Narobe svet: Kerševanov politični komisariat obsodil sodnika Radonjića, ker je ob izreku sodbe izpostavil pritiske nanj!

Foto: Twitter/STA

Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta RS je sodnika okrožnega sodišča Zvjezdana Radonjića obsodila, ker je ob izreku sodbe izpostavil nedovoljene pritiske nanj. Radonjić je že pred razsodbo v pismu medijem izjavil, da gre za politični komisariat, za katerega se ve, kakšno razsodbo bo sprejel. Namesto da bi v bran vzeli neodvisnost sodstva, so se v sodnem svetu odločili za dodatno diskreditacijo in discipliniranje sodnika. V ta namen bodo celo sprejeli smernice za ravnanje sodnikov pri javni razglasitvi sodb po opravljeni glavni obravnavi. Da bi jim nadeli nagobčnike in preventivno zavarovali sodstvo pred morebitno novo blamažo.

Etična komisija, ki deluje znotraj sodnega sveta, je po pričakovanjih soglasno sprejela načelno mnenje, po katerem je ocenila, da je bilo ravnanje Radonjića v nasprotju s kodeksom sodniške etike, poroča Dnevnik. Gre za njegovo odmevno javno razglasitev sodbe v zadevi Milko Novič, v kateri se ni ukvarjal le s konkretno kazensko zadevo, temveč je veliko besed v obrazložitvi sodbe namenil pritiskom nanj.

Sprejeli bodo tudi smernice, da sodniki ne bodo smeli spregovoriti o pritiskih
Sodni svet se je do trditev o pritiskih že opredelil in ugotovil, da so brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja. Do etičnosti ravnanja sodnika v konkretnem primeru pa se je nato opredelila komisija za etiko in integriteto. Kot je ugotovila komisija, so izjave sodnika pri javni razglasitvi sodbe o pritiskih pri sojenju, poskusih discipliniranja in diskreditiranja ter možnostih suspenza, nenapredovanja in uvedbe disciplinskega postopka, ki niso imele podlage v objektivnih dejstvih, presegle namen javne razglasitve sodbe.

Po mnenju komisije je sodnik s tem kršil načeli odnosa in ugleda po kodeksu sodniške etike. Načelo odnosa se glasi, da sodnik vzpostavlja in vzdržuje korektne in spoštljive odnose s sodelavci in z udeleženci v postopkih, načelo ugleda pa, da sodnik z osebnim zgledom varuje ugled sodstva in se v vseh svojih dejavnostih izogiba neustreznemu ravnanju ali obnašanju. Etična komisija je ob tem sprejela tudi sklep, da bo strokovna služba sodnega sveta do prihodnje seje pripravila dopolnitev smernic za ravnanje sodnikov pri javni razglasitvi sodb po opravljeni glavni obravnavi.

Sodni svet bi moral varovati neodvisnost sodnikov in sodstva kot celote
Naloga sodnega sveta na eni strani je varovati neodvisnost posameznih sodnikov in sodstva kot celote, na drugi strani pa vzpodbujati odgovornost, učinkovitost in kakovost sodstva. “Ti nalogi uresničuje zlasti z izbiro kandidatov za sodniška mesta, s sprejemanjem meril za kakovost dela sodnikov, z odločanjem o napredovanju sodnikov, z vlaganjem zahtev za izdelavo ocene sodniške službe za posameznega sodnika (31/1 čl. ZSS) in zahtev za službeni nadzor sodnikovega dela (79b/1 čl. ZSS), z vlaganjem pobud za uvedbo disciplinskega postopka (91/2. čl. ZSS), s presojo ocene, da sodnik ne ustreza sodniški službi, zaradi katere sodniku sodniška funkcija preneha (33/2 čl. ZSS), z odločanjem o prenehanju sodniške funkcije in sodniške službe (74. člen ZSS), z imenovanjem in razreševanjem predsednikov sodišč, razen predsednika Vrhovnega sodišča RS, ter z odločanjem o pritožbah sodnikov, ki menijo, da jim je bil kršen njihov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva (28. člen ZS).”

V nadaljevanju objavljamo pismo sodnika Radonjića, v katerem je komentiral sklep sodnega sveta iz meseca junija, da so bile sodnike trditve brez podlage in posledice subjektivnega dojemanja:

 

“V slovenskem sodstvu poteka zahteven proces razločevanja med podporniki pravne države in njenimi nasprotniki; prvi želimo ohraniti pogoje nadaljnjega obstoja državnosti, drugi jo namenoma rušijo, zaradi osebnih motivov. Med vodstvenimi strukturami poskušajo številni s strategijo malih korakov, med opozicijskimi pa s strategijo hitrega preloma. Oboji si vsak na svoj način prizadevamo v pravo smer, kakšen bo uspeh, bo pokazal čas.

