Poglejte si, kako so bančni kriminalci načrtno izpraznili slovenske banke

Factor banka (foto: STA)

“Konkretno, ko je nekdanji guverner Kranjec v državnem zboru govoril o stanju v bančništvu junija 2012, je lagal pred poslanci in pred slovensko javnostjo, kar je bilo ugotovljeno tudi na podlagi zapisnikov ožjega kolegija guvernerja,” ugotavlja predsednik preiskovalne komisije o preiskovanju zlorab v bančnem sistemu Anže Logar, ko se dotika nepravilnosti znotraj bančnega sistema.

Predsednik preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema Anže Logar je danes na novinarski konferenci povedal, da je preiskovalna komisija včeraj potrdila končno besedilo vmesnega poročila, kakor tudi dodatnega vmesnega poročila, skupaj s pripravljenimi vmesnimi ugotovitvami in sklepi za odločanje na seji državnega zbora. Na novinarski konferenci je podrobneje predstavil samo poročilo in predloge sklepov za odločanje na seji državnega zbora.

Delo preiskovalne komisije je potekalo usklajeno
Logar je pojasnil, da vmesno poročilo popisuje postopek dela preiskovalne komisije, da pa so sprejeli tudi dodatno vmesno poročilo, ki bo ohranilo eno od stopenj tajnosti in o katerem bo konkretna razprava na zaprti seji državnega zbora. “Ti dve poročili predstavljata prvi del dela preiskovalne komisije in naslavljata tri oziroma štiri točke iz mandata, ki je bil preiskovalni komisiji dodeljen ob njeni ustanovitvi. Delo preiskovalne komisije je sicer potekalo usklajeno, večina sklepov je bila sprejeta v velikem strinjanju oziroma soglasju prisotnih,” je uvodoma dejal predsednik preiskovalne komisije.

Foto: STA

Anže Logar

Potrebna so dodatna ločena mnenja
Ob tem je pojasnil, da je ostalim članom preiskovalne komisije predlagal, da morebitna dodatna ločena mnenja predložijo do 2.11. “Če ne bo nobenih dodatnih ločenih mnenj, bo to pomenilo, da se vsi relativno soglasno strinjamo z ugotovitvami v poročilu,” je povedal Logar. Po njegovih besedah pa so bistvene ugotovitve, do katerih je preiskovalna komisija prišla v prvem delu, ko je podrobno pregledovala portfelja Factor banke in Probanke in delovanje regulatorja Banke Slovenije od leta 1997 do aprila leta 2015.

Kdo je soodgovoren za težo gospodarske krize?
Delovanje uprav in nadzornih svetov bank je pomembno soodgovorno za težo gospodarske krize, ki je nastala v Sloveniji poleg ostalih zunanjih dejavnikov, finančne krize, neustrezne politike notranjega in zunanjega nadzora. “V tem pogledu te uprave in nadzorni sveti nosijo odgovornost,” je povedal Logar.

Ni bilo ustrezne kontrole glede poslovanja bank!
Banke so poslovale z izrazito pomanjkljivim sistemom notranjih kontrol in kontrolnih sistemov. Prav tako poslovne banke niso pravočasno ob nastopu krize pristopile k upravljanju slabih terjatev, zamujali so celo z organizacijskimi oblikovanji ustreznih služb, ki bi se prioritetno ukvarjale s slabimi naložbami.
Odgovorna so vodstva bank! 
Očitne so kršitve postopkov in ravnanje v nasprotju z zahtevami profesionalne skrbnosti, česar pa vodstva bank niso sankcionirala. “Do teh odklonov je prišlo v tolikšni meri, da so se oblikovale že v nekakšno notranjo organizacijsko klimo, ki je preprečevala vzpostavitev nekih sodobnih korporativnih standardov v bančnem upravljanju,” je ob tem pojasnil Logar.

Banka Slovenije ni pravočasno ukrepala 
Delovanje v nasprotju z zakonom o bančništvu in slabe bančne prakse, so bile ali pa bi morale biti jasne tudi regulatorju, to je Banki Slovenije, in ker ni regulator pravočasno in v zadostni meri ukrepal, nosi del odgovornosti za razrast slabih bančnih praks.

Banka Slovenije nosi velik del odgovornosti za bančno luknjo 
Banka Slovenije v obdobju kreditne rasti pa tudi po nastopu svetovne gospodarske krize nadzora bančnega poslovanja ni izvajala z ustrezno skrbnostjo. Za del višine bančne lunje, ki je nastal zaradi pomanjkljivega nadzora, nosi Banka Slovenije pomemben del odgovornosti. “Konkretno, ko je nekdanji guverner Kranjec v državnem zboru govoril o stanju v bančništvu junija 2012, je lagal pred poslanci in pred slovensko javnostjo, kar je bilo ugotovljeno tudi na podlagi zapisnikov ožjega kolegija guvernerja,” je povedal Logar.
Foto: STA

Foto: STA

Za odpravo slabih bančnih praks in konfliktov interesov se je bolj malo naredilo
Zamujala je tudi sprememba stečajne zakonodaje, kar je bila ena pomembnih cokel pri pravočasnem reševanju gospodarske krize v podjetniškem sektorju. Prav tako so zamujali kodeksi korporativnega upravljanja družb in sprememb zakonodaje v smeri zagotavljanja preprečevanja slabih bančnih praks in konfliktov interesov. “Tako je sprememba zakona v bančništvu v tej smeri bila sprejeta šele v letu 2011,” je povedal Logar in dodal, da so uprave in nadzorni sveti Factor banke in Probanke uveljavljali slabe bančne prakse v tolikšnem obsegu, da je bila kriza v teh dveh bankah neizogibna.

