fbpx

Sindikat policistov Slovenije zavrnil udeležbo na stavki policistov, ki so jo napovedali pri Policijskem sindikatu Slovenije!

Predsednik SPS Kristjan Mlekuš (Foto: STA)

Sindikat policistov Slovenije je objavil javno pismo, v katerem medijem in drugemu policijskem sindikatu, PSS, ki jih je pozval, da se jim pridružijo pri stavki proti vladi, sporočajo, da se stavke ne bodo udeležili. Izrazili so sicer zadovoljstvo, da so kar tri od štirih stavkovnih zahtev take, ki jih utemeljeno že nekaj časa zagovarja prav SPS, PSS pa jim je doslej nasprotoval. V nadaljevanju v celoti objavljamo odprto pismo Sindikata policistov Slovenije.

Spoštovani!

Dne 22.12.2020 smo prejeli vaše elektronsko sporočilo in dopis PSS-15/2020-325 (Sklep o napovedi stavke PSS), v katerem nas vabite k pridružitvi stavki zaposlenih v Policiji. Obveščamo vas, da smo proučili vaše štiri stavkovne zahteve, pri čemer z veseljem ugotavljamo, da z njimi v celoti sledite predlogom rešitev, ki jih v Sindikatu policistov Slovenije zagovarjamo že dlje časa in ste jim do sedaj ostro nasprotovali in zaradi teh predlogov tudi spisali več žaljivih obvestil na račun SPS in nas celo obtoževali, da pod pritiski politike delamo škodo policistkam in policistom. Glede na to, da v stavkovnih zahtevah pod zaporednimi št. 1, 2 in 3 v celoti povzemate predloge SPS, ki ste jim do sedaj ostro nasprotovali, vam sporočamo, da se z njimi v celoti strinjamo. Glede zahteve pod zaporedno št. 4 pa ugotavljamo, da gre po naši oceni za potezo, ki bi lahko bila razumljena kot politično motivirana, od katere pa se v celoti distanciramo. V nadaljevanju vam podajamo posamezne obrazložitve (zaradi boljše razumljivosti jih poimenujemo in povzemamo samo njihovo jedro).

Zahteva št.1: Preklic sklepa Vlade RS v zvezi analize delovnih mest in nadaljevanje izplačevanja »schengenskega dodatka«
Glede poskusov izigravanja analize že od samega začetka, predvsem pa prirejanja rezultatov le-te, smo v obeh sindikatih, tako SPS kot PSS, bili seznanjeni že od 5.11.2019, ko je na MJU potekala predstavitev analize delodajalcem. SPS je že od takrat dalje predlagal in vztrajal na zaostrovanju ukrepov, saj je bilo tudi na pogajanjih glede sprememb KPP pod vodstvom takratne državne sekretarke mag. Melite Šinkovec vse bolj jasno, da ima predhodna Vlada (ki je tudi podpisnica sporazuma), jasen namen izigravati analizo in nima namena uresničiti zaveze glede kariernega sistema. Zaradi tega smo na predlog SPS že v mesecu maju 2019 podali skupen dopis, da ne bomo sodelovali v delovni skupini za podredna priporočila, vse dokler ne bo jasno zastavljenega tarifnega razmerja delovnih mest v Policiji.

Sindikat Policistov Slovenije (Foto: Zajem zaslona Uradna spletna stran SPS)

Žal smo pri tem nato vztrajali le v SPS, zaradi vse več informacij o prirejanju analize in izigravanju stavkovnega sporazuma, pa smo v neformalnih pogovorih in tudi na sestankih predlagali izvedbo opozorilne stavke. V SPS smo večkrat poudarili, da je potrebno na nezakonitost analize potrebno odreagirati takoj in ne čakati na to, da bo posredovana v Vladno proceduro. Žal smo bili takrat v SPS opozorilno stavki prisiljeni izpeljati sami. Zavedati se je potrebno, da je glede analize zgodba zaključena, saj smo z Vlado RS glede njene veljavnosti vsak na svojem bregu, odločitev o tem ali je II. točka sporazuma izpolnjena ali ne, pa lahko sprejme le sodišče. Zaradi tega se v SPS nismo posluževali medijskih obračunov, temveč smo na Upravno sodišče RS vložili tožbo za odpravo sklepa Vlade, dokončne odločitve o tem pa žal še ni, saj je zadeva v pritožbenem postopku.

