Kako je Udba v sosednjo Avstrijo pošiljala svoje sodelavce, agente, da bi prelisičili britansko tajno službo!

Foto: Twitter

Z zgodovinarjem ddr. Ivanom Rihtaričem smo se pogovarjali o njegovih dveh zgodovinskih doktoratih. Predvsem pa o njegovi znanstveni monografiji, ki je nastala na podlagi tega in nosi naslovom Delovanje UDV v okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945–1950.

Ivan Rihtarič se je rodil 1948 v Gornji Radgoni. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz zgodovine in umetnostne zgodovine. Do leta 1995 je bil profesor in dva mandata tudi ravnatelj na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Od leta 1995 do upokojitve leta 2013 je bil direktor Ljudske univerze v Gornji Radgoni. Na Univerzi v Celovcu je leta 2002 doktoriral z disertacijo Štajerc in Nemcem prijazni Slovenci v prvi svetovni vojni, novembra 2016 pa na Univerzi v Mariboru še s temo Okraj Gornja Radgona 1945–1950. Njegova bibliografija obsega 365 enot iz zgodovine 19. in 20. stoletja v slovenskem nacionalnem prostoru. Je predsednik zgodovinskega društva Radgona in član zgodovinskega društva za Štajersko in Koroško v Avstriji.

Gospod Rihtarič, naj začneva z vašim prvim doktoratom iz zgodovine, ki nosi naslov Štajerc in Nemcem prijazni Slovenci v prvi svetovni vojni. V njem se posebej ukvarjate s časopisom “Štajerc”, ki je bil tiskan na Ptuju v relativno visoki nakladi. Kakšno uredniško politiko je vodil?
Naklada tednika, v slovenskem jeziku, je bila 15 tisoč izvodov. Zagovarjal je interese Štajerčeve stranke in politike “Nemcem prijaznih Slovencev”. Zavzemal se je za kmete, trgovce in obrtnike na območju Spodnje Štajerske v t. i. trdnjavskem trikotniku (Ptuj, Maribor, Celje) in bil proavstrijsko usmerjen.

V povzetku svojega doktorata ste zapisali, da so bili slovenski učitelji za Štajerca vedno cilj hudih obrekovanj. Verjetno ravno zato, ker so se zavzemali za slovenski jezik, za slovenski narod?
Časopis je videl v delovanju slovenskih učiteljev in duhovščine svojega največjega sovražnika, predvsem na podeželju. Tu se je slovenska nacionalna zavest krepila in se odločilno pokazala v deklaracijskem gibanju v letih 1917−1918. Štajerčevo poudarjanje vloge nemškega jezika ni našlo pričakovanega odmeva prav na slovenskem podeželju.

Kakšna pa je bila njegova uredniška politika v času prve svetovne vojne? Domnevam, da so bili kritični do zahtev Slovencev po bolj samostojnem življenju znotraj habsburške monarhije oziroma da so bili proti tesnejšemu povezovanju južnoslovanskih narodov.
Časopis je zagovarjal dualistično ureditev monarhije, nedeljivost Štajerske in Majniško izjavo označil kot lažno možnost preureditve v avstrijski polovici monarhije. Sovražni sta mu bili kakršnokoli panslavistično gibanje in t. i. jugoslovanska ideja. Slovence je svaril pred združitvijo s “kraljevomorilci”, kot je ožigosal Srbijo, ki jo je označil za glavnega krivca za začetek prve svetovne vojne.

Kaj sta za časopis “Štajerc” pomenila razpad habsburške monarhije in ustanovitev Države Slovencev Hrvatov in Srbov?
Časopis je s porazom in z razpadom monarhije konec oktobra 1918 prenehal izhajati. Njegova pričakovanja, da bi lahko prišlo do sklenitve t. i. poštenega miru in s tem tudi do ohranitve monarhije, so bila do konca njegovega izhajanja sicer proklamirana, a utopična.

Drugi doktorat ste napisali na temo Okraja Gornja Radgona v letih 1945 in 1950. Za boljše razumevanje zadeve morava najprej reči kakšno besedo o določitvi meje po prvi svetovni vojni. Vemo, da je general Rudolf Maister s svojim odločnim in pravočasnim ravnanjem na Štajerskem dosegel, da se je meja med Avstrijo in Državo SHS oziroma Kraljevino SHS vzpostavila skoraj po narodnostni meji …
Vloga generala Rudolfa Maistra se je odločilno pokazala prav na štajerskem delu slovenske severne meje ob dejstvu, da je njegova vojaška aktivnost bila tu uspešnejša kot pa na Koroškem. V dvajsetmesečni zasedbi Radgone (Radkersburg) in pasu severno od reke Mure se je dokaj sistematično izvajala slovenizacija tega dvojezičnega območja predvsem v tako imenovanem Radgonskem kotu. Mirovna konferenca v Parizu je z mirovno pogodbo 10. septembra 1919 (St. Germain) državno mejo med Avstrijo in Kraljevino SHS na tem koncu določila kompromisno. Na avstrijski strani je pustila Radgono in slovenski Radgonski kot ter ves pas severno od reke Mure, Apaško polje, ki pa je bilo poseljeno z večinskim nemškim prebivalstvom, pa je določila Kraljevini SHS.

Na podlagi doktorata ste lani izdali obsežno znanstveno monografijo z naslovom Delovanje UDV v okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945–1950, ki jo imava na mizi. Se pravi o delovanju Udbe na tem koncu Slovenije. Lahko geografsko nekoliko opredelite to območje?
Okraj Gornja Radgona je obsegal 338,26 km² in imel 29.274 prebivalcev (popis 1948), to je sedem današnjih občin: Apače, Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Radenci, Sv. Ana in Sveti Jurij ob Ščavnici. Okraj je bil obmejni proti Avstriji in zaradi tega še posebej izpostavljen vsem oblikam nadzora njegovega prebivalstva.

