fbpx

Šarec, bo šla osnovna matematika pri problemih v zdravstvu?

Foto: STA

Število zdravnikov v Sloveniji je po oceni OECD 3,1 zdravnika na tisoč prebivalcev, kar je precej pod povprečjem Evropske unije. Po sklenitvi dogovora Ministrstva za zdravje o manjši delovni obremenitvi zdravnikov specialistov družinske medicine oziroma znižanje glavarinskih količnikov opredeljenih zavarovanih oseb na zdravnika se je razkrilo, da v zdravstvenem sistemu danes primanjkuje 400 zdravnikov specialistov družinske medicine.

Poslanka Jelka Godec je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja. “Katere ukrepe in nabor aktivnosti načrtuje Vlada RS za spodbujanje večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja, ki so se šolali v Sloveniji?”

Godčeva je uvodoma izpostavila, da iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je bilo v Sloveniji na dan, 5. novembra 2019, razpisanih 241 mest za opravljanje različnih vrst specializacije zdravnikov, od katerih je kar 121 ostalo nezapolnjenih. Med vsemi razpisanimi specializacijami jih je bilo 47 s področja družinske medicine, pri čemer je bilo zapolnjenih le 9 mest oziroma 19 odstotkov.

UKC Maribor (Foto: STA)

Istočasno pa na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F) minister za zdravje vsako leto izdaja Odredbo o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji. Leta 2018 je minister izdal odredbo za 62 ponudb za delo, za leto 2019 130 ponudb za delo, za leto 2020 pa je po predlogu odredbe predvidenih že 247 tovrstnih ponudb, kar je za 298,38 odstotka več kot leta 2018. Med njimi je predvidenih največ ponudb za delo zdravnikov specialistov družinske medicine, in sicer kar 70, za delo zdravnikov specialistov pediatrije 17 in za delo zdravnikov 35, kjer specializacija ni navedena.

Jelka Godec (Foto: STA).

Pomanjkanje tudi na področju zdravstvene nege
“Po podatkih iz Registra zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije je prirast novih zdravnikov v obdobju od 2017–2019 202 zdravnika, kar pa pri 6.514 aktivnih zdravnikih še zdaleč ne pomeni desetine, kot je nedavno dejal predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec,” opozarja Godčeva.  Ob tem velja poudariti, da je pomanjkanje kadra v Sloveniji tudi na področju zdravstvene nege, na kar opozarjajo splošne bolnišnice in oba klinična centra. V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije ocenjujejo, da je pomanjkanje omenjenega kadra že danes za od 20 do 25 odstotkov, pri čemer primanjkuje 600 tehnikov zdravstvene nege in okoli 1.500 diplomiranih medicinskih sester, primanjkuje pa nam tudi bolničarjev v socialnem varstvu.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je ob zaključku leta 2019 napovedal, da se bo Vlada Republike Slovenije v letu 2020 soočila z razmerami in ukrepala na področju kadrovskih težav v našem zdravstvu.

Glede na kronično pomanjkanje zdravnikov in drugega zdravstvenega kadra Godčevo zanima sledeče:

1. Koliko je bilo na dan, 31. 12. 2019, zaposlenih oziroma aktivnih zdravnikov v mreži javne zdravstvene službe (mišljeni so javni zdravstveni zavodi in koncesionarji) v dejavnosti:

 • primarnega zdravstvenega varstva;
 • sekundarnega zdravstvenega varstva;
 • terciarnega zdravstvenega varstva.

Pri tem prosim, da naj bo statistično opredeljeno za vsako specialnost posebej in za vsako javno zdravstveno ustanovo posebej ter koncesionarje oziroma zasebnike s koncesijo s pripadajočimi deleži programov posamezne specialnosti oziroma dejavnosti.

 • Koliko na dan, 31. 12. 2019, aktivnih zdravnikov posamezne specialnosti oziroma na katerih področjih zdravstvene dejavnosti se bo upokojilo v naslednjih petih letih? Statistično opredeljeno za vsako leto posebej za obdobje 2020–2025 po javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarjih.