V pogajanjih med stavko konec leta 2018 smo v SPS pristali na določbo II. točke glede analize izključno na podlagi zagotovil PSS, da preko KSJS s pomočjo evropskih sredstev takšno analizo že izvaja in da so rezultati za policiste izredno ugodni. Da to drži, ste v PSS potrdili s svojim obvestilom št. PSS-15/2020-259z dne 19.10.2020, v katerem navajate:

Zato je v letu 2017 prišlo v sindikatu do odločitve, da se pri neodvisnem izvajalcu naroči analiza, ki bi pokazala kam sodijo delovna mesta policistov v primerjavi z drugimi delovnimi mesti v drugih poklicnih skupinah s posebnimi pooblastili. Na podlagi predloga Policijskega sindikata Slovenije je Konfederacija sindikatov javnega sektorja v projekt »Skupaj nad izzive trga« vključila tudi študijo »Analiza uvrstitve pooblaščenih uradnih oseb v plačne razrede na podlagi primerjav, izhajajoč iz meril in kriterijev«. Vmesno poročilo izvajalcev analize je bilo za Policijski sindikat Slovenije že izhodišče za dogovarjanje o vsebini Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil sklenjen 27. 12. 2018. Neodvisna »Primerjalna analiza vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih kompetenc za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici)« (v nadaljevanju: Primerjalna analiza PSS) je bila izvedena med julijem 2018 in aprilom 2019 s strani Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.

Na tem mestu priznavamo in sprejemamo svoj del odgovornosti, da je tudi SPS pristal na takšno dikcijo, saj smo v PSS kot partnerskemu sindikatu v stavki zaupali v verodostojnost informacij, ki ste nam jih posredovali, čeprav je pri odločanju o pristopu k sporazumu bilo v organih SPS veliko pomislekov. Zaradi korektnosti zato tudi nismo odreagirali na žaljiv zapis v obvestilu PSS št. 6 –2/2018–245z dne31.12.2018, kjer navajate: »Posebna zahvala gre tudi predstavnikom SPS, da so nam zaupali vodenje stavkovnih aktivnosti in vodenje pogajanj vse od napovedi stavke do sklenitve stavkovnega sporazuma in nam tako pomagali, da smo lahko naše ideje za izboljšanje statusa članic in članov v Policiji, MNZ in IRSNZ, lažje uresničili«. Verjamemo, da je bil navedeni zapis posledica pripisovanja zaslug zaradi zgoraj citiranih dejstev glede analize, zato se na to nismo niti odzvali, saj smo skupni interes vseh zaposlenih postavljali pred kitenje z zaslugami. Ravno zaradi tega smo na vseh javnih predstavitvah sporazuma v sindikalnih skupinah, ob izražanju pomislekov izpostavili, da ima PSS že vmesne rezultate svoje analize ter da bo analiza zagotovo ugodna za zaposlene ter pohvalili vaš trud.

Iskreno verjamemo, da je težko požreti lasten neuspeh in valiti krivdo na zunanje faktorje ter za ta neuspeh obtoževati Vlado in ministra, ki je problem podedovala. Izigravanje analize in prirejanje njenih rezultatov je bilo znano že 5.11.2019. Zaradi tega tudi obžalujemo, da kljub prigovarjanju SPS, ni prišlo do skupnih sindikalnih aktivnosti in izvedbe stavke takoj, ko so bili zanjo izpolnjeni pogoji (prekoračen rok za izvedbo analize). Zaradi tega smo bili prisiljeni samostojno izvesti 4 urno opozorilno stavko v mesecu februarju 2020, za nameček pa smo bili s strani PSS in njegovih vidnih predstavnikov deležni osebnih napadov in diskreditacij, kar imamo tudi ustrezno dokumentirano (socialna omrežja ipd.). Tudi javna objava PSS z dne 29.1.2020 navaja, da so »stavkovne zahteve, ki so povzete iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. l. RS, št.3/19), trenutno v reševanju in ustrezno pravno zavarovane« ter da je »je stavka, ki jo je za 3.2.2020 napovedal Sindikat policistov Slovenije in je uperjena proti Vladi RS v tem trenutku nesmiselna«.

