Predlog predsednici odbora za gospodarstvo: SDS opozarja na zamude pri sprejemanju podzakonskih aktov za pogrebno in pokopališko dejavnost

Ljubljana, pokopališče Žale (Foto: STAfoto)

V poslanski skupini SDS so na predsednico odbora za gospodarstvo naslovili predlog za obravnavo točke na seji odbora v povezavi s problematiko neizvajanja zakonskih obveznosti, določenih v zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti s strani vlade in ministra, pristojnega za gospodarstvo.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je bil v Državnem zboru RS sprejet 20. 9. 2016, datum začetka veljavnosti zakona pa je 15. 10. 2016. V prvem odstavku 62. člena zakona je določeno, da Vlada Republike Slovenije izda uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev javne službe v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Uredba bi torej po določbah zakona morala biti izdana do 15. 4. 2017.

V drugem odstavku 62. člena zakona je določeno, da ministra, pristojna za gospodarstvo in zdravje, določita standarde in normative za posebna vozila za prevoz pokojnikov, minimalne tehnične pogoje prostorov in ustrezno zaščito zaposlenih pri ravnanju s pokojniki v šestih mesecih od uveljavitve zakona. V tretjem odstavku 62. člena zakona pa je določeno, da Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, določita podrobnejše osnovne standarde in normative za osnovni pogreb, v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Četrti odstavek 62. člena zakona določa, da izvajalci pogrebne dejavnosti uskladijo svojo dejavnost z določbami zakona in podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi zakona v enem letu od uveljavitve zakona. V 63. členu zakona, ki določa obveznosti občin, pa je določeno, da občine zagotovijo izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališko dejavnost v skladu z zakonom najpozneje v enem letu od uveljavitve zakona.

Kljub vsem določitvam v zakonu pa v poslanski skupini SDS ugotavljajo, da je stanje naslednje:
– metodologija za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe še ni sprejeta, zakonski rok za sprejetje je potekel že pred več kot sedmimi meseci;
– predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti je bil objavljen v Uradnem listu RS 4. 8. 2017, torej skoraj štiri mesece po izteku zakonsko določenega roka za izdajo;
– standardi in normativi za osnovni pogreb so bili objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo 12. 10. 2017, torej skoraj pol leta po izteku zakonsko določenega roka za izdajo.

Foto: PrintScreen

Foto: PrintScreen

Foto: PrintScreen

Nujno potrebna razprava, minister za gospodarstvo pa mora spoštovati določbe zakona
Zaradi navedenega se razumljivo zastavlja vprašanje, kako naj občine, ki morajo po določbah zakona zagotoviti izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališko dejavnost do 15. 4. 2018, to storijo, če ustrezni podzakonski akti in predpisi sploh še niso sprejeti oziroma so bili sprejeti z veliko zamudo? Poslanci in poslanke SDS zato predlagajo, da se na seji matičnega odbora opravi razprava o omenjeni problematiki, ob koncu pa sprejme naslednji sklep: “Odbor za gospodarstvo od Vlade RS oziroma ministra, pristojnega za gospodarstvo, pričakuje, da spoštuje določbe zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in da nemudoma sprejme metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.”

Anja Lepej