fbpx

Sporom zaradi daljnovoda na območju Renč ni videti konca

Foto: sta

Sporom zaradi rekonstrukcije daljnovoda Gorica–Divača v delu Renč ni videti konca, saj prebivalci nasprotujejo rešitvam, ki jim jih predlagajo Eles, pristojno ministrstvo in vlada. Po pravico so šli tudi na sodišče.

Daljnovod na relaciji Gorica–Divača je na posameznih delih že zgrajen, zatika pa se na območju občine Renče-Vogrsko, kjer ima vlada drugačne načrte od nekaterih v lokalni skupnosti. Krajani Renč namreč že skoraj desetletje nasprotujejo predlagani rešitvi graditve daljnovoda.

Daljnovod na relaciji Gorica–Divača
Po poročanju Demokracije gre za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 110 kV Gorica−Divača, ki je dolg 43 kilometrov, ima 174 stebrov in varovalno vrv z vgrajenimi optičnimi vlakni. Projekt, katerega investitor je Elektro Slovenija (Eles), obsega rekonstrukcijo obstoječega enosistemskega daljnovoda v dvosistemski daljnovod 2 x 110 kV Gorica−Divača, in sicer na odsekih Sežana−Divača, Gorica−Vrtojba in Vrtojba−Sežana. Z rekonstrukcijo naj bi bil zagotovljen zanesljiv prenos električne energije za preskrbo porabnikov na celotnem območju severne Primorske in Goriške. Načrtovani daljnovod poteka sicer skozi občine Divača, Sežana, Komen, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Nova Gorica.

Nasprotovanje v Renčah
Na daljnovodu so del rekonstrukcije že opravili (na odseku Sežana−Divača in Gorica−Vrtojba že leta 2006), potem pa se je v marcu 2007 začela še rekonstrukcija v delu od Vrtojbe do Sežane, vendar zaradi zapletov v Renčah, kraju približno 10 kilometrov od Nove Gorice, dokončanje del ni bilo mogoče, preskrba z električno energijo pa je bila začasno prekinjena. Nekateri lastniki zemljišč so se tudi združili v Civilno iniciativo (CI) Renče, postopek pridobivanja pravice graditi je potekal zelo počasi, kljub vsemu pa je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) novembra 2007 izdalo gradbeno dovoljenje za izvedbo del. Upravno sodišče v Novi Gorici pa je nato oktobra 2008 vrnilo postopek izdaje gradbenega dovoljenja v odločanje na prvo stopnjo. Daljnovod je bil tudi prekinjen, napajanje severne Primorske z električno energijo pa je potekalo samo prek ene povezave, in sicer daljnovoda 2 x 110 kV Divača–Ajdovščina.

Predhodni poskusi rešitve
V Elesu po navedbah Demokracije zdaj navajajo, da so zaplet v Renčah v letu 2009 poskušali rešiti tudi z vgradnjo 110 kV kabla na manjkajočem odseku, kar pa ni uspelo. Marca 2010 so nato podali predlog za začetek postopka priprave novega državnega prostorskega načrta (DPN) za graditev daljnovoda Gorica−Divača (odsek Vrtojba−Sežana na območju naselja Renče). Sklep o pripravi DPN je vlada sprejela avgusta 2013, šele za tem so začeli obveščati še javnost.

Osem različic, izbrana ena
Kot najboljšo med osmimi različicami so izbrali tisto, s katero bi traso čim bolj oddaljili od naselja Renče in zaselkov Zigoni ter Renški Podkraj, najbolj optimalna pa naj bi bila varianta S3, za katero je bil izdelan tudi osnutek DPN in predvideva podzemno izvedbo trase med obstoječima stebroma SM33 in SM35, medtem pa na odsekih SM29−32 in SM39−40 ni predvidenih sprememb. “Nadzemni vod za stebrom na SM32 preide na nov specialni napenjalni steber v bližini obstoječega SM33. Sledi kablovodni potek v dolžini okrog 530 m, kjer kablovod najprej preči potok Renč, v nadaljevanju pa stavbno zemljišče v križišču lokalnih cest. Nato se kablovod usmeri proti novemu specialnemu napenjalnemu stebru v bližini obstoječega SM35, kjer spet preide v nadzemni potek,” so potek trase za Demokracijo pojasnili na pristojnem ministrstvu. Odstranili naj bi tudi nekatere obstoječe stebre, pri tem pa so načrtovali postavitev petih novih.

Vkop po celotni trasi
V Renčah pa se s tem ne strinjajo. Pomisleke imajo glede izbrane trase, ki so vezani tudi na strah pred elektromagnetnim sevanjem, vpliv daljnovoda na zdravje ljudi, služnostne pravice in tudi želje krajanov Renč, da bi čim več daljnovoda vkopali. V Renčah vztrajajo, da bi daljnovod skozi ves kraj vkopali, izbrana različica pa predvideva vkop le v strnjenem delu naselja.

Večletni upravni in sodni postopki zaustavili projekt
Občinski svet občine Renče-Vogrsko je sicer že sprejel odlok, ki zahteva izključno kabelsko izvedbo daljnovoda na območju naselja Renče. Kasneje pa se je izkazalo, da je bil odlok v nasprotju z veljavno zakonodajo. Upravni in sodni postopki so trajali več let in projekt popolnoma ustavili, ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi Irena Majcen (DeSUS), pa je marca letos izdalo odločbo, na podlagi katere je nato vlada junija letos sprejela uredbo o DPN. S tem je prižgala zeleno luč za rekonstrukcijo okoli 1,7 km dolgega kraka daljnovoda skozi Renče. Vendar pa to še ni konec. Po navedbah Demokracije so “trije Renčani na novogoriško upravno sodišče vložili tožbo proti državi”, po navedbah MMC RTV SLO pa naj bi nekateri iskali pravico tudi na ustavnem sodišču.

V. K.