V katero skupino gre uvrstiti današnjo personalno sestavo Sodnega sveta, je izven vsakega dvoma. Poglejmo dobesedni zapis 22. sklepa seje z dne 13. 6. 2019:

Sodni svet sprejme stališče:
Sodni svet v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti in njen javni ugled (2. člen Zakona o sodnem svetu). Na podlagi objav v medijih in poročila predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. 4. 2019 s prilogami se je Sodni svet seznanil z navedbami sodnika Zvjezdana Radonjića, ki je v povezavi s konkretno kazensko zadevo, v kateri je predsedoval senatu, trdil, da je bil deležen številnih pritiskov, in sicer: ‘Ves čas tega sojenja, ki traja štiri mesece, se me je poskušalo disciplinirati in diskreditirati na različne načine,’ kot je zapisal v pisnem odgovoru predsedniku sodišča z dne 17. 4. 2019. V tem dopisu sodnik navaja okoliščine, ki naj bi predstavljale poseg v njegovo neodvisnost. Sodni svet ugotavlja, da okoliščin in ravnanja, ki jih navaja sodnik kot obliko nedovoljenega pritiska, ni mogoče obravnavati kot poseg v njegovo neodvisnost, temveč gre za procesna ravnanja in ukrepe, ki ne predstavljajo nedovoljenega pritiska na sodnika pri sojenju (zahteva za izločitev, ovadba, obnašanje strank na glavni obravnavi). Kot pritisk na sodnika s strani ‘vrhov pravosodja’ tudi ni mogoče šteti dopisa vodje Specializiranega državnega tožilstva predsedniku sodišča, ki je bil kritičen do izjav in odnosa sodnika do državne tožilke na glavni obravnavi. Sodnik ni navedel nobenih konkretnih okoliščin, na podlagi katerih bi bilo mogoče utemeljeno zaključiti, da je bil s strani kolegov sodnikov nanj izvajan pritisk, kako naj reši konkretno kazensko zadevo. Sodni svet ugotavlja, da so trditve sodnika Zvjezdana Radonjića o poskusu vplivanja na njegovo sodniško neodvisnost brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja. Sodni svet poudarja, da imajo sodniki pravico do javnega izražanja, a opozarja na določbe Kodeksa sodniške etike, ki sodnika zavezujejo, da je v odnosu do strank in udeležencev postopka spoštljiv in da se mora vzdržati komentarjev o njihovem delu. Še posebej v okviru sodnega postopka, mora biti sodnik zadržan, umirjen in ne preoster. Sodnik ne sme podajati dvoumnih, tendencioznih in provokativnih izjav in svojih subjektivnih mnenj, posebej če gre za domneve in stališča, povezana s konkretnim kazenskim postopkom. Do etičnosti ravnanja sodnika v konkretnem primeru pa se Sodni svet ne opredeljuje, saj je to v pristojnosti Komisije za etiko in integriteto. Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0.

Iz razlogov poteka ustreznih postopkov ne bom komentiral vsebine predmetne sodne zadeve. Naj pristojni organi opravijo delo, morda potem več. Sedaj o tistem, o čemer lahko.

Politični komisariat
Ugotovitev, da so moje trditve brez podlage in posledica subjektivnega dojemanja so izrazito nekompromisne narave. Osebno bi jih omilil s kašnimi kavzalnostmi atributivnega tipa. Besedno zvezo: ‘brez podlage’ bi omilil z rabo pridevnika tipa: ‘ustrezne, zadostne, vidne’. Pred besedno zvezo: ‘subjektivno dojemanje’ bi vgradil: ‘pretežno, morda tudi, kot kaže’. Zapisal bi primeroma: ‘Trditve sodnika so po preučitvi gradiva še vedno brez ustrezne podlage, mogoče so posledica določenega subjektivnega dojemanja.’ V tej obliki bi lahko razumel sprejeto odločitev. Toda na ravni ogolelega protiintelektualnega primitivizma ne bom vodil polemike. Takšno vulgarno diskreditacijo enega boljših sodnikov v državi zmore producirati le um nevreden odziva. Če jim je teptanje osebnosti v tolikšen užitek naj jim bo; vendar mene ni zraven na teh območjih.