Predlaga naj se spremembe področne kazenske zakonodaje
Na podlagi teh bistvenih ugotovitev pa je predsednik Logar dejal, da je preiskovalna komisija pripravila predloge petih sklepov za odločanje na seji DZ. Le-ta je tako predlagala, da državni zbor pristojnim organom predlaga pripravo sprememb področne kazenske zakonodaje, predvsem kazenskega postopka, in jih vloži državnemu zboru v sprejem. “Gre predvsem za spremembo procesnega dela kazenskega postopka v tisti smeri, kjer so se pokazala največja zaustavljanja postopkov.”

V našem sistemu še noben bančnik ni bil pravnomočno obsojen!
“Tu gre v smeri spremembe zakona o kazenskem postopku (ZKP), tako da lahko policija opravlja zaslišanje prič na način, da bi njihove izjave pred policijo bile uporabne kot dokaz na sodišču. Trenutno so to le uradni zaznamki, in četudi je to uradni dokument, lahko priča na sodišču izpove drugače. V našem sistemu še noben bančnik ni bil pravnomočno obsojen in še vedno vztrajajo v bančnem sistemu, zato je med tistimi, ki bi bili pripravljeni pričati, tudi veliko strahu za kakšna bolj obremenilna pričanja, te spremembe pa bi bile v tem pogledu pomembne,” je povedal Logar.

Pri pregonu bančne kriminalitete bi zelo pripomogel sistem prič
Dodal je še, da komisija predlaga tudi spremembe glede sklepanja sporazuma o priznanju krivde. “Glede na visok dokazni standard, ki naj bi veljal pri pregonu bančne kriminalitete, bi zelo pripomogel sistem prič, ki bi obremenile bančnike, ki so bili primarno odgovorni za slabe bančne prakse, zato bi morali omogočiti, da bi bila izpovedba uporabna v kazenskem postopku zoper druge osebe,” je pojasnil Logar ter dodal, da preiskovalna komisija predlaga tudi spremembe 156. člena ZKP, ki govori o podatkih, ki jih lahko policija oz. NPU pridobita neposredno na podlagi zakona.

Banke so kot svete krave
Komisija po besedah Logarja meni, da bi bilo potrebno preoblikovati nekatere procesne zadržke v smeri, da bi policija imela ustrezen nabor orodij za pridobitev informacij. “Prav tako predlagamo dopolnitev 145. člena oz. uvedbo novega člena ZKP. Danes velja, da so javne institucije dolžne podati uradno ovadbo za dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, kar pa ne velja za institucije zasebnega prava, kamor sodijo banke. Zato predlagamo, da se to z novim členom razširi tudi na te institucije, torej na pravne osebe zasebnega prava v večinski državni lasti, ki so bile oškodovane pri svojem delu, torej da bi te institucije bile dolžne naznaniti ta kazniva dejanja, čim ugotovijo zanje,” je prvi sklep podrobneje pojasnil Logar.

Bančno kriminaliteto je potrebno preganjati
Drugi sklep je, da naj državni zbor preiskovalni komisiji naloži, da tako vmesno poročilo in dodatno vmesno poročilo posreduje NPU in ministrstvu za notranje zadeve ter specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov storitev kaznivih dejanj. “Menimo, da ima večjo težo, če tovrsten akt naloži državni zbor, kot če to naredi preiskovalna komisija sama po sebi. Toda, če državni zbor tega sklepa ne bi potrdil, bo preiskovalna komisija sama naznanila. Vseeno pa si želimo zavezo vseh poslancev oz. čim več poslancev, saj se s tem izkazuje tudi želja po ustreznem pregonu bančne kriminalitete,” je povedal predsednik preiskovalne komisije.

Pregon bančne kriminalitete naj postane bistvena sestavina poročil
Preiskovalna komisija predlaga tudi to, da specializirano državno tožilstvo ob poročilih, ki jih posreduje državnemu zboru po zakonu, vanje redno uvrsti točko pregona bančne kriminalitete in da to postane bistvena sestavina poročil, ki se pripravljajo na podlagi 148. člena zakona o državnem tožilstvu.

