Velika zmaga Vilija Kovačiča! Vlada ne sme voditi in organizirati kampanje kot drugi, je ugotovilo ustavno sodišče!

Foto: STA

Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta Zakon o referendumu in ljudski iniciativi ter del Zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče ob tem sicer ni presojalo referendumskega postopka v primeru zakona o drugem tiru, saj o njem odloča vrhovno sodišče. Ustavni sodnik Klemen Jaklič je v pritrdilnem ločenem mnenju predlagal drugačno rešitev, da vprašanja referenduma reši ustavno sodišče in ne vrhovno, vendar je večina sodnikov ni podprla. Z vrhovnega sodišča so sporočili, da po prejetju odločbe US postopek vodijo prioritetno.

Referendumski spor pred vrhovnim sodiščem po poročanju STA sicer ni urejen jasno, vlada pa lahko proračunska sredstva za kampanjo porablja, če v njej predstavi tako razloge za kot proti zakonu, meni sodišče.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Zakon o referendumu in ljudski iniciativi v neskladju z ustavo, ker referendumski spor pred vrhovnim sodiščem ni urejen jasno in pomensko določljivo, menijo ustavni sodniki in dodajajo, da mora imeti vrhovno sodišče med drugim izrecno pooblastilo, da referendum razveljavi, če je v postopku prišlo do nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na referendumski izid.

Vlada ne sme voditi in organizirati kampanje kot drugi
Ustavno sodišče je prav tako ugotovilo, da sta v neskladju z ustavo dela Zakona o volilni in referendumski kampanji, ker vladi omogočata, da enako kot drugi organizatorji vodi in financira referendumsko kampanjo. Zakonska ureditev tako prekomerno posega v pravico glasovanja na referendumu, menijo ustavni sodniki.

“Vlada ne more biti enaka drugim organizatorjem kampanje, saj jo zaradi njenega ustavnega položaja zavezuje dolžnost, da volivce o predmetu referenduma informira stvarno celovito in transparentno. Lahko se v referendumu javno izreče za ali proti zakonu, vendar mora v svojih informacijah predstavljati tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo,” v danes objavljeni odločbi vladi nalagajo ustavni sodniki. Samo pri takem ravnanju lahko uporablja proračunska sredstva.

Ustavno sodišče ni niti ugotavljajo niti presojalo, ali je v konkretnem referendumskem postopku o zakonu o drugem tiru vlada ravnala v skladu z opisanimi zahtevami. O tem bo odločalo vrhovno sodišče, ki se je s prošnjo za presojo tudi obrnilo na ustavno sodišče.

Kakorkoli že, odločitev ustavnega sodišča je dejansko velika zmaga civilnodružbenega aktivista Vilija Kovačiča, ki je pritožbo glede zakonov tudi vložil. Ta odločitev bo zagotovo močno vplivala na prihodnost referendumskega odločanja, hkrati pa je to tudi velika zaušnica za vladajočo tranzicijsko levico, ki je vse stavila na argument moči.

Katero je referendumsko sodišče?
Argument izvotlitve pravice
Za izrek sem glasoval, a želim pojasniti svoj glas, ker sem se v razpravi zavzemal za precej drugačno odločitev, ki je sicer pritegnila nekaj glasov, a ne večine. Takšna drugačna odločitev bi povsem zagotovila, da do izvotlitve pravice tistih, ki so na referendumu glasovali (bodisi ZA ali PROTI), ne bi moglo priti. Tega pa za sedanjo odločitev ni mogoče trditi. V kolikor bi Vrhovno sodišče o potrditvi/razveljavitvi referenduma odločilo ekspresno hitro, je tudi na podlagi sedanje odločitve Ustavnega sodišča morda še nekaj malega možnosti, da do izvotlitve pravice ne pride. Toda nevarnost, da je s takšno odločitvijo, ki žogico kot pri pingpongu znova vrača Vrhovnemu sodišču, Ustavno sodišče kar samo prispevalo k izvotlitvi pravice, je žal mnogo večja. Ker sem se iz tega razloga zavzemal za drugačno rešitev, tovrstno breme morebitne neuresničitve temeljnih pravic tistih, ki so na referendumu glasovali, ni na moji vesti.
Zavzemal sem se za to, da Ustavno sodišče o vprašanju potrditve/razveljavitve referenduma odloči samo in s tem gordijski vozel dokončno razreši v najkrajšem možnem roku.[1] V tej zadevi je – zaradi učinkovitega varstva pravic – namreč čas ključnega pomena. Nisem imel razloga, da ne bi verjel trditvam Državnega zbora in Vlade, da je projekt Drugi tir verjetno ogrožen ali celo onemogočen, če končna odločitev glede veljavnosti referenduma ne bo pravočasna. Da bi država še lahko počrpala za projekt že odobrena evropska sredstva (seveda v primeru, če bi bil rezultat referenduma potrjen kot ustavnoskladen), bi moralo biti vprašanje veljavnosti referenduma dokončno razrešeno zelo hitro, najbrž enkrat februarja ali vsaj marca. V nasprotnem primeru bi bile pravice tistih, ki so na referendumu glasovali ZA zakon in so, ob predpostavki njegove skladnosti z Ustavo, na referendumu uspeli, v praksi neuresničene in s tem izničene oziroma izvotljene. Prav tako – čeprav nekoliko drugače in manj – ob takšnem večkratnem podajanju primera med Vrhovnim in Ustavnim sodiščem trpi tudi učinkovitost pravic tistih, ki so glasovali PROTI. Od tod opis “od Poncija do Pilata”, s katerim sem zame nevzdržno situacijo označil že v svojem odklonilnem ločenem mnenju k prvi odločitvi v tem primeru (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-130/17 in Up-732/17, z dne 28. 9. 2017, Uradni list RS, št. 63/17).
Že v tistem odklonilnem ločenem mnenju sem opozoril na to, da varstvo pred Vrhovnim sodiščem ni učinkovito, in navedel vrsto razlogov, zakaj je tako. Ker je varstvo pred Vrhovnim sodiščem dejansko neučinkovito (kot zdaj izrecno priznavata tudi Vrhovno in Ustavno sodišče), je Ustavno sodišče v svoji prejšnji odločitvi že takrat povsem napačno poslalo primer na Vrhovno sodišče, ki ga je slednje zdaj ravno iz razlogov tamkajšnjega neučinkovitega varstva vrnilo nazaj Ustavnemu sodišču. Namesto, da ga je pošiljalo pred forum, kjer je bilo varstvo neučinkovito, bi po veljavni doktrini Ustavno sodišče že takrat moralo odločiti sâmo. Tako bi pravicam zagotovilo ustavno zajamčeno učinkovito varstvo ter jih zavarovalo pred nevarnostjo njihovega neuresničenja, ki zdaj resno grozi.
Ustavno sodišče je že izoblikovalo prakso o tem, kako postopati in zavarovati uresničitev pravice v posebnih primerih, ko obstoječe varstvo pred rednimi sodišči ne nudi učinkovitega varstva. Ta precedenčna praksa izrecno in jasno zahteva, da zaradi nujnega hitrega zavarovanja pravice v takih primerih odloči Ustavno sodišče sâmo.
V zadevi odvzema poslanskega mandata Janezu Janši (sklep Ustavnega sodišča št. Up-790/14 in U-I-227/14, z dne 21. 11. 2014, Uradni list RS, št. 85/14) je Ustavno sodišče precedenčno razložilo, da v specifičnih primerih, ko (1) gre za pomembno pravico (tam pravico biti voljen, tu v sedanji zadevi pa aktivno pravico do glasovanja na referendumu, v obeh primerih gre za temeljni človekovi pravici), (2) ko se varuje pomemben interes države (tam delovanje Državnega zbora v povsem polni sestavi, tu uresničitev projekta, za katerega država zatrjuje strateško pomembnost), ter (3) ko to terja časovna omejenost pravice (tam omejenost poslanskega mandata na štiri leta, tu še bolj omejen rok, ki še omogoči počrpanje evropskih sredstev), Ustava še posebej zahteva, da je “zagotovljeno hitro in učinkovito sodno varstvo”.[2] Če v takšnih primerih učinkovito varstvo ne obstaja, je pravica ogrožena, kar vodi do njene izvotlitve v dejanskem življenju, kar pa ne more biti v skladu z Ustavo. V primeru poslanskega mandata Janeza Janše je Ustavno sodišče predvideno sodno varstvo (tam upravni spor) pravilno ocenilo za neučinkovito, in sicer z argumentom, da gre pri upravnem sporu za (1) dvostopenjsko razsojanje, ki se mu naposled pridruži še tretja stopnja v postopku ustavne pritožbe, kar v opisanih okoliščinah primera vzame preveč časa, ter (2) ker sodišče v upravnem sporu nima izrecnih zakonskih pooblastil za vrnitev mandata[3] in prav tako ne za kak poseben postopek pospešenega odločanja:
“Glede na navedeni okoliščini, ki terjata hitro in učinkovito reševanje sporov v zvezi s predčasnim prenehanjem poslanskega mandata, je očitno, da upravni spor kot rezervno sodno varstvo ni prilagojen reševanju teh sporov. Postopek upravnega spora, kakor ga ureja ZUS-1, je dvostopenjski: na prvi stopnji odloča upravno sodišče, ki glede na prebivališče tožnika sodi na sedežu ali na zunanjem oddelku (9. in 11. člen ZUS-1), o pritožbi, reviziji ali obnovi pa odloča Vrhovno sodišče. Tožba ne ovira izvršitve izpodbijanega akta, zoper odločitev o začasni odredbi (o zadržanju izvrševanja ali začasni ureditvi stanja) je dovoljena pritožba. Zoper odločitev sodišča prve stopnje je glede na vrsto odločitve dovoljena pritožba oziroma revizija. Seznam pooblastil, ki jih ima upravno sodišče za ukrepanje, ne vsebuje izrecnega pooblastila za ponovno vzpostavitev poslanskega mandata. V ZUS-1 ni zahteve po vodenju upravnega spora polne jurisdikcije, pa tudi ne določb, ki bi se uporabljale v postopkih, kjer zahteva narava spora hitro odločanje (npr. krajši procesni roki). Odločitve sodišč pa je mogoče izpodbijati še pred Ustavnim sodiščem v postopku z ustavno pritožbo.”[4]
Ker je bilo obstoječe sodno varstvo pred rednim sodiščem spoznano za neučinkovito (prav tako kot izrecno tudi sedaj v referendumskem v primeru pred nami), je Ustavno sodišče v tisti precedenčni sodbi vzpostavilo stališče, da je v takih primerih uresničitev pravice zavarovana samo, če Ustavno sodišče kar sâmo – in s tem brez odlašanja – odloči o zadevi. To je v primerih neučinkovitega varstva pred rednim sodiščem po precedenčnem stališču Ustavnega sodišča edina ustavnoskladna možnost:
“Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da ni namen Ustave, da bi človekove pravice priznala zgolj formalno in teoretično, pač pa je ustavna zahteva, da mora biti zagotovljena možnost učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih pravic (odločba št. Up-275/97 z dne 16. 7. 1998 (OdlUS VII, 231)). Ta ustavna zahteva pomeni tudi dolžnost države, da zagotovi učinkovito pravno sredstvo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zahteva po učinkovitem pravnem sredstvu izhaja tudi iz 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) […] Očitna neprilagojenost postopka v upravnem sporu za reševanje spora o prenehanju poslanskega mandata pomeni, da […] ni zagotovljeno učinkovito sodno varstvo, kar ima za posledico, da pritožniku ni zagotovljeno učinkovito varstvo pasivne volilne pravice. Če pravno sredstvo ni učinkovito, je tako, kot da pravno sredstvo ne obstaja. Če pa pravno sredstvo ne obstaja, ga tudi izčrpati ni mogoče. Zato je izpolnjena procesna predpostavka za odločanje o ustavni pritožbi.”[5]
Če bi sledili tej ustaljeni praksi Ustavnega sodišča, bi o primeru po vsebini morali odločiti sami – torej ne le o ustavnoskladnem okviru odločanja (ustavnost ZVRK in ZRLI), ampak znotraj takega okvira tudi o tem, ali ga je Vlada v resnici kršila ali pa ne, ter (pod pogojem, da ga je) še o tem, ali so bile kršitve takšne, da so vplivale ali bi lahko vplivale na sam rezultat referenduma. Le s takšno dokončno odločitvijo o bistvu zadeve bi z gotovostjo zavarovali učinkovito varstvo pravice glasovanja na referendumu tako tistih, ki so glasovali PROTI zakonu, in v opisanih okoliščinah časovne omejitve še bolj tistih, ki so glasovali ZA zakon. Kaj pomaga pravica, ki pa je ni mogoče uresničiti, ker je prišla prepozno, namreč šele po tem, ko je rok za počrpanje že dodeljenih evropskih sredstev potekel in je s tem uresničitev projekta (kot to zatrjuje država) onemogočena? Morebitni protiargument, da je pravica pač počasna in da je Vlada vedela, v kaj se spušča, po moji oceni očitno ne more uspeti. Ne gre za pravice Vlade, temveč za temeljne ustavne pravice posameznikov, ki so glasovali na referendumu, za obstoj neurejenega (neučinkovitega) varstva pa ti ne morejo odgovarjati s svojimi lastnimi temeljnimi pravicami. Ne posameznik, temveč država, vključno z Ustavnim sodiščem, ki ima za takšne primere ustrezne remedije in jih mora ustrezno in odgovorno uporabiti, nosi breme neurejenega sodnega varstva.[6]
Da je (zame povsem neprepričljiv) odklon od precedenčne prakse Ustavnega sodišča za pravice lahko resnično usoden in da k temu prispeva celo Ustavno sodišče samo, je nazorno razvidno iz dejstva, da je slednje s svojima zadnjima dvema odločitvama v zadevi “Drugi tir” ustvarilo ne tri stopenjsko varstvo (kot je bilo to v primeru mandata Janeza Janše in je bilo spoznano za predolgo ter zato neučinkovito), ampak celo petstopenjsko (sic!) varstvo. Najprej je o zadevi odločalo Ustavno sodišče (prvi forum), ki je primer poslalo Vrhovnemu (drugi forum), ki je sedaj zadevo vrnilo Ustavnemu (tretji forum), ki jo sedaj vrača Vrhovnemu (četrti forum), od koder bo sledila ustavna pritožba tiste strani, ki bo pred Vrhovnim sodiščem izgubila, nazaj na Ustavno sodišče (peti forum).[7] Kdo verjame, da bo ob – ne treh, ampak petih – stopnjah odločanja v primeru, ki sicer terja hitro odločitev, dokončna odločitev sprejeta še pred kratkim rokom za počrpanje sredstev, ki naj bi bila predpogoj uresničitve morebitne pravice? Bojim se, da je možnost zelo majhna, a ker ob ekspresni odločitvi Vrhovnega sodišča morda še obstaja, sem glasoval za takšen izrek, pri čemer pa sem kot še pravilnejšo zagovarjal rešitev, po kateri bi Ustavno sodišče samo odločilo o zadevi. S tem bi z enako močjo, in torej enakim spoštovanjem, zavarovalo učinkovito varstvo pravic obeh skupin državljank in državljanov, ki so na referendumu glasovali.[8]
Če bi pri takšni vsebinski presoji večina ustavnih sodnikov naposled morda odločila, da referendum potrdi (ker npr. vpliv zatrjevane kršitve ni bil takšen, da je vplival ali bi lahko vplival na sam končni rezultat referenduma), bi takšno odločitev večine, ne glede na to kakšna bi bila moja lastna ocena, sprejel kot eno od mogočih legitimnih razlag, ki je znotraj polja t. i. “razumnega nesoglasja”.[9] Prav tako, kot bi za razumnega štel morebitni nasproten zaključek večine; ne nazadnje, še strokovnjaki s področja proučevanja javnega mnenja (kar ustavni sodniki nismo) si glede zaključka o teh vprašanjih najbrž ne bi bili edini. Kar sprejmem mnogo težje, je dejstvo, da Ustavno sodišče, ob bolj ali manj nemi večini (z izjemo kakšne posamezne sodnice oziroma sodnika, ki pa argumentov ustaljene prakse po moji oceni očitno ne uspe zavrniti), odstopa od precedenčno vzpostavljenega učinkovitega varstva temeljnih pravic in celo samo aktivno vzpostavlja nevarnost njihove izvotlitve in neenakega obravnavanja.
DDr. Klemen Jaklič