Predsednik sodnega sveta Erik Kerševan (Foto: STA)

Komisija za etiko in integriteto je organ Sodnega sveta. Najmanj čudna je torej trditev o nevmešavanju v lastno dejavnost. Ta politični komisariat ni nič drugega kot podorgan organa, ki se hočeš ali nočeš opredeljuje, preko svojega podorgana. Kakšno stališče bo komisija sprejela, je popolnoma jasno. Tako kot vselej do sedaj bodo grajali ravnanja sodnikov, podpirajoč poljubne druge. Rušenje avtoritete državnih organov je del neke širše misije v odnosih dominantnih svetovnih centrov moči do malih, novoustvarjenih držav, toda to je zgodba za drugačne priložnosti.

Nadalje ni resnična trditev o mojem pomanjkljivem, zmotnem razumevanju pomena zadeve. Moral bi biti popolnoma imbecilen, kar nisem, da bi ne razumel narave pritiskov. Kvečjemu gre lahko le za mojo zavestno odločitev zlorabiti možnost, ki mi je bila dana kot sodniku, za zavajanje iz slabih namenov. Takšnemu ni prostora med sodniki. Ne privolim v kompromis zakritja pod preprogo. Naj sprožijo predvidene postopke za ugotavljanje odgovornosti sodnika, ki je tako hudo zlorabil funkcijo. Na drugo stran naj postavijo svoje uglede, vseh 11. Po 22. sklepu 22. seje enostavno več ni prostora za vse; oditi bodo morali oni ali jaz. Sodni svet mora varovati ugled sodne veje oblasti. Dolžan je vztrajati in odstraniti ali mene ali sami sebe. Če bom ostal med sodniki je javnega ugleda Sodnega sveta in vseh njih 11 konec, tega ni mogoče dopustiti.

V pismu razkriva celo mrežo
Trdim in celotni slovenski javnosti oznanjam molk tistih, ki so do moje besede ob razglasitvi posiljevali mikrofone, trosili kupe neumnosti najnižjega ranga, sramotili sodstvo, tožilstvo in odvetništvo. Kje so poniknili ti silni razglaševalci mojih številnih zlorab, nepravilnosti, ravno sedaj, ko je čas spregovoriti? Kje so sedaj ti vsakodnevni kritiki mojih razlag? Zakaj njihove prepotence, ošabnosti ni več pred mikrofoni? Ali so dobili ukaze, naj poniknejo, naj bodo tiho? Kdo deli ukaze, komu vse? Kam je poniknila vdova, ki je ministrico in predsednike sodišč dnevno zalagala s filipikami mojih zgrešenosti; čemu je utihnila, po čigavih napotkih? Kako je stekla delitev dela med njimi, ki so smetili cel dokazni postopek in uradnimi strukturami, ki so prevzeli štafetno palico? Kje so sedaj nepretrgana modrovanja o napačnih rekonstrukcijah, pristranskosti, krivici, samovoljnosti? So  mi začeli strokovno zaupati? Zakaj je odstavljen tisti, ki ga dolžim sodelovanja v gonji z namero prikritja morda tudi postopanja lastnih bližnjih? Kje je sedaj skrbna soproga? Vrhovni sodnik, ki si me je zaželel disciplinirati sredi postopka, usmerjenega od kaskaderja k filmskim zvezdam? Kje je sinček političnega očeta vzdignjenega nosu s prestižno klientelo; ali je morda očka prepovedal prepiranje, sicer ga bo našeškal? Kam so poniknile tone ošabnosti, podtikanj, primitivizma, napuha? Pa ne menda neodvisno od dirigenta izza odra. Je mogoče, da vse te mogočne persone utihnejo same od sebe, po vsakodnevnem vpitju. Zakaj plačani novinar vsakodnevno hodi k predsedniku sodišča in v piar prostore, nakar dan kasneje izvaja javno intelektualno drisko v strogo nadzorovanem mediju? Kdo tej kreaturi ponuja vrstice? In zakaj ni napisal ene same pozitivne besede o sojenju, potekajočem na najbolj profesionalen način v najbolj težavnih pogojih?

Ko bodo nekoč pisali kronike dogajanj, povezanih s tem sojenjem, bomo eni na strani dobrega, drugi na strani zlega. Popoln črno-beli svet kavbojk; junaki in podleži. Moja vest je mirna.”

Peter Truden

 • me

  slovenija je zatohla blakanska greznica levuharskih hlapcev in desnuharskih ovac.
  Nikoli ni bila in ne bo država.

  • Nata

   Ker je hlapcev veliko, tudi ovce ne morejo uspeti ?