Odgovorni se z zastaranjem ne smejo izogniti odškodninskim zahtevkom
Glede na časovno oddaljenost kaznivih dejanj in oškodovanj, ki so se zgodila v slovenskem bančnem sistemu, predvsem z vidika odškodninskih tožb, zakonodajalec pa je leta 2012 v 33. členu področnega zakona predvidel, da vsa dejanja zastarajo s štirikratnikom zastaralnih rokov, preiskovalna komisija predlaga, da se opravi obvezna razlaga tega člena, in sicer “v smeri, da ta štirikratnik velja za vse postopke, ki so se začeli tudi pred datumom sprejema zakona in ki še niso zastarali pred tem datumom. Namen te določbe v zakonu je bil ravno v tem, da se ne bi odgovorni z zastaranjem izognili tem odškodninskim zahtevkom,” je pojasnil Logar.

Za ustrezen pregon bančne kriminalitete je ključnega pomena ustanovitev specializiranega sodišča
Kot zadnji predlog sklepa pa se državnemu zboru predlaga, da se skupaj z bistvenimi ugotovitvami parlamentarne preiskave zakonsko in materialno zagotovi ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete v okviru organiziranosti sodstva: “Tako policija kot specializirano državno tožilstvo kot dosedanja sodna praksa, ki se kaže pri postopkih pred rednim sodiščem, kažejo, da je za ustrezen pregon bančne kriminalitete ključnega pomena ustanovitev takšnega sodišča.”

Oprostilne sodbe še vedno pereč problem
“Če se bo bančno kriminaliteto preganjalo po rednih sodiščih brez ustrezne specializacije, gre z veliko verjetnostjo pričakovati, da bodo tudi vse prihodnje sodbe šle v smeri sodb, s katerimi se srečujemo danes, torej v smeri oprostilnih sodb, še posebej ker gre za zelo specializirano materijo. Torej, če se je specializiralo tožilstvo glede na obseg škode, ki je za davkoplačevalce na tem področju nastal, bi se moralo po mnenju preiskovalne komisije specializirati tudi sodstvo,” je povedal Logar in dodal, da dejstvo, da je ta predlog utemeljen, nenazadnje dokazuje tudi nedavna odločitev ustavnega sodišča, zaradi katere se lahko v rednem sodstvu pričakuje do novih 100.000 tožb, ki bodo popolnoma zablokirale del pravosodnih organov.

Zakon o bančništvu v nekaterih delih v neskladju z ustavo 
Anže Logar je kot poslanec SDS odgovoril tudi na postavljeno novinarsko vprašanje glede včerajšnje odločitve ustavnega sodišča v zvezi z izbrisom lastnikov podrejenih obveznic leta 2013, ko se je odvijala druga sanacija bančnega sistema. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da zakon o bančništvu v nekaterih delih ni bil v skladu z ustavo.

Slovenija bi lahko pridobila poceni denar
“Še enkrat lahko izrazim obžalovanje, da se za reševanje bančne luknje leta 2013 ni uporabilo postopka, ki ga je predlagala SDS, torej uporabe mehanizma, ki bi Sloveniji omogočil pridobitev poceni denarja in bi, že če primerjamo obrestne mere v tistem obdobju, na letni ravni z naslova sanacije bančnega sistema prihranili približno 120 milijonov evrov letno. Vlada se je odločila za dražji postopek,”
 je spomnil poslanec SDS.

Zadeva padla na ustavnem sodišču, ker ni omogočila ustreznega sodnega varstva
Logar je nadaljeval, da se je vlada Alenke Bratušek odločila, da to stori na takšen način, da zadeva pade na ustavnem sodišču. “Padla je zato, ker ni omogočila ustreznega sodnega varstva. Ustavno sodišče je v zvezi s tem zelo jasno: vlada kot predlagatelj in tisti, ki so potem na seji državnega zbora to rešitev potrdili, niso ustrezno utemeljili, zakaj so se odločili za drugačno sodno varstvo, kot bi bilo v vseh drugih postopkih. S tem so onemogočili vsem tistim ustrezno sodno varstvo za škodo, ki jim je bila ali naj bi jim bila narejena,” je še dejal Logar.

Ponovno se odpirajo dileme, povezane z reševanjem bančne luknje
Zato se sedaj po mnenju Logarja ponovno odpirajo vse dileme, ki so bile povezane z reševanjem bančne luknje, tako dimenzije izračuna bančne luknje kot tudi tistih, kdo je v resnici bil primoran prispevati za rešitev bančne luknje.

Nastala je škoda vsem, ki so vlagali v pokojninske sklade 
“Tako da gre za vprašanje, ki zadeva 100 tisoč lastnikov delnic in za 2 tisoč izbrisanih podrejencev. Pa tudi za 800 tisoč tistih, ki so vlagali v pokojninske stebre, glede na to, da so na primer Modra zavarovalnica in druge institucije imele denar v teh bankah in je na tem posledično nastala škoda tudi vsem, ki so vlagali v te pokojninske sklade,” je spomnil Logar.

