SDS zahteva nujno sejo: Razstavljanje izrabljenih vozil in predelava nevarnih odpadkov na Vranskem grozita tako ljudem kot okolju, ARSO in ministrstvo pa ponarejata dovoljenja

Fotografija je simbolična (foto: STA)

V poslanski skupini SDS so na predsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor naslovili zahtevo za sklic nujne seje odbora, na kateri bi obravnavali problematiko razstavljanja izrabljenih vozil in predelave nevarnih odpadkov v naseljenih območjih in območjih, ki imajo status kulturnega spomenika. Občina Vransko se že leta pritožuje in poziva k ukrepanju, saj naj bi dejavnost potekala brez ustreznih dovoljenj. Kljub nespoštovanju zakonskih določil je pristojno ministrstvo zavrnilo vse pritožbe. Ko je Zavod za varstvo kulturne dediščine preveril teren, je ugotovil, da je stanje drugačno, kot trdita ministrstvo in ARSO. Občinski svet sedaj zahteva razveljavitev spornega okoljevarstvenega dovoljenja, na sporno dejavnost in možne rešitve pa opozarja tudi poslanska skupina SDS.

V zahtevi poslanke in poslanci SDS izpostavljajo podjetje GLOBAL AVTO v občini Vransko, ki v prostorih sredi trga Vransko vse od leta 2015 razstavlja odslužena vozila, prodaja avto dele in predeluje odpadke brez dovoljenj, vse to pa ob evidentnem kršenju zakonskih določil glede varstva okolja in pravil ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje.

Agencija RS za okolje (ARSO), pod ministrstvom za okolje in prostor, je dne, 21. 10. 2016 izdala sklep, da omenjenemu podjetju za dejavnost zbiranja in razgradnje odsluženih vozil ”ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja” in to po tem, ko je podjetje svojo dejavnost na trgu Vransko izvajalo že skoraj leto dni.

Zaradi delovanja brez dovoljenj in nespoštovanja zakona se je občina pritožila, a jo je pristojno ministrstvo zavrnilo
Občina Vransko je v preteklih letih na pristojno ministrstvo, ARSO in Inšpektorat RS za okolje in prostor poslala številne dopise, pritožbe in pozive k ukrepanju. Občina je pristojne ustanove opozarjala, da dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in predelave odpadkov poteka brez ustreznih dovoljenj ter ob nespoštovanju zakonskih določil glede varstva okolja in ravnanja z odpadki. Pritožbo občine na sklep ARSO z dne 21. 10. 2016 je pristojno ministrstvo zavrnilo in v obrazložitvi zapisalo, da občina Vransko ni upravičena oseba oziroma ni bila stranka v postopku. Inšpektorat RS za okolje in prostor je tudi uvedel inšpekcijski postopek, izvedel tri izredne inšpekcijske nadzore in v poročilu navedel, da kršitev okoljske zakonodaje ni zaznal.

V zahtevi poslanke in poslanci SDS opozarjajo tudi na dejstvo, da je območje Vransko-Trško kategorizirano kot območje naselbinske dediščine, torej kulturni spomenik. Občina je vso dokumentacijo zato poslala tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine, Območni enoti Celje, ki je v svojem mnenju dne 28. 10. 2016 ugotovil, da bi moral investitor ”za predvidene posege skladno s prvim odstavkom 28. člena ZVKD-1, za posege v spomenik in za posege v varstvena območja dediščine pridobiti kulturnovarstveno soglasje.” Zavod je opravil tudi terenski ogled in v ugotovitvah zapisal, da je ”stanje na terenu drugačno od ugotovitev,” ki sta jih navedla pristojno ministrstvo in ARSO.

Zaradi neukrepanja državnih organov je občinski svet pozval k podpisu peticije, ob tem pa zahteval tudi razveljavitev spornega okoljevarstvenega dovoljenja
Zaradi neukrepanja pristojnih državnih organov in ustanov v zvezi z opozorili občine Vransko je občinski svet na predlog župana občine Vransko pozval k podpisu Peticije proti razstavljanju izrabljenih vozil in predelavi nevarnih odpadkov na trgu Vransko. Podpisniki peticije sprašujejo pristojno ministrstvo in ARSO, kako je mogoče, da za dejavnost predelave nevarnih odpadkov po prizorih, videnih na Vrhniki, v Zalogu in še kje, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Občinski svet občine Vransko je na seji dne 12. 12. 2017 sprejel tudi sklep z zahtevo in navodilom županu in občinski upravi, da poiščeta in proučita vsa potrebna pravna sredstva za razveljavitev spornega okoljevarstvenega dovoljenja ter poskrbita, da se bo v omenjenih proizvodnih prostorih izvajala izključno in samo z veljavnim lokacijskim načrtom dovoljena mirna in okolju prijazna dejavnost.

Kljub vsem navedenim dejstvom in številnim opozorilom občine Vransko in tam živečih prebivalcev je ARSO dne 5. 12. 2017 podjetju izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje obrata za razstavljanje izrabljenih vozil in predelavo odpadkov v proizvodnih halah propadlega podjetja KIV Vransko.

Razstavljanje izrabljenih vozil in predelava odpadkov se nahaja sredi trga, za okolje in prebivalce pa predstavlja neposredno nevarnost
Dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in predelava odpadkov, za kar je ARSO izdala okoljevarstveno dovoljenje, se nahaja sredi trga Vransko ter predstavlja neposredno grožnjo in nevarnost za okolje in prebivalce trga. Predlagatelji nujne seje zato menijo, da naveden primer, ko podjetje, kljub temu da nima ustreznih dovoljenj, opravlja dejavnost v nasprotju z okoljevarstvenimi standardi in zakonskimi določili, zahteva posebno pozornost in obravnavo na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Menijo še, da je obravnava navedene problematike nujna tudi zaradi večletnih neuspešnih prizadevanj občine, da pristojni državni organi in ustanove ukrepajo ter preprečijo nezakonito in okolju in ljudem nevarno dejavnost v naseljenem območju in območju, ki ima status kulturnega spomenika.

Po opravljeni razpravi v poslanski skupini SDS predlagajo v sprejem naslednja sklepa:

  1. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Vlado RS, da preveri zakonitost postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-37/2016-14, ki ga je 5. 12. 2017 izdala Agencija RS za okolje, posebej v luči izločitve občine Vransko kot stranke v postopku in z ugotovitvami v roku 30 dni seznani Državni zbor RS.
  2. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Vlado RS, da naloži inšpekcijskim službam, da preverijo dejansko stanje na terenu glede na dejstvo, da okoljevarstveno dovoljenje še ni pravnomočno, dejavnost razgradnje avtomobilov pa se že izvaja brez izpolnjevanja pogojev, ki bi jih skladno z zakonom o varstvu okolja moralo izpolniti podjetje GLOBAL AVTO, d. o. o., in z ugotovitvami v roku 30 dni seznani Državni zbor RS.

A. L.