  • šmentanamuha

   Potrudimo se in jo naredimo državo, navsezadnje, država smo mi sami.

  • Lustrator

   Lahko malo elaboriraš to tvoje šarčevsko vsegliharstvo? Torej po tvojem nepomembnem mnenju, je za stanje v državi opozicija enako kriva kot pozicija?

   Lahko noč pamet.

 • pajot

  Sramota. To je vse kar lahko rečem.

 • Nata

  + + + + + +

  Hi. . . hi. . . . . mladeniča so pa dobro polikali !!

 • sloustava

  Bravo, pokoncni g. sodnik Radonjic! Dosegli ste zmago v oceh ljudstva , v cigar imenu sodite. To je velika zmaga, saj vas je “okrcal” sam bavconski znalec prava! Je Kersevan posten, pravoznalec ali bavconar? Sodbo o tem prepuscam vsakemu posamezniku. Zame osebno je bavconar!

 • Ryuk

  Ko neka (kvazi)etična komisija skuša doseči več “etike” z zmanjšanjem transparentnosti… Kot da bi jo ustanavljalo politično truplo.

 • Antonius

  Ker slovensko pravosodje in Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta, nimata pojma kaj od njih dveh zahteva poklicna etika, se jim je v posledici njihovih neetičnih odločitev zgodilo nemoralno dejanje.
  Iz njunih neetičnih odločitev in nemoralnih dejanj sledi, da je komplet slovenskega pravosodja na neetičnih in nemoralnih dejanji utemeljeno, podkupljivo politikantsko krivosodje.

  • sodnikisozločinci

   To so pač “fukfehtarji”, od prvega do zadnjega.

  • Alma mater studiorum

   Nobenih dokazov ni da je Masleša to resnicno izustil.
   Prirejeni dokazi dveh izprijenih zakoncev, ki so ju izkoristili klerikalne sile za pohod na Tron.

 • Unikatna

  Poglavitno je le to, da je g. Radonjić javno potrdil to, kar že mnogi vedo. Sodni svet si je s to obsodbo nakopal še večjo nezaupanje v sodstvo.

 • Skrajno Desni

  Komunistične pizde so spravile na svet sam izrodek.

 • Janez Novak

  Obnašajo se enako kot nekdanja partija. Tudi partiji ni bilo mar, če je morila, kradla in lagala vsem na očeh, pomembno je bilo, da o tem nihče ni nič bevsknil. Če pa je kdo prekršil mafijski kodeks in o tem spregovoril, potem pa – omertà .

  • Amerikanc

   Nekdanja partija je sedanja partija. Vse partijske mahinacije so prenesli na svoje mladiče, s tem da so udbovske zadeve začeli bolj po mafijsko organizirati. Strici so samo še organizatorji; Šarko, Šoltes, Janković,…to so odlično plačani “eksekutorji”.

 • totex39

  Kerševan ima komunistično Bavconovo izobrazbo s katero nikjer v svetu ne bi mogel opravljati poklica, kvečjemu za brisanje tal bi bil še dober.

 • Amerikanc

  Še en usrane. Ritoliznik Kerševan, ki ima polne usta demokracije, dokler mu udbopartija ne pogleda pod prste. Joj, joj,…kakšni usranetje,…kako se prodajajo za drobiž, da udbopartija živi na Extra pogači in na Extra privilegijih.

 • soc

  Prišli smo tako daleč, da ne vidim več možnosti za demokratično rešitev. Demos (=”rulja”) pod vplivom medijev (starejši) in šolstva (mlajši) bebavo voli ljudi, ki nadaljujejo svetle tradicije NOB, le z zaenkrat manj nasilnimi sredstvi. Ni nam pomoči. Tule sodna oblast še stoletje ne more biti ločena od zakonodajne / politične, ta pa ja v Murglah. Najbolj retardirani narod Evrope…

  Hči itak živi na Dunaju, sinu bom svetoval povratek čez lužo na kraj študija. Naša prijateljica z dvema hčerkama ima eno v Firencah, drugo v Londonu. Priseljencev z Balkana in drugod (zaradi slednjih se o balkanskih sploh ne govori) pa vsako leto precej tisoč več. Cankar, Tavčar, Kajuh, Balantič, Vodušek, obračajte se v grobu, nič ne bo pomagalo. Ko narodu odrežeš glavo, ga ni več.

  Ostanejo orwelljanski oblastniki in ovce.

  • sodnikisozločinci

   Imaš prav, najbolj retardiran narod Evrope, se vidi na vsakih volitvah.

