Islamska skupnost v Sloveniji pritiska na ustavne sodnike, da bi dovolili halal-klanje živine

Foto: STA

Ustavno sodišče RS je soglasno zavrnilo ustavno pobudo Slovenske islamske skupnosti za oceno ustavnosti 25. člena zakona o zaščiti živali, ki določa, da se mora vsako žival pred zakolom omamiti. Pri odločitvi so se oprli na ustavno zapovedano varstvo živali pred mučenjem, ki zajema tudi prizadevanja zakonodajalca, da prepreči, ublaži ali omili telesno neprijetne občutke bolečine, stresa in strahu, ki jih živalim povzroča človek. Varovanje dobrobiti živali s tega vidika je del morale in je ustavno dopusten cilj posega v versko svobodo, so prepričani ustavni sodniki. Ob tem pa je šest ustavnih sodnikov, dr. Matej Accetto, ddr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Dunja Jadek Pensa, podalo pritrdilna ločena mnenja. 

Pobudnika za oceno ustavnosti Slovenska muslimanska skupnost (v njenem imenu dr. Andraž Teršek) zatrjujeta, da je drugi odstavek 25. člena zakona o zaščiti živali (v nadaljevanju ZZZiv) v neskladju s 7. in 41. členom ustave “v povezavi” s 1., 2. in 14. členom ustave ter 9. členom konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ob tem pa poudarjata, da je bila Slovenska muslimanska skupnost ustanovljena z namenom ohranjanja islamskih vrednot med slovenskimi muslimani pa tudi zaradi povezovanja z muslimani po svetu.

Po prepričanju pobudnikov je obredni zakol živali brez predhodnega omamljenja bistveni sestavni del islamske vere, s tem pa tudi svobode veroizpovedi in bogoslužnih interesov slovenskih muslimanov, ki so združeni v pobudnici. Nedopustnost predhodnega omamljenja naj bi bila zelo jasno izražena v temeljnem islamskem viru. Islam naj bi predpisoval uživanje mesa živali, zaklanih na poseben način. Pobudnika obširno opisujeta vsebino in vire verskih pravil islama, ki naj bi prepovedovala omamljenje živali pred zakolom in urejala obredni zakol. V tem okviru izpostavljata verski praznik kurban bajram, ko naj bi se zaklala ena žrtvena žival na gospodinjstvo (kamela, krava, ovca ali koza), ter poudarjata, da naj bi drugi odstavek 25. člena ZZZiv neposredno protiustavno posegal v ustavne pravice in interese pobudnice in slovenskih muslimanov, ki jih pobudnica predstavlja.

Za prepoved obrednega zakola živali brez omamljanja naj ne bi bilo legitimnega cilja
Pobudnika navajata, da ustavna pravica do svobodnega delovanja organizirane verske skupnosti in do svobodnega izpovedovanja vere vključuje svobodo verskega odločanja o (verskem) “kaj” in “kako”. Prav tako menita, da verski obredi spadajo v jedro svobode verovanja in bogoslužja. Vsebinska opredelitev verskega prepričanja in način njegovega izražanja naj bi bila neločljiva. Po prepričanju pobudnikov za prepoved obrednega zakola živali brez omamljanja ni legitimnega cilja. Po njuno naj bi argument zaščite živali pred mučenjem država zgolj navrgla, ne pa tudi vsebinsko opredelila. Kulturno pogojevanje vsebine svobodnega delovanja verske skupnosti oziroma svobode zasebnega in javnega izpovedovanja vere imata za neskladno s 7. in 41. členom ustave. S tem naj bi država dosegla, da bodo slovenski muslimani svoje obrede uresničevali v tujini.

Sklicujeta se na kratek izbor stališč iz veterinarske literature, iz katere naj bi izhajalo, da je lahko pravilno izvršen obredni zakol brez omamljenja neboleč ali da se glede trpljenja bistveno ne razlikuje od zakola z omamljenjem
Ob tem pa pobudnika izražata prepričanje, da ustava ne vsebuje določb o posebni pravni zaščiti živali, še manj živali uživajo ustavne pravice. Ustavni red naj bi temeljil na konceptu dobrobiti živali, ki živali varuje le pred pretirano oziroma nepotrebno škodo, bolečino, trpljenjem, navajata in se sklicujeta na presojo Zveznega ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije in dodajata, da je legitimno razpravljati zgolj o posebnih, živalim prijaznih metodah opravljanja zakola. Prav tako ob tem izražata pomisleke glede sledljivosti in primernosti versko ustreznih mesnih izdelkov, ki so v trgovinah na voljo slovenskim muslimanom. Pobudnika podajata kratek izbor stališč iz veterinarske literature, iz katere naj bi izhajalo, da je pravilno izvršen obredni zakol brez omamljenja lahko neboleč ali da se glede trpljenja živali vsaj bistveno ne razlikuje od zakola z omamljenjem.

Državni zbor: ni prepovedan uvoz mesa, pridobljenega v skladu z verskimi pravili
Državni zbor je odgovoril na pobudo in izpostavil, da je namen izpodbijane določbe, da se ob zakolu prepreči nepotrebno trpljenje živali. Varovanje živali naj bi bilo ustavno zapovedano. Drugi odstavek 25. člena ZZZiv naj ne bi posegal v pravice pobudnikov iz 7. in 41. člena ustave. Po mnenju državnega zbora ne more pripeljati do tega, da muslimani v Republiki Sloveniji ne bi mogli uživati mesa, pridobljenega v skladu z verskimi predpisi. Če je v Republiki Sloveniji ponudba mesa, pridobljenega z zakolom brez omamljenja, slaba, naj za to ne bi bila odgovorna država. Drugi odstavek 25. člena ZZZiv naj ne bi prepovedoval uvoza mesa, pridobljenega v skladu z verskimi pravili, na katere se sklicujeta pobudnika.

Vlada: Zaradi izdanih certifikatov oskrba mogoča tudi pri slovenskih predelovalcih
O pobudi pa se je izjasnila tudi Vlada RS, ki navaja da Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi državam dovoljuje obširnejšo zaščito živali na področju obrednega zakola. Vlada opozarja, da je bila v času veljavnosti prejšnje ureditve (možnost izjemnega dovoljenja za obredni zakol brez omamljenja) v trinajstih letih podana le ena vloga za tak zakol. V Sloveniji naj bi delovalo več klavnic s certifikatom halal. Vlada se zavzema za ločevanje izvedbe obrednega zakola od uživanja mesa in izdelkov iz živali, zaklanih v skladu z verskimi pravili. Ker naj pobudnika ne bi bila nosilca dejavnosti predelave živilskih izdelkov, naj ne bi izkazovala pravnega interesa za ustavnosodno presojo pravil, ki urejajo obredne zakole.  Vlada trdi, da izpodbijana določba ne preprečuje njegovega uvoza iz držav EU ali tretjih držav. Zaradi izdanih certifikatov naj bi bila oskrba s temi izdelki dejansko mogoča tudi pri slovenskih predelovalcih. Države pa naj prav zaradi varovanja avtonomije verskih skupnosti ne bi smele posegati v zasebnopravne sisteme certificiranja teh izdelkov.

Namen omamljenja pred zakolom je, da žival ni občutljiva za bolečino
Drugi odstavek 25. člena ZZZiv je po prepričanju vlade motiviran z varovanjem dobrobiti živali. Vlada podrobno opisuje razpoložljive tehnike in metode zakola živali ter glavna tveganja za dobrobit živali ob zakolu (bolečina in povzročanje strahu v zvezi s tekom časa do izgube zavesti). Strokovne raziskave naj bi kazale, da živali pri zakolu trpijo hudo bolečino, ki naj je zgolj izbira pravilnega orodja in metode ne bi mogla povsem izključiti. Namen omamljenja pred zakolom naj bi bil v tem, da žival v času, ko se izvede zakol, ni pri zavesti in ni občutljiva za bolečino.

Pobudnika strokovno literaturo napačno citirata ali se sklicujta na zastarelo oz. pomanjkljivo literaturo
V vsakem primeru pa naj bi omamljenje po uredbi o zaščiti vedno povzročilo trenutno izgubo zavesti, še preden lahko možgani živali zaznajo bolečino. V tej zvezi vlada izpostavlja, da izguba zavesti živali, ki pred zakolom niso bile omamljene, nastopi veliko kasneje (v povprečju več kot minuto, v nekaterih primerih pa več kot dve minuti po rezu vratu). Toliko dlje naj bi trajala izpostavljenost živali bolečini, strahu in stresu, povezanim z zakolom. Vlada zatrjuje, da pobudnika strokovno literaturo napačno citirata ali da se sklicujeta na zastarelo oziroma drugače pomanjkljivo literaturo.

Ustavno sodišče je odgovor državnega zbora in mnenje vlade vročilo pobudnikoma. Odzvala se je le pobudnica. Pojasnjuje, da sta zanjo dva od sedmih certifikatov halal sporna. Opisuje, kako se morajo slovenski muslimani ob kurban bajramu odpraviti v Republiko Hrvaško, da lahko v tamkajšnji klavnici prevzamejo meso halal. Dvomi, da je znanstveno mogoče natančno količinsko izmeriti stopnjo bolečine pri živali.

Iz davkoplačevalskih žepov so prejeli več kot 600 tisoč evrov. Na fotografiji mufti islamske skupnosti Nedžad Grabus. (Foto: STA)

Ustavni sodniki so izpostavili, da ustavno sodišče ne more dvomiti o vsebini verskih nazorov, pravil in prepričanj, kot jih v postopku predstavijo verska skupnost oziroma njeni pripadniki, in poudarili, da je sklicevanje pobudnikov na 1., 2. in 14. člen ustave posplošeno, prazno in pavšalno, da ustavnemu sodišču ni treba opraviti presoje z vidika navedenih ustavnih določb, zato so se pa odločili, da bodo ocenili le skladnost drugega odstavka 25. člena ZZZiv s prvim odstavkom 41. člena ustave, ki se glasi: “Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno.” Kljub temu, da ustavno sodišče sprejema, da je neotežen dostop do mesa obredno zaklanih živali zaradi vsakodnevne prehrane in še toliko bolj zaradi omogočanja polnega in neokrnjenega praznovanja v okolju, v katerem vernik živi, ob kurban bajramu bistven in pomemben del islamske vere, pa je zakonska ureditev, ki posega v človekovo ali ustavno pravico, ustavno dopustna samo, če temelji na ustavno dopustnem cilju. Poleg tega je treba po ustaljeni ustavnosodni presoji vselej še oceniti, ali je poseg, tudi če se z njim zasleduje dopusten cilj, v skladu z načeli pravne države (2. člen ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo sorazmernosti).
Ustava ne dovoljuje, da bi se živalim brez utemeljenega razloga povzročalo trpljenje, bolezen ali smrt 
Četrti odstavek 72. člena ustave določa, da varstvo živali pred mučenjem ureja zakon. Varstvo oziroma zaščito živali ureja ZZZiv. Opustitev normativnega urejanja zaščite živali bi predstavljala kršitev četrtega odstavka 72. člena ustave. Iz tega, da ustava zahteva zakonodajno ureditev varstva živali, logično sledi, da je varstvo živali ustavno varovana vrednota in da pomeni vsebino ustavno dopustnega javnega interesa, ki lahko utemeljuje tudi posege v človekove in ustavne pravice. Ustava torej ne dovoljuje, da bi se živalim brez utemeljenega razloga povzročalo trpljenje, bolezen ali smrt ali da bi se živalim povzročalo trpljenje, ki se mu je mogoče brez večjih tehničnih težav in nesorazmernih stroškov izogniti. Opredelitev ustavno zapovedanega “varstva živali pred mučenjem” zajema tudi prizadevanja zakonodajalca, da prepreči, ublaži ali omili telesno neprijetne občutke bolečine, stresa in strahu, ki jih živalim povzroča človek. Ustavno sodišče razume (potencialno sicer zelo širok) pojem dobrobit živali tako, da se za namene te odločbe nanaša prav na rezultat omenjenih prizadevanj – torej na varstvo živali pred mučenjem.

Foto: epa

V sodobni družbi je skrb za dobrobit živali in narave del morale
Zapoved predhodnega omamljenja živali pred zakolom je del morale kot skupka pravil, ki vrednotijo in usmerjajo medsebojne odnose ljudi na podlagi pojmovanj dobrega in slabega. V sodobnem času morale ni mogoče pojmovati tako ozko, da bi se na njeni podlagi vrednotili le odnosi med ljudmi v dobesednem smislu, ne pa npr. ravnanje oseb v razmerju do živali in naravnega okolja. V sodobni družbi je skrb za dobrobit živali in narave del morale. Varstvo živali pred mučenjem (četrti odstavek 72. člena ustave) je ustavna vrednota. Z njim se v praksi uveljavlja varstvo dobrobiti živali kot pomembna moralna zapoved. ZZZiv splošno zavezujoče, notranje konsistentno in versko nevtralno uvaja visoka merila zaščite živali. Drugi odstavek 25. člena ZZZiv ne prepoveduje le islamskih obrednih zakolov, pač pa vse zakole neomamljenih živali v klavnicah.

