fbpx

Poslanska skupina SDS vložila zakon, s katerim bi mladim družinam pomagala do nezasedenih državnih stanovanj

Foto: iStock

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih, ker ocenjujejo, da so pri reševanju stanovanjskega problema močno omejene mlade generacije, ki si ustvarjajo družino, njihova kreditna sposobnost pa je zaradi začetka poklicne kariere še nizka. Dejstvo je tudi, da je mladim stanovanjski sklad manj naklonjen, saj je najobičajnejši način pridobitve stanovanja v Sloveniji nakup, pri čemer imajo mladi praviloma nižje prihodke, na trgu dela pa se soočajo z zaposlitvami za določen čas ali so celo v prekarnih oblikah dela. Visoke cene nepremičnin in otežen dostop do finančnih virov mladim otežujejo prehod v lastno stanovanje, odhod od staršev in osamosvojitev ter osnovanje najprej lastnega gospodinjstva, šele nato družine. Nakup stanovanja je mladim onemogočen zaradi visokih cen in finančnega tveganja, ki ga prinašata nakup stanovanja in dolgoročno zadolževanje. Nakup stanovanja hkrati zmanjšuje mobilnost in povečuje stroške v primeru spremenjenih bivalnih potreb.

V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da ima Republika Slovenija v okviru izvršilne veje oblasti štiri fonde stanovanj, in sicer gre za fonde stanovanj Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za pravosodje. Navedena stanovanja so prvotno namenjena reševanju stanovanjske problematike javnih uslužbencev, predvsem s kadrovskega vidika, vendar pa prav ta stanovanja v veliki meri ostajajo nezasedena. Iz podatkov Vlade RS je razvidno, da je bilo v letu 2015 nezasedenih 434 stanovanj, od tega jih je bilo v načrtu za prodajo 188 in 219 za najem.

Stanovanja bi bila namenjena izključno mladim družinam
Cilj predlaganega zakona je mladim in mladim družinam zagotoviti možnost neprofitnega najema stanovanj. V predlogu zakona se tako predlaga, da se do 1. 6. 2018 nezasedena stanovanja iz fonda stanovanj Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za pravosodje prenesejo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS).

Foto: STA

Tako prenesena stanovanja na SSRS bi lahko najeli izključno mladi in mlade družine. V zakonu tudi predlagajo, da bi imeli mladi in mlade družine možnost odkupa stanovanja po petih letih bivanja, pri čemer bi se vse plačane najemnine štele v odkupno ceno stanovanja.

Ukrep bi razbremenil tudi državni proračun
Predlog zakona temelji na načelu pravičnosti in solidarnosti, saj daje prednost pri subvencijah za reševanje stanovanjskega problema socialno šibkejšim, hkrati pa zasleduje načelo smotrnosti, saj se s prenosom nezasedenih stanovanj na SSRS in njihovo zapolnitvijo znižujejo stroški, ki jih ima trenutno s temi stanovanji država. Prav tako bi po mnenju SDS sprejem predlaganega zakona imel pozitivne posledice za državni proračun, saj bi razbremenil upravljavce nezasedenih stanovanj v okviru izvršilne veje oblasti. Ti stroški so odvisni od velikosti stanovanja, načina ogrevanja in lokacije stanovanja ter so okvirno 50 evrov mesečno na stanovanje, kar je na letni ravni približno 260.400 evrov prihranka.

C. Š.