 • hermannn

  Jabolko ne pade daleč od drevesa: ata Kerševan, baje vojna sirota, ki ga je za svoje potrebe zdresirala Partija, je bil vse življenje njen hlabček.

 • totex39

  Barabe ne morejo preboleti svoje gnojnice, ki so si izmislili, da je kršil etični kodeks saj to več res ni normalno v tej državi. Sedaj se naj bi v primer vmešala tudi politika.
  A pri Jankoviću pa ne velja etični kodeks, joj kakšne podkupljene sodniške barabe imamo.

 • Jožefa Benko

  horuk nazaj v bavconovo pravosodje ,bežite,tecite ljudje razumni, pravni grezničarji že prično v

  butalah svoj šou

 • Dragan Krstič

  A je ta Kerševan v sorodu z rdečo multipraktik političarko Nušo Kerševan.

 • Dragan Krstič

  Bavcon in Kerševan sta čista Slovenca, sodnik Radonjić pa ćefur. Boste pa ja verjeli čistim Slovencem.

  • if

   Vam ni verjeti, zaupati, potrditi strokovnost, demokratičnost.
   Pravna strokovnost in demokratičnost nista vezani na nacionalnost.

 • xtc

  Kotje že napovedal Zobec vse te stvari bodo sleje kot preje končale na US ali ESČP,kjer bodo padle in sramota bo le še večja.
  Vse te smernice ipd-jajca niso v skladu z ustavo,ki sodniku zagotavlja avtonomnost,kot tudi zakonodaja.

  • sodnikisozločinci

   Poserjem se tako na naša sodišča, kot na ESČP. Vse je to ista zločinska banda.

 • KAPIBARA

  Samo v SLO javnem sektorju, prijvitelj napak- krivic- nečistih rabot- nastrada, krivec pa je še nagrajen.

  “Trojanski kon” v NLB..
  Šofer. varnostnik od ambasadorja v Švici J.Z.
  itd…

 • sodnikisozločinci

  Radonjić ima jajca, Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta pa zelo upogljivo hrbtenico. Gimnastiki, da te kap!

 • GverilaStyle

  Danes se dela zato, da se lahko krade.

 • Franc Šink

  Če bo šlo tako naprej.
  Bo kmalu nekdo tudi dobesedno ustreljen.
  Na žalost.

 • Franc Šink

  Zakaj se sodniki še vedno borijo za svoj ugled, ko so ga že davno izgubili ?

 • Olga101

  “Etično” je le “justificiranje” politicnih nasprotnikov, nekaznovanje murglskega zločinca, nekaznovanje udbomafijcev, odpisovanje dolgov – kraja – “naših”, od Jankovića naprej, tovariši?!

 • Olga101

  Globok poklon gospodu Radonjiću!

  • janko

   Se pridružujem poklonu!

 • Alma mater studiorum

  Koliko je kaj resnice, da je Radonjić zahteval preko sodniške inštance, naj Nova24tv umakne magnetoramski zapis, češ, da je bil prirejen?

 • Lustrator

  “Sodni svet ugotavlja, da okoliščin in ravnanja, ki jih navaja sodnik kot obliko nedovoljenega pritiska, ni mogoče obravnavati kot poseg v njegovo neodvisnost, temveč gre za procesna ravnanja in ukrepe, ki ne predstavljajo nedovoljenega pritiska na sodnika pri sojenju (zahteva za izločitev, ovadba, obnašanje strank na glavni obravnavi). Kot pritisk na sodnika s strani ‘vrhov pravosodja’ tudi ni mogoče šteti dopisa vodje Specializiranega državnega tožilstva predsedniku sodišča, ki je bil kritičen do izjav in odnosa sodnika do državne tožilke na glavni obravnavi.”

  HALO????!!!!! EU pa medtem problematizira poljsko lustracijo pravosodja, namesto da bi jo pri nas ZAHTEVALA in to NEMUDOMA! Ravno sodniki, ki so KLJUČNI za delovanje pravne države in posledično demokracije kot take, bi morali biti na PRVEM MESTU poklicani za komentiranje in ostro opozarjanje na vse anomalije, ki se dogajajo v naših sodnih mlinih, ker so :
  1. javni uslužbenci, ki so za svoje delo plačani v večkratniku plače povprečnega državljana o čigar usodi odločajo
  2. oni tisti, ki bi morali v naši državi NAJBOLJE poznati ne le pravo, ampak tudi pravico, saj je to navsezadnje njihov poklic in poslanstvo
  3. oni tisti, ki lahko s svojimi odločitvami ključno zaznamujejo ne le usode posameznikov, ampak tudi skupin ljudi in navsezadnje države

  Iz dneva v dan smo bliže najbolj železnim časom komunistične Juge – zadnjih 25 let se je sicer delovalo natanko tako, a je bila vsaj navzven postavljena neka maska normalnosti za javnost, zdaj pa kar direktno in brez sramu. Tole je nevarno.