Kako je to območje dočakalo konec druge svetovne vojne? Kdo ga je osvobodil oziroma zasedel? Če se ne motim, so do tega območja prišli tako Angleži kot tudi Rdeča armada. In seveda jugoslovanska vojska …
Vojaške operacije so se na tem območju končale s prihodom Rdeče armade, bolgarskih enot in jugoslovanske vojske. Po umiku teh treh julija 1945 iz Radgone in Radgonskega kota so britanske enote zasedle avstrijsko Štajersko. Vzpostavljena je bila hermetična meja proti “ideološkemu nasprotniku in največjemu sovražniku graditve novega sistema”.

V četrtem poglavju prikazujete delovanje komunistične partije (KP) na tem območju, čas informbiroja in njegove posledice. Verjetno je skušala partija tudi tam obvladovati vse pore družbe …
Kljub dejstvu, da v obdobju predaprilske Jugoslavije zaradi specifičnih družbenoekonomskih razmer na tem izrazito agrarnem območju ni bilo čutiti delovanja komunistov, prav tako ne med vojno 1941−1945, je KP takoj po vojni prevzela popolno oblast in ustanovila v okraju 52 krajevnih ljudskih odborov (KLO). Taktično je poudarjala vlogo OF pred KP vse do jeseni 1945, ko je bila razglašena republika. Po tem obdobju je KP obvladovala celotno družbo. Njenih 668 članov in 327 članov SKOJ v letu 1950 je kontrolirano zmagovalo brez nedovoljene opozicije na vseh nivojih volitev. Pri tem je KP videla v delovanju Katoliške in manj Evangeličanske cerkve svojega največjega ideološkega nasprotnika. Ostro je oblast oz. KP obračunala s sicer maloštevilnimi rusofili (informbirojevci) v Radgonskem okraju, ko je npr. še leta 1950 predvojnega komunista Ivana Štrafela – Dona mariborsko sodišče obsodilo na osemletno zaporno kazen (Goli otok).

V petem poglavju predstavljate organizacijsko strukturo Uprave državne varnosti v republiki in okraju, pridobivanje sodelavcev ter njihovo poklicno in socialno strukturo. Lahko to strukturo na kratko nekoliko predstavite? Najprej na državni ravni v tem času …
Uprava državne varnosti (UDV), med ljudmi uporabljana kratica UDBA (Uprava državne bezbednosti), je bila organizirana večnivojsko (okrajna, oblastna, republiška in zvezna). V radgonskem okraju je imela poleg 11 profesionalcev (vodja je bil imenovan pooblaščenec UVD) še okoli 400 tajnih sodelavcev (informatorji, agenti, ožje zveze). Te tajne sodelavce je pridobivala na podlagi tako imenovanega patriotizma in obremenilnih materialov. Sodelavci so bili iz celotne družbene strukture, prevladovali so delavci (23 odstotkov), uslužbenci (16 odstotkov), kmetje (9 odstotkov) pa tudi učitelji, celo 8 duhovnikov ter ljudje s poklici, kjer so se ljudje pogosto srečevali (pismonoše, gostilničarji, krojači itd.).

Kako pa je delovala Udba v tem okraju v letih 1945 do 1950? Kdo so bili njeni vodilni kadri?
Udba je delovala z že omenjenimi profesionalci in tajnimi sodelavci, ki so ji posredovali informacije. Te so bile največkrat podlaga za njeno ukrepanje. Pomoč je imela v narodni milici (NM) z njenimi postajami po celotnem okraju ter bataljonu KNOJ (Korpus narodne obrambe Jugoslavije) s sedežem v Gornji Radgoni. Njena osnovna naloga je bila “odkrivanje in onemogočanje delovanja sovražnikov nove oblasti v okraju in kontrola državne meje z Avstrijo”. Vodilni kadri Udbe so bili iz drugih območij Slovenije, saj so v 146 ohranjenih zapisnikih OK KPS Radgona (Okrajni komite KP) in okoli 15 tisoč dokumentih Udbe za čas 1945–1950 za radgonski okraj omenjeni, da so bili poslani v ta obmejni okraj zaradi nizke politične zavesti domačinov.

V šestem poglavju predstavljate pobege ljudi čez državno mejo, njihove vzroke in posledice. Je bilo tega veliko?
Ljudje so ilegalno pobegnili čez mejo iz najrazličnejših vzrokov. Iz dokumentov Udbe (zaslišanja) so bili ti vzroki predvsem: pobegi ostankov poražencev vojne, pobegi zaradi storitve kaznivih dejanj, vpoklica v jugoslovansko vojsko, iskanje boljšega življenja v tujini, tihotapstvo, prehajanje ilegalnih skupin, avanturizem mladih itd. Število ilegalnih pobegov je bilo relativno majhno (233), saj sta Udba in KNOJ registrirala lahko le tiste, ki so bili ob odhodu ali ob vrnitvi čez mejo ujeti. Je pa agent Udbe iz sosednje Radgone (Radkersburg) poročal v jeseni 1950 o okoli 3 tisoč ilegalnih prebežnikih v tem delu Avstrije.

Zelo obsežno prikazujete tudi delovanje ilegalnih skupin, njihovo odkrivanje s strani Uprave države varnosti oziroma Udbe ter njihovo uničenje …
Udba in KP sta ilegalne skupine praviloma imenovali bande. V okraju so bile dejavne tri večje in več manjših. Nastale so zaradi različnih vzrokov. Manjše so se organizirale praviloma zaradi želje, da si člani priskrbijo orožje in tako laže pobegnejo v Avstrijo, zaradi tihotapstva (npr. sladilo saharin je stal na črnem trgu kar 18.000 din oz. 4 mesečne plače učitelja) in zaradi organiziranega tihotapljenja ljudi čez mejo za plačilo (denar ali naturalije). Večje skupine (Škamljičeva, skupina Police – Mele in Jurkovičeva) pa so objektivno predstavljale za komunistično oblast nevarnost, saj jih je Udba označila, da so povezane s tujino (Kraljevi komite v Salzburgu). V okraju so delovale tudi z napadi na organe nove oblasti. Udba jih je dokončno zatrla do leta 1950, ko so bili člani in simpatizerji na sodnih procesih v Mariboru obsojeni na dolgoletne zaporne kazni, tudi z zaplembami premoženja in s smrtno kaznijo (ustrelitev Viktorja Jurkoviča).