Odgovornost je na strani vlade Alenke Bratušek, šlo naj bi celo za protiustavne odločitve
“Poleg tega se je potrebno zavedati, da ima ta odločitev tudi vpliv na postopke prodaje bank v državni lasti. Tako da to je zelo daljnosežna posledica. Odgovornost za to nosi vlada Alenke Bratušek. Nosijo pa tudi veliko odgovornost tisti, ki so pripravljali tovrstno rešitev. Danes sem na vlado že naslovil poslansko vprašanje, kdo poimensko je bil tisti, ki je predlagal to rešitev, in ali držijo navedbe, da naj bi se že v tistem času pojavljali očitki, da gre za protiustavne odločitve.”

Gre tako za objektivno kot tudi subjektivno odgovornost
“V tem primeru gre tako za objektivno kot tudi subjektivno odgovornost tistih, ki so to pripravljali. Saj veste, državna sekretarka Vraničarjeva, ki je to pripravljala, je danes tista ministrica, ki naj pripravi odgovor in rešitev stanja, ki je nastalo zaradi odločitev v tistem času, ko je bila ona državna sekretarka. Finančne posledice pa bodo padle na neko drugo vlado, enkrat v prihodnje,” je še opozoril Logar.

D. M.

 • rubec

  Vraničarjevo je treba izstrelit v atmosfero. Itak je megla.

  • von Rhein

   Z metlo.

   • Nata

    Da ji bo lažje ? Brez metle bo še nazaj dol padla !
    Torej , dober pripomoček. Za njo in za nas !

    • karpelec

     Dobro, da ni medicinski pripomoček, ker je predrag za spust v orbito. Dobri stari gospodinjski pripomoček vedno prav pride.

  • totex39

   Dodajam še in SATANISTKA.

  • karpelec

   Kaj veš, mogoče je v njej taka moč , da bi meglo razkadila?

  • samsara

   Če bi neslo do najbližje črne luknje, bi bilo neprimerno bolje.
   Zihr je zihr.

 • avtohtoni neandartalec

  Zakon o ovaduštvu med bankirji je neumnost, največ korupcije je itak na nacionalni banki, kjer že velja zakon o javnih uslužbencih, privat banke bi pa premalo diskretne uslužbence takoj odpustile. Za majhno ovadbo se ne splača izgubiti službe, do velike se pa poštenjakarji ne morejo dokopati, ker jih ne spustijo zraven, pa tudi, kdo pa še zaupa policiji, kaj so pa oni naredili dobrega za ljudi. Bolje bi bilo nagrajevati izdajalce, če kdo ovadi kakšno nezakonito finančno špekulacijo, dobi za to neko provizijo, sorazmerno z višino ukradenega denarja in neko zaščito na sodišču, potem bi jih špecali kot obsedeni, tudi na samem vrhu.
  SDS bi nam zrihtal cenejše kredite, za dolgove, ki naj bi nastali zaradi njih oziroma jih sploh ne bi smelo biti, ne bi rekel, da so se s tem prikupili volilcem.

 • Nata

  Ja, tristo zelenih ! Seveda vso odgovornost nosijo uprave in nadzorni sveti !!
  Saj zato so tam ! Vlečejo dober denar !
  Banke – svete krave , ki jih molzejo ta pravi !

  • Franc Šink

   Banke svete krave, kijih molzejo barabe prave. Mogoče si mislila to?

   • Nata

    Tooooooooooooooo

  • avtohtoni neandartalec

   Molzejo?
   Kdo molze, čigava vimena ožema, da se ne bo omenjalo spet kakšne javne hiše in prostirmtutke.
   Pri izražanju bi lahko bili bolj natančni, na nacionalni banki se nič ne molze, ker nima dojk, sploh pa ne vimena, ker se po bankah ne pasejo krave.
   Krade se, kriminalci se zmenijo in poberejo denar iz nekih računov, potem se pa delajo, kot da še premalo dobijo za,tisto lar delajo, čeprav sploh nič ne delajo ampak trošijo tako nakraden denar za nekaj drugega, delijo si ga za razne nezakonite usluge in sklepajo mafijska prijateljstva, nima to veze z molžo in pašnikom.

   • Nata

    Onih tutk nisem omenjala , no ?
    Pisala sem o ” kravah “, pa o ” ožemanju “, oz. ” molži ” !
    Je sedaj bolj , ko je v narekovajih ?
    To so tisti , ki se delajo , da delajo .
    A ni to dober ” pašnik ” ?

    • avtohtoni neandartalec

     Pazite na preciznost izražanja prosim. Ne? Da. Hvala.

     • Nata

      Da . Prosim . Malenkost .

  • Novakec1

   Kdo je pa tako zakonodajo sprejemal, vse posamoosvojitvene vlade od Drnja naprej.

   • dež

    Zakonodaja je samo priročen izgovor za neukrepanje. Pa tudi tam lepo piše, da nadzorniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.
    Samo, če jih policija in pravosodje ne preganjata, nimajo za kaj odgovarjati. Kar poglej zadnjo zadevo z Janševim tvitom. Kako hitro in učinkovito, 6 k€ za 6 besed.
    Si predstavljaš kakšna bi morala biti obsodba za npr. 600 M€ ukradenega denarja.