  • Alma mater studiorum

   Lustracija je pravno pravična oz pravično uspešna, ko se udejanji pod budnim objektivnim očesom mednarodnih EU inštitucij. Ne pa pravno sporen, pristranski način, ki si ga je podredila, oblastnisko prilastila politično strankaraka desnica na Polskem.

   • Lustrator

    “Lustracija je pravno pravična oz pravično uspešna, ko se udejanji pod budnim objektivnim očesom mednarodnih EU inštitucij.”

    Se absolutno strinjam, a kaj ko EU že dolgo nima več “objektivnega očesa”, ko v svojih nedrjih dobesedno hrani in goji komunistične ekstremizme, zatira pa svobodo govora, krščanstvo in navsezadnje demokracijo, torej vrednote iz katerih je bila sploh ustanovljena. EU, ki na vsakem koraku jasno obsoja kakršnokoli koketiranje z nacionalizmom, molči pa ob tem ko nekatere njene članice niso niti na načelni ravni sprejele resolucije o obsodbi vseh totalitarnih režimov, nima nikakršne legitimnosti komurkoli pametovati o čemerkoli, saj njihov stav jasno ščiti komunistično agendo. In to se iz dneva v dan potrjuje tako na primeru Slovenije (kjer molčijo) kakor Poljske (kjer bi morali molčati, pa ne molčijo).

    To o “pravno spornih in pristranskih načinih” poljske lustracije boš bral le v rdečih medijih, kjer seveda z razlogom ščitijo svoje rdeče sovjetske tovariše, vedoč da se bo nekega dne takisto zgodilo tudi njim.

    • Alma mater studiorum

     Pravico imajo do upora tisi, ki občutijo, da red nazaduje v negativnost v režim, se strinjam.
     Vendar se je vedno v zgodovini izpridil upor in se prelevil v lastnega nasprotnika postal je eno z njim.

     • Lustrator

      To pa je odvisno od tega na kakšen način je izveden. Lustracija ni ne upor, ne revolucija, še manj revanšizem, kot danes večina bebavih slovencljev (tistih, ki seveda sploh poznajo to besedo, ki je pač ni v turških nadaljevankah in bobovnikovih kvizih) razume to besedo.
      Lustracija ni nič drugega kot očiščenje družbe vseh ostalin totalitarnosti z namenom vzpostavitve osnovnega pogoja za razvoj demokratične družbe preko vseh razpoložljivh pravnih sredstev z glavno zaslombo v ustavi. Vsaka moderna demokratična družba pa bi morala imeti definicijo demokracije zapisano v ustavi, sicer je resnično temeljita lustracija takorekoč nemogoča.

     • Alma mater studiorum

      Očiščenje družbe, sveža kri, čisti geni,….
      To mi je znano se iz kultur, ki se rasno čutijo čistejse od drugih ras in narodiv. Germanska mitologija, ki so jo zagovarjali tudi nacisti, še zlasti Himmlerjeva grupa

     • Lustrator

      ??? S Himmlerjem asociiraš tudi vse prodajalce čistil v trgovinah ali recimo sebe, ko si zjutraj z obraza umiješ umazanijo?

      Napisal sem zelo jasno: “preko vseh razpoložljivh pravnih sredstev z glavno zaslombo v ustavi.”
      Je pa hkrati res, da nas zgodovina uči, da komunizem še nikjer na svetu ni prišel po volji ljudi in brez prelivanja krvi, prav tako se ga na tak način niso še nikjer dokončno znebili. Teh metod osebno sicer ne podpiram, saj ima Slovenija čisto zadosti kvadrature za še nekaj 100 zaporov in tudi to bo zadosten ukrep, da se kleptomansko omrežje onemogoči od nadaljnjega plenjenja in ideološkega zastrupljanja skorajda klinično mrtvega naroda.

     • Alma mater studiorum

      Pretiravanje s čistočo je skrajnost kot zanemarjanje čistoče

    • Alma mater studiorum

     Strinjam se povsem s teboj, ko si razložil, da je Lustracija v samem bistvu očiščenje družbe komunizma. Kako boste to razložili nam mlajšim-tistim, ki nismo kontaminirani s komumizmom?

