Po pobranih davkih smo lani presegli predkoronsko leto 2019 za 9,3 odstotka!

Leta 2021 je bilo pobranih več davkov kot v predkriznem obdobju leta 2019. (Foto: sta)

Leta 2020 je epidemija covida-19 močno vplivala tudi na višino pobranih davkov, ki je upadla, a se je lani ta trend obrnil navzgor, znesek pa močno presegel tistega izpred kriznega obdobja (leta 2019). FURS je pobral kar 18 odstotkov davkov in prispevkov več kot v letu 2020 in celo 9,3 odstotka več kot v letu 2019. 

Prvi podatki kažejo, da je FURS lani pobral kar 19,2 milijarde evrov prihodkov. Posledično so vse blagajne javnega financiranja prejele več sredstev kot leto poprej. Govora je o državnem proračunu, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občinskih proračunih. Ravno tako so narastle vrste dajatev, ki imajo pomembnejšo vrednost. Davki na dohodek in dobiček so v lanskem letu dosegli malo manj kot štiri milijarde evrov. V primerjavi z letom poprej (2020) so se dvignili za 21,6 odstotka, poroča STA.

Dvig za 16,2 odstotka je bil zabeležen tudi v primeru domačih davkov, ki se nanašajo na blago in storitve. DDV-ja je bilo z ozirom na leto poprej pobranega 4,2 milijarde evrov oziroma 19,8 odstotka več kot v letu 2020. Trošarin pa je bilo v državnem proračunu za 11,8 odstotka več. Prispevki namenjeni socialni varnosti, ki se večinoma namenjajo zdravstveni in pokojninski blagajni, v manjšem deležu pa tudi za proračun države, so se dvignili za 18,5 odstotka, torej na 7,9 milijarde evrov. Če bi se tem vsotam leta 2020 dodalo finančna sredstva, ki se jih je vplačalo “mimo” Finančne uprave RS, v povezavi z ukrepom oprostitve plačila prispevkov, pa bi lanskoletna rast znašala 8,6 odstotka.

Foto: STA

Na področje pobiranja prihodkov so imeli vpliv interventni zakoni, s katerimi se je skušalo omiliti posledice epidemije. Znano je, da so določeni ukrepi tovrstnih zakonov na prihodke, ki so bili pobrani, učinkovali pozitivno, spet drugi pa negativno. V pozitivnem smislu sta na davke in prispevke, ki so bili pobrani, imela vpliv ukrepa prestavitve zapadlosti ter posledično poplačila terjatev (iz naslova davkov in prispevkov iz leta 2020 v leto 2021), obenem pa še odlog plačila prispevkov za področje socialne varnosti iz leta 2020. Obenem pa je potrebno povedati, da je bila zapadlost nekaterih davkov in prispevkov prenesena v čas po letu 2021. Negativen vpliv na pobrane dajatve so prav tako imele omejitve v postopkih, ki se nanašajo na davčno izvršbo.

Davčni dolg je upadal tudi v lanskem letu
Začele so se namreč lahko samo v nujnih zadevah. Ob tem pa gre omeniti še omejitev oziroma prepoved opravljanja dejavnosti na gospodarskem področju pri zavezancih. Slednje se je kazalo kot manjši zneski pri davčnih obračunih. “Na primerjavo pobranih prihodkov med drugim vpliva tudi dejstvo, da so se zaradi ukrepa oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost za zavezance v času spomladanske epidemije v letu 2020 prispevki javnofinančnim blagajnam poravnali neposredno iz državnega proračuna ‘mimo’ Fursa. Dveh obrokov akontacije davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa v letu 2020 zavezancem ni bilo treba obračunati niti plačati.”

Foto: epa

V povezavi z davčnim dolgom pa se na Finančnem uradu RS opaža, da je upadal tudi v lanskem letu. Zadnjega dne 2021 je v skladu z začasnimi podatki znašal 916,8 milijona evrov, in sicer za vse blagajne namenjene javnemu financiranju, to pomeni 8,1 odstotka manj kot leto poprej. Na znižanje so ob rednih ukrepih namenjenih znižanju dolga imeli vpliv še zmanjšanje obračunov, kar je bilo povezano z upadom gospodarske aktivnosti, pa tudi efekt določenih interventnih ukrepov. Tendence po upadanju davčnega dolga se nadaljujejo že sedem let. Vse od takrat, ko je bil FURS ustanovljen (leta 2014), je bil davčni dolg znižan za 504,5 milijona evrov, kar znaša 35,5 odstotka.

Domen Mezeg