“V okviru tehtanja ožje sorazmernosti je ustavnopravna teža koristi od drugega odstavka 25. člena ZZZiv velika. Odsotnost pravila iz drugega odstavka 25. člena ZZZiv v pravnem redu bi pomenila, da se izjemoma lahko opravljajo zakoli neomamljenih živali, kar bi izpostavilo zaklane živali dodatnim bolečinam, stresu in trpljenju v času od reza vratu do izgube zavesti. Na drugi strani tehtnice je otežen dostop do halal mesa, ki ima še poudarjeno težo v povezavi s pomenom daritve in uživanja tega mesa v sklopu praznovanja kurban bajrama v skladu z verskimi zapovedmi.” Ob tem pa ustavni sodniki poudarjajo, da je dostop do mesa halal muslimanom le otežen, ne pa onemogočen. Po trditvah prve pobudnice je tudi obredni zakol živali ob kurban bajramu mogoče naročiti v tujini.
Ključnega pomena za tehtanje med koristmi izpodbijane omejitve in težo izpodbijane omejitve je tako dejstvo, da je prepoved obrednega zakola neomamljenih živali prepoved zadajanja trpljenja, ki ga je moč preprečiti. S tem izpodbijano pravilo varuje pomembno moralno zapoved v našem kulturnem prostoru. Zato država lahko prepove ravnanje, ki ni združljivo s temeljnimi pravili in moralnim okvirom določene družbe, in hkrati ne poseže prekomerno v pravico do svobode vere.
N. Ž.
 • zoro

  naj ti podganji iztrebki sebe pospravijo po halal postopku

  • Zgornji

   AMENNN !!! ! !!! IN TO ČIIIIIIIIMPREJ !!! ! !!!

 • večni srb

  Če mislijo muslimanom dovoliti mučiti živali in se igrati s hrano, potem lahko tudi satanistom dovolijo pojesti dojenčke. Ista logika, glavno je, da ne trpi, dojenček se itak še ne zaveda samega sebe.
  Koga bi radi sploh klali muslimani, če so kmeti, morejo delati po zakonu in pika, sicer ne bo kmetijskih subvencij in nepovratnih sredstev EU.

 • Clemen J.

  Lahka rwpresija islama se ze zacenja, seveda bodo pritiski do sestave nove vlade vedno vecji, ker vedo da ce bo desna bodp tesno piskal.

 • Soave

  Lepo !!!!!!
  To bo za začetek. Potem bodo zahtevali in jim bodo priznali vedno več ” pravic “.
  In, da bo življenje v državi manj komplicirano, se bomo prav vsi državljani morali držati njihovih navad.
  Ne razumem pa , ali želijo , da je to zapisano v Ustavo, ali kaj ?
  Saj mesno pridelovalna industrija to že počne. Vse za ljubi kruhek. Kje je potem kavelj ?

 • Novakec1

  Kmalu pridejo na vrsto avtohtone sloovce.?

  • Zgornji

   Ja, verjetno res … če se kaj ne spremeni .

 • plamen100

  Preberite si pod nujno Islamsko deklaracijo Alije izetbegovica, ki je objavljena na spletu, kjer lepo pise kako se morajo muslimani obnasati ko so kot manjsina v neki skupnosti pa vse do tega kako postanejo vecina in potem nasilno prevzamejo oblast. In ti se tocno ravnajo po tej deklaraciji. Jim ne zna nihce naravnost povedati, da ce jim ne pase slovenski nacin zivljenja naj poberejo sila in kopita ter gredo od koder so prisli? Takoj je treba prepovedati uvoz halal mesa ker s tem podpiramo mucenje zivali. In kje so sedaj civilna zdruzenja ki so proti mucenju zivali? A moramo res uvoziti 300.000 Srbov, da bodo v prihodnosti naredili red, ce ze mi ne znamo?

  • Pjevač tuge

   Hud komentar !!!!
   Alija je bil verski blazneš in njegovih tekstov ki pozivajo na vse možne svinjarije, nihče ne objavi, da bi prišle v javnost.

  • pajot

   Ne verjamem,da bi glih srbi delali red….mi ga moramo. Z Janšo,kot presednikom vlade.

   • Steiermark

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, tako je! Srbi nam že od 1918 leta “delajo red” in nas koljejo, kot so to počeli z halal metodo, po 45 letu, v Kočevskem rogu!

  • Steiermark

   Se strinjam s tabo, glede Srbov pa samo to: mi

   že imamo srbe – svuda. in to več kot 300.000, zasedajo ključna mesta tako na vladi, kot v drugih javnih ustanovah – sodiščih, pa nam do sedaj še niso dokazali, da bi bili voljni narediti red, ravno oni so podporniki širjenja muslimanov v Sloveniji – zoki , kučko itd., ter dajanja pravic tem divjakom, nasprotno pa Slovencem jemljejo pravice, in to od leta 1918, posebaj pa po 45 , ko so na pravimi in poštenimi ter zavednimi avtohtonimi v Sloveniji, množično in psihopatsko izvajali “halal”! Torej te navlake, tako srbske kot muslimanske , v Sloveniji ne potrebujemo!

   • Slovenec

    Tako je. Imamo srbsko-komunisticno-udbovski lobi in ne potrebujemo nobenih tujcev, vključno s Srbi.

  • Slovenec

   Ne potrebujemo Srbov. Tukaj smo Slovenci.

 • rubec

  Če jim tukaj ugodimo bodo v nadaljevanju zahtevali še džamijo.

  • mona lisa

   Saj jo imajo. Jankovič brat je poskrbel za to.

   • Zgornji

    JA, ZLOBNEŽI USTREŽEJO ZLOBNEŽEM … !!!

    • Steiermark

     To niso več zlobneži, to so bolani – psihopati!

     • Zgornji

      AMENNN !!! ! !!! TO-SO-NORCI !!! ! !!!

 • francelj3

  Se popolnoma strinjam, slovenska ustava in zakoni posegajo v ustavne pravice in interese musličev. Torej naj gredo nemudoma DOMOV!!!!!!!!!

  • Zgornji

   AMENNN !!! ! !!!

  • Slovenec

   Tako je!

 • Gr Enze

  Kar naj koljejo sami sebe brez omamljanja , lahko tudi pujse sicer pa naj gredo od koder so prišli ISLAM IN MUSLIMANI NISO EVROPEJCI IN NAJ SE POBEREJO VEN IZ EVROPE SMRDUHI NAZADNJAŠKI ODLANJAJO VSE KAR JIM NI PO VOLJI TAKI SO KOT KOMUNISTI LOPOVI , LAŽNIVCI IN MORILCI !

 • zoro

  v trgovinah, kjer ponujajo to prekleto krvavo halal sranje preprosto ne kupujem, naj jim denar nosijo ti prekleti podganji iztrebki

  • Zgornji

   TOOOČNO TKOOO !!! ! !!! AMENNN !!! ! !!! TO SO SATANOVI OTROCI / IZTREBKI , OZIROMA IZRODKI PEKLA !!! ! !!!

 • wert

  Kaj pa so do sedaj jedli ???
  Naj postanejo vegetarijanci in ne, da bodo naše živali mučili za svoje užitke.
  Jok brate. Odpade.

  • Zgornji

   ITAK , KAJTI , VSAK TISTI KI NI VEGETARIJANEC, JE ŽAL MRHOVINAR , ČE PA TAKOLE MUČIJO ŽIVALI PRED SMRTJO, JE PA DVOJNI MRHOVINAR, KER JE ŠE ZLOBEN-HUDOBEN POVRHU !!! ! !!!

 • Antonius

  Če muslimani privoščljivo uživajo v halal tehniki matranja živali, potem naj bodo dosledni in naj se odrečejo lokalni in splošni anasteziji, kadar so sami v medicinski obravnavi.
  Me pa čudi dr. Andraž Teršek, ker je prevzel, zastopanje pobude slovenske muslimanske skupnosti, da oceni ustavnost, ker želijo v Sloveniji muslimani uveljaviti halal mučenje živali.
  Zgleda, da Teršek na kmetih ni nikoli videl slovenskega pujska, kako se je boril za svoje življenje, ko ga je kmet nekoč nazaj na *halal* način pripravljal, da ga predelal v kotlete, klobase in pršut.
  Da bo vsakomur jasno, kaj je kruti halal način zakola živali, naj si v spomin prikliče muslimanskega kozla, ki so mu prerezali vrat, da izkrvavi, dokler v nesrečni živali, srce v njej še živi.
  Sram bi moralo biti tudi muftija dr. Grabusa, ker za svojim priliznjenim nasmeškom skriva zgodnjesrednjeveškega halal sadista.

  • Steiermark

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, tudi tisti, ki bodo oz. če boo odobrili halal klanje v Sloveniji, se naj sramujejo in ravno ti bodo pripadali sadistični islamski drhali…..

  • samotoje

   Mufti Grabus in Porić sta bila poslana v Slovenijo z jasno nalogo: narediti deželo muslimansko. Kar dobro jima uspeva.

 • Anton

  Naj si kurce obrezujejo po Halal sistemu.

  • Zgornji

   ;-)

  • pajot

   ha,ha,ha….super. Dobrodošlo bi bilo pa tudi,da si jih odrežejo. Nobene škode.

   • Steiermark

    stoprocentna korist, tako bi se nehala razmnoževati halal teroristična drhal…..

 • althar

  Iz davkoplačevalskih žepov so prejeli več kot 600 tisoč evrov. Na fotografiji mufti islamske skupnosti Nedžad Grabus. (Foto: STA)

  Nedžad Nagrabus press

 • Anton

  Če so še tako zastareli naj vsak pelje svojega sina na Šmarno goro in ga daruje v žgalno daritev.

  • Zgornji

   Aja, … pa saj, … a je to tudi v Kuranu napisano , al kako ? :-/

   • Steiermark

    Ne, v koranu imajo zapisano, da bo alah zelo dobro nagradil “skrbne očete”, ki bodo svojo novorojenko, staro tuddi nekaj dni, posilil oz. spolno zlorabljal, le da je poškodovati ne sme, ker bi jo sicer moral kasneje poročiti in zanjo skrbeti!

    • Zgornji

     Ajaaa ??? Ojooojjj, … to pa še nisem slišal . Torej jih morajo “nežno” in “previdno” posexati, da jih ne raztrgajo … Bolniki Bolani … A morda veš v katerem delu to opisuje ta Zloben Pokvarjen Mohi ?

     • Steiermark

      Jaz osebno korana ne poznam ampak sem to slišala od ljudi, ki so poznavalci korana….

     • Tone

      Sosedov Francelj pravi, da je dunajski zrezek dobra jed. Mu je njegov ded povedal, ki je na Dunaju enega gledal, ko ga je jedel.

     • Zgornji

      Aja . No, jaz sem kuran študiral v letih 2003-2004 , ker sem hotel priti Resnici do dna . Ampak Šele po branju Schumacherjevih Prerokb mi je bilo Jasno Kakšna Huda Spletkarska Satanova + Antikristova Prevara je Kuran !!! ! !!! Žal sem rabil Mnogo let , da mi je to postalo Jasno . Hvala Stvarniku za to Razkritje .

     • Tone

      Če si to verjel, nisi inteligentnejši od opice.

     • Zgornji

      Vem, da je Premnogo takih Zlobnih + Nasilnih + Barbarskih + Hinavskih + Pokvarjenih + Peklenskih + Satanskih + Hudičevskih + Perverznih + Pohotnih + Gnilih + Iztirjenih opisovanj v Kuranu, Zato me to niti Najmanj Nebi čudilo in sem takoj pripravljen iti Preveriti tudi To .

     • Tone

      Ti kar Preveri, pa ne pozabi Poročati, kaj boš Ugotovil.

     • Zgornji

      Itak da nebom pozabil , če mi le uspe najti ta del mohamedanskih prevar, da jih preverim. Lp do tedaj.

 • totex39

  Gnusobe so začele že pri nas pritiskati na vse institucije, treba je vztrajati in se lahko še stokrat pritožijo, tudi džamija ne sme delovati, kajti drugje jih zapirajo pri nas pa bodo to sramoto odprli.

  • Franc Šink

   Ne bi se začudil da bo nekoč namesto ljubljanske stolnice stala đamija

   • Dillinger

    Nikoli!

   • Slovenec

    Nikoli in nikdar! To Bog ne bo dopustil.

 • mona lisa

  Kakšen halal, burke in ostalo sranje. TU STE V EVROPI IN ČE VAM NI KAJ PRAV SPOKAJTE. Tu velja naša kultura in če je ne poštevate imate muslimanske države in spokajte tja.

  UROŠ PALHARTINGER ( šest let je živel na območju islama ) je napisal odprto pismo evropski poslanki ge. Tanji Fajon glede vdora islamističnih hord na ozemlje EU.