Nedvomno je v vaši monografiji izredno zanimivo tudi sedmo poglavje, v katerem prikazujete Apaško polje in njegovo etnično strukturo na podlagi popisov prebivalstva od sredine 19. stoletja dalje. Kakšna je bila tu narodnostna struktura pred prvo svetovno vojno in po njej?
Apaško polje, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo novonastali Kraljevini SHS oz. poznejši Kraljevini Jugoslaviji, je še tudi po popisih med obema vojnama in med drugo svetovno vojno izvedenim nemškim popisom prebivalstva imelo nemško večino. Po koncu prve svetovne vojne se je načrtovala možnost, da bi nemško govoreče prebivalce razselili, na njihove domove pa naselili ruske begunce ali tako imenovane brezzemljaše iz Prekmurja ter tako s slovanskim/slovenskim življem rešili t. i. nemško vprašanje v državi ter na severni državni meji vzpostavili trdno narodnostno obrambo. Kljub manjšim individualnim odselitvam nemškega življa in prihodu Prekmurcev ter celo izseljencev iz Amerike se narodnostna pripadnost ni bistveno spremenila v slovensko korist.

Podrobno pišete o izselitvi apaških Nemcev v začetku leta 1946. Kako je vsa stvar potekala v praksi? Nasilna izselitev s strani Udbe je potekala praktično sredi zime …
Osnova za načrtovano rešitev nemškega vprašanja so bili t. i. avnojski sklepi, ki jih je Udba načrtovala in izvedla s pomočjo KNOJ in NM v dveh fazah. Prva faza je bila že v juliju 1945 s transportom v zbirno taborišče Strnišče (današnje Kidričevo), od tam pa so bili v manjših in večjih skupinah pregnani čez mejo na Koroško v Avstrijo, nekateri pa tudi izpuščeni nazaj na svoje domove. Druga faza je bila skrbno načrtovana in izvedena v nedeljo, 13. januarja 1946. Okoli 2.200 oseb (najstarejši je bil star 101 leto) je bilo nasilno prepeljanih na vlak v Gornjo Radgono in od tam čez Hrvaško in Madžarsko na Dunaj. Sovjetska zasedbena oblast (opomba: Avstrijo so zasedle zavezniške sile ZDA, Velike Britanije, Sovjetske zveze in Francije) je zahtevala vrnitev, Britanci so bili pripravljeni sprejeti apaške Nemce, a se je večina prisilno zopet odpravila na pot domov. Kompozicija se je ustavila pri madžarskem kraju Murakersztur blizu jugoslovanske meje. V šestnajstih dnevih negotovega čakanja je v ostri zimi umrlo 76 ljudi Ostanek ekspedicije je le prispel v Maribor in čez nekaj dni so bili prepeljani čez Jesenice v britansko zbirno taborišče v Podrožci pri Beljaku. S tem je bilo, kot je zapisano v dokumentih Udbe in OK KPS Radgona, rešeno vprašanje apaških Nemcev. Z nasilno izselitvijo nemškega prebivalstva so še isti dan (13. 1. 1946) prispeli prvi transporti kolonistov, ki so Apaško polje nacionalno popolnoma spremenili in ga je oblast poimenovala Titova dolina.

V osmem poglavju prikazujete delovanje Uprave državne varnosti oziroma Udbe v avstrijskem okraju Radkersburg/Radgona in njeno delovanje iz okraja Radgona s tujino. Zakaj je bil tak interes Udbe tudi za to območje?
Udba je v sosednjo Avstrijo pošiljala svoje sodelavce, agente, ki so bili direktno poslani pod pretvezo, da so ilegalno pobegnili in tako niso bili sumljivi za britansko tajno službo (Field Security Sections, FSS). Udbi so posredovali najrazličnejše podatke, nekaterim pa se je uspelo celo infiltrirali v FSS. Udba pa je pridobila za sodelovanje tudi prave ilegalce, ki so še bili v britanskem taborišču v Lipnici in Strassu ali so bili iz teh taborišč že izpuščeni. Udba je imela agente tudi v dvojezičnih vaseh Radgonskega kota med slovenskim kmečkim prebivalstvom, kjer se je pri njih s priložnostnim delom in tihotapstvom ukvarjalo kar veliko ilegalnih prebežnikov. Interes Udbe za to območje je bil tudi zaradi prepričanja jugoslovanskih oblasti, da še vedno obstoji možnost, da Radgonski kot z Radgono pripade Jugoslaviji. Ta ideja je bila z informbirojevskim sporom s Sovjetsko zvezo oz. že prej utopična.

V devetem poglavju prikazujete etnično-demografsko sliko območja Radgonskega kota po rezultatih popisov prebivalstva od sredine 19. stoletja z vsemi spremljajočimi problemi prebivalstva pri njegovem boju za ohranitev slovenske narodne identitete do današnjih dni. Kako številčna je bila tu slovenska manjšina v preteklosti in kako je danes?
V Radgonskem kotu je bila v petih dvojezičnih vaseh Potrna/Laafeld, Žetenci /Sicheldorf, Gorca/Goritz, Dedonci/Dedeniz in Zenkovci/Zelting vse do konca obstoja monarhije izrazita slovenska večina. V letu 1939 je imel popis poleg rubrik dutsch in slowenisch še tudi rubrike deutsch-slowenisch (slovensko-nemško), windisch in deutsch-windisch, zato so statistični podatki nerealni. Tudi popis leta 1951 je lahko »skril« Slovence v rubrike “drugi”, “neznan občevalni jezik” in “tujci”. Avstrijska državna pogodba iz leta 1955 na avstrijskem Štajerskem ni bila uveljavljena, saj ni bilo in ni dvojezičnih krajevnih napisov. Danes v Potrni/Laafeld deluje Društvo 7. člen, ki v Pavlovi hiši izpričuje še vedno slovenski živelj na tem območju.