Demokracija

 • althar

  Vili Kovačič deluje kot vzvodna točka (leverage point) v kompleksnem sistemu, znanem kot podalpska udbomafijska džamahirija. Njegova akcija lahko bistveno vpliva na prihodnost Slovenije.

  Vse spoštovanje in globok poklon, g. Kovačič!

  • šmentanamuha

   Se pridružujem tvojemu mnenju, althar.

   • Felix Langus

    Muhica, ti si ena fejst baba!

  • zokispoki

   Bravo postenjakar ! Vili for President !

  • Borut Stari

   Točka vzvoda se v npr. švicarskem umirjenem sistemu bistveno razlikuje od slovenskega histeričnega sistema. Ni podobnosti. Razsodba US zadevo vrača vrhovnemu sodišču. In kolo sreče se vrti naprej.

 • Franc Šink

  Komunisti gredo spet po svoje, kot vedno. Karavana gre dalje….!

  • if

   Poti bo zmanjkalo, ko bomo v komunizmu! Sedaj smo že blizu!

 • Morala

  Spet bodo povozili US!! In znova si bo vlada po svoje razlagala ugotovitve US…

 • samsara

  Vilija Kovačiča, pokončnega in načelnega človeka čim prej za predsednika.
  Sedanjega pa začeti sodno procesirati in ga strpati v zapor. Jutri je prepozno.

  • lili pili

   Ja za predsednika drustva upokojencev potrjujem…

   • pajot

    Manaskov,odjebi že enkrat s tega portala.

    • Capi

     Pepi jih bo enkrat v Žalcu dobil……….sploh ne bo vedu od kod je prletel….

    • lili pili

     Ti pa zajebi

   • osa

    seveda saj ti nisi slovenec, ti si slovenček, ker če ne kradeš ali se zlažeš ne doziviš orgazma

    gospod vili kovačič čestitam. morda pa bo zdaj še kaj slovenčkov spregledalo in bodo postali slovenci
    kako to, da sedaj zalomi najbolj največkrat ustavnemu pravniku leta dr goljufu-cmerarju, najbolj etičen, pravičen,…ali sobila njegova imenovanja tiskana v državni založbi bianco za 10 let naprej

    • lili pili

     Orgazem trikat na dan, kaj pa ti megla v jajcih …. hhaaaa

  • herman

   Vilija Kovačiča, pokončnega in načelnega človeka čim prej za predsednika SDS.
   Sedanjega predsednika stranke pa začeti sodno procesirati in ga strpati nazaj v zapor. Jutri je prepozno.

   • if

    Patria vas je prizadela v fundamnet razmišljjanja!

    • Anthon

     Mogoče le v hrbtenjačo, gor višje jim že prej ni dobro šlo.

 • samsara

  “Vlada ne sme voditi in organizirati kampanje kot drugi”

  Toliko v vednost papirnatemu ustavnemu pravniku, kučanovemu dobremu sosedu in slamnjaku Ahmadu M. Cerarju.
  Slednji je tokrat začuda izjavil, da bo spoštoval odločitev sodišč, za razliko od primera njemu predragega vojnega dezerterja in ilegalnega migranta, ‘sirskega brivca’, glede katerega je po akciji parlamentarcev (kaznivo dejanje) s katero so policiji onemogočili pravnomočno izvedbo urednega dejanja (deportacije na Hrvaško) izjavil, da bodo iskali ‘druge pravne vire’, da se to ne bi zgodilo.

 • samsara

  Zdaj je torej potrebno primerno pozornost posvetiti tovarišem/icam vrhovnim sodnikom…

  Tekovine kučanistićne jebolucije press

  • dob

   kučanu je zrasel modrostni zob v riti.

 • Janez

  Juhu potem je tudi referendum o Natu neustaven in gremo ven. Super stvar.

  • goldhorn

   Si ti pismen? Tale neustavni zakon je bil sprejet šele pod Pahorjevo vlado.

  • smiljan bertolin

   Janez, kam pa pol

 • Borut Stari

  Tako je.če podcenjuješ razumevanje preprostega državljana vendar odločnega v svoji nameri.

  • osa

   dragi SLOVENCI, naredite nekaj za se in za domovino, sedaj imate popravni izpit in podprite g. vilija
   slovenčki vi še naprej kupujte in plačujte meglo iz murgel ampak ne z našim denarjem, ampak tistim, ki ga sami zaslužite in plačate davke ne kot kučan, perčič, cmerar, klemenčič,..pahor, židan ( lepo je živeti v ukradeni hiši in ne poravnavati računov, to je domet komunistov?’

 • Caetano

  Bravo g. Kovačič in še enkrat bravo!

 • antimur

  Kar se tiče vlade, ta se ne more v nobenem primeru imenovati vlada, ampak kriminalna in antislovenska drhal. Viliju Kovačiču pa čestitam ob uspehu, kajti to si več kot zasluži.

 • lili pili

  Bravo vili in kaj zdaj, nov referendum, pa tudi tega bos zgubil, uzivaj penzijo in preganjaj babe namesto politikov…

  Tale dddrrrr pa ima vedno loceno mnenje pa saj je tudi to demokracija a ne

  • Peter

   Ne bo ga zgubil on.
   Zgubil ga bom jaz in ti zraven z miljoni evrov, ki bodo šli v žepe, ko se bodo “začela dela” na tem slavnem projektu. Kdo je rekel, tir 2 bo ali pa pade vlada? SDS najbrž, de?.
   Nekatere pa res ne izuči noben TEŠ, nobena zavožena investicija, ki je namenjena kanaliziranju javnega denarja, denarja davkoplačevalcev v žepe tistih, ki potem s tabo proslavljajo zmage izpred 75 let, no.

   • lili pili

    Sam projekt ni sporen, ce bi bil koretno voden, to pa se ne bo zgodilo…. saj se za tes nismo nic odkrili, pa so bile takrat zraven sd, sls in sds

  • smiljan bertolin

   če nič ne štekaš, bodi tiho

   • lili pili

    Stekam jaz k…. u pi….., vilija pa razumem, ker je sam naj se malo spocije preden ga bo pobralo od veselja..

  • Karmen

   Vsaj eden, ki je neodvisen in ne dela po diktatu udbomafije, temveč po zakonih.

   • lili pili

    Eden je premalo zato mu svetujem pocitek

  • Capi

   “Tale dddrrrr pa ima vedno loceno mnenje pa saj je tudi to demokracija a ne”

   Klemen Jaklič………edini ki je sposoben razumeti demokracijo in je sposoben za ustavnega pravnika………

   • lili pili

    Takoj za nobelovo nagrado ostale pa v penzijo

 • Soave

  + + + + + + + + g. Kovačič pa ima železne živce.

  Že samo to, da vlada dela svojo kampanjo . in vanjo pritegna neka podjetja. . . . . je res posebnost brez primere ……pa še z našim denarjem !

 • samsara

  Mirsad Ahmad Cerar je pokomentiral sodbo US med drugim z besedami,” Nenavadno je, da zakonodaja prav v tem primeru ni prestala ustavne presoje.