  Nekatera dejstva:
  Po Koranu se Svet deli na Svet islama (Dar ul-Islam) in Svet vojne (Dar ul-Harab). Svet Islama je tam, kjer je kadarkoli v zgodovini bilo vzpostavljeno šeriatsko pravo. Muslimani morajo svet Islama braniti, ali ga ponovno osvojiti, hkrati pa osvajati nova ozemlja, vse dokler ne zavladajo nad celotnim planetom …
  Vsak Musliman ima dolžnost širiti Islam, to širjenje se imenuje Džihad. Džihad ni le vojna, kot se v Evropi zmotno predstavlja in prikazuje, Džihad je vsako širjenje Islama. Za Džihad se šteje naseljevanje na neislamska ozemlja, poročanje z nemuslimankami. Džihad je zanje tudi številčno rojevanje otrok, seveda pa je Džihad tudi njihova sveta vojna …
  Muslimanski moški se lahko poroči z nemuslimanko, ona lahko ohrani svojo religijo do smrti, otroci pa morajo biti muslimani. Muslimanke pa se ne smejo poročati z nemuslimani …
  Izstop iz Islama ni mogoč, odpadnik je označen za Kuffirja, sledi fatva, kar pomeni da lahko odpadnika oz. Kuffirja kdorkoli nekaznovano ubije …
  Po Koranu so vsi nemuslimani sužnji Muslimanom. Musliman lahko zasužnji ali ubije kateregakoli nemuslimana.
  Islamisti ki vdirajo v Evropo, širijo Islam in ničesar drugega. Ne mislijo delati, takoj postavljajo pogoje, zahteve, od neislamskega prebivalstva zahtevajo usluge, torej se že v samem začetku vedejo kot gospodarji nad neislamskimi prebivalci Evrope …
  Šeriatsko pravo ni del pravnega reda članic EU. Kjerkoli Muslimani vzpostavijo svoj kalifat in vzpostavijo šeriatsko pravo, vzpostavijo deželo Islama, ki jim potem pripada na veke vekov. Prav tako gre za kršitev ustave članic EU, napad na ozemeljsko celovitost, nedotakljivost, suverenost držav, . Jasno je da te horde islamistov ne spoštujejo nobenega pravnega reda drugih držav, ne spoštujejo državnih meja, njihova identiteta ni znana, ni znana njihova preteklost, …
  Omenil bi, da nočete dvigniti življenjskega standarda lastnim ljudem, za islamistične horde pa velikodušno razvežete mošnje, tolerirate jim kršitve zakonodaje, tolerirate vdor na ozemlje brez vsakega preverjanja identitete, … Hkrati pa pričakujete, da bomo ljudje, davkoplačevalci financirali lastno okupacijo, sprejeli nasilje islamistov, sprejeli nov način življenja – ki bo seveda prilagojen Islamu …
  Bizantinski cesar Manuel II. je v 14. stoletju glede nasilne narave Islama dejal, leta 2006 pa ga je citiral papež Benedikt XVI: “Pokaži mi, kaj je novega prinesel Mohamed, in videl boš le slabo in nečloveško. Vero, ki jo narekuje, pa širi z mečem.”
  Dar-ul-Islam je tam, kjer stojijo mošeje, ki so ene od znakov Dar-ul-Islama oziroma znak, da to ozemlje pripada Islamu. Zato je tudi Saudska Arabija Nemčiji ponudila izgradnjo 200 mošej.

  (Vir: Odprto pismo je bilo posredovano na zasebno sporočilo)

  POŠlJI NAPREJ! IN NE RECI, DA TO NI TVOJA SKRB!
  TO JE PROBLEMATIKA VSEH NAS – SLOVENCEV!

  • antimur

   Prav zaradi takšnega nasilja nad avtohtonimi prebivalci od teh primitivnih muslimanov in balkancev, bo prišlo do odpora do te golazni, kar je normalno, vsak pošten in domoljubni Slovenec bo storil vse, da bo zaščitil svoj narod in njegova izročila, jezik in pravice. Golazen iz Levice ter nasploh večinska drhal iz levičarskih strank, pa to ne imenujejo tako kot je v slovenskem slovarju, kjer je jasno opredeljeno kaj je domoljubje, ne, ta levo fašistična golazen to imenuje ksenofobija, desni ekstremni fašizem in ne vem s kakšnimi izrazi obkladajo vse, ki želijo nič drugega kot zaščititi svoj narod in to v svoji domovini, ne vsiljujemo svojega domoljubja v Bosni, Srbiji, Kosovu…

 • Franc Šink

  Kultura klanja.Ni kaj. Ne samo živali !

  • Zgornji

   JA, NA ŽIVALIH TRENIRAJO ZA KASNEJE LJUDI KLATI !!! ! !!! TO-JE-TO !!! ! !!! BOLNIKI ZLOBNI MRHOVINARSKI MOHAMEDANSKI !!! ! !!!

 • rubec

  To pa res ne bi rad zamudil. Kdaj bo sojenje na dosmrtno in podgan z ošpicami polno temnico za ljudi ki so zgradili đamijo v ljubljani. Da vem zaradi dopusta.

 • rubec
  • totex39

   Tako je, to je že prva za odstrel, pol pa gremo še naprej, vse tiste, ki so omogočili, da se ta islamistična svinjarija postavi in to sredi Ljubljane.

   • Zgornji

    SAJ SEM VEDEL DA TA PRAŠIČJA FACA OD BRATUŠKOVE NEBO PRINESLA NIČESAR DOBREGA , TEMVEČ SAMO ZLO IN HUDOBIJO !!! ! !!! ŽAL JE TO VOLK V ČLOVEŠKI PREOBLEKI !!! ! !!!

  • if

   Alenka Bratušek, 14. 9. 2013: “Evropa brez islama ne bi bila to, kar je – raznolik in bogat kontinent.”

   S to izjavo Alenka Bratušek dokazuje nerazumevanje zgodovine razvoja Evrope, njenih obramb pred agresijami islama in stanja, v katerem je Evropa!

   • pajot

    kako naj kuzla razume,če pa je imela v osnovni šoli zgodovino cvek.

 • antimur

  Vsak pritepenski musliman, ki pridobi dovoljenje za bivanje v Sloveniji, sploh pa tisti , ki zaprosijo za državljanstvo, bi se jim takšna dovoljenja lahko izdala samo ob trdnem zagotovilu, da znajo slovensko, predvsem pa, da spoštujejo slovensko Ustavo. Ker tej drhali ne moreš zaupati, bo morala biti tudi klavzula, ki bo omogočala preklic takšnega dovoljenja tistim, ki se taga ne bodo držali.
  P.S.: Vse državne organe, to so v glavnem tisti iz kučanističnih smrdljivih podpornikov, ki ne bodo dobesedno izvajali te ukrepe, pa najstrožje sankcionirati. Da se ne bo dogajalo, da bo pritepec opravljal izpit iz slovenščine, tako kot soseda, ki je končala takšen izpit, po vprašanju kako ji je šlo, je odgovorila :” Sa odličnim sam opravila slovenštinu.”

 • AlojzZ

  UROŠ PALHARTINGER ( šest let je živel na območju islama ) je napisal odprto pismo evropski poslanki ge. Tanji Fajon glede vdora islamističnih hord na ozemlje EU.

  Nekatera dejstva:
  Po Koranu se Svet deli na Svet islama (Dar ul-Islam) in Svet vojne (Dar ul-Harab). Svet Islama je tam, kjer je kadarkoli v zgodovini bilo vzpostavljeno šeriatsko pravo. Muslimani morajo svet Islama braniti, ali ga ponovno osvojiti, hkrati pa osvajati nova ozemlja, vse dokler ne zavladajo nad celotnim planetom …
  Vsak Musliman ima dolžnost širiti Islam, to širjenje se imenuje Džihad. Džihad ni le vojna, kot se v Evropi zmotno predstavlja in prikazuje, Džihad je vsako širjenje Islama. Za Džihad se šteje naseljevanje na neislamska ozemlja, poročanje z nemuslimankami. Džihad je zanje tudi številčno rojevanje otrok, seveda pa je Džihad tudi njihova sveta vojna …
  Muslimanski moški se lahko poroči z nemuslimanko, ona lahko ohrani svojo religijo do smrti, otroci pa morajo biti muslimani. Muslimanke pa se ne smejo poročati z nemuslimani …
  Izstop iz Islama ni mogoč, odpadnik je označen za Kuffirja, sledi fatva, kar pomeni da lahko odpadnika oz. Kuffirja kdorkoli nekaznovano ubije …
  Po Koranu so vsi nemuslimani sužnji Muslimanom. Musliman lahko zasužnji ali ubije kateregakoli nemuslimana.
  Islamisti ki vdirajo v Evropo, širijo Islam in ničesar drugega. Ne mislijo delati, takoj postavljajo pogoje, zahteve, od neislamskega prebivalstva zahtevajo usluge, torej se že v samem začetku vedejo kot gospodarji nad neislamskimi prebivalci Evrope …
  Šeriatsko pravo ni del pravnega reda članic EU. Kjerkoli Muslimani vzpostavijo svoj kalifat in vzpostavijo šeriatsko pravo, vzpostavijo deželo Islama, ki jim potem pripada na veke vekov. Prav tako gre za kršitev ustave članic EU, napad na ozemeljsko celovitost, nedotakljivost, suverenost držav, . Jasno je da te horde islamistov ne spoštujejo nobenega pravnega reda drugih držav, ne spoštujejo državnih meja, njihova identiteta ni znana, ni znana njihova preteklost, …
  Omenil bi, da nočete dvigniti življenjskega standarda lastnim ljudem, za islamistične horde pa velikodušno razvežete mošnje, tolerirate jim kršitve zakonodaje, tolerirate vdor na ozemlje brez vsakega preverjanja identitete, … Hkrati pa pričakujete, da bomo ljudje, davkoplačevalci financirali lastno okupacijo, sprejeli nasilje islamistov, sprejeli nov način življenja – ki bo seveda prilagojen Islamu …
  Bizantinski cesar Manuel II. je v 14. stoletju glede nasilne narave Islama dejal, leta 2006 pa ga je citiral papež Benedikt XVI: “Pokaži mi, kaj je novega prinesel Mohamed, in videl boš le slabo in nečloveško. Vero, ki jo narekuje, pa širi z mečem.”
  Dar-ul-Islam je tam, kjer stojijo mošeje, ki so ene od znakov Dar-ul-Islama oziroma znak, da to ozemlje pripada Islamu. Zato je tudi Saudska Arabija Nemčiji ponudila izgradnjo 200 mošej.

  (Vir: Odprto pismo je bilo posredovano na zasebno sporočilo)

  POŠlJI NAPREJ! IN NE RECI, DA TO NI TVOJA SKRB!
  TO JE PROBLEMATIKA VSEH NAS – SLOVENCEV!

 • elh.

  Naj citirajo koran tudi v delu, ko govori o nevernikih – položaj nevernika : položaj muslimana, spreobračanje nevernikov, šeriatski zakoni : slovenska zakonodaja…. Potem bo po tej logiki dovoljeno muslimanom tudi to, da jim ne bo krnjena njihova pravica do svobodnega izvajanja verovanja.

  Še uvoz halal izdelkov bi morali prepovedati!

  Najprej so jim osli ponudili prst, zdaj grabijo celo roko. Korak za korakom…

 • xtc

  Zadevo rešiti zelo enostavno kot so Švicarji vsaka prodaja mesnih izdelkov “halal” ni dovolljena uvoz pa kazniv,če te dobio na meji in konc debate.

  • Zgornji

   TOOOOOOOČNOOOOO TKOOOOOOO !!! ! !!! AAAMEEENNNNNNN !!! ! !!! TAKO SE VSAJ ZAŠČITI ŠE KOLIKOR TOLIKO ZDRAVO PREBIVALSTVO PRED OKUŽBO Z TEM ZLOM IZ “halal” ZLOBNE HUDOBIJE !!! ! !!!

  • Tone

   Ne vem, kaj se Švicarji spet sprenevedajo. Kolikor vem dajo veliko na arabske turiste, študente, vlagatelje, skratka imajo ogromno bogatih muslimanskih gostov in to iz ortodoksnih držav. In da bi se v Švici ne dobilo halal hrane? Koga pa imajo za norca.

 • Jani Steiner

  Podredite se našemu načinu življenja ali pa nazaj od kjer ste prišli. Kje si pa ti še videl, da bi npr. v Iranu, SA…tolerirali naš način življenja, ali pa da bi bili strpni do drugih verstev, kot smo mi….Daš jim zatočišče potem te pa iz lastne “bajte” podijo.

 • Amerikanc

  Kar naj koljejo v đamiji, kolikor hočejo in kar hočejo – da se sprostijo in jih ne bojo srbeli prsti izven “učnega centra” !

  • Zgornji

   NIČ SE NEBOJO “SPROSTILI”, TEMVEČ TO SAMO TRENIRAJO IN SI POVEČUJEJO ZLOBO !!! ! !!! IN KO JIM TA NJIHOVA SKRITA ZLOBA DOVOLJ NARASTE , POTEM UDARIJO , … ČE ŽE NE SKUPINSKO Z POSILSTVI, PA VSAJ POSAMIČNO , Z SAMOMORILSKIMI NAPADI IN KLANJEM NORMALNIH LJUDI !!! ! !!! That’s why … !!! ! !!!