V desetem poglavju prikazujete sodne postopke in kazenske sankcije, ki so jih izrekala sodišča (okrajno, okrožno, višje, vrhovno) nasprotnikom komunističnega režima, vključno z izrečeno in izvršeno smrtno kaznijo. Nedvomno je bila komunistična represija na tem območju zelo huda …
Udba je imela v sodnem sistemu vplivno mesto, saj je po prijetju osumljenca zaprla v svoje zapore in ga šele nato izročila sodišču (npr. okrožnemu v Mariboru), ki je izrekalo stroge kazni: odvzem prostosti s prisilnim delom, zaplemba premoženja, izgon obsojenca iz kraja bivanja, denarna kazen, odvzem državljanskih in političnih pravic za določen čas po prestani kazni, prepoved nošenja odlikovanj in smrtna kazen. Le redkim obsojencem je bila kazen znižana, mnogi pa so v zaporih pod prisilo morali podpisati sodelovanje z Udbo (npr. domačin iz okolice Radencev na prisilnem delu v Škofji Loki Štefan Toplak z udbovskim psevdonimom Branko Trpin). Udba je tudi npr. vplivala na tožilstvo, da je izpustilo zapornika, ki je v zaporu podpisal sodelovanje z Udbo. Po prestani kazni je Udba praviloma še tajno nadzorovala nekdanjega zapornika (primer nekdanjega informbirojevca Ivana Štrafela – Dona, ki je bil preventivno priprt v letih 1966 in 1969 ob Titovem obisku v Pomurju).

In še za konec. Prof. dr. Matjaž Klemenčič je v recenziji vaše monografije zapisal, da delo predstavlja svojevrsten izziv za raziskovalce krajevne zgodovine drugih območij v Republiki Sloveniji, saj bi se lahko na ta način prikazala zgodovina kateregakoli okraja v Republiki Sloveniji. Se torej lahko drugi zgledujejo po vaši monografiji?
Tudi sam sem že v disertaciji pozval zgodovinarje, naj obdelajo še druge takratne okraje na podlagi dokumentov Udbe in KP. Le pogum in vztrajnost sta potrebna, kar pa pogrešam predvsem pri mnogih mladih zgodovinarjih, predvsem tistih, ki so zaposleni v srednješolskem izobraževanju, da bi mladim objektivneje prikazali obdobje po letu 1945. Mladi tudi manjkajo na vseh mojih predstavitvah monografije. Zakaj je tako?

Metod Berlec, Demokracija

 • Viktorh

  Čeprav so nam znani vsi zločini komunistov v jugi, se lahko postavimo na glavo, ker nas OBVLADUJEJO s policijo in sodišči.

 • Van Der Waals

  RDEČA MAFIJA!!!

 • Amerikanc

  Ja takole je. Italija ima mafijo, ki jo zadnje čase več ali manj obvladuje, Slovenija ima komunistično udbomafijo, ki je prevzela totalno oblast.

 • janezxy

  O tem bi vedel veliko povedat drugorazredni,ki ga je tudi udba postavila za predsednika države. Danes pa baraba tolovaji po OZN.

 • Peter

  Edini zgodovinar, ki ga priznavam je Repa. Pa Giuseppe Pierazzi, no.
  Vsi ostali so revizionisti, zdraharji, ki se trudijo razdeliti narod in revidirati zgodovino.

  Se vidi, da sem začel brati nedelskega, kaj?

  • janezxy

   Fašista Pierazzija sem videl z komunistično kapo na shodu Izoli.

  • Amerikanc

   Repi je kar Milan narekoval, da se ni mučil v arhivih.

  • Darth Vader

   a si se naročil na dnevnik za celo leto ali samo za 1 mesec? :)

   • Peter

    V enega mi je branjevka zavila solato….

 • Miro

  gospodje, smo v letu 2019 !!! ne 1919… pišite kaj o spolnih zlorabah otrok v cerkvah…. a to gre pa mimo vas?

  • janezxy

   To vsak dan poslušamo na tvoji rdeči greznici HANZI TV.Tega že imamo poln kurac.Partizanskih pravljic prav tako.Nismo pa še videli filma Rdeča zemlja.Upam, da bo nam to pokazala Nova 24.Slišim,da zznorcev že nori.Ko slišijo resnico znorijo. Laž je nesmrtna duša komunizma.

  • Capi

   Pozabil si še dodat povprečno 250 zlorab otrok letno, v vzgojnovarstvenih zavodih, šolah, to so vse javni zavodi “naših”………..

   • Miro

    tzudi to naj se piše , razišče in kaznuje

    • Darth Vader

     to vidiš, lepo da nam dovoliš, da se o nečem sploh piše….če bi bilo po tvoje, bi vsi pisali po tvoje :) in če bi bilo po tvoje, svobode govora ni in bi spet uvedli verbalni delikt kajne? tisti famozni člen…..se ne strinjaš z menoj kajne? in ker se nebi strinjal oziroma nebi lizal tvojih podplatov in norih idej, bi pristal na golem otoku, kajne meho?

  • Amerikanc

   Če si ti plod teh gnusnih dejanj, se tvojim prispevkom niti ne čudim.

   • Miro

    vidiš da si pravi amerikanec….pameten

  • ZatonMesecnikov

   O prisilnih deportacijah in umorih nemško govorečih državljanov Jugoslavije v mirnem času ne vemo nič Miro. Prav je, da to izvemo.

   • Miro

    mene , za razliko od teb, zanima sedanjost

    • ZatonMesecnikov

     Zgodovinsko neznanje povzroči vsesplošni šok pa kričanje, ko italijani naredijo mašo pri fojbah…

     • Miro

      le poduči se o zgodovini….

     • ZatonMesecnikov

      Mislim, da bi ti z lahkoto bil učitelj mirko….

     • Miro

      uživaj v preteklosti

     • ZatonMesecnikov

      Tudi maketa drugega tira je že preteklost Mirko…

      kje je meja te preteklosti? včeraj zvečer, do kamor ti spomin seže?