Dne 25.9.2020 smo bili na skupnem sestanku pri ministru za notranje zadeve seznanjeni s sklepom Vlade RS v zvezi analize in nato na predlog SPS tudi dobili gradivo in podali nanj pripombe. Objava analize, ki ste jo izvedli v PSS in je bil podlaga za določbe stavkovnega sporazuma so žal v tem trenutku brezpredmetne, saj nobena Vlada le-te ne bo upoštevala kot verodostojne in neodvisne, prav tako bi prerekanje o tem kdo ima prav, morebitne rešitve odlaga daleč v prihodnost.

Iskreno obžalujemo, da do zasledovanja skupnih ciljev in vztrajanju na skupnih stališčih (npr. glede oblikovanja strukture delovnih mest) ni prišlo že v času prejšnje Vlade, ki je sporazum tudi podpisala in je za izigravanje tudi polno odgovorna. Kot pa izhaja iz zapisnika o pogajanjih z dne 12.10.2020, je Vlada RS pripravljena rešiti nastalo situacijo in tudi pozvala sindikate k podaji ustreznih predlogov. Zaradi interesa policistk in policistov smo v SPS tudi pripravili svoj predlog rešitev, ki so bili predstavljeni na neformalnem sestanku 23.11.2020 in na delovni skupini v Tacnu dne 10.12.2020, o čemer bomo več odgovorili v nadaljevanju. Zahteva 2: sprememba prvega odstavka 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19) na način, da se v plačni podskupini C3 postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev izvedejo vsako leto do 15. novembra.

Zahteva 2: sprememba prvega odstavka 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19) na način, da se v plačni podskupini C3 postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev izvedejo vsako leto do 15. novembra

Iskreno nas veseli, da ste z oblikovanjem takšne stavkovne zahteve sledili prizadevanjem SPS, kateremu ste v preteklosti ostro nasprotovali. Namreč, SPS je zaradi spremenjene sodne prakse na centralnih pogajanjih javnega sektorja ki so potekali 11. 9. 2019 (Zapisnik seje pogajalske komisije št. 0100-26/2019, 16. 9. 2019), podali pobudo, glede večkratnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje (konkretno ravno navedene določbe Uredbe), da ne bi prišlo do oškodovanja policistov, ki so bili prevedeni v VI. tarifno skupino 30.6.2018. Zaradi neodzivnosti takratne Vlade je SPS dne 3.1.2020 tudi formalno vložil na MJU predlog za spremembo določb 1. odstavka 5. člena Uredbe. Na predlog SPS ste se takrat v PSS odzvali zelo ostro, surovo in žaljivo do Sindikata policistov Slovenije, kjer ste nas obtožili celo spodkopavanja pogajanj za spremembo KPP, ki pa so bila že od junija 2019 na mrtvi točki, kar je razvidno tudi iz vseh zapisnikov. Dne 8.1.2020 ste se z dokumentom št. PSS-15/2020-4na pobudo SPS odzvali z naslednjimi žaljivimi besedami:

“V PSS se zavedamo, da je spremembe pogojev za napredovanje trenutno mogoče v celoti urediti izključno v pogajanjih za spremembe in dopolnitve 22. č člena KPP. Ob tem zavedanju zato obsojamo ravnanja, da se vsebine, ki so predmet pogajanj za KPP, brez dogovora prenaša na celoten javni sektor, kjer so interesi poklicnih skupin v določenih vsebinah in pravicah popolnoma drugačni, včasih celo diametralno nasprotni, kot interesi policistov. Upoštevaje navedeno se v PSS upravičeno sprašujemo ali imajo kolegi iz SPS sploh resen namen zaključiti pogajanja za spremembo in dopolnitev 22. č člena KPP, kot to sicer večkrat navajajo v svojih obvestilih članstvu, saj s takšnimi nepremišljenimi ravnanji in popolnim nesodelovanjem v pogajalskem procesu za celovite spremembe in dopolnitve 22. č člena KPP (Priporočila za izvajanje kariernega sistema vezana na strukturo delovnih mest, priprava in konkretizacija predlogov sprememb in dopolnitev normativnega dela KPP), povzročajo zgolj dodatne zaplete pri pogajanjih”.

Policijski avtomobil. (Foto: Nova24tv, posnetek zaslona)

Ob tem izražamo izredno zadovoljstvo, da ste kljub takrat grobim besedam spoznali, da je SPS zasledoval (in ga še vedno, saj je bila ta zahteva predana aktualnemu ministru na prvem srečanju po nastopu funkcije) cilj izboljšati položaj policistk in policistov ter da ste predlog SPS z dne 3.1.2020 v celoti vključili v svoje stavkovne zahteve. To nam pomeni posebno priznanje, da je kljub ostrim besedam možno prepoznati dobre rešitve, četudi jih poda nekdo drug. Pri izboljšanju statusa policistov je namreč potrebno zasledovati skupne cilje.

Zahteva 3: Sprememba določb 50. člena ZODPOL in sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti

Glede na diametralno nasprotna stališča, ki ste jih zagovarjali od začetka pogajanj za spremembe KPP, predvsem pa v zadnjem času, nas veseli dejstvo, da ste tudi pri tem vprašanju sledili idejam SPS in naše predloge tudi v celoti vsebinsko povzeli v svoji stavkovni zahtevi. Kot vam je znano iz neformalnega razgovora na MNZ 23.11.2020 in sestanka delovne skupine za karierni sistem v Tacnu, smo ravno v SPS podali predlog za spremembo 50. člena ZODPOL (v konkretni amandmajski obliki) ter sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti z ustreznim tarifnim delom, ki bi karierni sistem v policiji naredil enostaven in pregleden.

Posebej nas veseli dejstvo, da ste takšno stavkovno zahtevo oblikovali kljub ostremu nasprotovanju predstavnikov PSS na sestanku v Tacnu 10.12.2020 ob predstavitvi predloga SPS in kljub izrečenim precej grobim besedam na naš račun ter trmastem vztrajanju na konceptu, ki bi pomenil samo lepotne popravke in bi finančne učinke občutili le najbolj plačani delavci policije. Iskreno izražamo zadovoljstvo, da smo predstavnike PSS z argumentiranim strokovnim pristopom ter na podlagi dolgoletnih izkušenj dela v policiji uspeli prepričati, da je tudi PSS pričel slediti namenom in ciljem SPS. Posebej ponosni smo na to, saj smo bili po sestanku 10.12.2020 iskreno prepričani, da skupnega jezika ni možno najti, kljub strinjanju tako predstavnikov Policije in MNZs predlogom SPS.

Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujemo vodstvu PSS, da tudi pri tej točki v celoti sledi argumentom SPS, kljub predhodnemu drugačnemu mnenju.