  Daj Cerar izusti že, ne oklevaj in razsvetli javnost udbofevda ter povej, kriv je Janez Janša skupaj z SDS. To pa samo zato, ker hočejo nagajati njemu oz. ‘njegovi vladi’, ter tako omadeževati njegovo bleščečo, etično in legalistično politiko, ki tako uspešno vodi delovno ljudstvo v glotriozno prihodnost demokratičnega socializma in vladavina udbovskega prava.

  • Peter

   Ja, kako mi gre to na jetra. “Nenavadno je..”
   Ali, kot je danes čivknil pripravnik za novega premjeja, tov Serpentinšek:

   Izvedel sem, da neka “Anka Balič Jesenšek” piše elektronsko pošto v
   imenu Liste Marjana Šarca potencialnim kandidatom za DZ. Predstavlja se
   kot naša sodelavka, kar ni. Mi naše pošte ne pošiljamo preko gmail-a.
   Kdor je tak mail dobil, naj ga ne upošteva. Nekaterim gre za nohte.

   NEKATERIM GRE ZA NOHTE…Če veš, komu gre za nohte povej, če imaš jajca. Če jih pa nimaš, pa drži gobec, komik jeftini.

   Če ni celo ta Anka Balič vaša, samo zato, da spet lahko NEKATERE tunkate v drek, fejknjuzarji, no.

   • samsara

    Omenjeni glumač in nastopal ima stranko brez programa, a to v udbokurčofevdu ni ovira, da ne bi imel velik, če že ne največji portfelj voličev in telic, ki mukajo v njegovi smeri, že nekaj mesecev pred volitvami. Kolikšen % bo šele imel na volitvah? Šacam enih 150% minimum.

  • pajot

   Mirsad Ahmad Cerar. Hvala,Samsara. Odslej naprej je to uradno predsednikovo ime. deset točk.

 • župnik cefizelj

  očitno nova24 ne zna brati odločb sodišča. ustavno sodišče je preložilo odločanje na vrhovno. predlagam, da razveljavimo vse referendume do sedaj, saj niso bili v skladu z ustavo, začenši z referendumom za neodvisnost. nestrokovnost ustavnega sodišča, ki odloča le po rumeno-srbski liniji po nareku osamosvojiteljskega posraneta ivana janše, ima neslutene in katastrofalne posledice za pravni red. demontaža države se nadaljuje.

  • goldhorn

   Očitno ti ne znaš brat odločb…….

  • antimur

   Ti si pa res pravi prototip kučanističnega butastega kretena. Tako norega osebka ne srečaš daleč okoli.

   • župnik cefizelj

    upaš ta kritični pogled usmeriti vase? zazri se v ogledalo! najbrž bi se od groteskne in grozljive podobe razpočilo na tisoče koscev kot se bodo razblinile tvoje psihotične utvare, katerih seme je zasejal ivan janša, osamosvojiteljski poscane.

   • smiljan bertolin

    tudi norci lahko tipkajo

  • osa

   zemljarič mi ukazal, da sedaj ne smem več kričati janša ubit, janša ubit, sedaj se kriči šupnike jetreba ubit pa cefizlje tudi
   škoda pa tako pameten, pa tako prihodnost, bi imel, če bi bil zreu

 • Aron

  Odlično, referendum za vstop v NATO bo razveljavljen, ker nam je vlada lagala :)

 • janez55

  velika zmaga SDS in Vilija Kovačiča! Spet so za nekaj let blokirali razvoj Primorske in cele države. Glede na neustavnost plebiscita in referendumov pa se moramo na njihovo zadovoljstvo vrniti v bivšo Jugo ter izstopiti iz EU in Nata.

  • Peter

   Ja, velika zmaga.
   Primorsko blokirajo SDS in Vili Kovačič? Ne tisti lopovi, ki jih volite, da vam kradejo?

   • Johan

    NE NE si v zmoti RADIKALNI LEVIČARJI IN ULTRA KOMUNISTI

  • pajot

   Razvoj Primorske se je ustavil leta 1945. Če tega še ne veš. Tik pred drugo svetovno vojno so imeli Italijani v planu potegnit cesto iz Vipave v Idrijo. S tuneli. Kar bi skrajšalo razdaljo najmanj za celo uro vožnje. Pa so prišli na oblast partizanci s Kardeljem in Kidričem na čelu. Zatrli so ne samo razvoj Primorske,pač pa cele Slovenije. Še zdaj se je treba vozit v Idrijo čez Col in Črni vrh po ovinkasti cesti,ki jo pozimi zajebe še sneg. Kar pa se tiče drugega tira na kar namiguješ,Primorska s tem drugim tirom ne bo pridobila prav nič. Niti centa,da o evru sploh ne govorim. Pokradli bojo samo privilegiranci,kot vedno od leta 1945.

   • Peter

    Jp, drugi tir bi iz Primorske naredil novo Švico, če ne veš, no.

    • pajot

     Ha,ha,ha….pa ne samo Švico, tudi kajmanske otoke. Primorska bi postala nova davčna oaza Drugi tir bi rešil vse probleme za kakšnih dvesto let vnaprej.

     • Peter

      Ja, so že naročili vagone za prevoz denarja, iz vse Evrope bi ga vozili po 2 tiru na Primorsko.
      Sicer bodo pa otok dobili, kja bi še radi, no.

    • Johan

     Pa bogato nagradi MAFIJO

  • goldhorn

   Še eden, ki ne zna brat odločb sodišč……

  • smiljan bertolin

   če znaš tipkat, še nisi pameten

 • MižekFiga

  VILI HEROJ !!!.
  Ddr. Milan Kučan še slabši kot GNOJ.

  • pajot

   Pa še rima se. Bravo.

 • Claudio Moro

  Je pa ironicno da en toplovodar se imenuje TIČ! ahahahahaha Prekleti KOMUNISTI!

 • dob

  Od kdaj pa komunisti spoštujejo odločbe US?

  • pajot

   Do leta 1991 so jih. Ko je bil eden od ustavnih sodnikov Bavcon. Štokglajzar,ki se je pravo učil iz Leninovih učbenikov.

   • dob

    Bavcon je doktor majmun, ki nam je zrihtal Chiquita pravni sistem!

 • Peter

  Torej, problem sta spet SDS in Vili.
  Problem ni v tem, da je vlada delala narobe, problem je v tem, da ji je nekdo to povedal in dokazal, no.

  Sejnivažendkradesamdjenš, de.

  • Karmen

   V Sloveniji je že tako, da je kriv tisti, ki opozori na napake, ne tisti, ki jih dela.

 • if

  Bravo VIli Kovačič, demokrat in Vztrajnik!
  Fej, fuj in še kaj zraven oblastnim uzurpatorjem z ustavnim pravokleparjem dr. Cerarjem na čelu!

  Česar se lotijo SMC&Njeni, uzurpatorsko uveljavljajo s kršenjem ustave!
  Levičasrko oblast obtožujem za niz storjenih naklepnih kršitev ustave z namenom rušenja in zrušenja demokracije!

  Zrušite se oblastni veleizdajalski uzurpatorji samostojne RS!

  • anzek

   Jaz vidim problem tudi v kompletnem pravniškem cehu. Če bi pravniki dali nekaj na svoj ponos, bi zahtevali izločitev “ustavnega pravnika” Cerarja iz svojih vrst!! Odvzem titule bi moral biti samo vprašanje časa!!

   • Peter

    Pravniški ceh se je že davno predal in prodal tapravim
    Tam od dachauskih procesov naprej, no.

    • anzek

     Dachauski procesi so se odvijali v drugih okoliščinah. Če nisi bil z nami te je “uzela magla”.
     Tudi pravniki bi se morali otresti udbo mafijskih spon. Nekje je pač potrebno začeti. Svetal vzor bi jim moral biti ddr. Jaklič. On orje ledino. V njem vidim iskrico, ki bo zanetila ogenj. Se strinjaš??

     • Peter

      Ne.
      Dokler bodo “osrednji” mediji v rokah ene politične opcije, ne bo pomagala nobena iskrica.

     • samsara

      Dej nehi no s tem fatalizmom.
      “Tisoč kilometrov dolga pot se začne s prvim korakom”, pravi Kitajski pregovor.

      Jaklič pa ni samo prvi korak, ampak je že konkreten skok na tej poti.

     • Peter

      To ni fatalizem, to je dejstvo.
      Dokler bodo janeza in micko vsak večer šopali z resnico s Poop TVja in hanzi TV, do takrat ne bosta niti vedela, kakšne svinjarije se dogajajo, kaj šele, da bi mela o njih svoje mnenje.

     • Karmen

      Jaz tudi tako mislim. Na žalost večina slovenceljev gleda le hanzi tv in pop tv, ti pa znajo prati možgane. 3/4 mojih prijateljev jih ima.

     • samsara

      Ma se bo tudi to nehalo…

     • Peter

      Inshallah.

 • MižekFiga

  Ni več razloga, da Cerar še kar vlada! Odstopi poba, poberi se nekam in vladajo naj nam pravi domoljubi!

 • garfi

  torej tudi delo nas Vztrajnikov le ni bilo zaman
  nekateri trdijo, da je tak upor brez zveze

  • Stajerka

   težka bo……ne vem, če je Miro že kdaj v življenju zaslužil kaj na prostem trgu……on je že od plenic na državnem sesku……torej v vsakem primeru časti narod……

   • garfi

    seveda bo težka
    borimo se proti udbomafijcem

  • samsara

   Vsaka brca nekaj zaleže, pravijo.

 • AlojzZ

  Velika zmaga Vilija Kovačiča ali Pirova zmaga?

  • stajerc5

   Najprej se zmaga, potem se pa Pir pije…

  • Peter

   Pirova zmaga.
   V pravni državi, v kateri bi posli potekali normalno, brez stotin miljonov odlivov v prave žepe, bi drugi tir že deloval.

   Btw, tega Pira z veliko ne poznam, poznam samo tistega z malo.
   na zdravje, no.

   • macon

    Pir je bil starogrški kralj in general, ki je po eni svoji zmagi zastokal, da “še ena taka zmaga pa nas bo konec.”

    • Peter

     Ja, zanč sem reku Joži, če mi daš še en pir, me bo konec.

     • AlojzZ

      Jaz pa: “Če mi ne daš, me bo konec!”

     • Peter

      Pivo al kej druzga?
      Pr šanku morš bit zlo natančen, če ne jih lohk hitr fašeš, Joži ne pozna heca, no.

 • stajerc5

  ” V casu te vlade bo Tir2 ali pa bo Vlada odstopila.”
  Sedaj ne vem, sem to nekje slisal ali sanjal!? Mogoce je pa res, ker je cmero danes pri izjavi izgledal tako preplaseno kot da bi ga strela iz jasnega. Se tisto kar je nasesljal, je bilo tezko razumeti!

  • Peter

   Ja, to je del otvoritvenega govora velikega vodje na zboru SDS v Lepeni, če me spomin ne vara, no.

   • stajerc5

    Hm, sem mislil, da je bila zaobljuba od enega od rdecih kraljev…

    • Peter

     Počakaj, te bodo kamlu “osrednji” mediji prepričali, da je tako, kot jaz trdim, no.

 • Božobožo

  Evo gremo nazaj v jugo, kajti tudi pred osamosvojitvenim referndumom je republiška vlada podpirala osamosvojitev. Bravo US.

  • stajerc5

   Iz katerega drevesa se joces?

  • Peter

   Daj si en normalen nick, da te bomo lahko blokirali.
   Si zguba časa in prostora tukaj, no.