 • Zgornji

  MRHOVINARJI ZLOBNI POKVARJENI MOHAMEDANSKI NEUMNI ZABITI SPLOOOH NEVEDO, DA ČE ŽIVAL UMRE V STRAHU, SPUSTI V KRI ZELO ŠKODLJIVE HORMONE, IN ŠE NEKATERE DRUGE ŠKODLJIVE SNOVI, ZATO POSTANE TAKŠNO MESO ZELO ŠKODLJIVO. AAAMPAK, KER SO TAKO ZLOBNI , ŽAL NE SPREVIDIJO DA JIH JE MOHAMED VSE SPELJAL V PAST ZAČARANEGA KROGA, IZ KATEREGA SE NEBODO ZMOGLI VEN IZMOTATI , KAJTI NITI TEGA NEZMOREJO SPREVIDETI DA JIH JE MOHAMED VSE PREVARAL IN GRDO NALAGAL !!! ! !!! TAKO PA Z HRANJENJEM Z TAKIM ŠKODLJIVIM POKVARJENIM ZASTRUPLJENIM MESOM POSTAJAJO SAMO ŠE BOLJ ZLOBNI, IN MRTVI !!! ! !!! IZ TEGA PA SLEDI, DA BO REŠITEV ZANJE SAMO ŠE ODHOD STRAN – DOL Z PLANETA . ŽAL. SAJ, TISTI MALOŠTEVILNI, KI PA SO SPOZNALI MOHAMEDANSKE PREVARE, SO PA ŽE ZBEŽALI OD MOHAMEDANSTVA ČIM DLJE IN ČIM PREJ KAKOR HITRO SO ZMOGLI. PREOSTALIM BO DANO ŠE NEKAJ KRATKEGA ČASA , NEKAJ LET, POTEM PA JIM BO SLEDIL KONEC . Žaaal. Lp do tedaj .

 • tasilo

  Islam — religija, ki brez omamljanja kolje živali … in ljudi.

  • Zgornji

   Tudi če za “omamljanje” nimajo denarja, se nebi smelo klati ZADUŠENIH živali , kajti takšno meso je Zelo Škodljivo , ker je Zastrupljeno z Škodljivimi hormoni ki jih Vsaka žival pred smrtjo spusti v kri !!! ! !!!

 • joza joza13

  Gujdeka jim lahko priskrbim na 100% halal način… iz tünke!

 • domovina mili dom

  “Dragi moji” musliji, kot verstvo, rasa, mentaliteta, geni…..v Evropi je prehladno za vas. Delovno okolje je preveč naporno, ni muh, ki bi rojile po halal mesu, ni čučavcev in nizkih pip, da bi si umivali riti, kajti Evropejci uporabljamo tisti toaletni papir, ki nikoli ne poči tam, kjer je perforiran. Skratka, to je neprijazno okolje za vas in vam priporočam, da se aklimatizirate na kalorično svinjsko mast ali pa se preselite v kraje, ki so vam naravno bližji. Saj bo šlo, kaj ne. Nomadi to počno po instinktu.

 • dob

  BABA JE PSIHOTIČNA
  Žensko bitje nosi v sebi velikansko tragiko dogajanja na tej zemeljski obli, ker je seštevek vse nesreče, ki se je na nešteto načinov manifestirala, se pri tem izražala, se v neskončnost ponavljala… pa je nihče ni videl, ko je kričala na pomoč.
  Ni sama kriva, da je taka, je pač videla, kar je videla, in ji ni bilo vse všeč. Kar je preveč, je preveč.
  Včasih je znorela, toda ko jo je norost enkrat minila, je bila spet obsojena na razmišljanje. Ni vedno prijetno razmišljati, včasih bi najraje spala. Zaspala bi in spala, spala, spala… kaj misliš kolikokrat je pomislila – a naj jih vse pobijem?! Toda potem bom ostala sama in brez upanja, da še kdo kdaj pride pome. Brez upanja, da me bo kdo kdaj razumel.

  Naj jim rečem, da imam ene svoje otroke raje od drugih? Kakšna izbira pa je to…?!

  Ko se bitje rodi, ga Mati obleče v telo, po svoji najboljši volji in kot sama najbolje zna. Največkrat je res psihotična, a kljub njeni histeriji spomladi trava znova požene, gozd ozeleni in jeseni drevo da sadež. Ko pride čas za to, živali skotijo mladičke, dež pade na presušeno zemljo in sonce ogreje tla; skratka, kljub norosti in bolečini baba le nekako funkcionira.

  Otroci so razvajeni in samomorilni (najbrž so na mamo), kuzla psihotična pa razmišlja takole: Jaz sem kriva, ker sem takšna…. kako naj bodo oni drugačni?!

  Zato sprejme vse kazni, ki si jih njeni otroci izmišljajo zanjo, in misli, da so od Boga. Bog tako hoče, Bog jo kaznuje. Cerkev ji to daje vedeti vsak dan sproti, z vsako mašo, z vsako besedo vrženo s prižnice naravnost v Njen obraz!

  Obupno se bori za tiste, ki jih ima rada. Ve, da ne more brez njih. Bori se za živali, mnogi ne razumejo, imajo jo za norca. Toda v norosti vsaka stvar deluje kot zaseda, vsak zvok je hrup in vsak glas opozorilo, da je lahko še huje, kot že je in da se pravzaprav sploh še ni začelo, da jo prava groza še čaka.

  Pa še kako je psihotična!

  Ampak nekaj le daje od sebe. Nekaj le pride od nje…!

  Zdaj si pa ti predstavljaj tiste v parlamentu, ki se gredo demokracijo za tuj račun. Demokracija obstaja le, če je nekje nekaj razumljivo samo po sebi. Obstaja, dokler se lahko zanesemo, da bo na pomlad trava spet zelena, da bo dež zalival vrtove in da bodo drevesa rodila. Zanesti se moramo na to, da je elektrika in da imamo zalogo hrane v zamrzovalniku.

  Zanesemo se, da bodo živali še naprej rojevale in da bodo mesarji klali.

  Skratka, demokracija počiva na krvi, mesu in kosteh tistih, ki podstavijo svojo glavo za druge in vsakokrat izvršijo svojo vlogo. Tudi ta je v tej družbi sama po sebi razumljiva.

  Dokler lahko kolješ bitje, ki mu je namenjeno biti zaklano, lahko z njim nahraniš vse tiste, ki so si demokracijo izmislili.

  Kaj pa se zgodi, če stvari nenadoma niso več same po sebi razumljive? Kaj če se »baba psihotična« spomni in nenadoma ukine zeleno travo in zbriše elektriko s planeta; kaj če živali ne rodijo več, se drevo upre in ne da sadeža? Kaj če živali znorijo, kaj če zbolijo za neznanim virusom in se njihovega mesa nihče več noče dotakniti?

  A potem kolješ vegetarijance in jih spraviš v zamrzovalnik?
  In koliko časa boš to lahko še počel, če ti Mama vzame elektriko?

  In potem?

  Se boš pač moral zanesti, da baba nora ne bo preveč nora in da bo dala kaj za v usta.
  Zato jo lepo pozdravi in jo povprašaj, če si ti tudi Njen.
  In če nisi, naj ti Ona pove čigav si.

  • Marjan

   Ni me sram priznati, da sem peder, pa imam vseeno veliko prijateljic in ženske spoštujem.

   TEBI JE MORALA MAMA NAREDITI NEKAJ ZELO HUDEGA, DA TAKO SOVRAŽNO GOVORIŠ O ŽENSKAH. ENAKO SOVRAŽIJO ŽENSKE TISTI TOTALNI IDIOTI, KI TI LAJKAJO. OPAZIM, DA TE ŽENSKE TUKAJ SPLOH NE MARAJO.

  • Marjan

   BOLJ OGABNO NASTROJENEGA PRISPEVKA PROTI ŽENSKAM V ŽIVLJENJU NISEM PREBRAL. TOLE GRE DIREKT NA MIROVNI INŠTITUT.

   BOLNIK! SLABŠI SI OD VSAKEGA PEDRA! KDOR TI JE PA LAJKAL JE PA DOKAZAL, DA JE TUDI SAM SOVRAŽNIK ŽENSK IN DA JE ORTODOKSNI PEDER.

   • dob

    Glej da boš prav moje ime napisal.

    • Marjan

     Dokazuješ da sovražiš ženske, pravi izmeček si. Bolnik in sadist. Bolan blog pišeš.

     • dob

      Mi je prav nerodno. Toliko reklame mi delaš.

     • Marjan

      Si si jo že sam dovolj naredil z dajanjem žensk v nič.

      Verjetno te v življenju nobena še povohala ni in gniješ med mačkami
      Da te ni sram! Gej sem pa mi kaj takega napisat o ženskah ne pade na pamet!

      Saj te berejo punce tukaj in si mislijo svoje!

     • dob

      Moje mačke berejo moj blog. Pravijo, da jim je všeč.

     • večni srb

      Berejo ga že, ampak ga ne razumejo.

     • večni srb

      Edino tukaj ti dam prav, nikoli nisem razumel odnosov med moškim in mačjo družino.

     • dob

      Enkrat sem bil malo prehlajen, ko sem blog pisal, to je tudi res. Ampak drgač pa zdrav blog pišem.

     • večni srb

      Še omeni jih ni, razen v izhodiščnem komentarju, govoril je o zelenjavi in Popaju.

    • Marjan

     Da te ni sram, vsem kazati da spadaš med sadistične pedre, ki žensk ne marajo.

     Vsak kulturni nivo imej ker je tukaj veliko komentatork in ne samo pedri.

     • dob

      Če bi ti šel stran, ne bi bilo nobenega pedra.

     • Marjan

      Preberi si malo kaj pišeš o ženskah hudiča. Saj nisi normalen! Te je MAMA POSILJEVALA ALI KAJ?

     • dob

      Res je. Posiljevala me je s tenstanim krompirjem in špinačo. Glej zdej rezultat, madona… Pa sm ji lepo pravu nej že neha s tem.

     • večni srb

      A meseka pa nisi papal, verjetno niste imeli doma hladilnika in se je vse usmrdelo.

     • pajot

      tebe sigurno je. Drugače ne bi bil peder. ker iščeš očeta.Vsem pedrom na tem svetu manjka oče.

     • pajot

      No,ja,Doba poznam. On je imel žensk,da dol padeš. Tebe ne poznam,sklepam pa,da si imel v svojem življenju samo mamo. Kar je hudo narobe. Celo kaznivo.

     • Marjan

      Po takem gnusnem pisanju ga zagotovo ni gledala nobena več kot 5 minut. Ti si pa enak. Ne Spoštujeta žensk!

     • pajot

      Dej,odnehej že enkrat.Postal si nezanimiv. Pa tud mal več bi moral študirat,da bi Doba lahko razumel. FDV fakulteta je premalo.

     • večni srb

      Pojma nimaš, marsikatera študentka bi ga z navdušenjem poslušala, ker očitno vsaj poskuša razumeti njeno notranjo stisko.

     • Ana Job

      Mislim, da je sam v eni veliki stiski, v še večji stiski so pa komenratorke, da ne upajo stegniti jezika. Ne vem, kaj se pa Marjan vtika in drek meša. Očitno misli, dajat vse desne v en koš. No, mogoče ima celo prav?

     • večni srb

      Meni dob deluje kot nekdo, ki je imel vedno rad svojo mamo, zato ji ni rad predstavil nobene svoje punce, saj je vedel, da bi jo to prizadelo.

   • pajot

    No,jest sem ga lajkal,ti pa zagotavljam,da nisem peder,tako kot ti. Ker se mi pedri gnusijo,ker ližejo usrane riti.Pa greš lahko stokrat na mirovni inštitut. Poserjem se na tvoj mirovni inštitut. In poserjem se na tvoje parade ponosa in na tvojo spolno usmerjenost. Ker me to ne zanima.

   • Ana Job

    Blokiraj, če ti kaj ne paše, bumbar!

    • večni srb

     Kar oči preberejo, ne morejo več odmisliti.

    • dob

     Isto velja zate. Blokiraj!
     Težava je v Marjanu, ki je eno vsiljivo zmene in se zato ni prijavil na portal, kot smo tukaj prijavljeni drugi. Zato se ga ne da blokirati.

   • večni srb

    Feministke na Mirovnem inštitutu se bodo pa verjetno na tole pokakale, zamesile in svojo potičko iz tistega spekle.

  • Marjan

   “Se boš pač moral zanesti, da baba nora ne bo preveč nora in da bo dala kaj za v usta.
   Zato jo lepo pozdravi in jo povprašaj, če si ti tudi Njen.
   In če nisi, naj ti Ona pove čigav si.”

