fbpx

Istanbulska konvencija je kukavičje jajce homo-lezbičnega-bi-trans-inter-seksualnega lobija

Foto: iStock

Evropski parlament bo danes na plenarni seji glasoval o sprejemu Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in borbi proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, t. i. Istanbulski konvenciji. Če bo Istanbulska konvencija, ki so jo Svetu Evrope podtaknili homoseksualni aktivisti, ratificirana na ravni EU, bo prvič v zgodovini v mednarodno pravo uvedena definicija spola kot družbene kategorije, neodvisne od biološkega spola osebe.

Takšna definicija spola zanika naravne, biološke razlike med ženskami in moškimi, ločuje spol od osebe in slabi zaščito žensk, ki so izpostavljene nasilju. Če bo družba izgubila sposobnost razlikovanja žensk od moških, bomo ogrozili temelje evropske civilizacije, ki temeljijo na družini mame, očeta in otrok. Vsi se strinjamo, da je treba nasilje proti šibkejšim, zlasti otrokom in ženskam v Evropi – po novem predvsem s strani ilegalnih migrantov – popolnoma izkoreniniti.

Istanbulska konvencija pa eno najtežjih vrst nasilja v družbi – zlorabljanje slabotnih, žensk in otrok – izkorišča za ideološko vsiljevanje napake človeškega razuma –  ideologije spola in je še eno prikrito orodje za dosego ciljev homoseksualnega lobija.

NE zlorabi boja proti nasilju s strani levičarskih in homoseksualnih elit
Za Slovenijo je Istanbulska konvencija že zavezujoča, saj jo je leta 2012 tudi ratificirala. Na podlagi podpisa, tj. brez ratifikacije, pa konvencija za državo podpisnico ni zavezujoča, zato jo želi Svet Evrope vsiliti še tistim državam, ki je niso ratificirale. Do danes je Istanbulsko konvencijo podpisalo 37 držav članic Sveta Evrope, vključno s Hrvaško, ki je to storila 22. januarja 2013. Ratificiralo pa jo je 18 držav: Švedska, Španija, Portugalska, Črna Gora, Srbija, Francija, Poljska, Finska, Slovenija, Italija, Danska, Bosna in Hercegovina, Avstrija, Andora, Monako ter Malta.

Skrb vzbujajoče je, da konvencija vsebuje veliko zavajajočih in škodljivih formulacij, o katerih so države članice Sveta Evrope niso strinjale, zato želi homoseksualni lobi konvencijo vsiliti vsej Evropi. Istanbulska konvencija prvič v kakšno mednarodno pogodbo uvaja in opredeljuje pojem spola kot družbene in ne več biološke danosti.

Homoseksualni aktivisti, ki so pripravili ta zmazek teorije spola tako zavajajo ljudi in žalijo njihovo zdravo pamet: “Spol “pomeni družbeno ustvarjene vloge, vedenja, dejavnosti in lastnosti, ki v določeni družbi veljajo, da so primerne za ženske in moške.” (čl. 3. c.)
Prav tako konvencija zahteva, “da se zagotovi izvajanje določb te konvencije, in zlasti ukrepov za zaščito pravic žrtev, brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, narodne ali socialne pripadnosti, manjšin, premoženja, rojstva, spolne usmerjenosti, spolne identitete, starosti … “(čl. 4. 3., prim. čl. 43 in 53 poročila).

Konvencija tudi v nadaljevanju vsebuje dvoumno besedilo in določbe, na podlagi katerih so lahko države, ki so ratificirale konvencijo,  izpostavljene pritiskom homoseksualnega lobija. Mednarodni nadzorni mehanizem GREVIO, ki spremlja izvajanje konvencije, zlasti na področju vladne politike (izobraževanje, mediji, proti-diskriminacijske politike …), pravi tako: “Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje sprememb v družbenih in kulturnih vzorcih vedenja moških in žensk z namenom izkoreninjenja predsodkov, običajev, tradicij in vseh drugih ukrepov v praksi, ki temeljijo na ideji o manjvrednosti žensk ali na stereotipnih vlogah moških in žensk.” (čl. 12)

Homoseksualni aktivisti vdirajo v šole in poneumljajo naše otroke
Prvi odstavek 14. člena Istanbulske konvencije se nanaša na izobraževanje: “Pogodbenice sprejmejo, kadar je to primerno, potrebne ukrepe za vključitev učnega gradiva o vprašanjih, kot so enakost med ženskami in moškimi, nestereotipne vloge spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilno reševanje konfliktov v medosebnih odnosih, nasilje na podlagi spola nad ženskami in pravica do osebne integritete, prilagojenega razvojnim sposobnostim študentov, ki so vključeni v redni učni načrt na vseh ravneh izobraževanja. Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje načela iz 1. odstavka, tako v neformalnih učnih okoljih, (kar pomeni tudi verske izobraževalne ustanove – tudi verouk, op. av.) kot tudi športnih in kulturnih okolij in okolij za prosti čas in v medijih.« (čl. 14, 1-2,  glej čl. 94-97)

V skladu z vestnim uresničevanjem istanbulske konvencije, ki jo je ratificirala tudi Slovenija, bi lahko homoseksualni aktivisti, ki že hodijo po naših šolah, najprej od staršev, nato pa še od učiteljev, duhovnikov in katehistov kmalu zahtevali, da vaše otroke poučujejo o teoriji spola. Toliko o dobronamernosti Istanbulske konvencije.

Deveti člen Istanbulske konvencije – bogato financiranje homoseksualnega lobija
Deveti člen: “Pogodbenice na vseh ravneh priznavajo, spodbujajo in podpirajo delo ustreznih nevladnih organizacij in civilne družbe, dejavnih na področju boja proti nasilju nad ženskami in vzpostavijo učinkovito sodelovanje s temi organizacijami.”

No, pa smo spet pri tistih, ki so se dodobra razkrili na decembrskem družinskem referendumu. Na račun boja proti tradiciji in različnosti med moškimi in ženskami bogatijo iz državnega proračuna. Po Trumpovem vzoru je treba »nevladne« levičarske in homoseksualne aktiviste pri nenasitnem izčrpavanju proračunskega denarja nujno ustaviti.

Čim prej se je treba dogovoriti, da se podobno kot v Ameriki po volitvah odvzame sredstva takšnim osjim gnezdom, kakršni so Mirovni inštitut, Amnesty International, LEGEBITRA, Društvo Dih, Zavod Open, Društvo za nenasilno komunikacijo in podobni, ki po navodilih Istanbulske konvencije zlorabljajo boj proti nasilju nad ženskami za vsiljevanje homoseksualne ideologije. Zajedalci, ki praznijo proračun in jemljejo denar otrokom in družinam, ki bi ga najbolj potrebovali, naj se financirajo sami in svoje »usluge« konkurenčno ponujajo na trgu.

Franci Donko