba vrniti v državo izvora. Pa še nekaj, z nasiljem migrantov se kršijo človekove pravice.

  • beno

   PODPIS !

  • Janez

   Verjetno
   SI PROTISLOVENSKI FAŠIST – KOMUNIST – TI ?Gospa Šulin je že ok !
   To!
   NISO BEGUNCI – AMPAK ZLONAMERNI MIGRANTI !
   A?
   SI TI FAŠIST SOROSEVEGA TIPA ? L.r. J. KOMENDA

   • RATATA

    Janez, preber še enkrat kaj je napisal!

   • valentin

    Dobro bi bilo prebrati !

   • Megatron Arrows

    Vse sem napisal tako, da je jasno kaj si mislim o “migrantih”. In pišem tokrat bolj počasi, mogoče boš razumel. Migracija pomeni prehajanje iz enega v drug kraj, lahko v isti državi, za kar ne potrebuješ kakih posebnih dokumentov, lahko med državami, za kar pa potrebuješ najmanj osebne dokumente, če boš v kraju namena ostal manj časa, kot določa zakon tiste države. Potem pa sledi sekcija ekonomski migranti, ki morajo poleg osebnih dokumentov imeti tudi dokumente o začasnem ali stalnem prebivališču v nameski državi in delovno dovoljenje namenske države. Zlonamernih ali socialnih migrantov nobena pravna definicija ne pozna, so pa posledica podtalnega delovanja NWO, ki hoče Evropo spremeniti v kaos, saj bi radi uničili nacionalnosti v Evropi in vzpostavili svetovno državo. nekatrei opletajo tudi z besedo prebežnik, kar pa je po SSKJ DEZERTER, torej osebek, ki ga mora vsaka poštena država vrniti takoj legalnim oblastem države izvora, saj z dezerterstvo slabijo vojaško silo svoje države. Seveda zanikam vsako povezavo s tipi ala Soros in njegovimi priskledniki in vsako podtikanje da sem fašist ali komunist.

 • Artur

  Trla baba lan , da joj prođe dan.

 • Aja, ugajati eu politiki in se ne postaviti trdno v bran razumnih ljudi. Ne, ne rabimo kimavcev, ampak odločne borce za sveto stvar – za evrospsko prihodnost brez mulitkulti uničenja matičnih narodov.

 • mojca.arh

  Tokrat me niso spamali, temveč enostavno brisali, kar je delo nadobudne kešpičke. Prilagam, kar sem napisala in so mi brisali prvi del, drugi del bom objavila kasneje. Če bo tudi tokrat brisala komentar, bom o politiki komentiranja Nove24 prisiljena obvestiti Petka.

  Ponovno so me spamali, zato svoj komentar objavljam po delih, da vidim, kateri del se zdi levakom z Nove24 sporen.

  Štirinajst minut po tem, ko sem objavila ta komentar, je bil spaman. Tore na tej strani cenzura zagotovo dela in to v korist levih komentarjev. Nujno bo treba zamenjati vodstvo Nove24!!!

  Predstavljajte si, da živite v trisobnem stanovanju v bloku. Na obisk povabite kakšnih sto brezdomcev,
  ker se vam smilijo in jim želite pomagati. Potem pa te brezdomce poselite po vsem bloku in stanovalcem bloka zagrozite, da bodo hudo kaznovani, če ne želijo vzeti brezdomca v svoje stanovanje.

  Tako je naredila Merklova. Vabila je migrante in jim obljubljala raj na zemlji (sem sodi med drugim tudi pravica migrantov do uporabe šeriatskega prava). Ko pa ti ljudje pridejo in z njimi množica teroristov, jih EU nasilno naseli po vseh svojih državah članicah. In potem je probleme z migranti treba reševati prednostno pred problemi z domačimi reveži in njihovimi otroci, ki životarijo pod socialnim minimumom.

 • valentin

  Bled Strategic Forum je izjemna prevara za vzpostavitev Ene svetovne vlade – NWO.
  Z našim denarjem do popolne diktature !
  ” All we need is the right major crisis, and the nations will accept the new world order.”
  David Rockefeller

  • To so dejstva in vsi morajo to prebrati.

  • sodnikisozločinci

   To je čista resnica. Poljakov so Nemci pobili mnogo več kot Židov in so dolžni plačati odškodnino. Naj gre ta genocidna tvorba EU k vragu!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!