     • Darth Vader

      bravo, ti imaš talent za komunikacijo, ubogega komi-komentatorskega trola si pojedel za malco v parih stavkih z dejstvi

     • ZatonMesecnikov

      Z levičarji ni težko, vader…

  • Janez Kepic-Kern

   KAJ PA O “POSILJEVANJU OTROK V ŠOLAH
   IN NAS ODRASLIH Z EX KP, ZK NERESNICAMI.
   Ponavljaš se.
   napiši
   raje – KAJ BOŠ ZA PUSTA?
   To bo bolj zanimivo. L.’. Janez K. Kern KOMENDA

   • Miro

    kaj bom: janez Kepic Kern…. za pusta bo to dovoljeno

 • Hunyađi

  Yugoslavija je bila edina resna veleselia na Balkanu.

  • Capi

   Hahahahaha……..čeprav so nas pumpali s tem, ko sem služil vojaški rok leto in pol v JLA, nisem imel tega občutka……..

   • Hunyađi

    Tista generacija fantov katera je služila v “resni” vojski je vsaj normalna.

    • ZatonMesecnikov

     Svoje znanje in normalnost je dokazala v balkanskih vojnah…

     • Hunyađi

      JNA je iz fanta “izdelala
      ” moža.

     • Miro

      kaj pa debil ve o tem….

     • ZatonMesecnikov

      Mirko, ne boš svojih 12 mesecev služenja na džuboxih v trpezariji ali pa zbiranja gat v vešerajih poimenoval prvovrstna vojaška izobrazba?

     • Miro

      ne 12 msecev , debil, 15 mesecev smo bili tam
      . očitno si še premlad

     • ZatonMesecnikov

      kakšen vojaški žargon mirko? Ali kaj si hotel povedati?

     • Steiermark

      Če druge ne pozna in povrhu je ta še najbližja njegovi multikulti jugo izbrazbi, potem je že tako!

     • ZatonMesecnikov

      Tudi tale pri Komendi se je pokvaril. pa so ga mulci potem zažgali…

      http://www.mladina.si/media/www/slike/2016/25/__610/tema-vojna-velika-t.jpg

     • Miro

      takrat tebe ni nikjer bilo…. če pa, je bilo takrat kravje mleko še premočno za tebe

     • ZatonMesecnikov

      #Ne dirajte mi JNA# (Josip Broz Tito)

      Se je kar sama razkrojila. zato ker je bila Ljudska, bi rekli danes jugonostalgiki. Ampak, če bi jo pa Nato napadel, bi se pa ustavila na obalah Atlantika. Bi spet dodali jugonostalgiki…

     • Miro

      kje si bil miško takrat? v jajčkih tvojega ateka?

     • ZatonMesecnikov

      Kaj pa ti Mirko? Občinski sekretar mestnega sekretariata za ljudsko obrambo? Pred Televizijo ves živčen?

     • Miro

      jaz? zaščitni vod slovenske vlade…

     • ZatonMesecnikov

      V Kleti Cankarjevega doma Mirko? ker tam je bila Vlada, kot se danes govori…

     • Miro

      spomni me, kje pri komendi pa je bilo to?

     • ZatonMesecnikov

      V Mostah pri Komendi. tako piše v članku Mirko….

     • Miro

      ne spomnim se nobenega spopada okoli komende…. mamico vprašaj, če ni bila premlada takrat, kaj je bilo

     • ZatonMesecnikov

      Pokvaril se je ob cesti Mirko, na poti na Brnik. Zato sem ti dal ta primer. Pa so ga menda objestni mulci potem zažgali.

      na direkten ukaz Ivana janeza iz globokega zaklonišča Cankarjevega doma. Bi danes rekli jugonostalgiki…

     • Miro

      hahaha…. iz lastnih izkušenj pišeš? si to videl? Jajo se je pa dejansko res skrival po vseh možnih kleteh…. meni verjami, ker sem takrat bil prisoten , ne kot ti

     • ZatonMesecnikov

      vedel sem, da te bom v smeh spravil Mirko. Kako se te da čitati. Kot pesmico na skret papirju….

     • Miro

      miško, dovolj zgodovine…. jaz grem, tebe pa tudi mamica kliče, mlekec ki ti ga je pripravila se bo ohladil in se lahko prehladiš. pa lep vikend

     • ZatonMesecnikov

      Bo tudi tukaj kričanje o eni Resnici Mirko?

     • ZatonMesecnikov

      To je bila tretjerazredna vojska Hiunday, dril je bil gloncanje tal v kasarni pa njenih skretih. Pa razmetavanje postelje.

      nič fizične priprave, polmaratonov, kondicije….

     • Miro

      debilko, piši o stvareh katere poznaš

     • ZatonMesecnikov

      “Krivina in krivinaštvo” sta dva pojma tesno povezana z JLA Mirko….

     • Miro

      strici so mi povedali….

     • ZatonMesecnikov

      zato se je pri vsakih vajah pol tehnike ustavilo ob cesti pokvarjene, Mirko…

     • Miro

      strici so mi povedali no….

     • ZatonMesecnikov

      pa tudi ko je šlo zares, Mirko…

     • Miro

      strici so ti povedali….no

     • Iztok Pušnik

      Kakor kdo. Ko sem stopil v JLA, sem tehtal 90 kg in bil povsem brez kondicije. Iz JLA sem stopil po petnajstih mesecih, z 69. kg in obilo kondicije. Prvo, kar je bilo, sem se odpeljal v Gorico po nove Leviske, številka 32/36…

     • ZatonMesecnikov

      Z dojčmarkami se je dalo kupiti lewiske Jovice…

     • Iztok Pušnik

      Kakorkoli. Če si se ti takrat postavljal okoli z na črto zlikanimi prekratkimi kamgarn hlačami, skajastimi sandali, obutimi preko karirastih nogavic, je bil to tvoj problem… LOL

     • Hunyađi

      Saj smo jih imeli dril in kondicijske v Slo vojski, kurc k ni bilo reda in avtoritete.

     • ZatonMesecnikov

      morali bi najeti takrat kader za dril pa oficirje na zahodu. tukaj ni nihče znal, ali pa je bil krivinaš iz jugo vojske.