    • Novakec1

     A nimamo organov ki skrbijo za izvajanje zakonodaje in Ustave?

     • dež

      Imamo, ampak samo na papirju. Me obdaja čedalje večji občutek, da sta pri nas policija in pravosodje vir težav in ne rešitev za organizirani kriminal.

     • Novakec1

      Vir težav je zlizanost izvršilne in zakonodajne oblasti.

     • dež

      Tudi to, sploh kadar je na oblasti leva opcija, gre za ljudi iz istega krdela.

      Ampak zame je glavni problem neučinkovitost (nedelo) policije in inšpekcij, posledično tudi sodišč. Če imamo slabo zakonodajo, naj predlagajo spremembe, da bodo lahko delali. Osebno bi po zadnji ne-vročitvi sodne pošte Janši takoj predlagal spremembo in sicer, da se poslancu DZ lahko vroči takšna pošiljka tudi preko predsednika parlamenta.
      V bivši jugi, za čas Markovićeve vlade, so vsi tankali kurilno olje v sarajevske golfe, tovornjake in gradbene stroje. Nato se je zakonodaja spremenila in je policija takšna vozila zaplenila. Za 40% je padla prodaja kurilnega olja Petrolu po tem ukrepu. To je bila učinkovita zakonodaja.

   • antimur

    Vse vlade nimajo zahrbtnih izdajalcev, kot so jih imele desne vlade. Od Peterleta, Jelinčiča, Erjavca, Bogoviča in podobnih antislovenskih barab, do današnjih nizkotnežev kot so Novačka,Tonin, na žalost tudi del cerkve, celo Radio Ognjišče in Družina. Sem katolik, verjamen v Boga, nikakor pa ne v izdajalsko hordo, čeprav cerkveno.

 • avtohtoni neandartalec

  Kako se pa kaj Grčija spopada s krizo?
  Grki so vabili poceni denar v državo, obljubljali so visoko rast in donose, denar so investirali v komplicirane in visoko precenjene projekte, kredite so pobrali javni uslužbenci in šalabajzerji, dobičkov ni bilo, pogodbe so propadle in investitorji so zahtevali keš nazaj. Saj niso bedaki, zgradili so močan srednji sloj, ki temelji na javnih uslužbencih in državnih storitvah, podpira ga pa močan podjetniški lobi, ki zalaga in vzdržuje državno ekonomijo. Vsi povezani in skorumpirani do amena, ampak Grčija je danes bolj močna država kot je bila pred krizo, narod je rabil parlalent, aparat so racionalizirali in danes deluje optimalno, bistveno bolje kot pred začetkom krize in bolje, kot če bi ga neprestano vzdrževali, torej jih brez korupcije in krize ne bi mogli zamenjati.
  Saj nihče ni pričakoval od Grkov, da bodo res zgradili Indijo koromandijo, osvežiti je bilo treba cel sistem, korupcija je pač najhitrejši način, da ljudem poči film ter zahtevajo spremembe, potem vsi jemljejo življenje bolj resno. To so bile dobre krize, saj ni ničesar zmanjkalo in je bil mir, prava kriza je takrat, ko ni in tudi ne bo več.
  Tudi denar vedno pride nazaj, vrednost državnih obveznic lahko pade samo do neke določene meje, ko postanejo vsi življenjski viri kritična vrednota, brez katere bi ljudje pomrli, mrtev človek pa ne more ustvarjati nove vrednosti in nič ne troši, kar je slabo za biznis. Ko delnice dosežejo nek podn, se krediti preprodajo, kratkoročni spremenijo v dolgoročne ter vsedejo na tiste stabilne državne stebre, takrat rečejo, da so krediti stabilni, ker se spremenijo v neke vrste upravljalskih deležev in postanejo del stroškov obratovanja. Poslovanje se izboljša in delnice spet rastejo, vendar je niihova vrednost zdaj neprimerno bolj zanesljiva, realna in bo nekaj časa samo še rasla, ko se bo družba okrepila, bo pa spet čas za nove investicijske cikluse in nove velike podvige javnega pomena.
  Tako to gre, razen pri nas, kjer smo bili najbolj pametni na svetu in smo se z vsemi štirimi uprli mentorstvu trojke, ki bi krizo saniralo po zgoraj opisanem konceptu, danes bi živeli bolje, kriza pa bi se končala že pred leti in bi se mogoče začeli meniti že za začetek nove, tako bomo pa še lep čas propadali in gnili, da smo res toliko vredni kot obljubljamo, nismo prepričali niti lasten narod, ki pospešeno beži ven in dela na investicijah v Avstriji, ki jim redno plačujejo tudi davke. Ne rabijo vse države krize, eni znajo.