 • montyamp

  UDBOSODJE – BANDA TRETJERAZREDNIH DELEGATOV LJUCKE SKUPŠTINE
  CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTIČKE PARTIJE MURGLOSRBIJE
  Slovenija ima najdražji sodni sistem in največ sodnikov na prebivalca .
  Slovenija edina država, kjer sodnike imenuje politika .
  Slovenija s 148 primeri ugotovljenih kršitev človekovih pravic na milijon prebivalcev prva med evropskimi državami.
  Nemci , Španci “”2x”” , murglosrbsko udbosodje “”1 4 8 x “”
  Zato so se komunisti borili , da lahko danes delajo s svojo zapuščino sramoto sebi in sodržavljanom .
  Psihopatologija udbovske agresije bi se morala ukvarjati s kombinacijami patologij ki rastejo iz 800 morišč v Sloveniji .
  Kri ni voda .

 • šmentanamuha

  Erik Kerševan, kakšno razočaranje, pa tako obetavno je deloval.

 • Franc Šink

  In ti naj nam sodijo ? Bog nam pomagaj.

 • totex39

  Tako je to, če se krivosodje spravi na sodnika, ki sodi zakonsko resnično, ker se jim ni “upognil” ga morajo kaznovati z linčanjem. Sramota tega ne smemo javno dopustiti.

 • Tweety Bird

  čiv čiv…Radonjić je imel malo preveliki gobček, a ne…Kot sodnik bi se moral malo skulirati ne pa pljuvat po lastnih kolegih…čiv čiv

  • Olga101

   Torej justificiranje po Bavcocu?! Upam, da ga doživite na lastni koži!

 • Alma mater studiorum

  Radonjića naivneža glupega so samo izkoristili za svoj podvig na oblast, ki so jim jo prevzeli komunisti.

  • Olga101

   Strokovnost, poštenost in pokončnost je naivnost in glupost?!! S to izjavo poveste o sebi vse!

   • Alma mater studiorum

    Še radonjić kot legalno strokovni uslužbenec okroznega sodišca je pogrnil na izpitu strokovnosti. Bova pa midva pametovala kot laika o pravu.

    • Olga101

     Vi pa o njegovi etiki?

     • Alma mater studiorum

      O njegovi etiki je odločala komisija, ki tvori več kvalificiranih pravnikov. To odločitev se spoštuje.

     • Olga101

      Spoštovanje si je treba prislužiti s poštenim delom! Praktična dejanja sodstva pa kažejo ravno nasprotno!

     • Alma mater studiorum

      Politične stranke si podrejajo sodne inštance. To pelje v popad ustavne ureditve civilizirane skupnosti.

    • antimur

     Daj spelji se v tri PM, da ne boš pred Kučanom nad zemeljsko sfero.

 • Tweety Bird

  …čiv čiv…Radonjić ni žrtev nadrejenih v pravosodju. Radonjić je žrtev lastnih apetitov katere so izkoristili sebi v prid potomci slovenskih beguncev iz Argentine, pripadniki jezuitskega reda malteških vitezov in SDS janšisti… Le-ti so Zvezdana prežvečili, izkoristili in izpljunili. Naiven Radonjić si je kriv sam, niti se ne zaveda kaj je storil…budala desničarska…čiv čiv…

  • Tweety Bird

   …čiv čiv…če Radonjić sodi Noviću je možnost obsodbe enaka kot če bi morilcu sodil bivši morilec…čiv čiv…

   • Stajerka

    …spet nov nick??…..le kdaj se boste naveličali……mi se NE bomo – BLOKADA!

    • Imperial Commando

     Predno ga blokiras ga se prijavi kot spam, da cimprej gre.

     • Alma mater studiorum

      Cinkator

 • RATATA

  Nimamo se nobenemu potožit, da se nam dogajajo krivice. Do esčp-ja skozi sito in rešeto skorajda ne prideš v desetletju.

 • Stajerka

  LJUDSTVO ZAHTEVA, da se TAKOJ PREKINE izdajanje sodb v IMENU LJUDSTVA……dovolj je norčevanja!!!!

 • Alma mater studiorum

  Na portalu IUSINFO pise v lastni kolumni Radonjić, da nanj pritiskajo ILUMINATI?!