     • Hunyađi

      Proizvodno orožja je imela Yuga, neprecenljivo.

     • ZatonMesecnikov

      Ni imela Hiunday. Kopirala je najprej nemške mavzerice (M-48), pa rusko SPS (M-59 papovka), pa nemškega MG-42 (M53), pa kalašnikovko je licvenco kupila (CZ), potem je skopirala ruski T-72 (M84).

      Naredila je dve konstrukciji (poleg nekaj propelerskih letal) Galeb in jastreb, ki sta bili na nivoju nemških Me262 iz konca druge vojne. Skopirala je nemško Štorkljo, pa falila v moči motorja (Kurir), Lotila se je projekta Orao z Romuni, pa je imel prešibek motor (angleži niso prodali svojih Rolls Royce motorjev) in premajhen potisk za svojo težo. Romuni so ga takoj opustili.

      V padalski brigadi v Nišu so imeli do začetka 70tih še nemške Sturmgewerje. Potem so jih prodali v Irak. Danes je ohranjen primerek tega orožja vreden do 5000 Eur.

      Juga je kopirala torej, proizvodnjo pa začela v že obstoječih objektih v Kragujevcu.

     • tramal

      Iz bedaka kot si ti ,je naredila samo še večjega bedaka.

     • Hunyađi

      Jaz sem služil slo naborništvo..15generacija gamsov. Kvalitetno doživetje.

    • janezxy

     A TI nisi služil jna.

     • Miro

      debili niso služili vojske

  • ZatonMesecnikov

   Četvrti najjači….

   lepo se je to pokazalo v dveh primerih, leta 1941 aprila in leta 1991 jeseni….

   • Hunyađi

    Država katera zraste na nasilju ne more obstat.
    Vsaj Slovenija bo večna, upam.

    • ZatonMesecnikov

     Slabo kaže, saj je bilo nasilja tukaj največ….

   • Hunyađi

    Mešaš jabolka in datlelne. Kot vedno se motiš.

  • janezxy

   Še povej v čem je bila velesila.V lopovščinah in krimilinateti se strinjam s tabo.Vojska pa vemo,kako je razpadla že prvi dan v Sloveniji,pa bratstvo in edinstvo tudi.Samo še žvepleni bi moral na kandelabar,pa bi bila komedfioja fenita.

   • Hunyađi

    JNA je bila resna armija. Delovala je samo v skupni Yugi, to je preprosto za razumet, da ne razpadla, ker je Yuga razpadla.

    • janezxy

     Še boš moral kaj prebrat. Yuga je razpadla,ker je vojska razpadla.Razpadla pa je zato,ker jo je tito zločinec vstvaril na zločinih in na mineštri.

     • Darth Vader

      drgač je zadeva razpadla zato, ker je politika začela diktirati monetarno politiko #topčiderprintmachine #leinflation #socializemvednopropade

     • Jože

      no mineštro pa v Armiji nismo dobivali.
      jas sem bil v vojski leta 72
      mi smo imeli že jedilnik za kosilo najmanj tri jedi,
      pa kuhali so nam civilni profesionalni kuharji

    • Janez Kepic-Kern

     ŠALA

     Kako si ti pameten.
     brez tebe – tega sploh ne bi vedeli.
     Kakšen veleum – si ti. Iz tebe pa še nekaj bo. Se zdi. L. r. Janez K. Kern KOMENDA
     P.S.
     DAJ NAM RAZODENI – A JE VODA MOKRA. MENI SE ZDI – PRAŠNA.

     KONEC ŠALE

    • KAPIBARA

     Resna ?
     Očitno nisil dobil Vpoklic, za služenej JNA in jo odslužil..

    • Bald Eagle

     US Air Force je to tvojo “resno” JA in vso srbsko golazen v parih dneh spravil na kolena in jo prisilil, da je moledovala in na kolenih pred vso svetovno javnostjo prosila odpuščanja. Doživela je bliskovit in sramoten poraz.

     • Hunyađi

      Samo s krokarjem na ramenih.

  • tramal

   A zato je ta velesila razpadla ,ker je bila preveč velesila .Ha ha dober vic .To velesilo smo desni Slovenci uničili v desetih dneh ,debil.

   • Hunyađi

    Zato je Šparta razpadla.

  • KAPIBARA

   Ja, če omejiš Balkan, SAMO na lokacijo, bivše juge..

  • Bald Eagle

   Yugoslavia je bila civilizacijska sramota, ne pa velesila.

 • Janez Kepic-Kern

  KAJ VSE SO NAM ZATAJEVALI.!
  Nekaj od tu napisanh stvari – nisem vedel.
  PRECEJ PODOBNIH VSEBIN
  NAJDETE NA MOJEM E.PORTALU “SLOVENIANA” Lep dan vsem.L.r. Janez K. KERN KOMENDA
  P.S.
  “SLOVENIANA”

  https://sloveniana.si/

  TITO, KOMUNISTI MED
  NAJHUJŠIMI POLIT MORILCI SVETA
  https://www.finance.si/192580

  • Miro

   koga ti poznaš na psihiatriji?

   • Janez Kepic-Kern

    ZA ENEGA SINA
    EX KP STALINISTA DR. V.- KOLEGA OD KARDELJA
    PA RES VEM, DA JE TAM.
    A BI GA RAD TI – TAM – V PSIHO BOLNICI – OBISKAL? L.R.Janez K.Kern KOMENDA

 • Rotar Jakob

  pasjeglavi kurćan z levaki udbomafijo krivosodjem nad kz slovenistanom!

 • Claudio Moro

  PREKLETI KOMUNISTI! JANSA FOREVER!

 • Peter

  Kako jugonostalgiki, ljubitelji JNA in ljubičice bele hitro skočijo v zrak, ko jim nekdo pove nekoliko drugačno resnico.
  Neprecenljivo, no.

  • ZatonMesecnikov

   Ja, izgleda res. Tudi tukaj se bomo borili izgleda za “eno resnico” s parolo “Zgodovina je že napisana”.

