fbpx

Nižja povprečnina, manj denarja za investicije občin

Predsednik združenja občin Slovenije Robert Smrdelj Foto: STA

Ministrstvo za finance bo predstavnikom Združenja občin predstavilo spremembe povprečnine za letos in prihodnje leto. Znižana povprečnina je marsikateri občini znižala načrtovanje potrebnih investicij.

V združenju občin so zaradi dogovora z javnim sektorjem pozvali vlado k dvigu povprečnine, ki je za letos določena v višini 530 evrov na prebivalca oziroma osem evrov več kot lani, za prihodnje leto pa 536 evrov. Združenje občin Slovenije je predlagalo, da bi se povprečnina za leto 2017 povečala za 5,6 evra in za leto 2018 za 9,1 evra. Skupni učinek dogovora je za javni sektor v prihodnjem letu 56 milijonov evrov. Na decembrski seji parlamentarnega odbora za notranjo politiko je državna sekretarka na ministrstvu za finance, Marija Janc, povedala, da so posledice za državni proračun ocenjene na približno 32 milijonov evrov. Ostalo se razporedi na občine, zdravstveno blagajno in ostale vire. Pri tem je izpostavila domove za starejše, kjer so vir oskrbnine za stanovalce domov.

Po sklenitvi dogovora s sindikati javnega sektorja sredi decembra je, kot poroča STA, ministrstvo za finance na sestanek povabilo predstavnike občin, saj dogovor tudi za občine prinaša finančne posledice. Občine že več let opozarjajo, da povprečnina, ki jo dobijo iz državnega proračuna za izvajanje zakonsko določenih nalog, ne dosega dejanskih stroškov.

Pogajanja o financiranju občin v letih 2017 in 2018 so se začela 25. avgusta 2016.  Ministrstvo za finance je predstavnikom občin predstavilo izhodišča vladne strani za financiranje lokalnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Ministrstvo za finance bi v prihodnjem letu namenilo 524 evrov povprečnine na prebivalca občine, v letu 2018 pa 530 evrov na prebivalca, s čemer bi občine morale zagotoviti kritje vseh obveznih nalog občin. Izračuni Ministrstva za finance za leto 2016 kažejo, da bi višina povprečnine v tekočem letu morala znašati 652,60 evra, medtem ko izplačilo občinam glede tega zneska sedaj zaostaja za dobrih 130 evrov. Prisotni predstavniki občin so povedali, da je predlagana višina nesprejemljiva ter da je nujno treba zvišati ta znesek za obe leti, saj občine s predlagano višino povprečnine na prebivalca ne bodo uspele opraviti vseh svojih nalog. Prav tako dodajajo, da je v situaciji, ko se vsaj nekoliko izboljšuje ekonomska slika države, nujno treba višino povprečnine popraviti tako, da bo omogočala izvajanje vseh tistih nalog, ki jih morajo občine zagotoviti v dobro svojih občank in občanov. Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je povedala, da bo Ministrstvo za finance preverilo možnosti zvišanja zneskov povprečnine, tako za leto 2017 kakor tudi za leto 2018, kjer je bil predlagan znesek 536 evrov. Predstavnik Glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič, je opozoril na nujnost črtanja člena Zakona o izvrševanju proračunov RS, ki določa, da se občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, sredstva izplačajo samo do višine primerne porabe, vendar je vladna pogajalska stran to možnost zavrnila.

V povezavi s sofinanciranjem investicij je Ministrstvo za finance predlagalo ohranitev nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 na dosedanji ravni, to je 2 %, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe. Sistem povratnih in nepovratnih sredstev bi torej ostal v veljavi. Vodja službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, dr. Roman Lavtar, je predstavil stanje pri projektu zniževanja stroškov lokalnim skupnostim skozi spremembe zakonodaje. Povedal je, da so ministrstva skupaj s skupnostmi občin obravnavali 31 sprememb predpisov, od tega je bilo 20 realiziranih. Prisotni predstavniki občin so sicer pozdravili izvajanje projekta, vendar pa konkretnih finančnih učinkov v lokalnih skupnostih niso zaznali, ker državna raven ni pristala na posege v večje sistemske spremembe, ki bi edini lahko prinesli konkretna znižanja stroškov. Župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Jankovič, je v tem kontekstu predstavil povišanja v okviru raznih proračunskih postavk, predvsem na področju sociale in predšolske vzgoje ter opozoril, da bo treba način financiranja občin spremeniti, saj občine svojih nalog več ne zmorejo.  Andrej Fištravec je izpostavil, da se s podobnimi težavami sooča Mestna občina Maribor. Navkljub vsemu so se prisotni strinjali, da je projekt sprememb zakonodaje dober in da je treba nadaljevati z njegovim izvajanjem. Pogajalci so obravnavali tudi Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Ministrica Mateja Vraničar Erman je povedala, da sicer sprememba Pravilnika, ko povprečnina ne sledi določilom zakona in podzakonskih aktov, ni najpomembnejša, vendar pa si na ministrstvu želijo, da bi pravilnik odražal realno stanje pri izračunih višine povprečnine. Zato je bilo dogovorjeno, da  bo ustanovljena posebna ožja delovna skupina predstavnikov ministrstva in občin, ki se bo posvetila spremembi pravilnika.

Ministrstvo za finance je predlagalo spremembo formule o delitvi sredstev primerne porabe med občine tako, da bi bil večji poudarek na številu najmlajših in najstarejših prebivalcev. Predstavniki občin so poudarili, da predlagana sprememba ne prinaša želenega učinka, to je več sredstev za mlade do 6 let in starejše od 65 let, zato je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance do prihodnjega srečanja, ki bo potekalo predvidoma v prvem ali drugem tednu septembra, pripravilo izračune na osnovi predlagane spremembe formule.

Branka Jurhar