   TI SI ALFA IN OMEGA TA HUDIH PEDROV, KI ŽENSKE MUČITE. TOLIKO SOVRAŽNOSTI DO ŽENSKE, KOT JE V TEM TEKSTU ŠE NISEM VIDEL. RESNIČNO SI TEŽEK BOLNIK!!!

   • večni srb

    Meni se Dob zdi izraziro moški, Ana Job je pravilno ocenila, da je velik šovinist, vendar je spregledala šovinizem v čisti formi, kar je esenca vsake resne in objektivne kritike šovinizma kot anomalije sodobne družbe.

  • Ana Job

   Dob, tole je res zelo šovinistično napisano. Z današnjim dnevom te bom poleg bolnika Marjana blokirala. Izgubil si vso verodostojnost v mojih očeh, pa sem te rada brala.

   • večni srb

    Prej bi rekel, da si prebrala nekaj o svoji feminilni naravi, kar prej še nisi pomislila, Kdo potem laže, osel ki ti že tisočletja nabija isto pravljico ali nekdo, ki poskuša videti tragiko življenja po svoje?

    Svet se ne more spremeniti dokler ženske ne boste videle sebe skozi svoje oči, če vam vedno moški povemo kdo ste in kaj ste, tebi to čisto nič ne pomaga.

   • dob

    NIč hudega. Ti kar zablokiraj.

    • Ana Job

     Govori se o neki temi, ti se pa spravljaš na nas ženske. Če si pač zagrenjen samec ti me nismo tega krive. Veliko si povedal o svoji osebnosti. Takih moških si želim čim manj na svetu, ženske na tem portalu, ki tole podpirajo pa tudi niso normalne in vam lahko res samo gospodinje igrajo. Sram te je lahko.

     • dob

      “Če si pač zagrenjen samec ti me nismo tega krive.”
      Vseeno upam, da ti nisi vse ženske in da zastopaš manjšino, ki ne misli in razmišlja prav preveč.

     • Ana Job

      Ti ne razmišljaš, kar pišeš. Neurejen kreten si, da si upaš kaj takega napisati , zmešan buzi ima popolnoma prav. Takšni ljudje, ki o ženskah tuhtajo, kot ti so navadni izmečki.

     • dob

      Me nisi še zablokirala?! Mene lahko. Marjana ne moreš.

      Spet tvoja dikcija “nas ženske”. Govoriš za vse? Imate krožek?
      Ga vodiš ti?

     • Ana Job

      Poklicala sem kolega, ki dela na Novi in najkasneje v 24 urah bo levičarskega provokatorja odstranil iz portala. Ti pa pazi, kaj govoriš o ženskah, ker se takšno izražanje ne spodobi za gospoda arhitekta in je skrajno nizkotno. Rubecu kaj takega ne bi nikdar prišlo na um, do žensk je vedno spoštljiv.

     • dob

      Z ostalim se strinjam. Razen s “pazi kaj govoriš….”.
      Jaz ne pazim.
      Govorim. Ti pa ne beri, če ti ni všeč.

      Tole velja zate in za onega idiota Marjana! Po sposobnosti dojemanja sveta in razlaganju pojavov sta si približno glih.
      Moj blog si je do sedaj ogledalo blizu 10.000 ljudi, pa ni preteklo še niti leto in pol, odkar sem ga postavil.
      Države udeležencev (tistih, ki ga berejo):

      Belgija
      Bosna in Hercegovina
      Egipt
      Filipini
      Francija
      Hrvaška
      Irska
      Nemčija
      Nizozemska
      Peru
      Poljska
      Rusija
      Slovenija
      Španija
      Ukrajina
      Združeno kraljestvo
      Združene države Amerike

      Tvoje zmogljivosti razumevanja mojih tekstov so (če naj uporabim strokovni izraz!) v kurcu.
      Po tvoje (in po Marjanovo”) je ves svet napolnjen s samimi ksenofobi, rasisti, šovinisti, homofobi, vsi so isti… in če bo šlo tako naprej, bo čez dve leti pol sveta bralo moj blog. Čez tri pa ves svet! Ker so vsi nori, samo ti si pametna, da Mrajan in njegove mamice, ki ga je poklicala d aje nujno neki za narest z mano, niti ne omenjam.

      Pa jebote… odraslega človeka kliče mamica na telefon, dej že neki narest, a ne vidiš da nas bo ta čist pokopu….! A sm te tko vzgajala?!
      Pezde infantilno!!! Mamin mali delegatek. Mödrendorferćek!

      TI pa greš, nasest razlagi enega pol idiopta o tem, kaj sem jaz s tekstom mislil… DA TE NI SRAM PIČKA ZBLOJENA PRFUKNJENA!!!! Sam spizidi mi spred nosa, da te ne vidim več.
      Zablokiraj me že enkrat in mi niti blizu ne hodi.

     • Ana Job

      Hahaha, še en dokaz da si prikrit buzi. Tvojega zabitega bloga nihče več ne bere. Pejt pobirat mačke iz ceste, boš vsaj kaj koristnega naredil. Takih kot si ti, lepe ženske nikdar ne pogledajo. Ne bom te blokirala, ker se zabavam ob tvojih mizernih, veleumnih tekstih. Veš kaj mi je rekel kakšne 14 dni nazaj fakultetno izobraženi komentator, ki mu ti lezeš v rit?

      Da tvoji teksti izdajajo, da imaš samo izobrazbo tehnika in da preveč nakladaš in da te je nehal brati, ker pišeš nebuloze. Pičkar usekan.

     • dob

      Tehnik? Ni slabo!
      V rit lezem?

     • Ana Job

      Očitno te dojema, kot manj pametnega in se te je naveličal.

      Pomembno je, da se provokator odstrani iz tega portala, moje mnenje o tebi ni pomembno.

     • dob

      Že mogoče, da me tako dojema. Saj tudi sem podpovprečno pameten.
      Nimam nobenega kredita.

     • dob

      Po moje imajo pa ženske, ki se predstavljajo s tujo sliko, o sebi slabo mnenje.

     • Ana Job

      Dovolj komentatorjev iz tega portala ima mojo pravo sliko, ker sem z njimi na kontaktu in so nad njo bolj navdušeni kot nad tetovirano crko v nicku. Ker sem pa razpoznavna si pa ne želim javne promocije še s komentarji . Zate je pa itak vseeno, ker si že penzionist, četudi bi dal vesoljca v nick, ne bi bilo nikomur nič mar.

     • dob

      A se elohk pozanimaš, če so kombinatke že oborožene?!
      https://www.facebook.com/Kombinatke/

     • Ana Job

      Za svoje prijateljice boš pa že vedel. Jaz imam za sovražnike žensk, vedno solzilec v torbici, prinesel mi ga je pa Ratata, ker misli da moramo biti lepe ženske vsaj delno zavarovane.

   • samotoje

    Gospodje v teh letih postanemo verbalni sralci. To nam še preostane.

  • večni srb

   Zato pa imajo ženske danes sladkarije in španske nadaljevanke, da ne mislijo na kaj slabega.

 • domovina mili dom

  Kje ste sedaj “pasjeljubci”, doktorji mirovnih inštitutov, feministke, ki se vam živali smilijo in delate pizdarije in zdrahe, če kdo kakšno ščene malo grdo pogleda.
  Kje ste, mater vam komunistično. Ne bo demonstracij pred džamijo, o sovražnem ravnanji do živali.

  • Steiermark

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • RATATA

  Ta vera, ki zdaj nekaj zahteva od nas,
  je stoletja poganjala sovraštvo krvoločnih divjakov, da so vpadali,
  klali naše prednike, jim kradli otroke, požigali pridelek in bivališča,
  povzročali žalost, trpljenje in bolečine in vse najslabše možno, kar si niti ni mogoče zamišljati!!
  Jebemti demokracijo(!),
  jebemti pofakiženo pravo(!),
  jebemti neumnost(!) in nerazsodnost(!),
  jebemti eu in panevropeizem (!).
  Jebemti neumnost ljudi, ki so si pustili pohabit glave pohabljenim škodljivcem multikulturalizma.
  Vsak dan bom napravil en kres in ga zažgal!

  • pajot

   Kres bo premalo. Jest bi vsak dan enga….sej veš kaj?

   • RATATA

    Ruknu hehe

    • pajot

     ja..he,he,he…ruknu…he,he,he…še pred zajtrkom…da si polepšam dan…

 • tasilo

  “Iz davkoplačevalskih žepov so PREJELI več kot 600 tisoč evrov. Na fotografiji mufti islamske skupnosti Nedžad Grabus.”

  Niso jih PREJELI, temveč so jih DOBILI!

  A-li ra-zu-me-te-?

  LP. Hanibal Lector

  • RATATA

   Ko sem zbral vse podobice in za nagrado prejel vso polnost zakramenta svete birme, me je škof klofutnil po levem licu.
   Zadržal sem se in bil popolnoma miren, saj sem se zavedal, da bom od botra Ivana dobil ročno sovjetsko Raketo.

   • Ana Job

    Zakaj te je klonil? Takega luštnega sfrčkanega fanta je klofnil? Nezaslišano!!!

  • Marjan

   Sovražni prispevek spodaj vašega komentatorja DOBA o ženskem spolu, človek je slabši od vsakega PEDRA :

   dob2 uri nazaj

   BABA JE PSIHOTIČNA
   Žensko bitje nosi v sebi velikansko tragiko dogajanja na tej zemeljski obli, ker je seštevek vse nesreče, ki se je na nešteto načinov manifestirala, se pri tem izražala, se v neskončnost ponavljala… pa je nihče ni videl, ko je kričala na pomoč.
   Ni sama kriva, da je taka, je pač videla, kar je videla, in ji ni bilo vse všeč. Kar je preveč, je preveč.
   Včasih je znorela, toda ko jo je norost enkrat minila, je bila spet obsojena na razmišljanje. Ni vedno prijetno razmišljati, včasih bi najraje spala. Zaspala bi in spala, spala, spala… kaj misliš kolikokrat je pomislila – a naj jih vse pobijem?! Toda potem bom ostala sama in brez upanja, da še kdo kdaj pride pome. Brez upanja, da me bo kdo kdaj razumel.

   Naj jim rečem, da imam ene svoje otroke raje od drugih? Kakšna izbira pa je to…?!

   Ko se bitje rodi, ga Mati obleče v telo, po svoji najboljši volji in kot sama najbolje zna. Največkrat je res psihotična, a kljub njeni histeriji spomladi trava znova požene, gozd ozeleni in jeseni drevo da sadež. Ko pride čas za to, živali skotijo mladičke, dež pade na presušeno zemljo in sonce ogreje tla; skratka, kljub norosti in bolečini baba le nekako funkcionira…..

 • if

  Dr. Andraž Teršek, zastopate pobudnike, ki zahtevajo uveljavljavitev žviljenja, ki je v nasprotju z ustavo RS?
  Ni demokratično sodelovati z napadalci na ustavo RS!

  Kaj se dogaja z vami? Ste dr. Andraž Teršek, ali ste Andraž Teršek?

  • Olga2345

   Za denar vse…

 • Dillinger

  Poturici Jankoviću nabirajo glasove.

 • Hun

  Zidje v Sloveniji strmijo v enako smer

 • Capi

  Potem se pa naj še naši župniki oglasijo in pozovejo policijo, da jih ne preverjajo z alkotestom ko vozijo, saj po “službeni dolžnosti” pijejo vino pri mašah….lol

  • Olga2345

   Ste bil testiran na psihoaktivne snovi?

   • lokec

    Ali ti nisi normalna ali pa tako zagulena?

    • Olga2345

     Vsak udeleženec v prometu je dolžan spoštovati zakon! Izjem NI!

     • lokec

      Poveži vsebino v članku in tisto kar je napisal capi in boš videla, da se sklada. Enim bi bilo dovoljeno kršit zakon drugim pa ne. Ni ti treba tipkat brez veze.Najprej stvar premisli.

   • Capi

    Na napačnega se spravljaš Olga

  • stajerc5

   POZOVEJO….????????? Mars kuci, cefurcino jedna!!!!!

   • pajot

    Bravo!

  • if

   Capi in vsi spodnji Capiju podobni!

   Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2):
   Vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ….

   Ker na volitvah odločajo tudi Capi in njemu podobni, je razvoj RS temu ustrezen!

   • Capi

    In kaj si hotel s tem povedat? Da lahko vseeno piješ, pa sedeš za volan, z mislijo, eh sej men itak ne bo nič pokazal? Sej zato pa smo kjer smo….

    • if

     Ne Capi. To pravi zakon!

 • Olga2345

  Naj se že spokajo in se gredo barbarstvo doma!

 • Olga2345

  “Miroljubni” islam po Poriću….

 • Dostmamrecesijeinpičkarije

  Saj vedo teli kamelotrajbarji kam spadajo. Via Qatar y Doha.

 • Marjan

  SPODAJ PREBERITE KOMENTATORKE, ENEGA NAJBOLJ SOVRAŽNIH TEKSTOV ČEZ ŽENSKE, KI GA JE NAPISAL KOMENTATOR DOB.

  PREBERITE SI, ŽENSKE, KAKO NIZKOTNO VAS TA SADISTIČNI PEDER ŽALI!