2. Koliko je bilo na dan, 31. 12. 2019, zaposlenih/aktivnih tehnikov zdravstvene nege v dejavnosti:

 • primarnega zdravstvenega varstva;
 • sekundarnega zdravstvenega varstva;
 • terciarnega zdravstvenega varstva.

Statistično naj bo opredeljeno za vsako specialnost posebej in za vsako javno zdravstveno ustanovo posebej ter koncesionarje, ki zaposlujejo tehnike zdravstvene nege.

 • Koliko zaposlenih/aktivnih tehnikov zdravstvene nege na dan, 31. 12. 2019, po področjih zdravstvene dejavnosti oziroma ravni zdravstvenega varstva se bo upokojilo v naslednjih petih letih? Statistično opredeljeno za vsako leto posebej za obdobje 2020–2025 po javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarjih.

3. Koliko je bilo na dan, 31. 12. 2019, zaposlenih srednjih medicinskih sester na delovnem mestu srednje medicinske sestre v dejavnosti:

 • primarnega zdravstvenega varstva;
 • sekundarnega zdravstvenega varstva;
 • terciarnega zdravstvenega varstva.

Statistično naj bo opredeljeno za vsako specialnost oziroma dejavnost zdravstvenega varstva posebej in za vsako javno zdravstveno ustanovo posebej, vključno s koncesionarji, ki so vključeni v mrežo javne zdravstvene službe.

Koliko zaposlenih/aktivnih srednjih medicinskih sester na dan, 31. 12. 2019, in na katerih področjih se bo upokojilo v naslednjih petih letih? Statistično opredeljeno za vsako leto posebej za obdobje 2020–2025 po javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarjih.

4. Koliko je bilo na dan, 31. 12. 2019, zaposlenih/aktivnih diplomiranih medicinskih sester na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre v dejavnosti:

 • primarnega zdravstvenega varstva:
 • sekundarnega zdravstvenega varstva;
 • terciarnega zdravstvenega varstva.

Statistično naj bo opredeljeno za vsako specialnost posebej in za vsako javno zdravstveno ustanovo posebej.

 • Koliko diplomiranih medicinskih sester in na katerih področjih se bo upokojilo v naslednjih petih letih? Statistično opredeljeno za vsako leto posebej za obdobje 2020–2025 po javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarjih.

5. Koliko je bilo na dan, 31.12.2019, zaposlenih bolničarjev v socialno-varstvenih ustanovah?

Statistično naj bo opredeljeno za vsak socialno-varstveni zavod posebej vključno z socialno-varstvenimi zavodi s koncesijo.

 • Koliko bolničarjev in na katerih področjih se bo upokojilo v naslednjih petih letih? Statistično opredeljeno za vsako leto posebej za obdobje 2020-2025 po javnih zavodih in koncesionarjih.

6. Ali je bila na Ministrstvu za zdravje narejena temeljita strokovna analiza v zadnjih 10 letih, ki bi pokazala vzroke in razloge za pomanjkanje medicinskega oziroma negovalnega kadra na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti oziroma socialnega varstva ter vključno s simulacijo potreb po posameznih poklicnih skupinah v Republiki Sloveniji potrebnih za izvajanje zdravstvenega varstva primarne, sekundarne in terciarne ravni ter socialnega varstva (t. i. poklicne opredelitve)?

7. Kateri so ukrepi in nabor aktivnosti za spodbujanje večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja, ki so se šolali v Republiki Sloveniji?

8. Katere motivacijske dejavnike in nabor aktivnosti (kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih) je pripravilo Ministrstvo za zdravje za okrepitev primarnega zdravstvenega sistema oziroma za odpravo nastalih razmer v osnovnem zdravstvu, s poudarkom v družinski medicini in pediatriji?

9. Kakšen so kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni načrti Ministrstva za zdravje glede izobraževanja in razpisovanja specializacij posameznih specialnosti glede na potrebe in trende?

Nina Žoher