 • Stajerka

  kar se tiče 2. tira……na kozlanje mi gre sedanja gonja proti vladi in investiciji……tisti, ki so danes največji nasprotniki so bili proti referendumu, so skoraj pozivali k bojkotu, danes se petelinijo o isti zadevi……..ampak NE – kr je referendum organizirala opcija bližja desnici, so lewaki rekli ne, mi pa nismo za referendum – bomo pljunili na referendum in potem s figo v džepu nasprotovali investiciji……
  tak ko so lewaki izvolili arbitražni sporazum, so potrdili investicijo 2. tir……populizem, oportunizem, klientelizem in kretenizem neizmernih razsežnosti…….

 • totex39

  To odločitev sodišča, bodo komunisti težko prenesli, sigurno bo vlada zahtevala spremembo ustave.

  • Stajerka

   največja katastrofa bo, če bodo lewaki v naslednjem mandatu z ustavno večino…….potem nam še Bog ne more več pomagat – prej Alah, ka-bum……..žal

   • xtc

    Ni strahu,nijh bodo zj***************** fdinance kot so jih v Yugi.

 • Johan

  Zmagali smo, bravo Viliji, kako bodo pa sedaj tajkuni talali milijone

 • Johan

  Uh je mafije na forumu, prava gužva, radikalni levičarji in ultra komunisti si čistijo možgane

  • Stajerka

   lewaki majo danes slab dan…….
   – US spet tolče po pravnih strokovnjakih vladajoče koalicije……
   – nekateri, na srečo večina, je zaenkrat povozila namero Erjavčevega soliranja s podporo lewakov, da Slovenijo porinejo iz lopofske v nadgradnjo nedemokratične države……
   – po uspešnih menjavah v vodstvu UKC, na krilih sposobne Milojke in etičnega Cerarja, je protizakonito delovalo vodstvo 2014, 2015…..a je slučajno KDO štel kolko direktorjev v bolnišicah se je menjalo pod Milojkino taktirko…..mimogrede je prestala 3 interpelacije!!??……a upa kdo objavit številko???
   – pa dneva še zdaleč ni konec :)))

   • samsara

    ‘Modra luna’ (druga v istem meseecu) in popolni lunin mrk, ki od nas sicer ni viden, a vseeno pousti energijski pečat. Luna je videti rdeča in asociira na kri. Lahko tudi na komuniste, ki bodo slejkoprej dočakali svoj mrk.

   • Johan

    Sem bil že trikrat na drinku, če nikoli, dane DA

 • TweetyBird

  Jaz ne poznam države na svetu kjer bi se tako veselili da je nekemu norcu uspelo blokirati gospodarsko investicijo ki je za državo zelo pomembna. Še bolj tragično pa je da se ob takih stvareh naslajajo neki kvazi pravniki, ki o gospodarstvu in ekonomiji BDP-ja nimajo pojma. Njim je pomembno samo to, da jih pokličejo na TV in tam nastopajo kot ” ZVEZDE” malega ekrana in razlagajo evropsko, svetovno in vesoljno pravo kot, da je to vse plod njihovega veleuma. Mislim da ni daleč čas ko bo svetovna ekonomija in s tem tudi na ljuba SLOVENIJA spet v krizi in takrat bodo gospodje na ustavnem sodišču še naprej prejemali zajetne plače, mi sirote pa bomo plačali oslarije VILIJEV, JANEZOV, TOMAŽIČEV itd.

  • test

   ti bebc bi placal 50 000eur po 1m polozenega tira? se vidi, da si levicar, butast kot kamen …

   • Karmen

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • macon

   Ja, seveda, 27 kilometrov za milijardo in pol ni investicija, temveč odkrit rop pri belem dnevu. Legalizirana kraja državnega denarja, ker je strošek vsaj za 100% previsok.

   O tem jih je že veliko pisalo, ti pa lažeš, režimski plačanec.

   • Sredina

    chill

  • smiljan bertolin

   ti ki si ekonomist pa še računati ne znaš. Samo, da se nešto radi, nje

   • test

    kdaj pa je ekonomist znal izracunat taksno investicijo? na podlagi katerega znanja??? ce ze, bi znal izracunat ROI, pa se to tezko. To je samo v SLO mogoce, da ekonomisti racunajo taksne projekte. V vseh drugih drzavah na Z to pocno inzenirji!

  • Sredina

   Taki pametnjakoviči podpirajo tudi gradnjo zobate železnice v 21. stoletju…

  • Karmen

   Mi, davkoplačevalci v Sloveniji plačujemo oslarije in kraje komunistov, na čelu z Kučanom.

   • Sredina

    Kučana plačujete bistveno manj, kot pa janšo, ki niti na šiht ne hod

  • totex39

   Ti si pa eden od teh primitivnih in butastih volivcev.

  • samotoje

   Kaj češ, tokrat se pač ni izšlo. Mogoče je pa kje kakšno drugo korito za polizati.

  • if

   TweetyBird: “Jaz ne poznam države na svetu kjer bi se tako veselili da je nekemu
   norcu uspelo blokirati gospodarsko investicijo ki je za državo zelo
   pomembna.”
   _______
   Slovenija je država, kjer norci sprejmejo investicijo, ki je vsaj trikrat držja in časovno vsaj dvakrat dajša od optimalne, ki jo ponujajo razumniki!

 • xtc

  LEVAKI????????????????
  “STOJI MIRNO I ZAGULI K ;I PUŠITE!.

 • Sredina

  Pa bomo vrgl stran še enih 200 milijonov..

  • test

   imate, da jih levicarji vrnete z obrestmi!

   • Karmen

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • smiljan bertolin

   kakšno razmišljanje, joj joj

   • Sredina

    za 180 milijonov začetnih evropskih sredstev se lahko obrišemo pod nosom, polg tega pa še 6 milijonov minimalno za referendme

    • Karmen

     Ne bluzi. Če se le da naša vlada ne jemlje denarja iz Bruslja, ga ne morejo ukrasti.

     • Sredina

      Poznaš stvari a?

     • Karmen

      JA.

     • Sredina

      vidm ja

    • test

     180 mio je malo vec kot 10% vseh potrebnih sredstev, ki so jih naracunali telebajsek cmerar & co.

     Se eenkrat ti bi dala 50 000€/m tira?? To je en AUDI A6 s sport opremo! Torej 27 000 Audi A6 za 27km usranega tira??!!

     Pejt spat, pa ko se zbudis, se enkrat poglej!!

  • xtc

   Nič ne bomo vrgli prišparali bomo miljardo.

   • Sredina

    mhm, pa luko koper bomo lahko čez 10 let zaprli..

    • xtc

     Malo manj kradite in sprivstizirajte jo in železnico pa bo cvetela.

     • župnik cefizelj

      so hotli privatizirat sž s pomočjo nemškega strokovnjaka, pa je sđs sindikalist berdajs zagrozil s splošno stavko. saj se ve da so sž odlagališče zaslužnih kadrov sđs. kot nekdaj v jugi!

     • xtc

      Berdajs ni SDS bebo.
      Sicer pa nekaj lev sploh ne veste kaj privatizacija dejansko pomeni.
      Seveda pa veste,da korita v katerih se redite z tem odplavajo.

 • smiljan bertolin

  ko nas reči vseh norosti te vlade en penzionist. Moj poklon

 • domovina mili dom

  Ker sta zakona protiustavna, bodo komunisti spremenili ustavo.

 • Sredina

  Bojo pa Avstrijci in Italijani služli namesto nas…sej država s takimi politiki, na eni in drugi strani, si kej drugega niti ne zasluži..pa srečno

  • domovina mili dom

   Zakaj pa niso gradili tira za 800 mio? Kot so predlagali NEvladni strokovnjaki.

   • Sredina

    A z zobato železnico? in hitrostjo 5 km/h?

    • domovina mili dom

     Baje je ljubljanski jovo obljubljal, da odstopi vzpenjačo.

 • črnaovca

  Bravo Vili tebi bo treba postaviti spomenik za dosežke. Škoda da naša opozicija razume svoj položaj ne kot nadzor vlade ampak povzročati čim večjo škodo državi in nam davkoplačevalcem. Kajti Krjavlov in kovačev se vedno najde in se jih prepriča da delajo v splošno dobro a v resnici delajo škodo

 • Sredina

  Tisto kar ustavno sodišče dejansk pravi je naslednje: Če si vlada izplača proračunska sredstva za kampanjo, potem naj opravi kampanjo za zakon, hkrati pa naj bo še sama sebi opozicija in si nasprotuje…tako daleč smo prišli

  • MB

   Se sreca, da v clanku ne pise in da imamo tebe, da s svojim IQ tople vode delas povzetke….

 • domovina mili dom

  Bravo državljan K. Tako se dela, če vladna koalicija ne razume parlamentarnega nadzora opozicije ali še bolje dobrohotnega nasveta opozicije podprtega s strokovno javnostjo, potem je pač potrebno storiti in preprečiti vladni kriminal z zadnjimi mogočimi demokratičnimi sredstvi.
  No seveda, nekateri se pač spoznajo samo na kocke in razbijanje.

  • Sredina

   Ti očitno ne razumeš tehničnih podrobnosti predlaganega vladnega načrta proge, ampak tako kot kovačič jamraš in vpiješ neke naučene floskule..

   • test

    se opravicujeem, kaksne tehnicne podrobnosti?? :)))
    Ti niti ne locis niti miliona od milijarde, kaj sele, da bi vedela, kako se racuna pretocnost zeleznic :D

   • Karmen

    Kovačič in Duhovnik STA STROKOVNJAKA , KI VESTA ZA KAJ SE GRE.

    • Sredina

     Ja to pa je šala dneva haha

     Kovačič niti približno ne ve o čem govori, mel je še slabšo kampanjo, kot Primc pred 3 leti,

     Duhovnik pa bi v 21. stoletju gradil zobato železnic, s kateri bo se vlake vleklo 5 km/h, ker več zajle sigurno ne zmorejo, pri nekaj 1000-tonskem vlaku, naklon je enostavno prevelik, in tega vi očitno ne morete sprocesirat, niste še na tej ravni mentalnega razvoja…

     Predlog vladnega načrta predvideva 21 km proge, ravno zaradi tega, ker je naklon (višinska razlika) med začetno in končno progo takšen, da se bolj splača podaljšat progo in za vse vlake uporabljat 1 lokomotivo, kot pa v klanec vlečt vlake z 2 ali celo 3 lokomotivami…to je vsa logika tega “slepega črevesa”, smo eni tega ne dojamejo

     Poleg dolžine je potrebno gledati tudi na pretovor, če en vlak vlečeš s 3 lokomotivami, si takoj ob 2 dodatna vlaka..

     • MB

      hahahahaaaa pa da dol pades
      Pazi, da te ne ukradejo Nemci ter poleg opic zaprejo v kletko za ovrednotenje CO2 testov hahahahah

   • domovina mili dom

    Ne jamram, samo borim se proti “visoko tehnološki” mafiji. Z visoko tehnologijo bi zopet oplenili tebe, mene, morda tebe ne, ker bi ti kaj kanilo iz korita. Tako kot Hoškemu županu.

 • Sredina

  US je z odločno celo vzelo ustavno pristojnost DZ-ja da razpiše referendum…tega po novem razpisuje kar Državna volilna komisija..

  Kolikor jaz vem je Ustavno sodišče poklicano zato, da odloča NA PODLAGI VELJAVNE USTAVE, jo tolmači in podobno, nikakor pa ne, da se postavlja v vlogo ZAKONODAJALCA ali še huje –
  USTAVODAJALCA!!

  • MB

   Ti ze ves, malo inzenirka, malo ustavna pravnica, malo ekonomiska v glavnem tutti frutti :D

  • xtc

   Nehaj pisati neumnosti-NEUSTAVNA JE KAMPANIJA VLADE.