Zahteva 4: vodenje socialnega dialoga
Kljub zadovoljstvu, da ste pri vseh ostalih zahtevah v popolnosti sledili argumentom SPS, se glede socialnega dialoga z vodstvom MNZ in Policije, z vami ne moremo nikakor strinjati in ocenjujemo, da ima po naši oceni politično ozadje. Da socialni dialog poteka korektno in odgovorno, sta namreč po našem prepričanju odgovorni obe strani. Že dlje časa namreč spremljamo medsebojno obračunavanje med PSS in ministrom za notranje zadeve, predvsem o zadevah, ki s sindikalnim delovanjem nimajo nobene povezave(razmerja med državnimi organi ipd.). Na tem mestu vas moramo spomniti tudi na vaše žaljive obdolžitve na račun SPS v mesecu septembru in oktobru 2020, kjer ste nas neupravičeno in povsem brez razloga ali povoda, pričeli neposredno obtoževati podrejanju ministru Alešu Hojsu in parcialnim strankarskim interesom. Zaradi vaših neupravičenih obtožb je SPS utrpel tako moralno kot poslovno škodo, zaradi česar smo zaradi zavarovanja dobrega imena in ugleda SPS, morali poseči tudi po pravnih sredstvih. Nikakor in nikomur ne bomo dopustili, da bi SPS zvlekel v medsebojna politična obračunavanja ali celo v aktivnosti za rušenje katerekoli Vlade in da bi nas v ta namen javno blatil.

Nasilni protestniki. (Foto: Nova24TV)

Da socialni dialog ne poteka ali da v usklajevanje ne prejemamo predlogov pravnih aktov moramo na tem mestu odkrito in pošteno demantirati. Usklajevanja ne potekajo popolnoma nič drugače kot pod preteklimi ministri. V SPS smo vsa gradiva prejeli in podali pripombe in moramo priznati, da so bila v veliki meri tudi upoštevana. Celo več, vodstvo MNZ je v celoti sledilo številnim pobudam SPS, med katerimi izpostavljamo zlasti:

  • Dvig izhodiščnega plačnega razreda za pomožne policiste iz 21 v 24 PR
  • Ureditev problematike službenih stanovanj za najranljivejše skupine
  • Odpravilo izključevanje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve
  • Povečalo vpis v Višjo policijsko šolo in skoraj podvojilo število kandidatov
  • Preklicalo nerazumljive napotitve policistov IZ Maribora in Murske Sobote v Koper
  • Sprejelo dolgoletno pobudo SPS za uvedbo mandatov za vodstvena delovna mesta (vključeno v spremembe ZODPOL)
  • Dvig izhodiščnega plačnega razreda kandidatov za policiste iz 18 v 21 PR kot določa ZSPJS (predlog vsebovan v spremembah ZODPOL)
  • Priznavanje poklicnega standarda policistom, ki so poklic policista pridobili s prekvalifikacijo za V. stopnjo izobrazbe in imajo ustrezno izobrazbo (predlog vsebovan v predlogu sprememb ZODPOL)
  • Posamični individualni primeri
Zaradi vsega navedenega lahko v celoti demantiramo vse vaše navedbe, ki so navedene v obrazložitvi Sklepa o napovedi stavke PSS pod zaporedno številko 4. Zato vas tudi pozivamo, da v prvi vrsti sami pristopite k ustreznemu socialnemu dialogu. V SPS so nam namreč nerazumljive vaše poteze iz meseca septembra 2020,ko ste s svojimi aktivnostmi posegli v polje političnega udejstvovanja z neposrednimi obtožbami ministra Aleša Hojsa zgolj dva dni pred interpelacijo v DZ, v to obračunavanje pa ste (neuspešno) poskušali potegniti tudi SPS z neresničnimi navedbami o grožnjah in »izsiljevanju« in to po tem, ko ste zahtevali ločen sestanek ministra s sindikatoma. Od takšnega udejstvovanja se SPS v celoti ograjuje in ocenjujemo, da takšne poteze socialnemu dialogu samo škodijo. Posledica takšnega ravnanja je tudi predlog nove določbe v predlogu sprememb ZODPOL glede prepovedi kakršnegakoli političnega udejstvovanja policistov, ki bo lahko pomenil poseg v popolnoma legitimna in nepolitična udejstvovanja policistov v svojem okolju (sodelovanje v občinskih svetih, svetih zavodov –šol,ipd). Obžalujemo tudi vaša ostra negativna stališča do zadnjih sprememb Pravilnika o najemu službenih stanovanj in spremembam ZODPOL glede ureditve problematike službenih stanovanj za najranljivejše skupine zaposlenih, ki so sicer dobila popolno politično soglasje v DZ, saj takšna ravnanja prav gotovo ustvarjajo mnenje da je »nekdo proti vsemu in proti vsem«in s katerim je težko voditi dialog.
Zaključek: Odgovor na poziv PSS k pridružitvi stavki
Obveščamo vas, da sicer izražamo izredno zadovoljstvo, da ste v tri stavkovne zahteve v popolnosti povzeli dosedanja prizadevanja Sindikata policistov Slovenije, kljub temu da ste bili v PSS do nedavnega popolnoma nasprotnega mnenja, kar izhaja tudi iz vaših dopisov, ki smo jih citirali pri posamezni obrazložitvi. V SPS seveda tega ne pripisujemo kakršnikoli dvoličnosti ali kakršnimkoli ozadjem (niti poskusom prilastitve uspeha za morebitne rešitve), temveč vaš spremenjen odnos razumemo kot podporo SPS za dosedanja prizadevanja in priznanje našim dosedanjim strokovno utemeljenim argumentom, ki so dobre za zaposlene v Policiji.