   • Peter

    Ko pa to storijo desni jih je pa poln gobec firerja, ki misli za vse, stranke, kjer nihče ne sme misliti drugače…
    Pa poglej njih, kako drugače mislijo….Točno tako cvilijo, kot piše v nedelskem, heheh, no.

    • ZatonMesecnikov

     Ko Levičar opisuje desničarja, izhaja iz sebe in misli na sebe.

  • Jože

   Tipično Slovensko.
   v kateri drugi normalni državi odkrivajo razni kvazi profesorji delovanje tajnih služb
   dokumenti teh služb so v normalni državi tajni min. 100 let,po tistem pa tudi ne morejo razni profesorji uporabljat dokumente tajnih služb za samopromocijo.
   lp
   Joško

 • Iztok Pušnik

  Korekten članek. Nimam pripomb. Pohvalno.

  • Janez Kepic-Kern

   ŠALA

   ČESTITAM TI
   ZA
   SIJAJNO BESEDILO K FILMČKU “Sestanek v Murglah”
   Se ti opravičujem,
   če ga nisi napisal – Ti.
   Potem si pa vsaj posredno – z zmerljivkami ,ki si jih pogosto uporabljal
   – odločilno prispeval k nastanku tistega razveseljivega filmčka “SESTANEK V MURGLAH”.
   Ali si začel pisati provokacije
   – PO NAROČILU KOGARKOLI? Samo vprašam. Lep dan. L.r. JaneezK. Kern KOMENDA
   p.s.
   konec šale

 • Janez Kepic-Kern

  ENA ZANIMIVOST.
  V 1960. LETIH, KO SEM HODIL NA SREDNJO KMETIJSKO ŠOLO
  – SMO ŠLI POGLEDATI
  NOVE SILOSE “PERUTNINE PTUJ”.
  V neki vasi so imeli v neki povsem navadni gostilni – v glavni sobi gostilne
  na zidu
  OBEŠENO SLIKO – EX KP STALINISTA Borisa KRAIGHERJA !
  Povsem res.
  DANAŠNJI LJUDJE SI SPLOH NE PREDSTAVLJAJO,
  KAKO
  POLICIJSKA, KP POLIT VOJAŠKA JE BILA
  TISTA
  TAKO SLAVLJENA “TITO JUGOSLAVIJA”
  Podobna je bila
  SEDANJI SEVERNI KOREJI. Napisano po resnici. L.r. Janez K. Kern KOMENDA

 • Iztok Pušnik

  Kot zanimivost. Pred Pavlovo hišo sem pred 15. leti kuhal bograč v kotlu, za 100 ljudi. V vrsti za repete so se drenjali predvsem Austrijci.

  • Janez Kepic-Kern

   BOGRAČ?
   Jaz sem z Gorenjske – pa ne poznam tistih jedi.
   Zdi se mi, da je v Prekmurju veliko predebelih ljudi.
   Kaj pa je v tistem bograču?
   Nekatere
   Prekmurke so mi všeč, dedi so pa “čudni” – taki? Počasni. L.r. Janez K.Kern KOMENDA

   • Iztok Pušnik

    Kuhana ofčetina fkup z fižolo…

    • garfi

     fogloff

   • Jože

    tu imaš recept za dober prekmurski bograč
    -2kg govedine
    -1kg svinjine
    0,75 kg divjačine
    2,5-3 kg čebule
    1,5kg krompir
    sol ,poper,l
    lovorjev list.
    rdeča mleta paprika
    4-5 pravih domačih feferonov
    iz tega se skuha dober bograč,
    lp
    Joško

  • ZatonMesecnikov

   Zakaj pa ne Jovice? Saj gre za madžarsko jed,

   • Iztok Pušnik

    Eh, res? Nisn vedo. Sn mislo, da je češka…

    • ZatonMesecnikov

     Ne Jovice, spada v podvrsto golažev. Madžarska kuhinja. pa tudi če bi bil češka, bi bil prav tako del avstrijske kulinarike. Pač 1000 letna skupnost…

     • Iztok Pušnik

      Neboš me ki zdaj še kuhat učo?? Če kaj dobro, kuhat pa znam. Moja posebnost je Kitajska kuhna. Že leta 1980 sn dobo v roke kuharsko knigo od Marinke Pečjak, Kuharska umetnost Azije. Takrat se v Jugi dobenmu še sajnalo ni o kitajski prehrani. Vedli so edino, da Kitajci jejo z palčkami, pa čuli so za Pekinško raco. Ko sn pogledo v toto knigo, sn vido, da skuhat itak nemrem nič, ker ni blo pr nas za dobit kitajskih začimp. Pa sn se pelo v Auksburk in tam sta ble dve trgovine z kitajsko robo… ja natrijev glutamat… to je osnova za žmah, pa sojina omaka… Prvleko sn domu fse živo in se loto kuhe. Tut vok is pleha sn si prvleko. Ga namazo z jedilnim oljom in ga f pečici na visoki temperaturi prepariro. Vok se mora umit sam z sirkovo metlico pot tekočo mrzlo al pa toplo vodo. Dobenga detergenta hcoj. Pleh mora dobit črno patino, kera se mora vedno namazat z jedilnim oljem, da nea zarjavi. Če češ, ti napišem tu recept za pekinško raco… takega orginalnega. Probo sn kuhat fse živo. Ko sn že dobo prakso, pa sn pripravlo take jedi, kere so ble primerne za naš žmah. Dostkrat sn povabo koga k nam domu, da je probo toto kitajsko čudo. No, pol po dugem cajtu, pa je gostilna v Lučah pot Raduho pripravla teden Kitajske kuhne. Sma se z mojo drago otpelala tja na probo. Je moja draga priznala, da jas tote jedi nardim še bolše…

     • ZatonMesecnikov

      Bravo Jovice. Še dobro, da te niso obtožili takrat maoizma. Poznam kitajsko kuhinjo kar dobro.