 • antimur

  Kot mi je dejal starejši gospod, dobri znanec iz sosednje ulice, je ta baraba Kerševan povsem enak tako po izgledu kot karakterju kot udbaški zasliševlec v času Informbiroja, ki ga je zasliševal, ko so pošiljali državljane na Goli otok, med njimi je bil tudi ta gospod. Žal nisem uspel izvedeti odkod pozna Kerševana, je na žalost prej odšel v večnost.

  • Olga101

   Je kaj v sorodu z Nušo Kerševan? Ni bila ljubljanska županja?

 • PLavi-mil

  Rdeča sodniška mafija se maščuje.

  • janko

   Kako si predrznejo še čivkati, lopovi rdeči? Po krivem so hoteli za 30 let zapreti nedolžnega doktorja znanosti? In udbaši so v ta namen za zmeraj utišali priče! Če bi se slovenski narod šel maščevanje, bi namesto lustracije morali izvesti romunski scenarij iz 1990. leta!

 • janko

  Kdor je enkrat v lopovščini in ima od tega lepo korist, ne bo od tega nikoli odstopil!
  Ne bo druge, treba bo vsakega prijeti za ramo.

 • Marvin Šulin

  Anna Göldi je bila zadnja ženska, ki je bila v Evropi usmrčena zaradi čarovništva, 13. junija 1782.
  Očitno naša demokracija napreduje v nov totalitarizem, kjer je revolucionarno krivosodstvo k temu izjemno prispeva.
  Diskreditacija, likvidacija je preizkušen način. Najdete podobnost v temle okrutnem primeru iz naše zgodovine
  https://almiracatovic.wordpress.com/2014/11/05/marina-poslednja-sezgana-carovnica/
  Tudi tu so sodniki opravili “vrhunsko” delo in umorili nosečo mater s 6 otroki.

  • Alma mater studiorum

   Obsodbe čarovništva so v domeni totalitarnega kanonskega prava.

 • Black_hawk

  Radonjić se je dobro pokazal že pri Patrii, ko je sodil po črki zakona. Bravo!!

 • Imperial Commando

  Alma mater stupidorum, se en levaski bebcek, ki povsod vidi naciste. Homo patheticus leftardis pac.

  • Alma mater studiorum

   Širokousti se s kratkovidno-fijakersko pametjo nekdo, ki povsod vidi komuniste.

   • Imperial Commando

    Komunisti so, za razliko od nacistov, res povsod.

    • Alma mater studiorum

     Hehehe, bolnik.

     • Imperial Commando

      Zakaj? A nimam prov? Se SD so rekel sred parlamenta da so ponosni nasledniki kps, mas koncerte z rdeco zvezdo, mas vsak mesec kako proslavljanje nob lazi, mas levico. Kje sem se zmotil in zakaj sem bolnik???

     • Alma mater studiorum

      Seveda imas prov . Dobiš piškotek, floki, da bos srecen, himmlerjev vazal.

     • tomnidari

      Niso problem komunisti kot taki, problem je kmunistična ideologija! In danes nam ne vladajo komunisti, ampak nam vladajo komunistične tajne službe, ki so tranzicijo lepo obrnile v svojo korist!! Ne vem koliko poznaš finančne povezave med udbovsko oligarhijo, ampak ruska, ki je precej že raziskana, bi ti pa le lahko odprla oči!!

 • Alma mater studiorum

  Vsi glumijo žrtev z razlogom, da so iluzijonisti odvrnili pogled na eno in edino resnično žrtev in to je likvidirani Jamnik.

 • tomnidari

  Nam bo Olga objasnila stališča SDS zakaj ne…..

 • tomnidari

  Disqus mi blokira nedolžne objave???

 • piko8

  Takih Pokončnih sodnikov, kot je Vrhovni sodnik Radončič manja v titoistični Sloveniji!!

 • Andrej Grafenauer

  Žalostno je prebrati mnenje te etične komisije. Jasno je, da ima velik del slovenske javnosti izjemno slabo mnenje o našem sodstvu. Razlog je predvsem neizvedena lustracija in tako so v vrhu sodstva bili in so mnogi (ne vsi)
  s protidemokratično komunajzarsko preteklostjo. Radonjićeva opozorila so in bi kvečjemu dvignila ugled sodstva in kažejo, da je znotraj komunajzarske kontinuitete tudi opozicija normalnih sodnikov, ki je občutljiva na pritiske in se jim ne uklanja in to tudi če Radonjičeve trditve ne bi povsem držale.

 • lauraas

  Mi smo jim to dovolili, da lahko delajo kar hočejo – na volitvah! Največji upor temu, so pa ubogi komentarji in s tem se zadovoljimo in mafija to dobro vè!