   • Sredina

    napiše se kampanja..In ne, ustavnosti kampanje US sploh ni presojalo, niti veste ne o čem pišete…

    • xtc

     NI presojalo?
     Ravno zaradi tega je zadevo poslalo cugrund-VLADA SE NE SME ITI KAMPANIJE na tak način.
     V glavnem levaki ste propala druščina.

     • Sredina

      Ne, preber si odločbo, US je moralo samo povedati, kaj pomeni, določba zakona in kaj ustave…

      Očitno ne poznaš postopka..

     • xtc

      US ni treba nič povedati-PRESODILO JE DA JE ŠLO ZA NEPRAVILNO KAMPANIJO-oz. ZLORABO.

     • Sredina

      ne ni, o tem bo odločalo vrhovno sodišče..ampak vaš medij v službi resnice, vas pač zavaja..

     • xtc

      Ne trudi se s svojo resnico-dobili so vas s spuščenimi hlačami,nič ne pomaga-NEZAKONITA KAMPANIJA-vas je POKOPALA.

     • Sredina

      No nima smisla…očitno nisi sposoben v svoji glavi razumet kaj ti pravim, s pravnega in ne političnega vidika..sm že navajen od vas

     • xtc

      Seveda ima smisel DELALI STE NEZAKONITO IN SPUŠILI.

     • Sredina

      No ne vpij, si povedal kar si mel za povedat, že parkrat, nisi več zanimiv..

      O zakonitosti bo odločalo Vrhovno sodišče in ne ti

     • xtc

      Spušili ,a razumeš-in ne napenjaj se več.

 • Peter

  Zakaj ne daste tov Sredina sredinčka in jo blokirate?
  Se bojite, da boste kaj zamudili, če ne boste brali njenih blodenj?

  • soc

   Pri meni je že zdavnaj na drek listi. Revše je plačano, da širi agitprop svojih naročnikov. In takih je tule kar nekaj, saj gre rdečim v nos vse, kar ni njihovo. Njihovega je pa 92% (tako imenovanega share-of-voice medijev). Občasno je seveda tu tudi kak pravi rdeči psihopat, Dražgoše stil – ki piše na tej ali oni strani meje napada stekline, kot npr. govnač “hun” z vsemi svojimi drugimi nicki, pa še kdo, z katerega ni jasno, ali piše iz odprtega oddelka mentalne inštitucije ali iz mama hotela.

   Problem foruma pa niso oni, temveč praktično nikakršna moderacija. Škoda. Zakaj je bil forum Financ dolgo časa legenda, preden je njegov kreator, a klen levičar Jakhel s pomočjo svoje desne roke Gustla uspel zatreti svobodomiselne in duhovite debate doba, Darka, shamana, purinolija in še nekaterih briljantnih in razgledanih razpravljalcev? Ker blebetanje ni bilo nikoli tolerirano. Žal tam v naslednji fazi in po očitnem porazu desnice v državni politiki niso bila več tolerirana niti razmišljanja (sarkastično) desno od Pahorja, rezultat je na dlani. Pecunia non olet, lastniki rabijo naročnike v javnem sektorju in oglaševalce v državni lasti.

   • Peter

    Ja, seveda je tudi pri meni blokirana, skupaj z vsemi provokatorčki.
    Če bom želel brati njihova cenjena mnenja, se bom naročil na Nedelskega, itak se ne razlikujejo od njih…
    Ja, moderator…prav bi prišel.

 • xtc

  Bravo Vili take rabimo.
  Sedaj pa resno,gre za hud poraz levakov,Kučana,Petriča in Co,če padeše NLB imajo resne težave-skratka v predvolilni kampaniji lahko bebavo le še jezdijo na ideološkem idiotizmu ,ki ga je EU parlament postavil zraven fašizma in nacizma..
  Skratka nujno je treba spruivatizirati Luko in SŽ,nato pa izbrati optimalno traso,predračune in seveda vse z mednarodnim razpisom za sam projekt pa izbrati sovlagatelje,ki se v določeni dobi izplačajo

 • xtc

  Levaki so dobili močan udarec direktno v čelo in še prihajajo,levim vidno popuščajoživci,Šarec ni ravno konj na katerega,bi ob zlomu levih mega projektov lahko levaki stavili.

 • T-Rex

  Komentar iz rtv : Na noriTV že slavijo veliko zmago.Samo da se ruši pa so srečni.

  Pa teli cepci levi so res tako blesavi ali kaj?? oni bi imel drugi tir pa tut če 80 posto pokradejo. res levakom ni pomoči, totalni debili.

  • T-Rex

   ceu čik sm skadu medtem ko je pisal da še ena oseba piše potem pa je odnehala. zgleda je en zblojen levak hotu bit pameten pa mu ni ratal hahaha

  • xtc

   Gre za ideološki ovčji kretenizem brez primere.

   • T-Rex

    tako je.

 • janez.pokoncni

  Tako izgledajo demonstracije jugoslovanov, ki držijo v rokah LK.
  https://pbs.twimg.com/media/DU4IXW4W4AMin_v.jpg:large
  Komunistične zastave pomešane z jugoslovanskimi.

  Ne, da se 2.tir niti pod razno ne bi smel graditi na stroške države, LK, to orto socialistično greznico, ki leta 1991 ni odšla iz Jugoslavije ampak je postala mini Jugoslavija, bi bilo potrebno ukiniti. Slovenija na teh parih metrih obale potrebuje ravno to svinjarijo, ki jo za nameček povsem obvladuje mafija. Še več. Vsak drugi teden stavkajo, plače jim dajemo švicarske in investicije bi se šli na dodaten račun davkoplačevalcev.

  Vsak od vas naj trezno razmisli, kaj ima osebno on od LK. Povem? Davke, svinjarijo na cestah + financerja rdeče mafije.

  • soc

   Klavrna realnost Kopra in Pirana, kjer smo Slovenci tako rekoč manjšinski narod. Hvala Kardelju za to. Njegovi nasledniki pa preko nekvalficiranih radnikov, njihovih otrok in vnukov obvladujejo denarni tok LK in obalnega turizma. Rahlo manjši kot v zdravstvu, a vsekakor daaaaleč od majhnega.

  • xtc

   Glej LK in SŽ bi morali že davno sprivatizirato oz. prodati resnim tujim družbam,ZAKAJ?
   Preprosto,ker bodo tuji lastniki na hitro počistili z levo sindikalno in brezdelno ter jugovinarsko bando in izgnali kradljive levake iz uprave.
   Firme bodo vlagale in širile zadevo saj dobro vedo,da se bo vložek mogokratno povrnil-samo težava je v tem,da levaki nimajo potem koristi.
   Če bi imeli LK v rokah renomirani tujci bi bila že davno mnogokrat večja,poglobljena,dobičkonosna in imela še več zaposlenih.

   • Peter

    In tudi hitro progo bi imela do trgov v Evropi….

 • Sredina

  Bomo razveljavili tudi referendum o Družinskem zakoniku? Pa referendum o Arbitražnem sporazumu? Pa Čušev referendum o trgovinah? Pa referendum o volilnem sistemu? Pa referendum o članstvu v NATO?

  Ker če so po osamosvojitvi šele sedaj ugotovil protiustavnost zakona, ne vem zakaj bi se razveljavlo samo 1 dotični referendum…luknjasta sodna praksa

  Obeta se nam super referendumska nedelja, kakih 10 referendumov, tudi nerelevantih se nam obeta..

 • xtc

  Cerar je tule dobil politični smrtni udarec-razočaral je Milana,ki mu je lepo povedal ,da mora krajo zrihtati ali pa je njegove kariere konec.
  Kučan nori,en vir denarja za levo volilno kampanijo je presahnil,kot tudi konj za predvolilno tekmo arbitraža je isti polom.
  Cerrar se spreneveda sedaj ,da ni vedel ,da je neustavno-njegov bebav odgovor kaže na to ,da je nesposoben ali pa je šel v zlorabo namerno.
  Je pa nekaj,volilni konji za volilno kampanijo levim vse bilj crkujejo.

  • Peter

   Ni problema, na Poop Tv in na Hanzi TV ga bodo lepo crknjenega postavili pred kamere, mal mejkapa pa mal animacije, pa bo.
   Dolinčki pa itak kupijo vse, kar jim prodata tadva stebra informiranja, no.

   • samotoje

    Niti nove baterije ne bodo več pomagale.

 • Sredina

  Ustavno sodišče je danes naredilo eno veliko zmedo…ker ni popolnoma nobenega razloga, da bi bil katerikoli referendum za nazaj veljaven, v primeru, da tudi ta konkreten o drugem tiru ne bo..

  • xtc

   Nič ni zmede POVOZILO VAS JE in vaše natege-nobene zmede ni.

   • Sredina

    No malo prenehi s tem svojim repenčenjem ker se boš razpoču
    in:
    1. nisem niti levičar
    2. ubistvu mi je prou vseen kaj bo s tem referendumom, ker nas bodo tak oali tako sosednje države povozile

    3. Malo razmisli o vsej zadevi

    • totex39

     Sosednje države so nas že povozile, kar se lahko zahvalimo komunistični politiki, ki nas vedno bolj rine v balkanski kotel.

    • xtc

     Če bi bral realne medije bi videl ,da so tvoje leve blodnje le blodnje in ,da drugi tir nebi rešil SLO težav z pretočnostjo in zastarelostjo omrežja pa še predrag je.
     Skratka US je povedalo ,da se vlada NE more igrati kampanije na nezakonit način in to je to.

     • Peter

      Da niti ne govorimo o denarju davkoplačevalcev, ki so ga porabili za nezakonito kampanjo v svojo korist, no.

 • Claudio Moro

  To so samo KOMUNISTI; mesarji,pedri,pedofili,itd. Skoda besed! SDS! SDS! SDS!

 • Sredina

  Številka: U-I-191/17-25
  Datum: 25. 1. 2018
  ODLOČBA
  Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega
  sodišča, na seji 25. januarja 2018
  odločilo:

  5. Po vročitvi odločitve Vrhovnega sodišča iz druge alineje prejšnje točke izreka
  Državna volilna komisija v dveh dneh s sklepom določi nov datum glasovanja,
  pri čemer mora glede na ugotovljeno naravo kršitve upoštevati čas za
  referendumsko kampanjo. Sodba Vrhovnega sodišča, ki razveljavlja glasovanje
  na referendumu ali ugotavlja drugačen izid referenduma, in sklep Državne
  volilne komisije o določitvi novega datuma glasovanja se objavita v Uradnem
  listu Republike Slovenije.

  USTAVA RS

  90. člen
  (zakonodajni referendum)
  (neuradno prečiščeno besedilo)
  Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.

  Točka ustavne odločbe s katero smo dobili vsemogočno ustavno sodišče, ki si lahko dovoli tudi spreminjanje Ustave…očitno

 • Sredina

  Toliko imajo si za povedati o svobodi govora in o tem, ,da je potrebno prdstavljati le resnico…ko jim jo pa poveš je pa iz takšnih ali drugačnih razlogov nočejo razumet…in seveda, takoj si režimski plačanec, tudi če nimaš popolnoma nobene zveze z oblastjo..

  Blagor ubogim na duši..

 • Sredina

  Pa naj mi nekdo pove kaj je pri Duhovnikovem predlogu zobate železnice tako dobrega, da bi jo moral gradit?

  • janez zorman

   Naj pove stroka, kaj je tako slabega, razen polovične cena.

   • Sredina

    Zobata železnica? In sramotno nizka hitrost?

    • janez zorman

     Nerad debatiram z vseznalicami ampak ti moram vseeno povedati, zaradi ostalega občestva, da pri “Duhovnikovi” verziji ne gre za zobato železnico in da dipl. ing. dr. Duhovnik ima reference, da poda pametno alternastivo

     • Sredina

      je strojnik, ne pa gradbeni inženir, sicer pa ja gradil bi zobato železnico..