     • Iztok Pušnik

      Ja. Očitno se nisn družo z udbofci…

     • ZatonMesecnikov

      Ves čas so te malo sumljivo gledali Jovice. Fotr v Nemčiji pa še sumljive preteklosti kot mobiliziranec.

      ne reci, da te vsaj v JNA niso kaj vprašali Kosovci?

     • Iztok Pušnik

      Nea gre z linkom.. Sam si poišči primer Pavao Trkulja.

      Ah, pa toti spam… Bom probo prpopat drugi link. Sevea so me. Ko sn pa dobo prekomando v Dravograd, pa me je v kasarnici Bukovje v roke dobo oni poručnik Pavao Trkulja, keri se je pol po emancipaciji Slovenije deaktiviro in živo v Dravogradi in tam delo scene…

      …link…

      Je blo eno nedeljo, ko me je v Bukovju obisko foter. Parkiro je pret kapijo in to, si morš mislit… z kapitalistično garo, na keri so ble nemške tablice. Dežurni oficir mi je dovolo 2 uri izhoda in z fotrom sma se pelala v bližno gostilno na čvek. Drugi dan je vosovec Trkulja znoro, ko je to zvedo in obadva, dežurni oficir in moja malenkost sma morala na raport. Meni je reko, da se to nea sme več ponovit… kaj je pa faso dežurni, pa nea vem. Možno, da je zgubo kaki čin, ker takrat je noso čin – stariji vodnik prve klase…

     • ZatonMesecnikov

      Kaj to je ta bombaš iz Dravograda?

     • Iztok Pušnik

      Genau…

 • Janez Kepic-Kern

  IN KOLIKO SO JIH ODPELJALI
  V BOLNICO.
  ker so jedli tvoj BOGRAČ? Čisto nič ti ne verjamem.
  A je šef SD od tega bograča – tako zajeten?
  Pa tako “neroden” v razmišljanju se mi zdi. Tudi tisti Štefanec se mi zdi
  – “neroden” v razmišljanju.
  A je to posledica ovčetine v bograču? Povej – a ne? L.r Janez K. Kern KOMENDA

 • garfi

  tuki neki ne štima
  komunajzli trdijo, da so bili zavezniki in so nas osvobodili

 • tramal

  Da Mariborčano oz .štajerci so bili vedno najbolj zavedni Slovenci .No časi se spreminjajo in sedaj volijo srbina za župana.Preveč srbinov so spustili v Maribor,na žalost.

  • Janez Kepic-Kern

   JA, V SRBIJI JE ZDAJ ČUDNO,
   PA SRBI DEREJO VEN IZ SRBIJE.

   ENE LGBTJE IMAJO NA VLADI –
   Nič ne de, bodo že šli nazaj v Srbijo.
   Srbi
   so zapravljivi, imajo trgovine in gostilne vsaj kaj prometa. l.r. Janez K. Kern KOMENDA

   • Darth Vader

    srbini in prosrbjanci v sloveniji so trenutno del problema in ne rešitve majster……to balkansko luzersko mentaliteto, ki jo srbi posedujejo, bi lahko obdržal znotraj meja svoje velike srbije…..

  • Slovenec

   Drži.

 • montyamp

  NASTANEK —T I T O B A N D I T O— DOLINE

  Okoli 2.200 oseb (najstarejši je bil star 101 leto) je bilo nasilno prepeljanih na vlak v Gornjo Radgono in od tam čez Hrvaško in Madžarsko na Dunaj. Sovjetska zasedbena oblast (opomba: Avstrijo so zasedle zavezniške sile ZDA, Velike Britanije, Sovjetske zveze in Francije) je zahtevala vrnitev, Britanci so bili pripravljeni sprejeti apaške Nemce, a se je večina prisilno zopet odpravila na pot domov. Kompozicija se je ustavila pri madžarskem kraju Murakersztur blizu jugoslovanske meje. V šestnajstih dnevih negotovega čakanja je v ostri zimi umrlo 76 ljudi Ostanek ekspedicije je le prispel v Maribor in čez nekaj dni so bili prepeljani čez Jesenice v britansko zbirno taborišče v Podrožci pri Beljaku. S tem je bilo, kot je zapisano v dokumentih Udbe in OK KPS Radgona, rešeno vprašanje apaških Nemcev. Z nasilno izselitvijo nemškega prebivalstva so še isti dan (13. 1. 1946) prispeli prvi transporti kolonistov, ki so Apaško polje nacionalno popolnoma spremenili in ga je oblast poimenovala Titova dolina.
  V madžarskem kraju Murakeresztur je na pokopališču pokopanih 76 nasilno izseljenih .
  Austrijci so na pokopališču uredili grobove , medtem ko v Sloveniji morišča zaraščajo .
  Komunisti so pač banditi , tej bandi ni pomoči .

 • Janez Kepic-Kern

  V SLOVENIJI SMO DO 1960. LET IMELI
  ENAKE RAZMERE
  KOT JIH IMAJO ŠE DANES

  V SEVERNI KOREJI – se pravi:

  ABSOLUTNO,
  ZASTRAŠEVALNO, MALO PRAVNO OBLAST NEKE KP IDEOLOŠKO SKRAJNO VSILJIVE
  SKUPINE, ITD. ITD.
  TAKE OK ŠTUDIJE TO VEČ KOT JASNO POKAŽEJO, DOKUMENTIRANO.
  A
  SLOVENCI SMO TUDI TO KP, ZK TIRANIJO – preživeli. L.r. Janez K. Kern KOMENDA

  • Frank Novak

   Sedaj se pise 2019, vi pa se kar naprej 60 let nazaj… ocitno se vam kolca za starimi casi…

 • Slovenec

  Komunizem je Slovenijo pahnil v stanje, ki je zdaj znano: 20 let za Avstrijo, 60 let za Nemčijo, itd., glave oprane z ideologijo komunizma, Slovenija potujcena in izcrpana.

 • Frank Novak

  Tretji doktorat Franka Novaka = Valterja Branislava:
  KAKO ZASTONJ STUDIRATI V KOMUNISTICNI DRZAVI NATO PA TO ZNANJE ZA MASTEN DENAR PRODATI V KAPITALIZMU…