  P. S.
  IN KDO MU LAJKA IN TO MISLI ENAKO O VAS, TUDI PREBERITE!

  • Ana Job

   In kaj to tebe briga, če Dob pač ne mara žensk??? Tekst o ženskah je res nagravžen in s takim človekom, ki tako grdo razmišlja zagotovo ne bi šla nikoli na kavo. Veliko je moških, ki žensk ne marajo, tudi muslimani so med njimi.

   Predlagam, da nehaš tukaj svinjati in se spelješ k psihiatru jokcat. Vsak tukaj kaže svojo osebnost. Tako ti, ki nas posiljuješ s svojimi bednimi, bolanimi gejevskimi teksti, enako pa tudi Dob, ki prikazuje svoje fobije in frustracije do žensk. Marjan na BLOCKED si, enako pa tudi tvoj kolega Dob.

 • Marjan

  PREVERITE SPODAJ DOBA, KAKŠNO SOVRAŽNOST DO ŽENSK SPROŠČA.

  KOMENTATORKE, KAJ PRAVITE??? STE NORE NEKORISTNE BABE?

  PREBERITE KAJ PIŠE, TA NORI SADISTIČNI PEDER ČEZ VAS ŽENSKE!

 • Marjan

  Sam sem si želel biti ženska in sem se rodil, kot moški, pa me je izjemno prizadelo grobo pisanje o ženskem spolu.

  Mama me je zgrožena poklicala naj nekaj storim! Lahko samo opozorim ženske na tem kanalu naj spodaj preberejo komentar komentatorja DOBA in naj povedo kaj si mislijo

  • pajot

   Si pa vztrajen,daj,zadovolji mamo.

  • Mojca pokraculja

   UUhuhu nisem vedla da je tvoja mama Žogica. Pa kaj prec ne poveš !

 • Radolf Mitler

  Vse musliče je treba na halala način!

 • Marjan

  Ženske, spodaj si preberite kaj o vas razmišlja komentator Dob in če ste že kdaj prebrale kaj bolj žaljivega o svojem spolu?

 • BorisDe

  Sodišče v Sloveniji bi to morala obravnavati tako: “Muslimani v EU nekaj hočejo..” NE! Schluss.

  • Olga2345

   Ne, raus!

   • BorisDe

    Ja res je, prvo sem se spomnil “Schluss”, zaključena stvar, primernejše bi bilo RAUS pa še 1kg slanine za na pot jim damo v ta njihov halal arabski, da ne rečejo da smo jih nečloveško izgnali. Njihova kultura nima kaj delati v EU in EU ni muslimanska tvorba. Naši predniki so se borili in nam izbojevali svobodo ter napredek lastne kulture ne pa da nam islamisti določajo standarde.

 • Marjan

  Sovražni prispevek spodaj vašega komentatorja DOBA :

  dob2 uri nazaj

  BABA JE PSIHOTIČNA
  Žensko bitje nosi v sebi velikansko tragiko dogajanja na tej zemeljski obli, ker je seštevek vse nesreče, ki se je na nešteto načinov manifestirala, se pri tem izražala, se v neskončnost ponavljala… pa je nihče ni videl, ko je kričala na pomoč.
  Ni sama kriva, da je taka, je pač videla, kar je videla, in ji ni bilo vse všeč. Kar je preveč, je preveč.
  Včasih je znorela, toda ko jo je norost enkrat minila, je bila spet obsojena na razmišljanje. Ni vedno prijetno razmišljati, včasih bi najraje spala. Zaspala bi in spala, spala, spala… kaj misliš kolikokrat je pomislila – a naj jih vse pobijem?! Toda potem bom ostala sama in brez upanja, da še kdo kdaj pride pome. Brez upanja, da me bo kdo kdaj razumel.

  Naj jim rečem, da imam ene svoje otroke raje od drugih? Kakšna izbira pa je to…?!

  Ko se bitje rodi, ga Mati obleče v telo, po svoji najboljši volji in kot sama najbolje zna. Največkrat je res psihotična, a kljub njeni histeriji spomladi trava znova požene, gozd ozeleni in jeseni drevo da sadež. Ko pride čas za to, živali skotijo mladičke, dež pade na presušeno zemljo in sonce ogreje tla; skratka, kljub norosti in bolečini baba le nekako funkcionira.”

 • Marjan

  Sovražni prispevek o ženskem spolu spodaj vašega komentatorja DOBA :

  dob2 uri nazaj

  BABA JE PSIHOTIČNA
  Žensko bitje nosi v sebi velikansko tragiko dogajanja na tej zemeljski obli, ker je seštevek vse nesreče, ki se je na nešteto načinov manifestirala, se pri tem izražala, se v neskončnost ponavljala… pa je nihče ni videl, ko je kričala na pomoč.
  Ni sama kriva, da je taka, je pač videla, kar je videla, in ji ni bilo vse všeč. Kar je preveč, je preveč.
  Včasih je znorela, toda ko jo je norost enkrat minila, je bila spet obsojena na razmišljanje. Ni vedno prijetno razmišljati, včasih bi najraje spala. Zaspala bi in spala, spala, spala… kaj misliš kolikokrat je pomislila – a naj jih vse pobijem?! Toda potem bom ostala sama in brez upanja, da še kdo kdaj pride pome. Brez upanja, da me bo kdo kdaj razumel.

  Naj jim rečem, da imam ene svoje otroke raje od drugih? Kakšna izbira pa je to…?!

  Ko se bitje rodi, ga Mati obleče v telo, po svoji najboljši volji in kot sama najbolje zna. Največkrat je res psihotična, a kljub njeni histeriji spomladi trava znova požene, gozd ozeleni in jeseni drevo da sadež. Ko pride čas za to, živali skotijo mladičke, dež pade na presušeno zemljo in sonce ogreje tla; skratka, kljub norosti in bolečini baba le nekako funkcionira.

 • Marjan

  Sovražni prispevek spodaj vašega komentatorja DOBA o ženskem spolu :

  dob2 uri nazaj

  BABA JE PSIHOTIČNA
  Žensko bitje nosi v sebi velikansko tragiko dogajanja na tej zemeljski obli, ker je seštevek vse nesreče, ki se je na nešteto načinov manifestirala, se pri tem izražala, se v neskončnost ponavljala… pa je nihče ni videl, ko je kričala na pomoč.
  Ni sama kriva, da je taka, je pač videla, kar je videla, in ji ni bilo vse všeč. Kar je preveč, je preveč.
  Včasih je znorela, toda ko jo je norost enkrat minila, je bila spet obsojena na razmišljanje. Ni vedno prijetno razmišljati, včasih bi najraje spala. Zaspala bi in spala, spala, spala… kaj misliš kolikokrat je pomislila – a naj jih vse pobijem?! Toda potem bom ostala sama in brez upanja, da še kdo kdaj pride pome. Brez upanja, da me bo kdo kdaj razumel.

  Naj jim rečem, da imam ene svoje otroke raje od drugih? Kakšna izbira pa je to…?!

  Ko se bitje rodi, ga Mati obleče v telo, po svoji najboljši volji in kot sama najbolje zna. Največkrat je res psihotična, a kljub njeni histeriji spomladi trava znova požene, gozd ozeleni in jeseni drevo da sadež. Ko pride čas za to, živali skotijo mladičke, dež pade na presušeno zemljo in sonce ogreje tla; skratka, kljub norosti in bolečini baba le nekako funkcionira.

 • Marjan

  Sovražni prispevek spodaj vašega komentatorja DOBA, ki o ženskah razmišlja takole :

  dob2 uri nazaj

  BABA JE PSIHOTIČNA
  Žensko bitje nosi v sebi velikansko tragiko dogajanja na tej zemeljski obli, ker je seštevek vse nesreče, ki se je na nešteto načinov manifestirala, se pri tem izražala, se v neskončnost ponavljala… pa je nihče ni videl, ko je kričala na pomoč.
  Ni sama kriva, da je taka, je pač videla, kar je videla, in ji ni bilo vse všeč. Kar je preveč, je preveč.
  Včasih je znorela, toda ko jo je norost enkrat minila, je bila spet obsojena na razmišljanje. Ni vedno prijetno razmišljati, včasih bi najraje spala. Zaspala bi in spala, spala, spala… kaj misliš kolikokrat je pomislila – a naj jih vse pobijem?! Toda potem bom ostala sama in brez upanja, da še kdo kdaj pride pome. Brez upanja, da me bo kdo kdaj razumel.

  Naj jim rečem, da imam ene svoje otroke raje od drugih? Kakšna izbira pa je to…?!

  Ko se bitje rodi, ga Mati obleče v telo, po svoji najboljši volji in kot sama najbolje zna. Največkrat je res psihotična, a kljub njeni histeriji spomladi trava znova požene, gozd ozeleni in jeseni drevo da sadež. Ko pride čas za to, živali skotijo mladičke, dež pade na presušeno zemljo in sonce ogreje tla; skratka, kljub norosti in bolečini baba le nekako funkcionira

  • šmentanamuha

   Namesto da se tukaj cmeriš ko en peder, raje repliciraj komentatorju in poskušajta razjasniti stvari.

   • pajot

    Ne ko en peder,on je peder.

   • večni srb

    Ne ga označit kot nespodoben komentar, Dob je napisal zanimivo tezo in si zasluži objektivno kritiko, Marjan je pa sprovociran in ne razume kaj ga je pravzaprav sploh razburilo v njegovem komentarju. Takim je treba pomagat, ne pa takoj kastrirat.

    • Jovo Jamnica

     LOL. Prevedi v englešino. Nebo melo ne repa, ne glave. Engleži nea vejo, da je beseda democracy pr nas in pr Švabah babjega spola…

 • stajerc5

  Marjanca, na Lady se spravi gnjaviti stare babnce in pusti nas pri Novi24 pri miru. Lady je tudi hermafroditov vesela!

 • lado

  eh ,portalovci !!! blejate tu gor ,da bi pa ukrepali kot alahova golazen,če pridete k njim ,nimate MOBENE PRAVICE !!!! hrano samo NJIHOVO !!! tu jim pa pomagate z tem ,da ni od vas NIČ RAZEN “ROPOTANJA V VETER “!!!! BUTALCI ,zaradi tega bomo kmalu manjšina potem pa ZGODOVINA !!!! BREZJAJČNIKI ,SRAMOTA NARODA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Osti jarej
 • Osti jarej

  ….ejga….šarec pa koalicijo sestavlja…..

 • Osti jarej

  …Zato so poslali tud uradno za javnosti prikrito pismo medijem in ARSO: Navdušeni smo kako ponižno spremljate naše trdo delo, kako veliko strani in ur namenjate škodi, ki vam jo povzročamo, navdušeni ste nad veliko točo in poplavami, dežjem vsak dan, zato vam prav v trenutku, ko berete naše prejeto poročilo pošiljamo že nov paket. Prihaja s Hrvaške in gre proti Alpam, popolnoma črn, le proti Primorski imate en raven koridor, kjer imajo nekaj sonca, da bo izgledalo še bolj naravno. Naš pilot v na papirju vašem helikopterju nam je že sinoči sporočil, da je vse OK, da nihče ne protestira in lahko danes in naslednje dneve ponavljamo zločin. Vaša vloga je za nas zelo pomembna, kajti znate lagati ovcam, da so to naravni pojavi in se zato nikoli nihče med vami ne vpraša kdo ustvarja to zločinsko vreme. Milijonsko škodo boste pač poravnali poleg milijarde dvesto, ki ste nam jo namenili tudi za take zločine, denar je vedno na razpolago v Bruslju, saj vam v zameno vedno vzamemo del države in gospodarstvo. Prosil bi vas ob koncu, da svojega prelepega obnašanja ne spreminjate in še naprej z lažmi napovedujete vreme in ocenjujete škodo po naravnih katastrofah. Strele so za lep pozdrav, vaši NATO gospodarji, Bruselj, 13.6.18.

  http://www.publishwall.si/bozan.zabjek/post/400006/nato-navdusen-nad-vremenskimi-uspehi-v-sloveniji

 • Osti jarej
 • Steiermark

  Naj se pokoljejo med sabo, na halal način….

 • stajerc5

  Jao, ne gre ti slovenscina, se veliko manj pa dialekt! Spokaj.

  • Capi

   Če ti čisto po pravici povem, sem pa čistokrven kozjanc, daleč po rodbini nazaj…..si se kdaj srečal s kozjancem? Boljše da ne….hehehe
   Nimam jaz kaj pakirat/spokat, spokal boš na hitro ti, čo se srečava kje v naših krajih

 • dob

  Salvini jebe mater Junckerju!
  https://www.youtube.com/watch?v=TvB-DH4khHA

 • Artur

  Ta psiho patološka brezčutna pokvarjena banda nam nazorno daje na znanje , da se jim gladko je.e kako dolgo se v takšnem načinu klanja žival muči dokler ne pogine važno je, da oni napolnijo svoje je.ene riti z obilnim pečeno kuhanim živalskim adrenalinom.

