RTV upokojuje z bogatimi odpravninami

Foto: STA

Ali si je RTV Slovenija spet dovolila razmetavati z davkoplačevalskim denarjem? Vsem zaposlenim, ki se bodo odločili za upokojitev, bo pripadalo kar deset mesečnih plač. Po 132. členu Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Ur.l.RS, št. 21/2013 in nasl.) delavcu pripadata dve mesečni povprečni plači, a vse kaže, da so pri edinem slovenskem nacionalnem mediju izkoristili možnost, da delodajalec sam določi, koliko mesečnih plač bodo izplačali. Nič novega, RTV Slovenija je vedno znala na domiselni način porabiti vsako leto več kot 100 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Ob koncu si lahko preberete celotni odgovor vodstva RTV Slovenija. V koletivni pogodbi so imeli tako zapisano, da vsakemu pri upokojitvi pripada kar 20 mesečnih plač, a se je vodstvo in sindikati izpogajali za deset mesečnih plač kot odpravnina pri upokojitvi. Pogoje za upokojitev izpolnjuje 118 zaposlenih na RTV Slovenija.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je delil novico, da je s predstavniki reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija sklenil dogovor o postopnem upokojevanju sodelavcev, ki načrtujejo odhod v upokojitev, pri tem pa izpolnjujejo vse potrebne pogoje. Ne smete pozabiti, da je na RTV Slovenija zaposlenih več kot 2200 zaposlenih. Njihove plače namreč poberejo 75 odstotkov letnega proračuna RTV.

Tako bodo vsakemu, ki izpolnjuje pogoje, izplačali do deset povprečnih mesečnih plač. Večina od teh zaposlenih bi lahko že zdavnaj odšli v upokojitev, saj vsi izpolnjujejo pogoje. Lahko si le zamislimo, da je sedanji generalni direktor bil zelo velikodušen, da se bo nekaj zaposlenih na RTV Slovenija končno odločilo za upokojitev in s tem sprostilo proračun za ustvarjanje kvalitetnejšega programa na nacionalnem mediju.

V gradbeni, kovinski industriji in v  panogi turizma največ tri povprečne mesečne plače ob upokojitvi
Področje odpravnin pri upokojitvi za zaposlenega ureja 132. člen Zakona o delovnih razmerjih-ZDR-1 (Ur,l.RS,št. 21/2013 in nasl.). Tako lahko delavec prejme višino dveh povprečnih plač v RS za pretekle tri mesece (sedaj je znesek 3.615,30 evra bruto) ali višini dveh povprečnih mesečnih plač za delavca v preteklih treh mesecev.

Posamezne panoge pa izplačujejo tudi različno število mesečnih plač ob upokojitvi. Delavcem v turizmu z delovno dobo od pet do deset let pripada ena mesečna plača, z dobo od deset do dvajset let dve in nad dvajset let delovne dobe prejme tri mesečne plače ob upokojitvi. V gradbenem sektorju mora biti delavec zaposlen vsaj pet let, da mu pripada ena mesečna plača pri upokojitvi.

V večini primerov delavci v gradbenem sektorju dobijo dve mesečni plači. Delavci v kovinski industriji prejmejo za pet let delovne dobe eno mesečno plačo, za deset let dve in za 20 let tri povprečne mesečne plače ob upokojitvi. Le ta dva primera dokazujeta, da bodo bodoči upokojenci na RTV Slovenija dobili vsaj sedem plač več kot večina drugih zaposlenih, ki se upokojijo.

Ali je to pravično ali ne, ocenite sami. A verjamemo, da se direktorju RTV-ja ni ljubilo ukvarjati s sindikalisti v tem zavodu (med njimi tudi žena Primoža Cirmana, Petra Bezjak Cirman) in jim je ponudil velikodušno pogodbo, ki je niso mogli zavrniti. To je tudi dokaz, da imajo sindikalistične centrale na javnem mediju veliko politično moč na odločitve vodstva RTV Slovenija.