  • Nata

   Lahko bi zgradili Indijo Koromandijo . Ob vseh dobrinah , ki jih imajo !!
   Prav nič pa ne vem o Grčiji ta trenutek. Da jim gre bolje ?
   Pišuka , ti narodi , ki se preseljujejo , so obrnili vse na glavo .
   Saj se nič več ne piše o Grčiji . Ali pa jaz spregledam ?

   • avtohtoni neandartalec

    Me gre jim več na slabše, jim ne more, poleg tega je na Kreti še poletna turistična sezona, v tem je bistvo. Ja vidiš, da je mir in vsega v izobilju, zakaj bi šlo komu slabo?

 • Viktorh

  Da, da, še pomnite, tovariši?

  • tičko

   Mnogi med njimi jih tudi čutimo……… barabe tatinske.

   • Viktorh

    Da, te njihove /raz/vade so dedne in zlahka jih osvojijo…

 • RATATA

  Pravimo, da še nihče ni bil obsojen od “njihovih” kradljivsko morilskih lopovov.
  Kdo jih pa bo obsodil? Njihovi?
  Saj so si sami pisali zakone in pravila!
  Prav vse komisije so se pokazale za “brezzobe” in takšne tudi so. Zame je vse to bolj izobraževalne narave za nas, ki nismo “njihovi”.
  V bistvu nas pa vse kar vemo in dodatno izvemo samo dodatno jezi in živcira.
  Kje so ovadbe?
  Vse parlamentarne komisije do sedaj, so učinkovale tudi na nekatere tiste “ne njihove” torej “naše”, ki so dobili lažen občutek, da se primeri demokratično obravnavajo! In ker se ne zgodi na koncu nič, ni bilo toliko narobe. To je pa narobe!
  To je pa podobno kot je bil včasih tof-ov moped šov, ki je nadzirano malo popljuval po rukovodiocih in s tem v ljudi vcepil občutek, da živijo v državi, ki ima demokratične medije.

 • Novakec1

  Vse to bolj koristi kradljivcem ki delajo s polno paro in se hitro kaj naučijo na napakah da jih NPU-jevci (butalski stražmojstri) potem še težje izsledijo. Sizifovo delo. Naj Anžetov potencijal za kaj druzga porabjo.

  • tičko

   A ti rad meglo mešaš ? To jesen jo bo še veliko, v Anžetove posle pa se je bolje ne mešat.
   Fant ve, kaj počne.

   • Novakec1

    Ne, jo raje takim kot si ti prodajam! Pozanimi se kdo je Sizif.

    • tičko

     si pri njem v službi ?

 • dež

  Bi bilo zanimivo preveriti, pri kateri banki in pod kakšnimi pogoji sta bivši guverner Kranjec njegova soproga (kot investitor) najela kredit, za gradnjo svoje stanovanjske vile v Trnovem.

 • antimur

  Kdo je odgovoren? Za vso to krajo je odgovoren največji zločinec v Sloveniji, Kučan s svojo bando, ki načrtno in premišljeno krade že od enaidevedesetega leta dalje, samo da vzdržuje svojo podrepniško golazen, kar jim zagotavlja še nadaljnjo okupacijo Slovenije od teh kučanističnih banditov.

  • Krtača17

   Štefka ti bo skuhala čaj da te potolaži. A vidiš mogoče kakega rolsrojsa na dvorišču, kakšen hotelček kje, imaš kakšne dokaze? Razen montažne bajte v murglah?

   • totex39

    Njihovo premoženje je na bančnih računih v tujini.

    • Krtača17

     Za čajček?

     • totex39

      Si pa res naiven, če tako res misliš.

     • von Rhein

      Mora tako misliti.

     • Krtača17

      Točno sr vidi po čigavem nareku pišete. Zdaj ste se spet izdali. Tukaj Kučan nima nobene veze. Vi bi samo radi zavajali ljudi s tem da je onkriv. Če ni on, bo pa Cerar, če ne on pa Janša. Dragi moji, vse je to isti pofl.Dejanskikrivci pa medtem ko se vi prerekate o oslovski senci nemoteno kradejo.

     • tičko

      res se vidi po čigavi komandi tule kracaš.

    • avtohtoni neandartalec

     Denar, ki ga ne zapravljaš, ni vreden nič.

     • dr Janez Sveti

      Tole je pa treba napisat na steno kakšne banke!
      DR Janez Sveti :)

     • indijanka

      Si prepričan, da bankirje ne veseli, če ljudje zapravljajo?

   • Ruggedplant

    Rolsrojs in hotelček skupaj staneta nekaj milijonov €, medtem ko je v času monopolne vladavine tranzicijskih komunistov iz Slovenije “izginilo” preko 80 MILIJARD €. Ko boš popolnoma doumel težo te številke, pa se javi z naslednjim komentarjem.

    • avtohtoni neandartalec

     Še bolj čudno je, da nismo nič imeli, zdaj pa naenkrat 80 milijard, in še raste.