 • Osti jarej

  ….in kaj,če jim ugodijo??….

 • Osti jarej

  ….pranje možganov…..

 • Osti jarej

  ..kako so vsi povezani in kako rajo nategujejo in jim oči farbajo ,lepo pove tale rek zelo znanega politika…

  …the best way to control the opposition is to lead it ourselves

 • Ana Job

  Islamska skupnost naj to izvaja na svojem teritoriju in ne na ozemlju Slovenije!

 • Osti jarej
  • Artur

   Mainstream Discovery Channel naposled le izpostavlja tale žločin proti človeštvu ? Očitno je pritisk vse večje ozaveščene javnosti že tako močan , da so tudi oni prisiljeni kaj takega objavit , hja nekaj se že premika tudi pri njih v tej smeri in dobiva vse večje razsežnosti dočim naši politikantski pohlevni hlapčevski turopolci vključno z medijskimi še vedno sanjajo o “človekoljubnosti” njihovih EU- OZN -NWO- Nato gospodarjev .

 • Osti jarej
 • šmentanamuha

  Islam nikoli ni bil del Slovenske kulture in nikoli ne bo. Zato se spokajte v mohamedanske države in se pejte svojo odvratno klavsko kulturo. Morda je rešitev, da vsi skupaj postanemo vegetarijanci, ne pa vedno večji krvoželjneži.

  • Slovenec

   Tako mora biti.

 • Pesjan

  Zakaj se ta muslimanski pizdun ni oglasil ko so njegovi verniki klali katoliške žrtve in to objavljali na tv,ta religija je najbolj podla religija kar jih pozna svet,sramota da se ti gnileži z turbani sploh oglašajo.

 • Artur
 • črnaovca

  Muslimani so prišleki oziroma tujek v slovenskem narodnem telesu. Iz njihovih sedanjih zahtev se jasno vidi kaj lahko pričakujemo ko jih bo skupaj z migranti dovolj da bodo prevladali. Kako se obredno kolje so nazorno kazali pripadniki IS. Morda bi koga od naših muslimanov poizkusno obredno zaklali in predno bi umrl naj pove ali boli ali ne. To bi bil edini verodostojen dokaz, živina pač ne more govoriti temveč trpi

  • večni srb

   Verske sekte in njihovi krvoločni, poganski obredi so prepovedani po celem svetu, saj zato obstaja prava cerkev, da loči incestoidne kanibale od ljudi.

  • Slovenec

   Drži.

 • samotoje

  Nobenega halal klanja. In nobenega Abdulaha v parlament.

  • večni srb

   Nobenega klanja sploh, saj nismo mesarji, naj to delajo ljudje, ki so za to usposobljeni in se na ubijanje živali za hrano spoznajo.

   Take je treba tudi ustrezno plačat in nadzirat, ker ubijanje je vedno skrajno resna stvar,ne glede na obliko življenja.

  • Slovenec

   Tako je!

 • večni srb

  Predstavljaj si, da živiš v ženskem svetu, kjer je Adam nastal iz Evinega rebra in moški veljamo za nebogljeno vrsto, ki neprestano rabi pomoč in zaščito od močnejše ženske populacije. Za odraslega je veliko težje skrbeti kot za otroka.

 • samotoje

  Jaz sem en hud flegmatik in se zbesnim na druge stvari. Na ženske pač ne. Tiste prave ni več.

  • Ana Job

   To dokazuje, da imaš z ženskami častne namene in jih spoštuješ. Res bolno se mi zdi, da nekdo takšne piše in to upa še javno objaviti. Razni Marjani, Dobi, Miroti…. kup ljudi je, ki se obnašajo izpod nivoja.

 • Slovenec

  Če jim ni kaj všeč pobrati vse in gremo iz Slovenije. Tu je Slovenija in morajo se prilagajati navadam Slovencev.

  • Igor Kavalar

   V Avstriji se na vsiljevanja paralelne družbe odgovori odločno z zaprtjem 7 džamij, izgonom 60 imamov in njihovih družin in prenehanjem financiranja!

   https://youtu.be/cuCLj7IEEeo

   • Aron

    Pri nas pa niti ene džamije še nimamo…

    • Igor Kavalar

     Normalno, da jo nimamo, če smo pa kulturno po zgodovini krščani in pogani.

     Če v osrčju islama Savdski Arabiji ni niti ene cerkve, pa imaš kristjane, ki se morajo skrivati pred versko policijo, če želijo moliti bogu, in se vam zdi to normalno potem tudi v Sloveniji ne potrebujemo nobene džamije.

     Vatli morajo biti za vse enaki, drugače ne gre za sožitje religij, verovanj ampak za dominacijo enega tipa verovanja nad ostalimi!

     Vprašajte Arabce, če so zato, da jim v Meki zgradimo najlepšo židovsko sinagogo, v Rijadu pa največji budistični tempelj, pa kakšne poganske oltarje, kjer se bo žrtvovalo ljudi in živali vsem 9 bogovom in če so zato, ali bodo proti?

     • Aron

      Mah pusti Savdsko Arabijo, to privat državo ene družine:) Koliko cerkva je po Iranu, Omanu, Siriji… vse večinsko muslimanske države? Precej. Zahod bi se lahko marsikaj naučil od držav BV, kar se tiče strpnosti. Ravno te dneve kroži novica, kako sirski kristjani kuhajo iftar večerjo za svoje muslimanske prijatelje. Svet ni črno-bel.

     • Igor Kavalar

      Ja so tudi tam cerkve, sam to so še iz časov nekaj stoletij po Kristusu enako kot imaš džamije v Bosni iz časa turških vpadov. Mene pa zanimajo cifre teh zgradb po koncu 2.sv vojne.

      Koliko sinagog, cerkva, templjev itd…so zgradili v zadnjih 70 letih v Iranu, Siriji, Omanu….in ostalih islamskih državah?

      V Evropi so zgradili:
      2,300 džamij v Franciji
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mosques_in_France

      1,650 v UK
      Londonistan: 423 New Mosques; 500 Closed Churches
      https://www.gatestoneinstitute.org/10124/london-mosques-churches

      160 v Nemčiji + 1200 verskih inštitucij in centrov
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mosques_in_Germany
      http://www.dw.com/en/islamic-group-plans-to-double-number-of-mosques-in-germany/a-2821191

      Glede strpnosti in večerje pa samo tole, smo se naučili iz prakse bratstva in enotnosti Jugoslavije kaj to pomeni.

     • Soave

      + + + + + sijajno !!

     • Schemva Miro

      Ne seri,kaj pa ti veš o muslimanskih državah,o njihovi kulturi in strpnosti,bil sem po vseh državah od Turčije do Indije.

    • Slovenec

     Hvala Bogu.

 • Zuki Budak

  No se je že začelo to je zrazito sadistčno, divjaško in necivilizirano klanje živine in nima ničesar skupnega z našo civilizacijo če ustavni sodniki dovolijo to vemo kje se nahajamo. Spominja na metode eksekucije od isisa. Dovolit to bi bi precedan brez primere.

  • Aron

   Dej zresni se, še vedno se na slovenskem podeželju kolje prašiče direkt iz hleva brez omamljanja. To je del naše tradicije in civilizacije že stoletja.

   • Hun

    pa stare zenicke hodijo v ruto zavite

    • Marjan

     Desničarji bi jih zavili že sedaj. A katera kaj reče? Poglej doba! Ana Job malo brca, pa še to bo kmalu ukrotil kakšen desničarski taliban.

     • Hun

      Dob nc slabega ni mislil o zenskah v svojem clanku…custveni kekci pac ne uvidite sporocila ki ga napise…Z Ano Job se razumem…ampak zal ni prou razumske sorte kot vse zenske na Svetu

     • Marjan

      Jaz tvoji prijateljici Ani Job nič nočem, me pa moti da me hoče zdaj spraviti stran.

      Jaz sem samo tole napisal, ali se ti zdi to normalno??? Vse Ženske bi se morale oglasiti k k ponižujoce za ženski spol. Pa brez zamere prijatelj.

      Citiram, :

      BABA JE PSIHOTIČNA
      Žensko bitje nosi v sebi velikansko tragiko dogajanja na tej zemeljski obli, ker je seštevek vse nesreče, ki se je na nešteto načinov manifestirala, se pri tem izražala, se v neskončnost ponavljala… pa je nihče ni videl, ko je kričala na pomoč.
      Ni sama kriva, da je taka, je pač videla, kar je videla, in ji ni bilo vse všeč. Kar je preveč, je preveč.
      Včasih je znorela, toda ko jo je norost enkrat minila, je bila spet obsojena na razmišljanje. Ni vedno prijetno razmišljati, včasih bi najraje spala. Zaspala bi in spala, spala, spala… kaj misliš kolikokrat je pomislila – a naj jih vse pobijem?! Toda potem bom ostala sama in brez upanja, da še kdo kdaj pride pome. Brez upanja, da me bo kdo kdaj razumel.

      Naj jim rečem, da imam ene svoje otroke raje od drugih? Kakšna izbira pa je to…?!

      Ko se bitje rodi, ga Mati obleče v telo, po svoji najboljši volji in kot sama najbolje zna. Največkrat je res psihotična, a kljub njeni histeriji spomladi trava znova požene, gozd ozeleni in jeseni drevo da sadež. Ko pride čas za to, živali skotijo mladičke, dež pade na presušeno zemljo in sonce ogreje tla; skratka, kljub norosti in bolečini baba le nekako funkcionira.

      Otroci so razvajeni in samomorilni (najbrž so na mamo), kuzla psihotična pa razmišlja takole: Jaz sem kriva, ker sem takšna…. kako naj bodo oni drugačni?!….

     • Hun

      prijateljev jst tu gor nimam..nit jih ne iscem

   • Igor Kavalar

    Leta 2004 je bilo to prepovedano, kdor to še danes opravlja pač krši zakon.
    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6135

    A niste levičarji vedno govorili, da je vera strup in da morata biti vera in država ločeni?
    Sedaj pa bi radi navade tuje vere vpisali v zakone te države in spremenili zakon in s tem tudi državo.

    Nerazumljivo.

    • Slovenec

     Levičarji potrebujejo nove volilce. Zato to delajo…

    • Aron

     Sej to, kljub temu da je prepovedano, se to še vedno dogaja. Pa niti ni neka izjema.

     • Igor Kavalar

      Prijavi jih kot dober državljan pa se ne bo več, ker kazni so visoke.

   • wert

    To pa sploh ni res. Ne vem na katero podeželje ti misliš. V naših krajih to počno že sigurno blizu 40 let. Kje pa bi zdaj dobil nekoga, ki bi bil pripravljen prašiča zaklat.
    Je pa bilo tako, ja. Tudi govedo so mesarji pobijali strahotno, zdaj tega ne srečaš nikjer več.

    • Aron

     V naši vasici lokalni mesar še vedno kolje prašiče tako, da mu živemu prereže vrat in do konca spusti kri za krvavice. Tako pač je, tradicija.

 • Artur
 • Artur

  Še je čas, da se do (od levih mentalno omejenih Slovencljev izvoljene) vzpostave Šarčeve levajzlske vladavine kritično s krepkimi, sočnimi “neprimernimi” izrazi izjasnite do dosedanjega katastrofalnega levazljsko posledičnega stanja v vseh ozirih (dajte si duška) kajti prihaja Šarec levajzlska spletna policija, ko boste v prihodnje morali govoriti same politično korektne floskule do vsega kar si zasluži resno kritiko na njihov račun tudi do zgoraj omenjenih halal možakarjev drugače bo sledil sodni pregon in čorka , torej navali narode dokler se še da…!

 • Marjan

  Zakrknjena desničarja Dob in Ana Job se cufata. Kolk časa jaz že vem, da si desni brišejo noge ob ženske, samo Ana Job tega še ne ve, je morala danes spoznati, medtem, ko so vse desne s sklonjeno glavo tiho čakajo, da jih možje pretepajo.

  Res ste smešni! ŽIVEL LUKA MESEC! GREMO V KOALICIJO!!! ŽIVELA PARADA PONOSA, LETOS BOM TUDI JAZ NA TOVORNJAKU.

 • Razocarana

  Pravica do svobode vere je pravica da posameznik lahko veruje v kar hoče in opravlja obrede te vere znotraj zakonov države. V Sloveniji pravica do svobodne vere ni nikoli vsebovala kršitev zakonov Slovenije, kar je potrebno jasno povedati vsem ki verjemejo da samo zaradi tega ker so pripadniki določene vere lahko kršijo zakone države. Če jim pa življenje pod zakoni Slovenije ne ustrezajo, potem jim priporočam selitev v države z drugačnimi, njim bolj ustreznimi, zakoni.

 • Silka

  Po bližnici v Bosno, tam so poleg halal na živalih naučeni tudi halal na ljudeh.

  • cosmosjasnovidec

   In naskakovanja koz ter ovc v riti.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

 • Marjan

  Ana Job me je dala odstraniti iz Nove, ker sem povedal resnico? Aaaaaaauč.
  Namesto hvala lepa???

