fbpx

Računsko sodišče pod lupo vzelo Marjana Šarca: Nenavadna proračunska nakazila na račun njegove stranke

Predsednik vlade Marjan Šarec. Foto: sta

Po našem razkritju, da Kabinet predsednika vlade RS od nastopa mandata Marjana Šarca stranki Lista Marjana Šarca (LMŠ), ki ji predseduje predsednik vlade, mesečno nakaže nekaj več kot 80 evrov, kar je moč razbrati iz aplikacije protikorupcijske komisije Erar in o čemer smo podrobneje pisali na povezavi, je nenavadna nakazila pod drobnogled vzelo tudi računsko sodišče.

Po prvem odstavku 25. člena zakona o političnih strankah tudi državni organi ne smejo financirati strank, razen če zakon določa drugače. Na računskem sodišču so v pojasnilo, ki ga je podpisal strokovni sodelavec Boštjan Novak, zapisali: “V konkretnem primeru bo Računsko sodišče Republike Slovenije pristojne državne organe (Kabinet predsednika vlade Republike Slovenije, Upravo Republike Slovenije za javna plačila in Komisijo za preprečevanje korupcije), slednja je pristojna za upravljanje aplikacije Erar, zaprosilo za dokumentacijo, iz katere bo razvidna narava obravnavanih plačil.

Ker nas je zanimalo tudi, ali je za organ oziroma odgovorno osebo organa, če gre za nepravilno izplačevanje iz proračuna, predvidena kakšna sankcija in kakšna konkretno, so pojasnili: “Zakon o političnih strankah v zvezi z nezakonitimi prispevki v devetem odstavku 29. člena določa, da je stranka dolžna prispevke, ki jih stranka pridobi v nasprotju s tem zakonom, v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. Vendar pa zakon o javnih financah kot specialni zakon, ki ureja porabo javnih sredstev, v zvezi z nakazili iz proračuna določa, da če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, mora neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v proračun. Prav tako se po kazenskih določbah iz 3. točke prvega odstavka 29. člena zakona o političnih strankah z globo od 6.000 do 30.000 evrov kaznuje pravna oseba, ki da prispevek stranki. Po tretjem v povezavi s drugim odstavkom istega člena pa se z globo od 1.500 do 4.000 evrov kaznuje tudi odgovorna oseba državnega organa, ki stori prekršek iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena (drugi odstavek 24.b člena in 25. člen).

Ali gre za napako Šarčeve administracije ali za napako pri prikazovanju porabe proračunskih sredstev v aplikaciji Erar, bomo spremljali in poročali.

ZAKON

o političnih strankah

(neuradno prečiščeno besedilo št. 10)

25. člen

Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati strank, razen če zakon določa drugače.

Stranke lahko za financiranje volilne kampanje na podlagi pisnega dogovora prenesejo sredstva s svojega transakcijskega računa na transakcijski račun stranke, ki je organizator volilne kampanje za skupno listo kandidatov oziroma skupnega kandidata, če te stranke predlagajo skupno listo kandidatov oziroma skupnega kandidata. Stranka, ki je organizator volilne kampanje, mora celotni prejeti znesek nakazati na poseben transakcijski račun za volilno kampanjo. Stranka, ki je prejela delno povračilo stroškov za volilno kampanjo, lahko s svojega transakcijskega računa v skladu s pisnim dogovorom prenese ta sredstva na transakcijski račun drugih strank iz tega odstavka.

29. člen

Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost:

1.      ki da posojilo stranki v nasprotju z določbo petega odstavka 22. člena tega zakona;

2.      ki na zahtevo računskega sodišča ne da oziroma ne predloži pojasnil, podatkov ali listin, ki so potrebne za izvedbo revizije, ali ne omogoči vpogleda v svoje poslovne knjige in evidence (drugi odstavek 24.b člena);

3.      ki da prispevek stranki (25. člen).

Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena (drugi odstavek 24.b člena in 25. člen).

Škandal24