Vendar vam kljub temu sporočamo, da se Sindikat policistov Slovenije napovedani stavki ne bo pridružil in sicer zato, ker se Slovenija v tem trenutku sooča z eno največjih nevarnosti v njeni zgodovini in ogroža na stotine življenj in zdravja ljudi, s čimer bi grobo kršili naše etično poslanstvo, ki izhaja iz našega poklica. Poleg tega ocenjujemo, da v takšnih kriznih razmerah, izvedba stavkovnih aktivnosti iz 76. člena ZODPol ni izvedljiva in bi lahko pomenila celo nezakonito ravnanje oz. storitev kaznivega dejanja. SPS pa zaradi tega ne želi sodelovati v stavki, ki je to le na papirju!

Zaradi vsega navedenega vam sporočamo, da se Sindikat policistov Slovenije stavki ne bo pridružil in svojih članov ne bo pozival k izvajanju stavkovnih aktivnosti. Odločitev o izvajanju stavke je odločitev vsakega posameznika in vsakemu članu SPS prepuščamo odločitev o udejstvovanju v stavki. Hkrati smo jih dolžni opozoriti tudi na morebitne posledice.

Prav tako ocenjujemo, da bi napoved in izvedba stavke v trenutni politični situaciji, ki je prisotna v Sloveniji(vlaganje konstruktivne nezaupnice), tako v notranji kot zunanji javnosti, pomenila izrazito politično pozicioniranje sindikata in razumljena kot aktivno sodelovanje v političnih aktivnostih.

SPS je kljub poskusom diskreditacij, ki so v zadnjem času še posebej pogosti, vedno bil in vedno bo apolitičen sindikat, ki se v politično delovanje ne bo spuščal. Ravno zaradi naše načelne drže do vsakokratne oblasti, zmožnosti sodelovanja s komerkoli in upiranja komurkoli ter delovanje izključno v korist policistk in policistov veljamo za sindikat, ki se »ga ne da kupiti«.

Hkrati izražamo tudi bojazen, da je napoved in izvedba stavke v tem trenutku, ko pogovori o rešitvah odprtih vprašanj potekajo, lahko tudi trenutek, ki bo pomenil dokončno izgubo kakršnekoli možnosti za sprejem rešitev, ki se nakazujejo.V zaostrenih gospodarskih in finančnih razmerah se bodo kakršnekoli rešitve po naši oceni premaknile za več deset let v prihodnost, česar pa si ne želimo.

V SPS Vam želimo uspešno izvedbo stavke in posamičnih stavkovnih aktivnosti! V Sindikatu policistov Slovenije bomo situacijo ponovno pretehtali takrat, ko bomo videli, da so se pogovori znašli v slepi ulici in morebiti na podlagi drugačnih dejstev in okoliščin, sprejeli tudi drugačno odločitev, o čemer bomo tako vas, kot zaposlene in javnost pravočasno obvestili.

S spoštovanjem!

mag. Kristjan Mlekuš, Predsednik SPS