fbpx

Je ministrstvo za okolje izdalo še eno nerazumno okoljevarstveno dovoljenje?

Foto: STA

V primerih, ko nekdo opravlja dejavnost v nasprotju z okoljevarstvenimi standardi in zakonskimi določili ter pri tem nima ustreznih dovoljenj, je treba posebno skrbnost nameniti varovanju okolja in zdravju ljudi. V luči tega je poslanka  SDS Anja Bah Žibert na ministra za okolje in prostor Simona Zajca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z nerazumno izdajo okoljevarstvenega dovoljenja na Vranskem brez presoje vplivov na okolje in predhodne pridobitve okoljevarstvenega soglasja. 

Uvodoma je poslanka Bah Žibertova spomnila, da je odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na svoji seji dne 10. januarja 2018 obravnaval problematiko razstavljanja izrabljenih vozil in predelave nevarnih odpadkov na naseljenih območjih in območjih, ki imajo status kulturnega spomenika. Pri tem je dodala, da je Agencija RS za okolje in prostor 5. decembra 2017 podjetju Global avto, d.o.o., iz Izlak izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje obrata za razstavljanje izrabljenih vozil in predelavo odpadkov v objektih ter na zemljiščih nekdanjega podjetja KIV Vransko.

Tako se je sredi občine Vransko dovolila dejavnost zbiranja in razstavljanja odsluženih vozil ter predelave (tudi nevarnih) odpadkov, ki jo zgoraj omenjeno podjetje brez upravnih dovoljenj in ob evidentnem kršenju zakonskih določb glede varstva okolja in pravil ravnanja z odpadki na tej lokaciji sicer izvaja že od leta 2015. “Nerazumno pri tem je bilo, da je izdano okoljevarstveno dovoljenje, in sicer brez tega, da bi se izvedlo presojo vplivov na okolje in pridobilo okoljevarstveno soglasje ter s tem posledično ob izpolnjevanju vseh pogojev pridobilo okoljevarstveno dovoljenje. S tem sta bili posledično iz postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja izločeni javnost in lokalna skupnost. Občini Vransko ni bila priznana pravica, da se jo vključi v postopek kot stranskega udeleženca, z zgolj formalistično navedbo, da ni izkazala konkretnega pravnega interesa. To tudi ne z odločbo ministrstva za okolje in prostor številka 35402-3/2018/5, z dne 23. aprila 2019,” izpostavlja poslanka.

Agencija to dovolila celo na območju kulturnega spomenika
Pri tem je še bolj nerazumno, da je Agencija RS za okolje in prostor nevarno dejavnost dovolila celo na območju kulturnega spomenika – naselbinskega spomenika Vransko – Trško naselje, ki je vpisan v evidenco kulturne dediščine pod št. 979. To je še dodatno utrdilo dvom o tem, katere interese je Agencija RS za okolje in prostor zasledovala v omenjenem upravnem postopku, je prepričana Bah Žibertova. “Peticiji proti razstavljanju izrabljenih vozil in predelavi nevarnih odpadkov na trgu Vransko se je pridružila tudi Občina Vransko po soglasni odločitvi občinskega sveta. Na tak način so želeli opozoriti na nedopustna ravnanja, nerazumne odločitve Agencije RS za okolje in prostor ter na škodljive posledice, ki bodo nastale zaradi dejavnosti razstavljanja izrabljenih vozil in predelave nevarnih odpadkov na trgu Vransko.”

Foto: SDS

Nujno bi bilo tudi kulturnovarstveno soglasje
Pri tem poslanka poudarja, da velja opozoriti tudi na dejstvo, da bi bilo nujno potrebno pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pridobiti tudi kulturnovarstveno soglasje, saj je kulturnovarstveno soglasje procesna predpostavka za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Navedeno območje sodi tudi v območje kulturne dediščine, in sicer gre za naselbinski kulturni spomenik Vransko – Trško naselje, varstveni režim je določen v odloku o razglasitvi naselja Braslovče, historičnega jedra naselja Petrovče, naselja Vransko in starega Trškega jedra naselje Žalec za kulturne spomenika. Registrirana kulturna dediščina je obenem varovana z veljavnim prostorskim aktom Občine Vransko – odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, zato je izdaja okoljevarstvenega soglasja v nasprotju z namenom varstva kulturne dediščine in je s tega vidika nedopustna in nezakonita.

“Menim, da bi bilo treba v takšnih primerih, ko podjetje, čeprav nima ustreznih dovoljenj, opravlja dejavnost v nasprotju z okoljevarstvenimi standardi in zakonskimi določili, posebno skrbnost nameniti varovanju okolja in zdravju ljudi v okolju. V takšnih primerih bi morali organi, ki odločajo v omenjenih upravnih postopkih, temu nameniti posebno skrbnost in odločati v duhu varstva pravic strank in varstva javnih koristi ter načela materialne resnice.”

V zvezi s tem je poslanka na ministra naslovila naslednja vprašanja:

1. Kako ministrstvo ocenjuje postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-37/2016-29, z dne 7. 12. 2018, ki ga je izdala Agencija RS za okolje in prostor, posebej v luči izločitve Občine Vransko kot stranke v postopku in spregleda pridobitve kulturnovarstvenega soglasja?

2. Kakšni so razlogi, da Občini Vransko v omenjenem primeru ni bil priznan status stranke v postopku in s tem priznan pravni interes za sodelovanje v postopku – kot v zadevi »Kemis«, ko se je tega priznalo Občini Vrhnika?

3. Kako je bilo pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja v primeru opravljanja dejavnosti razstavljanja izrabljenih vozil in predelave odpadkov upoštevan element varovanja okolja in zdravja ljudi oziroma pravica do zdravega življenjskega okolja na območju, ki je neposredno vezano na sporno predelavo nevarnih odpadkov, prav tako pa tudi širše v vplivnem območju?

4. Ali je ministrstvo seznanjeno, da vlagatelj v omenjeni upravni zadevi poizkuša obiti veljavne predpise in širiti obseg, dovoljen z gradbenim dovoljenjem, s čimer se želi izogniti namenu uredbe o odpadkih, ki zelo restriktivno določa pogoje za pridobitev soglasja za predelavo nevarnih odpadkov?

5. Zakaj ministrstvo v omenjeni upravni zadevi ni upoštevalo peticije proti razstavljanju izrabljenih vozil in predelavi nevarnih odpadkov na trgu Vransko, ki je opozarjala in še opozarja na to, da dejavnost avtoodpada in predelava nevarnih odpadkov ne sodita v strnjeno naselje, pri čemer je tudi opozarjala na to, da območje spada v območje kulturnega spomenika in v občinsko središče, kjer bi še posebej morala biti upoštevana pravica do zdravega življenjskega okolja?

6. V kateri fazi je postopek upravnega spora v omenjeni upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-37/2016-29, z dne 7. 12. 2018?

Hana Murn