 • VERRZIFIKATOR

  Willy Smith

  SOLIST BILLY

  Že spoznali smo ga kot solista,
  mlel je in momljal na vse pretege,
  vedno iste pesmi, brez zadrege,
  lestvica pa vekov veke ista.

  Je zapel, če treba, v vsaki sili,
  le težko bilo mu je slediti,
  kot bi hotel v usta nekaj skriti,
  znan bil vsem kot solo pevec Billy.

  Včasih dobre je ubiral tone,
  zlasti če imel dovolj je časa,
  toda naglo in povsem brez špasa
  spet je pel, kot grizel bi limone.

  Za duet nikakor ni bil skladen,
  kjer sta dva, tam Billy ni popeval,
  glas ob drugi glas se je zadeval,
  planil Billy v solo je nenaden.

  In kjer trio ali majhen zborček
  silno radi spravili bi skupaj,
  rekli vsi so raje: »Ne obupaj,
  tale solo spet zapel bo škorček.«

  Le solist in prav v nobeni vlogi
  drugi Billy naš ni bil uspešen,
  je zato izpadel kozel grešen,
  ko je pel na lastnotirni progi.

  Je začel na mah, brez dirigenta,
  drugih pevcev Billy ni počakal,
  je iz sola v solo samcat skakal,
  pavze nič, povsem brez sentimenta.

  Poslušalstvo se ga naveliča,
  Billy ker slabo artikulira,
  zbor ga pevski stežka le podpira,
  poje solo žalostnega ptiča.

  Billyja postaviti v skupino
  je za vsak sestav vokalni hiba,
  naš solist lahko le sam se giba,
  mož obvlada namreč zgolj ednino.

  Toda enkrat fantu se posreči
  in zapoje pesem, kot se šika,
  da oblast ušesa si zatika,
  a uspeha nič mu ne prepreči.

  Billyju zatorej gre priznati,
  da je kakor rojen za solista,
  arija njegova pa je tista,
  da uspe z njo lumpe mu ugnati.

 • Sredina

  Sicer pa če se bo referendum ponovil, bo udeležba 10 % in bo zakon še naprej veljal

  • xtc

   Mokre sanje,ljudje so sedaj videli,d delate nezakonito in jih farbate.
   Sicer pa vam Drugi tir po volitvah ne koristi kaj prida,če tudi bi čudežno referendum uspel,sedaj ko je US razgalilo nezakonitost.

   • Sredina

    In kaj bo po volitvah?

    • xtc

     Spet boste popušili referendum.

     • Sredina

      Ker so ga že al kaj? Pol maš pa neke čudne podatke..

 • xtc

  Pa je odplavalo korito Milčetu.

 • Peter

  Je pa zanimivo, da sredine ne zanima 69 miljonov ukradenih iz zdravstva.
  Pod tistim člankom ni nobenega blokiranega luzerja, nihče od njih se tam ne razburja, no.

 • samotoje

  Tako. Eno denarnico smo tatovom že izmaknili.

 • Krtača 20

  Mogoče bi res razmislili da bi celo lepo Slovenijo spremenil v en lep pašnik, lepo zeleno travco. Užival bomo svež zrak, brez industrije, onesnaženja. Kdor bo ostal, bo živel kot Amiš. Na travci se bojo pasle pa slepe janševe ovce. In potem bojo desnakarji srečni.

  Al pa ta scenarij – referendum ponavljamo tolikokrat, da bojo desni zmagal. Tko kot v primeru Irske in vstopa v EU.

  Ja no, če volja ljudstva ne šteje, pol ne vidim več niti smisla ustavnega sodišča. Kadija sudi, kadija tuži ipd. Skratka brezveze.

  • koka

   Kaj boš pa zdaj bukova krastača klopotača ?

  • xtc

   Ma vidim zeleno Slovenijo,kjer nna beli skali sedita čobana Milan in Zoki ter guslata rdečim ovčicam ,ki se pasejo na skali na očeh pa imajo zelene špegle.

 • janez zorman

  Zanimivo. Očitno pravnik z enim dr. in še z tistim iz ljubljanske Sorbone, res ne ve kaj dosti o organizaciji volilnih kampanj. Ali pa se preveč zanaša na politično zaslombo. Menda, da vsaka svinjarija še ni kriminal.

 • xtc

  No odločitev US je jasen poduk,zakaj desni VLADAMO SVETU in levi PUŠIJO,zato ,ker uporabljamo trezen razum,znanje, svoj denar in argument zato so levi vedno samo LOOSERJI.

 • koka

  Vili, boš moral iti še malo podučiti naše dr. prava v DZ, saj so skoraj vsi v DZ.
  Kdo sploh zdaj uči na Pravni fakulteti, če jih je 3/4 tukaj ?

 • Olga_10

  Ceštitke gospod Kovačič! Povozili ste ustavnega pravnika Cmerarja in levičarsko Kućanovo kamarilo!
  Bo Cerar odločitev ustavnega spoštoval ali pa bo odločitev povozil, tako kot v primeru financiranja programa zasebnih osnovnih šol?
  Bo pokazal državljanom in sosedom Hrvatom, kako se spoštujejo odločitve sodišč?

  • Sadako

   Hrvati že znajo. Mi ne znamo.

 • Peter

  Gospod Kovačič, ne plezajte na lestve, no.

 • TweetyBird

  Ustavno sodišče je torej razsodilo, da MORA vlada, takrat, ko je Janša v opoziciji, delati kampanjo za referendume, ki jih vlaga Janša. Torej Ustavno sodišče pravi, da v Sloveniji Janša ne sme biti v opoziciji.

  • TweetyBird

   Vlada se lahko v referendumu javno izreče za ali proti zakonu, vendar mora v svojih informacijah predstavljati tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo. In kaj to pomeni drugega, kot da mora vlada propagirati in delati kampanjo za Janšo … O tej odločbi se bodo učili študenti prava v okviru predavanja – Strankarsko in politično delovanje ustavnih sodnikov po metodi udbomafije.

  • Sadako

   Prav je, da je Janša v opoziciji.

 • milanček

  cmerar, ali te ni sram, sedaj je evidentno, da si dobil naziv dr. po zaslugi mame, ki je bila kurtizana v CK ZKS in je v postelji zaslužila zate naziv! G. Vili Kovačič, čestitam in vam želim, da vas slovenski narod bolj posluša in seveda pripomore k boljšemu jutri, zakar se vi borite!

 • Peter

  Nekateri se pogovarjajo kar sami s sabo.
  Jp, sta vsaj na nivoju vidva spodaj.

  btw, v tej fazi se ponavadi lečeči doktor odloči za hospitalizacijo, no.

 • TweetyBird

  Potem so vsi referendumi neustavni. Vsi rezultati referendumov pa nelegitimni. Vse ponoviti.

  • Sadako

   Jaz bom jutri začela zbirat podpise za dva.
   Ali ste za to, da bodo cepljenje otrok, RTV prispevek in plačilo davkov prostovoljni?
   Ali ste za to, da namesto tistega prej postavimo kip Andreja Turjaškega pred Magistrat?

 • Anonimni_Profesor

  Prascem je treba spodmakniti korita!

  • TweetyBird

   Komu? Ustavnemu sodišču?

   • Anonimni_Profesor

    Prasci so rdece barve in sedijo na vladi oz. okoli nje!

    • TweetyBird

     Aha! Torej Ustavno sodišče.

     • Anonimni_Profesor

      Ne igraj se z mano, ker nimam s takimi posebnega potrpljenja.

     • TweetyBird

      In kaj boš? Se v rit vgriznil?

     • Anonimni_Profesor

      BLOCKED!

     • TweetyBird

      Boli me vaginica.

     • Sadako

      Obišči ginekologa.

     • Anonimni_Profesor

      Tocno! Poleg tega je Tweety the bird samec.

     • Peter

      Končno. Vsaka razprava s temi provokatorji je brezpredmetna in izguba časa.
      Blokada je edina rešitev.
      Ko ga ne bo nihče več bral in mu nihče več ne bo repliciral, bo počasi usahnil. Ali pa tudi če ne bo, bo vsaj klikal, klik na klik…

 • TweetyBird

  Kdor prebere prvi odstavek 7. člena ZVDZ in zna uradni jezik v RS, ve, da tudi ustavni sodniki nimajo veljavnega mandata….Predlagal jih je predsednik države, ki ni bil izvoljen skladno z omenjenim členom… izglasovali so jih poslanci, ki prav tako niso bili izvoljeni…”na dan glasovanja” so namreč dopolnili neko drugo starost, kot je določena v zakonu. A vam je sedaj kaj bolj jasno? Vem, da ne…desnosučni niste dovolj inteligentni.

  • Sadako

   Pa levi tudi ne, ker sprejemajo neustavne zakone. Naj se potrudijo, da bodo sprejemali zakone, ki so po zakonu in ne mimo zakona. Hudiča saj jih vendar plačujemo, da spoštujejo in izboljšujejo zakon, ne pa, da počenjajo bedarije.

 • TweetyBird

  To zdaj ustavne sodnike moti? A ko se je pa z referendumi odvzemalo pravice parom do posvajanja otrok zaradi spolne usmerjenosti, pa to ni bilo v neskladju z ustavo?

  Pa ko se je vlada odločila, da se na referendumu ne more več odločati glede proračuna države in ostalih finančnih zadev, tudi ne?

  Šele pri drugem tiru so ugotovili, kako protiustavno je vse skupaj. Za crknit, ta država in rumeno-kravatno US.

  • Anonimni_Profesor

   Ugotovili so samo, da ni ustavno porabljati proracunski denar s strani vlade za enostranske kampanje. Kaj ti ni jasno?

   • TweetyBird

    To so spini ustavnega sodišče…z rumenimi kravatami.

    • Anonimni_Profesor

     Ustavni sodniki so kljub tvojemu levicarskemu navijanju dokaj dobri pravniki.

     • Sadako

      Točno, kako mislijo, da je dovoljeno z davkoplačevalskim denarjem voditi referendumsko kampanjo?

    • komar marko

     TUNČI a si spregledal, da so vse imenovali RDEČUHI. Veš vedno ne morejo pokriti vseh norosti ki jih proizvajate.

  • Sadako

   Jaz se strinjam, da otroke, ki so se rodili brez spola ne spreminjamo ampak jih dovolimo posvojiti istospolnim parom.

 • TweetyBird

  Kmalu pričakujem novico: “Ustavno sodišče: Mnenje ljudi je neustavno.”

  Slovenijastan!

 • Novakec1

  Waterloo!!!

 • Peter

  Očitno so se naši levosučni prijatelji odločili za kvantiteto.
  Sicer mi gre malo na jetra, ker je vse blokirano, ampak bom že preživel.
  Če oni lahko toliko tipkajo, bom pa tudi jaz malo skrolal miško, no.

 • TweetyBird

  To Ustavno sodišče je še enkrat pokazalo, da je v bistvu odvetniška pisarna enega in edinega nenadomestljivega politika v tej državi. Ni čudno, ko pa dvojni doktor zanj trdi, da je največja zgodovinska osebnost Slovenije. Potem je pač potrebno izdajati odločbe njemu v prid, mar ne? To Ustavno sodišče odloča po mnenju enega in edinega nenadomestljivega politika.

  • komar marko

   Veš se kuj vidi da nisi bil na TERAPIJI BUTN SKALA in spet pišeš v skladu z določili LAŽGOŠ. A ti je Lažgoški virus že trajno poškodoval sistem. saj včasih si še kaj zapisal, sedaj pa komplet za BUTN SKALO!