   • avtohtoni neandartalec

    To ne, imamo pa ogromen deficit iz turizma, barabe vozijo punce na zajtrk, na,Kitajsko, ker so karte poceni, gostilne so pa prazne in ne širijo ponudbe.

 • Krtača17

  Priporočam ogled prispevka na linku spodaj in ali se slučajno kakšna stvar, del zgodbe ujema s tem kar pripoveduje ta stric z zgodbo pri nas. Osebno menim da se. Korporativizem, plutokracija itd… https://m.youtube.com/watch?v=y-a6jzU0YgQ

  • dr Janez Sveti

   Tako deluje svet že od takrat, ko so ljudje začeli uporabljat denar.
   DR Janez Sveti genij

 • Rožle

  Denar je treba ukint….

  • dr Janez Sveti

   Baje,ga je že veliko državljanov Slovenije. Ukinili ga sicer niso. Samo nimajo ga.
   DR Janez Sveti bogataš

 • marker

  Faktor banka in Probanka sta bili do 2013 zasebni banki. Zakaj moramo vsi plačevati te njune izgube?

  • avtohtoni neandartalec

   Mogoče smo ju kupili, kot strateško naložbo.

   • indijanka

    :)

   • Johan

    Ti si psihično bolan, pojdi se zravit v skupino Ermanove !!

   • marker

    To imaš pa prav. Pri Probanki ali Faktor banki si vzel kredit, plačujemo ga pa vsi skupaj. Kdo, kaj in koliko pa je poslovna tajnost, odplačevanje pa davkoplačevalska dolžnost. Ni kaj, zelo dobra strateška naložba.

  • Janez Novak

   zato ker so v obeh bankah skriti okostnjaki, ki bi v primeru stečaja padli iz omar in bi marsi kakšen znan Slovenec moral odgovarjati na zelo nerodna vprašanja. Pripojitev DUTB-ju, kjer po reorganizaciji kraljuje Probankin kader pa bo te omare zaprl nazaj in jih zaklenil z debelo verigo.

  • Olga

   Zato, ker so Udbaši organizirali “ljudske vstaje” proti Janševi vladi in Virantovanja! Če bi ostala Janševa vlada, tega ne bi bilo, saj je bila SDS z Janšo proti!

 • montyamp
 • Antonius

  Da je bila Slovenija 20 let za peščico izbranih “Indija koromandija” so krivi naivni volivci.
  Za paravanom sodnega preganjanja nedolžnega Janše, so izbranci očem javnosti skrito odnašali, kar so nakradli.
  Že 20 let se dogaja eno, volivci volijo pa isto. Tako so si volivci privolili “eno in isto”, Slovenija se pa nikamor ne premakne.
  Na stanje v katerem smo, lahko pogledamo tudi drugače. Iz obetavne “Indije koromandije”, imajo danes s pomočjo izvoljenih, Slovenijo samo izbranci.
  Ja, zelo bogati bi bili, če bi imeli naivnost in neumnost tržno ceno?!

  • avtohtoni neandartalec

   Zakaj je pa Janša rabil denar, aja, za boj proti korupciji med komunisti in vzdrževanje itak pravičmega sistema.

 • totex39

  Nastavljeni murgelski lopovi dobro vedo kako se krade, ker imajo dobro zaslombo.

 • indijanka

  Je danes v državnih bankah kaj drugače? Le kako jim uspe preživeti v našem gospodarskem okolju v obdobju nizkih obrestnih mer. Se zopet igrajo s skrivanjem tveganih naložb? Svojega načina poslovanja namreč niso spremenila. Niti števila zaposelnih niso prilagodila obsegu svojih poslov. Včasih se sprašujem, kako zmorejo strošek vlaganj v informacijska orodja. Od kje jim denar? Vse banke v tujini so že ugotovile, da morajo ta strošek “globalno porazdaliti”. Včasih se sprašujem tudi, zakaj naša zakonodaja pranja denarja ne sodi med strožje in kje bodo banke vzele denar, če jih doleti kazen s tega področja. Mednarodno področje pokriva veliko strožja regulativa. Ah..ja ti naši regulatorji.

  • Olga

   Banke se preživljajo od davkoplačevalskih miljard, ki jih zmečemo vanje! Zakaj bi se sekirali bančniki?!
   Mi bi morali biti tisti, ki bi šli masovno na ceste in se uprli kraji! S tem bi šle udbovske banke,med katere štejem tudi NLB, kot največjo, v maloro in bilo bi konec zastonjskega “napajanja” omrežij! Sama sem že dolga leta pri tuji banki!

   • indijanka

    Tudi sama sem bankirka :).

    • Krtača17

     Bankirka ki nima pojma, zato gre pa vse v qrac.

     • indijanka

      Brez skrbi 17-a krtača. Tuj lastnik skrbno nadzoruje moje delo in rezultate. Mi je pa jasno, da se niti najzapletenejši posli pri katerih sodelujem, ne morejo primerjati z vožnjo taksista.

