fbpx

Mariborsko sodišče nadaljuje s kršenjem človekovih pravic v primeru Franca Kanglerja

(Foto: Facebook/@ Franc Kangler)

V Odboru 2015 že nekaj časa spremljamo sodne postopke zoper bivšega mariborskega župana in aktualnega državnega svetnika Franca Kanglerja. Na podlagi ugotovitev njegovega bivšega zagovornika in aktualnega sodnika za človekove pravice dr. Marka Bošnjaka opozarjamo vse sodne veje oblasti o hujših kršitvah človekovih pravic in svoboščin, ki so jih in jih še zmeraj povzročajo organi pregona ter mariborski okrajni, okrožni in višji sodniki.

Naše trditve v celoti potrjuje sodba vrhovnega sodišča IPS 55384/2011-459 z dne 31. 5. 2018, kjer jasno piše, da so mariborski sodniki tako na okrajnem kot na okrožnem in višjem sodišču kršili človekove pravice in pravice do obrambe, saj do tega trenutka Francu Kanglerju niso dovolili niti enega dokaznega predloga, kaj šele, da bi dovolili zaslišanje naslednjih prič, ki jih je Kanglerjeva obramba predlagala, in sicer g. Rudolfa Mogeta, g. Franca Pukšiča, g. Jožefa Jerovška, g. Željka Vogrina, g. Janeza Ribiča, g. Jožefa Merkuša, ga. Jano Dolenc in g. Stanislava Kocutarja.

Vrhovno sodišče je nedvomno ugotovilo, da ima vsakdo pravico predlagati dokazni predlog in druge aktivnosti, kar narekujeta tudi 23. člen Ustave Republike Slovenije in prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki med drugimi veleva tudi pravico do pravičnega in poštenega sojenja.

V Odboru 2015 pozdravljamo takšno odločitev vrhovnega sodišča, pri čemer pa smo zgroženi in zaskrbljeni, da so skoraj vsi višji sodniki kazenskega oddelka v Mariboru zavestno in načrtno kršili nekatere pravice obdolženemu Francu Kanglerju. Na podlagi zgoraj predstavljenih ugotovitev se sprašujemo, kako je mogoče, da so višji sodniki Breda Cerjak Firbas, Barbara Debevec, Leonida Jerman, Aleksander Karakaš, Miro Lešnik in Miroslav Pliberšek zavestno kršili nekatere pravice Francu Kanglerju in niso dovolili zaslišanja prič v korist Franca Kanglerja, čeprav so bili argumenti obrambe glede izločitve sodnika dr. Janeza Žirovnika, in tudi na podlagi mnenja ustavnopravnega strokovnjaka dr. Cirila Ribičiča, več kot utemeljeni. Še bolj zaskrbljujoče je, da so nekateri mariborski preiskovalni sodniki pod vodstvom Slavka Gazvode zavestno in namerno kršili pravico do poštenega in pravičnega sojenja, saj niso sledili predlogu obrambe. V Odboru 2015 smo tudi opozorili, da preiskovalna sodnica Alenka Topalovič ne spoštuje odločbe ustavnega sodišča U-I-246/14/20, z dne 24. 3. 2017, ter da celo prireja dokaze v spisu.

Bivši Kanglerjev Zagovornik dr. Marko Bošnjak je tudi na Okrajnem sodišču v Mariboru sodnikom dr. Boštjanu Polegeku, Sonji Krajnc in Alenki Golčar predlagal navedena zaslišanja, vendar kljub sodni praksi in določbam ZKP in ESČP omenjeni zavestno niso sprejeli dokaznega predloga.

Obdolženi Franc Kangler nas je obvestil, da mu je vodja mariborskih preiskovalnih sodnikov Slavko Gazvoda na enem izmed zaslišanj dal jasno vedeti, da v Mariboru na okrožnem sodišču, predvsem pa na višjem sodišču, ne bo nikoli dočakal poštenega in pravičnega sojenja.

Kako je sploh mogoče, da vodja preiskovalnih sodnikov Slavko Gazvoda vnaprej pozna odločitve višjih sodnikov v zadevi Franc Kangler? Odbor 2015 razpolaga z informacijami, da naj bi prav vodja preiskave Slavko Gazvoda v zvezi z obdolženim Francem Kanglerjem koordiniral odločitve med sodniki. Kako je lahko v Sloveniji sodnik nekdo ali natančneje, kako je lahko v Sloveniji sodnik dr. Janez Žirovnik, ki je bil pred letom 1991 aktiven agent zloglasne Službe državne varnosti SFRJ? Ali je tudi vodja preiskovalnih sodnikov Slavko Gazvoda pred letom 1991 imel stike z zloglasno Službo državne varnosti?

V Odboru 2015 nas skrbi, da pristojni organi v državi dopuščajo, da se na mariborskem okrožnem, predvsem pa na višjem sodišču sprejemajo odločitve, ki so v nasprotju s prakso evropskega in slovenskega sodišča.

Vrhovno sodišče je v konkretni zadevi dne 31. 5. 2018 sprejelo sodbo, višji sodniki na sodišču v Mariboru pa so v sestavi sodnika Miroslava Pliberška, Mira Lešnika in Leonide Jerman povozili vašo sodbo s sklepom IV Kp 1304/2018, z dne 13. 7. 2018. S sklepom so višji sodniki odločitev okrajnega sodnika Borisa Kolmaniča razveljavili, ga izločili iz nadaljnjega postopka in ponovno naložili okrajnemu sodniku, da preuči obtožni predlog, ki ga je vložila okrožna državna tožilka v Mariboru, MB-KT/1354/12 z dne 18. 11. 2016, ki so ga na okrajno sodišče vložili dne 6. 12. 2016.

Višji sodniki so navedeno in konkretno sodbo vrhovnega sodišča imeli na mizi več kot mesec in trinajst dni, iz nje pa je jasno razbrati, da morajo tožilci ob uporabi ukrepov iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZKP v roku dveh let vložiti obtožni predlog. V konkretni zadevi pa so tožilci vložili obtožni predlog dne 6. 12. 2016, čeprav jim je ta rok potekel dne 10. 11. 2011. Kako je mogoče, da višji sodniki ne spoštujejo sodb vrhovnega sodišča, kaj šele ustavnega sodišča?

Spoštovani gospod predsednik, tudi iz priložene knjige avtorja bivšega kriminalista Zorana Šariča “Županov boj” je več kot očitno razvidno, da v zadevi Franc Kangler še naprej prihaja do hujših kršitev človekovih pravic, predvsem pa do političnega obračunavanja. Ker je nemogoče, da bi toliko zgoraj navedenih sodnikov storilo napako, smo v Odboru 2015 prepričani, da gre za namerne in zavestne odločitve sodnikov v Mariboru, zato predlagamo, da na podlagi dosedanjih ugotovitev Odbora 2015 odredite izredni nadzor nad delom višjih sodnikov v Mariboru.

Poslance Državnega zbora RS v novi sestavi pozivamo, da zaradi zlorabe nekaterih pravosodnih organov za politično obračunavanje s Francem Kanglerjem nemudoma ustanovijo preiskovalno komisijo, saj smo v Odboru 2015 iz dneva v dan bolj prepričani, da za nekaterimi odločitvami pravosodnih organov stoji aktualna politika oziroma politični funkcionarji.

Odbor 2015

(prvotno objavljeno na demokracija.si)