   • TweetyBird

    Po drugi strani pa dovoljuje referendume, ki posegajo v človekove pravice, po drugi strani pa odloča o tem, da je vodja opozicije nenadomestljiv člen, ki v zaporu že ne sme sedeti, ker je opozicija v vsaki demokratični družbi temelj demokracije… Halo, to pomeni, da lahko opozicijski vodje tudi ubijajo, pa za to ne bodo odgovarjali, ker so nenadomestljivi ?

    • komar marko

     Tunči, ne dojameš prava, ker si še vedno DELEGAT, ki meče kroglico v TA ČRNO skrinjco! Ni čudno, da smo v taki malori!

     • Peter

      O ne, u tačrno so jih metal, tisti, ki so bli zoper nas…

      Cinca Marnica ta že ni za nas
      u tačrna skrinca vrgu je svoj glas…

 • komar marko

  No saj ni čudno da smo tam kjer smo, ko naš CMERKO ne pozna ustavo za državljane. Pozna jo le za svoj žep, ko eno in isto ŠTORIJO razlaga po vrtcih.

  • TweetyBird

   Ta odločitev Ustavnega sodišča pomeni, da si lahko vsak, da še bomo sedaj v množici SDS-ovih sprevrženih referendumih iz davkoplačevalskega denarja financirali tudi njihovo kampanjo? Kampanjo si naj vsak, ki vloži referendumsko pobudo, organizira in plačuje sam.

   • komar marko

    škoda da ni več referendumov, pri taki količini NOROSTI, lopovščini in GLOBOKI DRŽAVI kjer vlada sistemska korupcija podprta s VSTAJAMI!

    • TweetyBird

     Vstaje so ljudstvo.

     • komar marko

      kiso jih je organizirali rdečkoti, ker se jih je podilo od korita. Ni čudno da smo v LLAŽGOŠAH spet dobili nove spomeničarje z letnico 2018.

 • TweetyBird

  To je pa popolnoma pristranska in neumna presoja. Dejansko so vsi referendumi v tem primeru neveljavni. In če VS razveljavi ta referendum bo moralo tudi vse za nazaj? Kaj pa plebiscit, je bil ustaven? Gremo nazaj v jugo?

  • komar marko

   zdaj si pa že res tečen. Pojdi raje malo iskat KOZO JULIKO!

   • TweetyBird

    Jaz imam svojega ljubega možeka, ki ga pa vsi dobro poznate :)

    • Sadako

     Je gospod Goran ali gospod Miro?

    • komar marko

     jap to je tisti ki je KOZO rihtal.

     • TweetyBird

      Ne ne, on samo mene rihta. Lepo nama je :)

     • komar marko

      o moj bog, KOZA JULIKA uporablja PC, internet……..

  • Sadako

   Ja, ja, ja. Gremo. Komunistične kolaborante bomo pobili, ker podpirajo islamske okupatorje in vrnili Karađorđevića na prestol. Ja. Ja. Ja. Prosim. Prosim. Prosim.

 • TweetyBird

  OPOZORILO: Demokracijo prevzema neoliberalizem !!!

 • Sadako

  Jaz sem za vrnitev kralja Karađorđevića, ki bo nagnal muslimane nazaj v njihove brloge.

  • komar marko

   bodi previden, revolucija še traja. Še vedno hodijo iZ host. V Lažgošah smo pravkar dobili nove spomeničarje!

   • Jakob Kovač

    Za tebe se nikoli ne bo teslo zmešano,stalno se vračaš v leto 45!

    • tramal

     Norci hodijo v dražgoše in za njih še kar traja revolucija in obujajo leto 45.

 • TweetyBird

  Mislim, da je ta odločba še ena traparija US. Vlada in parlament sta po predpisanem postopku sprejela zakon o 2.tiru in nista onadva razpisala referenduma, zato imata zakon pravico braniti. Kako naj se pa kampanija financira, če ne iz sredstev vlade?

  • komar marko

   preprosto. Naj gredo na prešerca in naj nafehtajo. Ali pa rdečuhi prispevajte iz lastnega žepa ali pa UPOŠTEVAJTE pametne rešitve

  • test

   glej, tir za 50000€/m si lahko levicarji sami zase financirate.

   • opazovalec

    In desničarji si recimo lahko za enak znesek sami financirate karavanški tunel. (151,6M€ za 3546 m).

    • Peter

     Že, samo levičarji potem ne boste smeli skozenj, no.
     Sicer pa, kaj bi vi delali v Avstriji, tam v gnilem kapitalizmu…

  • tramal

   Idiot .

 • komar marko

  Rdečkoti so spet UŽALJENI ker ne bodo mogli enostransko udejanjiti svojo voljo . Nasprotna stran pa je onemogočena tako denarno kot medijsko. Jap TUKAJ se vidi RESNIČNI cilj in nov ROP!

  • pupa

   Cerarjeva vlada krade MORALNO, ETIČNO IN PRAVNO. Moralo, etiko in pravo pa obravnavajo po lastni presoji. Do kdaj še?

 • TweetyBird

  Super. Članstvo v NATO je neveljavno. EU tudi. Takratna vlada je lagala na veliko in imela za to na voljo denar za propagando, nasprotniki pa ne. Ad acta.

  • tramal

   Pomiri se in vzemi vsaj tri apaurine.zguba.

 • TweetyBird

  Največje vprašanje je, če je sploh Ustavno sodišče… ustavno?

 • TweetyBird

  Nasprotovanje referendumu je poizkus, da se gradnjo ustavi do volitev, ko bi se naj skrajna desnica prebila na oblast in delila pogačo po svoje.

  Volja ljudstva je bila jasna. Nasprotniki gradnje ste pogoreli. Ni za to kriva propaganda.

  PS: Ampak desnica ne bo prišla na oblast. To so samo mokre sanje :)

  • montyamp

   Vlada ki plačuje kampanjo svojim botrom .
   Demokracija po zazidarsko .
   Na celjskem obrtniškem sejmu so plačanci farbali narod o pomembnosti preživetja murglosrbskega kokakartela , ki bo brez drugega tira pač crknil .
   Vlada je plačana od vseh , najmanj pa od udbopartijske f2211 hunte .

  • tramal

   Spet smo te spravili pod stres.Boš že preživel ,čeprav upam da ne boš.

 • Peter

  Če človek vpreže malo kmečke logike:
  – problem povezave je pretočnost, torej, količina vlakov v določni časovni enoti. Tir je en, torej…hm, zakaj pa ne bi zgradili še nekaj izogibališč, z računalniško vodenimi vlaki bi dosegli, da bi bila pretočnost precej višja.
  Prepoceni rešitev, premalo denarja za v žepe?

  • AlojzZ

   No, problem je korektna ekonomska analiza. Ni je bilo in ni je pa tudi je ne bo.
   TAKO JE!

 • črnaovca

  Vlaganje tožb in kampanja staneta. Le od kod Viliju denar za vse to? So tudi ti storški vplivali na potrebo po najemu poceni posojila

  • montyamp

   Jaz sn mu posodu .
   Swiss …………………………..

  • Peter

   Ja, v Bosni si je sposodu.
   Ekipa Poop TVja je že na terenu in pripravlja posebno oddajo na to temo…
   Ali pa je dobil denar tam, kjer ga dobijo vse leve stranke, ki se ustanovijo iz nič tik pred volitvami, kdo bi vedel, no.

 • montyamp

  Sodniki si podajejo bombo ki je že brez varovalke .
  To so še stare yu-navade , plača še v glavnem pride na datum .
  Država z banditi na oblasti , je v nevarnosti da jo muca požre .

 • montyamp

  Panika u murglama .
  Žvepleni skače pod posteljo .
  Taka sodišča sploh niso po JUS-u .

 • montyamp

  Čuj ti čefurski špegl , spodaj .
  Država z mladiči morilcev na oblasti , je podobna tvojim provokacijam .
  Sramota času in prostoru , Slovenec pa tako nisi .

 • Jakob Kovač

  Sodniki in poltiki ne poznajo zakonov ,ki jih sami pišejo,narod pa debelo gleda in plačuje njihovo neznanje!

  • Viktorh

   Dobro vedo kaj pišejo in zakaj. Zato, da lahko delajo, kar hočejo…

  • xtc

   Ni važno kdo vlada važno je ,da je to JJ in ne kanalja Milče.

 • Anthon

  Človek začne vse bolj resno razmišljati, kako neki je Cerar prilezel do te svoje pravniške avreole. Marsikatera izjava preprosto kaže, da ima hude luknje v znanju. Tu resnično ne more iti za tisto, kar politiki imenujejo umetnost možnega, ampak gre za pravno intelektualno nemoč. Upam vsaj, da za vse naslednje parlametarne sklice ne bo več mogel pisariti pravnih ekspertiz. To bi bilo namreč neznansko nehigienično, po vsem tem kar zdaj vemo.

  • xtc

   Ma ni treba bit genij Cerar je dete socializma s posebnimi potrebami samo s takimi in nad takimi lahko levica vlada in prosperira.
   Če bi Cerar imel normalno pamet in znanje ter jaz,bi zadevo ,ki jo je njgov politični šef Milče zavozil reševal ne z skakanjem po minskem polju ampak z tipanjem terena.

 • xtc

  Pogrešam TETECA berez j*** in njegove komentarje.
  Baje bo zavladal tudi ZDA.

 • župnik cefizelj

  šokantno, bizarno:

  Ivan janez janša je na ustavno sodišče podal predlog za razveljavitev referenduma za neodvisnost. zahteva ponovitev z namenom, da bo lahko še enkrat osamosvojil slovenijo. podpise zbira branko fafek grimss in pudelj mahnič. zraven bo tudi obvezni predlog lustracije, ki sicer izvzema vse, ki so romali po poteh avnoja, saj so avnojski sklepi pravni temelj samoodločbe jugoslovanskih narodov. klemet jaklitch že piše podporno mnenje.

  • xtc

   ??????????????????????

   • župnik cefizelj

    kaj si funkcionalno nepismen!?

    • xtc

     ???????????????????????

  • tramal

   No končno se ti je popolnoma zmešalo.Kdo vam komunistom je pa kriv da ste vsi popolnoma nesposobni.

 • xtc

  Jep!
  Baje so danes lekarne podaljšale ,čas delovanja do 21.00 baje primanjkuje pomirjeval,levi so v vrstah.

 • xtc

  Levi na robu obupa,pa je crknil še eden volilni vlečen konj kampanije-hja,še bodo.

 • jonh doe

  Zmaga @DrzavljanK na ustavnem sodišču je dokaz da so cerarju ali šenkali pravno diplomo ali pa da jo je kupil oziroma sta mamica in atek cerar vplivala na dokočanje cerajevih šol

  • Habibi6

   A sploh še kdo verjame, da si je Cmera sam z učenjem in študijem pridobil diplomo in naziv??

   • totex39

    Ne, potrebna bo tudi tega korenita revizija.

 • tramal

  Še malo bo pa cmerar imel isto dolg tumpast nos kot kahla rjavc.Samo cmerar ga bo dobil zato ker vse predloge izgubi.

 • Krtača 20

  To bo še velika komedija če mislijo razveljavit referendum. Ta kratko boste pa desni potegnil, itak.

  No če se referendum razveljavi je čas da se nehamo pretvarjat o demokraciji.

  • sprehajalec

   Si kaj pripopan na drugi Tir Krtača? Svetovalec za Kadrovska vprašanja pri zaposlovanju Bolgarov, Romunov, Bosancev?

  • Dragan Krstič

   Na tvoj bedasti stavek o demokraciji po rdečih paramtrih ,bi te samo vprašal kaj meniš kakšno bo jutri vreme.Za vse drugo je škoda besed. Še tebi priporočam da kupuješ pri Mercatorju in si pridobiš 100 pik.