     • Krtača17

      Ahahaha, za to te imajo vidiš. Si učena, šolana, delaš za dobro podjetje. Tudi jaz veš. Ampak te držijo v tvojem kvadratku znanja in vedenja. Naprej ti pa niti približno ne bojo razlagali kako stvari dejansko delujejo. Treba je pogledat ven iz tega okvirčka – čez planke.

     • indijanka

      :) hmm..ja. Bi se ti zdelo, da so mednarodni posli pri katerih sodelujem dober pogled čez planke? Ali pa priložnosti, ki se mi odpirajo doma ali v tujini. Mati sem. Živim v svojem kvadratku in spremljam življenje svojih otrok. Na trenutke pomislim na očeta svojih sinov, ki mu je uspelo v globalnem merilu tega sveta in sanje, ki sva jih imela. Potem pa se zjutraj zbudim, pospremim otroka v šolo in se zavem, kako srečna sem, ker lahko to počnem. V svojem kvadratku.

     • dr Janez Sveti

      Posli niso nikoli zapleteni, če so pošteni.
      DR Janez Sveti preprostež

     • Viktorh

      Veš, velikokrat se uščiješ na karbid. Tokrat pa si se poleg tega še usral.

      Da nimaš pojma o bančništvu, javnih financah in financah na sploh, si že zdavnaj dokazal. Saj nisi kriv, da si pomanjkljivo izobražen, kriv pa si in zelo neodgovoren, da nekoga zmerjaš o zadevi, ki jo tudi približno ne poznaš.

      Veš, da ti že zelo dolgo nisem odgovarjal, tokrat je izjema, ker si se tudi izjemno dokazal kot polpismen bedak.

    • Olga

     Jaz nisem bankirka! Vem pa, da je abnormalno, da da si v naših bankah izplačujejo nagrade, mi jih pa dokapializiramo!?

     • indijanka

      O izplačilih sama ne razmišljam. Ker potem bi razmišljala tudi o prestopu. Največja banka je vseeno zakladnica znanja. Ko sem bila mlada je bila moja vzornica Vera Gnidovec. Še vedno sem prepričana, da je ena naših največjih bankirk. Dejstvo je, da če se največja banka zruši ostale banke ne zmoremo prevzeti vseh njenih poslov, kar bi povzročilo kolaps in dejstvo je, da bolijo posli, ki jih delajo tako lahkomiselno, da ljudje več ne zaupajo bančnemu sistemu.

   • Viktorh

    Ne zameri, toda ne poznaš bančnega sistema.

    • Olga

     S čim pa preživljajo slovenski “bančni sistem”?

     • Viktorh

      Še vedno sem mnenja, da ne poznaš bančnega sistema. Morda delaš za okenčkom, kar pa še ne pomeni, da poznaš bančni sistem.

 • Okra tatoo

  Logika je popolnoma preprosta in razne komisije so tu zato, da meglijo zadevo. Slovenija je šla v k. in vodilni lopovi z obeh strani so se ustrašili za svoj denar. Zato so ga s pomočjo vodilnih vsega prenesli ven. Nastala je luknja, nevemodkoga vse iz slovenske smetane, verjetno kar od vseh po malo pri vseh bankah. Plačamo pa mi. Zaprite direktorje bank, pa konec. Za trideset let, pa bodo koj začeli čivkati. Je pa tudi kakšen malo bolj trd način. Ni interesa? Potem pa ne nabijajte.

 • Olga

  Nisem ekonomist, vendar mi je jasno, da so guvernerji Banke Slovenije vlekli samo plače in dodatke in se sončili na delovnem mestu!
  Miljonske nagrade bančnikov lahko razume samo butalec! Vsem je jasno, da gre za krajo! Sokriva sta Bratuškova in Pahor, ki sta se veselo zadolževala! Sokriva so pa tudi sodišča, ki so zavlačevala, spomnimo se samo umazane vloge Cenerjeve!
  Torej, vse se ve. Vedo se imena, vemo pa tudi, da bodo tatovi drug drugega ščitili! V tej marionetni vladi, zadeva ne bo šla skozi, ker so preveč ” moralni” ( beri koruptivno in tatinsko)!
  Torej gospod Logar, “pouzdajte se use i u svoje kljuse” in te lopove ovadite!
  Čestitam vam in vaši komisiji za opravljeno mukotrpno delo!

 • Novakec1

  Brezplodna debata v stilu če bi pes hlače nosu ne bi jajc kazu ( mojim replikatorjem spodaj)

  • tičko

   A zato ti hodiš okol brez gat?
   Boljš, da si jih daš gor, ker itak nimaš kaj pokazat.

   • Novakec1

    Ka si duhovit.

    • tičko

     To mi je že marsikdo priznal.
     Hvala !

 • renee

  Ti modeli ” leva ruka desni đep “, si zaslužijo posebne vrste zaporov in ker Slovenija jih ne premore,
  še vedno dihajo čisti zrak!

 • montyamp

  GORJE NARODU , KO PRIDEJO HLAPCI NA OBLAST .

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!