Zaposleni v gradbeništvu dobijo odpravnino ob upokojitvi največ v višini dveh mesečnih povprečnih plač. (Foto: STA)

Kdaj delavcu pripada odpravnina in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni?
Če se delavec upokoji, mu ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina, vendar le pod pogojem, če je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let. Višina odpravnine ob upokojitvi znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve povprečni mesečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Zakon o delovnih razmerjih v zvezi s pravico do odpravnine dopušča, da se s kolektivno pogodbo dejavnosti uredi tudi drugače (torej lahko tudi manj ugodno od zakonske ureditve, seveda pa se lahko uredi tudi bolj ugodno glede na zakon).

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima v primeru upokojitve pravico do odpravnine (seveda pod pogojem, če je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let) v višini, ki je sorazmerna delovnemu času, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Ta posebnost ne velja v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega zneska odpravnine.

Če se delavec delno upokoji (in je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let), ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine ob upokojitvi v sorazmernem delu.

Če se delavec po upokojitvi ponovno zaposli in nato čez čas spet upokoji, ob prenehanju te pogodbe o zaposlitvi nima pravice do odpravnine ob upokojitvi (ne glede na to, ali se je po upokojitvi ponovno zaposlil s polnim ali s krajšim delovnim časom, ali se je kasneje upokojil v celoti ali le delno). To je izraz načela, da vsakomur pripada največ ena odpravnina ob upokojitvi.

Delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če ima pravico do odpravnine po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine ob upokojitvi.

Odgovor RTV Slovenija:

Finančna slika javnega zavoda RTV Slovenija se iz leta v leto poslabšuje, za letos je nekdanje vodstvo predvidelo skoraj 10 milijonsko izgubo iz tekočega poslovanja. Novi generalni direktor RTV Slovenije Andrej Grah Whatmough je zato že ob svoji kandidaturi, nato pa tudi na seji programskega sveta RTV Slovenija ob izvolitvi poudaril, da bodo njegovi prvi koraki ob prevzemu položaja vzpostavitev dialoga s socialnimi partnerji in v okviru tega možnost dogovora o rednem in predčasnem upokojevanju zaposlenih.

Junija letos, komaj mesec dni po nastopu mandata generalnega direktorja, so predstavniki vodstva in sindikatov sedli za skupno mizo in se po intenzivnih pogovorih ter pogajanjih dogovorili za aneks, ki ob prenehanju delovnega razmerja zaposlenega predvideva do 10 plač odpravnine. Zakon o delovnih razmerjih res določa nižje odpravnine v primeru upokojitve, enako tudi Kolektivna pogodba RTV. A če smo natančni, v našem primeru ne gre za odpravnine zaradi upokojevanja, temveč iz razloga tehnoloških viškov. Tu pa Kolektivna pogodba RTV predvideva izjemno visoke odpravnine (več kot 20 plač, vsekakor vrednost, ki je v tej finančni situaciji za zavod povsem nedosegljiva), s sindikati pa smo se izpogajali vsaj za dvakrat nižje odpravnine. Menimo torej, da smo s socialnimi partnerji uspeli najti srednjo pot, ki bo na eni strani zaposlenim, ki so v tej hiši pustili velik del svojega življenja, omogočila primeren odhod, na drugi strani pa javnemu zavodu še zagotovila obstoj in uresničevanje javnega poslanstva. Ob tem naj dodamo, da so sredstva za odpravnine že vključena v predhodno sprejeti finančni načrt zavoda, ki ga je nadzorni svet RTV Slovenija potrdil letos.

Zavedamo se, da je to le prvi korak k reševanju izjemno težke finančne situacije, a na drugi strani izjemno pomemben. Pogoje za upokojitev namreč izpolnjuje 118 zaposlenih na javnem zavodu. Zaradi finančnih rezerv zavoda prenehanje sodelovanja s temi zaposlenimi ne bo ogroženo, prav nasprotno – na ta način bomo omogočili, da bo javni zavod izgubo v prihodnjih letih zmanjšal in še nadalje opravljal ključno poslanstvo, to je ustvarjanje kakovostnih in objektivnih programskih vsebin.

Prepričani smo tudi, da s tem korakom javnosti sporočamo, da se zavedamo resnosti razmer, v katerem posluje javni zavod, z izkazano podporo pa se tega zavedajo tudi naši socialni partnerji.

 

Luka Perš