fbpx

Kako je zaradi predsednika inženirske zbornice Črtomirja Remca, povezanega s tajkuni, več 100 inženirjev ostalo brez pooblastil!

Foto: STA

Ministrstvo za okolje in prostor je konec leta 2017 ob izraziti podpori Inženirske zbornice Slovenije sprejelo novo gradbeno zakonodajo, za katero se je izkazalo, da je katastrofalna, in se že pripravljajo spremembe. Inženirska zbornica Slovenije, na vrhu katere je Črtomir Remec, ki ima po navedbah našega zanesljivega vira zaledje tako pri slovenskem tajkunu kova Stojan Petrič kot pri politikih Zoranu Jankoviću in predsedniku stranke DeSUS Karlu Erjavcu, je na podlagi zakonodaje odvzela pooblastila stotinam gradbenih inženirjev, ki so na Ustavno sodišče RS že vložili vlogo za oceno ustavnosti takega zakona in posledičnega onemogočanja opravljanja njihove dejavnosti.

Poleg tega je matična sekcija gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije zahtevala spremembo pojasnila zakona ministrstva, ki favorizira arhitekte, za to pa je angažirala odvetniško družbo Mužina, Žvipelj in partnerji. Ta je pripravila mnenje, v katerem med drugim ugotavlja, da je pojasnila na ministrstvu podpisal državni sekretar, ki je arhitekt, zato se – poleg vsebinskih zadržkov do takega pojasnila – sprašuje tudi, ali ne gre za konflikt interesov oziroma celo zlorabo položaja.

V pozivu za odpravo oziroma spremembo odgovorov na vprašanja upravnih enot glede tolmačenja 12. člena gradbenega zakona (GZ) ter pozivu za izločitev državnega sekretarja iz postopkov priprave odgovorov na vprašanja upravnih enot glede GZ odvetniška pisarna uvodoma pojasnjuje, da piše v zvezi z dokumentom ministrstva za okolje in prostor z dne 23. 7. 2018. V njem je ministrstvo podalo odgovore na vprašanja upravnih enot, pri čemer je med drugim pri 16. vprašanju navedeno: “Glede na to, da se določi vodja nadzora iz stroke, ki glede na vrsto del (in ne za namen gradnje) prevladuje, nas zanima, ali je lahko nadzornik del za novogradnjo stanovanjske stavbe tudi pooblaščeni arhitekt ali le pooblaščeni inženirji?” Na to vprašanje je ministrstvo odgovorilo: “Prevladujoča stroka pri projektiranju (in nadzoru) stanovanjskih stavb je že v skladu z obstoječo upravno prakso ob izvajanju ZGO-1 pooblaščeni arhitekt.” 

“Odgovor s strani ministrstva nikakor ne drži”
Po prepričanju odvetniške pisarne navedeni odgovor s strani ministrstva nikakor ne drži. “Tudi glede na upravno prakso so bili vse do sedaj v primerjavi vodje projektov (prej: odgovorni vodje projektov) pri gradnji stanovanjskih stavb ves čas ali pooblaščeni inženirji ali pooblaščeni arhitekti, ki so tudi oboji vodili postopke pridobivanja gradbenih in drugih potrebnih dovoljenj za stranke; pri nadzoru pa so sploh ves čas prevladovali pooblaščeni inženirji in ne arhitekti,” so zapisali in dodali, da je navedeno tolmačenje s strani ministrstva, “ki nima popolnoma nobene podlage niti v zakonu niti v ‘obstoječi upravni praksi’, v praksi že povzročilo protipravne posege v pravico članov Inženirske zbornice Slovenije, saj so upravne enote na podlagi takega napačnega in izkrivljenja tolmačenja zakona že začele zavračati pooblastila, izdana s strani strank, pooblaščenim in inženirjem za vodenje predmetnih postopkov”.

Foto: STA

Viden poseg v položaj pooblaščenih inženirjev
V nadaljevanju izpostavljajo, da je Inženirska zbornica Slovenije v izogib preprečevanja škode pooblaščenim inženirjem po seznanitvi z dokumentom z dne 23. 7. 2018 pozvala ministrstvo na odpravo nepravilnega tolmačenja. Ministrstvo je po prepričanju odvetniške pisarne z dokumentom z dne 6. 12. 2018 še v večji meri poseglo v pravice pooblaščenih inženirjev ter prehodni odgovor nadomestilo z naslednjim: “Ker je dikcija stroke, ki prevladuje, pri opredelitvi vodje projektiranja vezana na namen gradnje, je vodja projektiranja pri stavbah pooblaščeni arhitekt. Ker pa gradbeni zakon stroko, ki prevladuje, pri opredelitvi vodenja nadzora veže na vrsto del, je vodja nadzora lahko tako pooblaščeni arhitekt kot tudi pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir, skladno s pridobljenimi pravicami po ZAID.”

V pozivu je v povezavi s tem dokumentom izpostavljeno, da ministrstvo očitno protipravno in brez kakršne koli podlage v zakonu posega v položaj pooblaščenih inženirjev, članov Inženirske zbornice Slovenije, na trgu storitev vodenja projektiranja oziroma vodenja postopkov pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj za stranke.

Deluje minister Jure Leben za Jankovićeve posebne interese? (Foto: STA)

Po njihovo tako ni mogoče spregledati dejstva, da dana razlaga v praksi meri na to, da bi v prihodnje predmetne posle na trgu lahko na škodo pooblaščenih inženirjev pridobivali le še pooblaščeni arhitekti. Podpisnik takšne razlage je državni sekretar, ki je kot pooblaščeni arhitekt vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor, izpostavlja odvetniška pisarna in dodaja, da ministrstvo ni pristojno za podajanje avtentičnih razlag zakona, zato so stališča, ki jih ta podaja, brez pravne podlage. Čeprav je Remec kot predsednik Inženirske zbornice Slovenije podpisal pooblastilo odvetnikom, da to mnenje pošljejo ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu, pa se je nato na osladen način ogradil od tega pisma in zapisal, da to predstavlja zgolj mnenje matične sekcije gradbenikov in ne zbornice.

H. M.