  Ana Job, Luka Mesec bi te sprejel z odprtimi rokami. Malo pozno ti je prišlo, da desni ne spoštujejo žensk in jih nikdar niso. Poscal se bom od smeha. Če ne bi bilo komunistične partije ženske še volilne pravice ne bi imele.

  Hvala lepa

  • Ana Job

   Jutri te ne bo več! Vem kaj počneš! Netiš nemire med komentatorji in že en lep čas mi sediš za vratom. Kaj želiš od mene? Kaj???! Napiši.

   • Osti jarej

    ..ja,kaj,koji klinac ,ti pa hoče….dej tud ti se skuliraj in bodi malo manj domišljava

  • Slovenec

   Aja, oni so se pa zelo in iskreno prizadevali za pravice žensk.

  • Igor Kavalar

   Pravico so imele že prej, vendar so jim bile odvzete. Uradni list je po prvi svetovni vojni 15. maja 1920 uvedel splošno volilno pravico na občinskih volitvah, tako so volili vsi, moški in ženske, ki so bili stari nad 21 let. S tem je bila v Sloveniji prvič uzakonjena splošna ženska volilna pravica. Liberalci v Beogradu pa so 17. februarja 1921 to uredbo črtali.
   https://sl.wikipedia.org/wiki/Ženska_volilna_pravica

   Splošna volilna pravica je bila ženskam ponovno dana šele leta 1945, ko so oblast prevzeli komunisti in uvedli enostrankarski sistem.

   Kaj pa jim je pomagala volilna pravica, če je bila dovoljena le ena stranka in to je bila komunistična partija Jugoslavije. Prav velike razlike ali imaš pravico voliti po svoji izbiri pač potem nimaš ane, če si omejen na eno in isto sranje!

   • Ana Job

    Hvala lepa, Igor. Zelo lepo si napisal temu butcu.

   • cosmosjasnovidec

    Pozabil si še dodati,da so jim komunajzerji dali pravico za to,da so pod prisilo morale glasovati kar je tudi bila skrajna potuhnjena blamaža (ne glede za koga saj so vedno glasovnice priredili tako,da je ustrezalo njim) .
    Enako še delajo komunajzerji in levaki dandanes na voliščih.
    Za časa komunizma je bilo važno samo to,da so se morali vsi udeležiti volitev retultati so pa bili zaključeni že pred volitvami.
    ————————————————————————
    Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
    DR.Cosmosjasnovidec

 • Osti jarej

  ..tale čufti ima pa skrajno “naješen ksiht”

 • Slovenec 33

  Islam je krava, hosterična, agresivna in pedofilska religija, ki vse, potiska v mračnjaštvo in fevdalizem. Zoper tiste, ki se jim ne uklonijo se gredo džihad.

  Njihova “sveta” knjiga koran imenovana je dejansko priročnik za ubijanje in zatiranje vseh, razen islamistov. ( spodaj je izvleček)

  V slovenske dežele islam in njihovi simboli ne spadajo, ker kvarijo kulturni profil slovenske krajine.
  Če kdo pogreša njihv profil se mirno lahko peseli v sebi primerno okolje
  Zaradi okupatorsko veleizdajalske oblasti prihaja do uničevanja kulturnega profila slovenske krajine, kar se vidi po tem, da je pust že davno mimo, šeme se pa še vedno sprehajajo po cestah in javnih prostorih.

  To ni v skladu s slovenskim izgledom krajine.

  https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=9913261

 • Mirko Zidenjsek

  Odpora ne bo,ker jih je ze prevec.Ce politika takoj in to takoj oz se prej ,tako levi,desni,zeleni,rumeni……..ne bodo zaceli nacrtno delovati proti islamu je po nas.Na koncu bo golazni prevec in golazni ,ki je to golazen podpirala(Mesec,Fajon……),tako da se bomo pac morali v prvi fazi sprijaznit s halal klanjem,z njihovimi prazniki,s prepovedjo svinjine………in na koncu ukinitvijo krscanstva v Sloveniji

  • Mirko Zidenjsek

   4000 m2 zemlje v Kopru je bilo verjetno kupljeno,da bodo gojili caj ali pa kivi.Fuj banda leva in desna prodana,brezjajcna

 • Mirko Zidenjsek

  Banditi podpirate siponarje v Srbiji,jim dajete prav,da so jim s kotenjem vzeli Kosovo.Ali banda mislite,da v Sloveniji cez 50 let ne bo tako.Pojdite malo v nasa mesta in poglejte okoli sebe.Samo civ,civ,civ.Samo vi podpirajte najvecje zlo beri NATO,kdor drugemu jamo koplje sam vanjo pade(pa da se razume da sem cisti Slovenec)

  • cosmosjasnovidec

   Sicer ti dam prav ne vem pa na koga misliš,da podpira šiptarje.
   Jaz primer osebno jih prvi ne kakor tudi ne nobene druge balkanske golazni.
   Ne moreš pa metati vse v enak koš,če se kdo ne strinja z levaki.
   Po pravici povedano mene boli kurac za ene in druge saj se vedno izkaže,da razlike med njimi dejansko ni seveda se pa nikakor ne bom strinjal z levuharji ter komunajzerji za katere vem,da so navaden parazitski odpad.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

 • Jakob Kovač

  Naj gredo v muslimanske države in tam obredno koljejo,pri nas tega ne bi smeli dovoliti!

  • David Hitler

   Tle ni kaj za raspravljat dovolit ali ne tu je NE in konec!

 • cosmosjasnovidec

  Kakšen Halal neki?
  Halal je potrebno uporabiti na teh muslimanskah svinjah,da se poberejo iz Slovenije prekleti smrduhi.
  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec

 • David Hitler

  Čas rušenja jamije nastopa gdo je z mano!

  • Routar

   ! .

 • Logika je osnova

  LJ džamijo je sfinanciral eden največjih ameriških zaveznikov in partnerjev torej Katar, če vam ne klikne vam pač ne klikne zakaj, kakšno je dejansko ozadje, čemu….tako kot vam ne klikne zakaj merklov wikomen v 2015 in dirigiran napad VSEH zahodnih medijev na Makedonsko policijo ki je takrat torej 2015 poskušala ustavit zadevo na svoji meji

 • skorpijon93

  kakšni pritiski na ustavne sodnike ????!! domov nagnat te muslimane, kaj si pa mislijo ! naša hiša , naša pravila !!!

 • Sašo

  Kje ste lezbijke zdaj in zagovorniki živali ? Ha ? Primitivna drugačnost vas bogati kaj ?

  • Soave

   Ja, saj si ne upajo nič ziniti proti njim. Za dokazovanje svojega prav, imajo Kristjane.

  • Steiermark

   “Zagovorniki živali” ponavadi protestirajo samo proti ubijanju živali – jagenjčkov itd., kadar je blizu kakšen krščanski praznik – kot npr. Velika Noč! Seveda največkrat protestirajo proti pobijanju, vendar v pelc mantlih…….

 • BorisDe

  Zaradi teh islamskih džihadistov imamo v Sloveniji dražjo govedino in piščančje meso ter dražjo jagnjetino. Če bi te muslije poslali nazaj, bi bila cena manjša in živeli bi lepše. Klali pa bomo po standardu EU narodov torej kristjanov po večini (ali potomcev kristjanov ateistov itd., ki držijo z svojimi). Zakaj se muslimani vsiljujejo na kontinent, ki jih je izgnal in se uspešno odbranil od njih. Pa oni ne morejo menjati pravila v tuji hiši, kaj pa mislijo, da lahko zaradi liberalne bolezni ki jih podpira, delajo vse kar hočejo in menjajo naše standarde? Ne bo šlo. Adapt or be gone, morajo se zavedati kje so in biti tiho.

 • Orel

  Najkasneje ob koncu dvajsetega stoletja je globalizacija svetovni red spremenila v zapleten problem. Tako se mora dandanes vsak »odgovoren Zemljan« prilagajati načinu življenja v poenotenem svetu, kar je izzvalo tekmovalnost življenjskih pogledov. Za primer velja omeniti: nekateri si svet slikajo kot sintezo različnih kultur, izpostavljajočih vrline posameznosti, spet drugi pa težijo k razvoju ene vseobsegajoče organizacije, ki naj bi prestavljala interes celotnega človeštva. Raznoliki pogledi, ki se srečajo v takšnih razmerah, vodijo do kulturnega konflikta, v katerem imajo na primer versko obarvane smernice posebno vlogo, saj je za te značilno, da služijo kot orodje za legitimizacijo nekega pogleda na svet v množicah, celih narodih. Iz dejstva, da je svet globaliziran, sledi, da ponovno oživljajoči takšni in drugačni fundamentalni pogledi in ideologije inovativnih tradicionalistov lahko prevzamejo globalni vpliv. Globalizirani svet je tako integriran v celoto, a ne harmoničen, en prostor, a raznolik, konstrukt ene zavesti, ki si jo deli množica fragmentov.

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Globalizacija

 • bojan

  muslimani greste mi na bruhanje … kozjejebci nagnusni satanovi … ampak ljudje vas več dolgo ne bodo trpeli … kmalu boste sami šli po halal načinu

  • Tone

   Nehaj jih uživat, če ti ne denejo dobro.

 • Soave

  V naslovu piše – ” pritiska na ustavne sodnike, da bi dovolili halal-klanje živine ”

  Kako , dovolili ? Saj ta način klanja pri nas že obstaja. Ali se ni že govorilo in pisalo, da Perutnina Ptuj to že prakticira ? Tudi mesnice, ki imajo napis – halal . Kaj je potem to vse delo na črno ?
  In nekdo je dobro napisal. . . . . . zato pa je perutnina in ovčetina tako draga. Imajo veliko potrošnikov, pa dražijo ! Silni trgovci z novci !

  • Tone

   Kako poceni bi bili šele avtomobili in vse drugo, če jih ne bi nihče hotel kupiti?
   Ali ni naloga države ravno v tem, da spodbuja širjenje trgov in čim večjo prodajo naših proizvodov?
   V tem primeru se krasno vidi, kaj iz človeka naredijo predsodki.

   • Soave

    Jaz nimam nobenih predsodkov, vi bumbar !!!!!!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=h6A-JYbu1Os

    • Tone

     Vsi imamo predsodke, eni takšne, drugi drugačne. Celo mišljenje, da nimamo predsodkov, je predsodek. Svojih predsodkov se večinoma ne zavedamo, sicer bi jih ne imeli.
     Samo nestrpnost do muslimanov je nekoga pripeljala do tega, da graja povečano proizvodnjo in prodajo, namesto, da bi pohvalil.

     Prepoved halal klanja ni protimuslimanski ukrep.
     Je proti predpisom, ki veljajo za klanje živine. Pred leti, ko ti predpisi še niso veljali, s halal ali košer klanjem ni bilo nič narobe. Sicer pa nam ničesar ne vsiljujejo, samo želijo ohraniti svoje običaje.

     Meni je sicer čudaško, da kdo svojega boga časti z načinom prehrane, obrezovanjem, načinom ubijanja živali, nošenjem brade ali svedrastih zaliskov, razkazovanje svoje vere z načinom oblačenja itd. A če s tem ne ovirajo drugih, naj imajo.
     Mi to težko razumemo, ker je krščanstvo mesne in krvne darirve nadomestilo s kruhom in vinom. Indijci pa niti tega ne razumejo in se zgrozijo ob misli, da bi jedli Kristusovo telo in pili njegovo kri.

     • Soave

      A res? To velja za vas. Zame ne !

    • Tone

     Tega čmrljevega leta sem se pa naposlušal kod dijak, ko sem bival v dijaškem domu glasbene šole. Vsi pianisti so s tem čmrljevim letom radi afnali, kako jim prsti letijo po klaviaturi.

     • Soave

      Imam neverjetno smolo. . . . . .

   • Soave

    Kako pa gre širjenje trgov skupaj z vedno večjo ceno ? Več prodajo, dražje je?
    Vendar se motite. Oni, ki skrbijo za trge pa sploh vedo ne, kaj je to predsodek.
    Ali pa še vedno mislite na predsodke, ki jih jaz nimam?

 • Soave
 • Silka

  Pri halal se seveda ne bo končalo, zahteve so vedno večje. Prava pot za Slovenijo pa je pokazati vrata vsem testim, ki jim ta civilizacija greni življenje in ki se niso sposobni priladoditi vrednotam na temelju krščanske civilizacije.

 • Tone

  Me prav zanima, kakšni pritiski bodo na sodnike, ko bo vložena pobuda, da se kristjanom prepove vpisovati novorojenčke med člane verskih skupnosti.

  • KAPIBARA

   Nobeden, kot ni pritiska na vpisovanje musliĆev med musliĆe..

 • Radolf Mitler

  Vse muslimane v đeheno!

 • Morala

  Bomo videli ali bodo popustili pritiskom!? To me res zanima…

 • KAPIBARA
 • Domoljub

  TO PODPIRAJO LUKA MIHA VIJOLETA

  https://www.youtube.com/watch?v=jKPk1_-7aHw