  • učko

   No, čas da se nehamo pretvarjat okol’ “demokracije” je bil že zdavnaj in to iz čist drugih razlogov.

  • xtc

   Nič napenjat 20 it drekač vlada je ravnala nezakonito-to je problem in nič drugega ne referendum.

 • Dragan Krstič

  Cmerarju bo ta teden marsikateri ustavni pravnik astavil ogledalo. Dr. Jurij tOPLAK MU GA JE ŽE DANES.

 • xtc

  US je ugotovilo;PRAVNO TREBA J******** brezpravne levake z miljonskimi kaznimi in prodajo državnega premoženja.

 • Duhec

  Vili naj raje uživa v penziji…

  • xtc

   Zakaj le?
   Če je tako lepo zj****** levake v namenih kraje-enkratno in neponovljivo-pa še koristno.

  • montyamp

   Hahaha , Vili uživa ko se paradajzarjem zapirajo pipice .

  • Dragan Krstič

   Duhec, s tabo bi tudi samo o vremenu. Kaj meniš koliko snega bo zapadlo konec tedna?

   • xtc

    En Kučan na kvadratni meter.

    • Dragan Krstič

     O hudiča, en meter zvanzig.

     • xtc

      Če ga daš v vasrevago je 80 centi.

     • Dragan Krstič

      A s pručko al brez?

     • xtc

      Če ga daš lisicam še pručka ni potrebna.

     • Dragan Krstič

      Jaz bi ga dal v lisice.

  • učko

   Vili bi rad še mal “aktivno užival”. Pa ker mu hidravlika najbrž več ne dela, bo pa režim hebal na polno.

   • xtc

    Titek s in ženskih hormonov je med levimi očito “zarazna bolest”

 • montyamp

  Cerar je prekaljen pravnik .
  Prakso je imel v odvetniški pisarni , katero je financirala država .
  Njegova mati je bila pravnica , ki je uzakonila nekaznive svinjarije .
  Garažna posla paradajzarskih mladičev , so posledica razmišljanja po KPS samozapravnih normativih , kjer se po orgijah žrtve žrtev vozijo v Avstrijo na šivanje ureznin z živalskimi zobmi .
  Drugi tir je noviteta v udbovskem poslovanju , saj je nasedel na čeri imenovane demokracija .
  Nekdo bo odšel , bomo videli ali stari udbovski fosili ali mlada demokracija .

 • xtc

  V glavnem levi sviraju k*** v D duru.

 • montyamp

  Novo za partijske fosile .
  Goli Otok je zaprt .
  Potencialni prenašalci kamenja pišejo tožbe .
  Hahaha , komunistom so šete ure , tikataka……………………………….

  • učko

   Iz tvojih ust v božja ušesa!

 • učko

  Ta projekt je itak totalna neumnost in metanje denarja stran. Lahko greste zdele pogledat, al’ pa jutri na obstoječi tir, če je tam kakšna “vlakovna gužva”. Nobene gužve ni, ker je perfektno jasno, da ta enojni tir, ki je dolg manj kot 30 km ni noben “prometni zamašek”. Ta proga lahko “prepelje” 20 krat več tovora, kot ga sedaj. Problem je bolj ostalo železniško omrežje, vse do Avstrije, pa tud’ ta ni tako prehud, če bi le bile proge lepo vzdrževane in racionalno izkoriščene. Največji zamaški nastanejo zaradi potniških vlakov, ki morajo ob pravem času prepeljati ljudi čim hitreje, recimo iz služb domov, pa že sedaj “cijazijo”.

  • Peter

   Ja, in z izgradnjo nekaj dodatnih izogibališč, s točno računalniško vodenim voznim redom, se da prepeljati čisto vse, kar v Kopru sužnji luških gazd stresejo z ladij, no.

   • Dragan Krstič

    Verjetno imata prav.

    • Peter

     Kadarkoli sem hodil tam okoli, ni bilo vlaka več kot pol ure…ne vem, se ne zastopim na ajzenpon zgleda, no, ampak če je proga prazna, bi po njej lahko peljal cug…

     • učko

      Zaradi prog, ki grejo naprej po Sloveniji, bi bilo potrebno v Divači eventuelno razširiti ranžirno postajo tako, da bi vlakovne kompozicije lažje počakale na nadaljevanje v notranjost države.

     • Peter

      Ja, možno. pa še vseeno precej cenej kot gradnja novega tira…

  • Peter

   Več ali manj je proga prazna…

 • Peter

  Ljudmila odstopila, na Novi24 spijo…

  • župnik cefizelj

   zmanjkal denarja za tri izmene.

   • učko

    Lahko bi kakšenga fajmoštra opismenili, pa bi mal pisal, da mu neb’ blo dolgcajt !

    • župnik cefizelj

     počakaj do jutri. mogoče bo pa kaj priletelo v nabiralnik.

  • montyamp

   Daj link .

 • montyamp

  Vlada naj vlada , ne pa hlapčuje starim partijskim fosilom .

  • Mary

   Trenutna vlada je prezaposlena s spreminjanjem ustave, kršenjem pravnega reda, uvajanjem novih davkov, krajo, korupcijo … da bi vladala. Pravzaprav se obnaša točno tako kot v enopartijski diktaturi.

 • RATATA

  Kdo bo pa povedal, da je nesramno lopovsko in popolnoma skregano z zdravo pametjo ustanoviti tisto firmo BASF alkajježe kjer je mutnovodar drgon ja šefe
  kakor tudi
  sprejeti zakon o financiranju teh 27 km šin?
  Še bodo kolobocije in izvijanja komijevskih barab.

  • Peter

   Hihi, TDK SA so ble bolše kasete k BASF, no….

   • RATATA

    Sama tišina. Na strani A in B.

    • Peter

     Morš kej posnet gor, pol bo pa špilal, no….
     Mam pa še zdej en kasetar v stolpu, SONY s trem glavam (da men ni treba mislt), no.

     • RATATA

      Tudi jaz ga imam, dvojnega sonija s 5 cd vekslerjem 97 in super zvočniki, mulc se pa norce del, ker nima usb vtičnce. Jaz ga mam pa tko rad.

     • Peter

      Mene je baba naterala, da sem kasete stran vrgel, jih je blo ene 650…same TDK SA 90…posnete. Ni placa je upila, dokler nisem živcov zgubu…no.

     • RATATA

      Saj 90 minutne so itak sam mototorje matral, kje blo tolk traku navitga. Samo zato še imaš kasetarja, ker si te devetdesetke stran zmetal, baba je že vedla, kaj je dobro za motorje.

     • Peter

      Ja, babe vejo, kaj je dobr za motorje, itak…
      ma, če si jih špilal vedno od začetka do konca motorji niso delal problemov…saj men ne, no. tisto taširoko elastiko sem pa zamenjal enkrat, strašna jeba…

     • RATATA

      Stari boš, večja jeba bo menat elastiko. Saj poznaš tisto … : ” … glauca siva je, roka trese se ….”
      Od Štirih kovačev.

     • Dragan Krstič

      Pa tista Jožica kdo te je mečkal. U kva je bla dobra. Ne Jožica ampak komad.

     • RATATA

      … ne laži mi, saj dobro vem …
      A zdej boš pa socializm hvalu matr božja hehe

     • Peter

      Takrat je bla jožica še za mečkat, socjalizem gor al dol, no.

     • RATATA

      Več smo si upal, saj so nam skoz govoril, da je vse naše, pa take

     • Peter

      Madona, to mi pa takrat ni pršlo na misu, da bi jim reku, d je itak vse naše…škoda, no.

     • Dragan Krstič

      Čak mal, funky, boogie, R&B, soul pa ni komunajzarska muska.

     • RATATA

      A zdej me pa poskušaš živcirat, da se mi spet poslabša? Kakšna pa je, če si jo sukal u sedemdesetih in osemdesetih. Vse kar je pred 25.06.1991 je socialistishe.

     • Dragan Krstič

      Ja sej maš verjetn prou da je komunajzarska muska.

     • Peter

      Ne zajebavi, enkat odpri kasetar pa boš vidu, da gre z motorčka pogon na koleščke prek ene take široke elastike, k se počas znuca. Pa jo je treba zamenat. Ampak, če si kej tehničen tip, pol veš da to ne gre tko izi, k s je tm en kup prenosov pa šraufov pa jebe…itak, no.

     • RATATA

      Ah, seveda vem ampak jaz sem se znajdu. Učitelja praktičnega pouka sem sprovociru, da nič ne zna v praksi nardit, mdr. ne zna niti teg elastike zamenjat. In je popizdu, naj prnesem kasetar. No tko da sem bil tedaj iznajdljiv. Lepe spomine imam na menjavo elastike, tko lahko rečem.

     • Peter

      Dobra.
      Sej sam se kar rad ukvarjam s takimi stvarmi, pa v večini primerov mi rata tud kej zrihtat… Včasih pa tud ne, zato so u rumplkamri ene trije kasetarji…k ne delajo, ampak so za rezervne dele…no.

     • RATATA

      Te bom izsledil po IP in ti pred vhodnimi vrati pustil dva z minimalno napako za beštajntaile. Iz petih boš pa že kakšno polovičko skup sestavu

     • Dragan Krstič

      Kaj je pa narobe če si vrgu kasete stran. Imel sem mojo muziko od diska Kovač,
      sami dobri funky in boogie komadi iz 70. in 80. let. Kasete sem vrgel v smeti, lahko pa kadar čem te komade poslušam preko računalnika samo vpišem Billboard top hits in letnico.

     • RATATA

      No, jaz sem sam snemal domače mixe po mojem okusu. Ker nisem imel dvojnega kasetarja takrat, sem moral čakat, da sem ujel na radiu tisto, ki sem si jo zamislu, pa jo kombiniru s platenšpilerjem in preko mikrofona posnel na kaseto. Ali pa dosnel. Tu so ble muke ježeve. Zaporedja mam pa še vedno v glav.
      Seveda, danes se dobi vse in kvaliteten saund ampak smo trideset + let older matr

     • Peter

      Madona, sem prečepel ob kasetraju veliko časa, da sem kaj posnel. takrat najveć z radia Študent, je bil v 70 letih super, kar se muzike tiče…

     • RATATA

      No jaz se kasneje shodil.
      Takrat so bile tiste neke lestvice POP in STOP, pa novosti in to. In s plošč sem na kaseto posnel preko mikrofona, ker smo si posojal plate za eno noč…

     • Peter

      Ja, pa včasih nsimo slišal, k kasetar ni nesu tok visok, zdej pa k ušesa štrajkajo…ampak, muzka je moj lajf.

     • RATATA

      Lajf is live.

     • Peter

      Oh, mal nostalgije, no.
      Jih mam pa vse te komade zdej na zunanjem hard disku, pa na CDjih tud.
      Zvečer še zmeri zmaga CD pa slušalke, jebeš ti računalnike…

     • Dragan Krstič

      Je čist dober sound tudi preko računalnika pa še sam izbiraš kaj bi rad. Kaj pa poslušaš?

     • Peter

      Rock v glavnem. 60,000 komadov v zbirki….

     • Peter

      Keri so pa zvočniki?

     • RATATA

      Komplet sonyjevo je vse. Črno, veliko in zvočnika brez bananc. močna fajn.
      Golico u nulo šopata, pa Na Roblek, tudi Na avtocesti in Pri Jožovcu …. vse zelo fajn zaigrata.
      Sem sprobu 03.07.1999 ko je bla vročina kukr hudič. Do štirih zjutri ni u radijusu 1km noben spal. Tud pulcaji ne hehe

     • Dragan Krstič

      Jest mam pa nejraj Murkota, Fredija in Smodeta pa tiste k špilajo Kdo je tebi cizike majal.

     • Peter

      ne boš ti men vn pa not dajal…

     • Dragan Krstič

      Točno. To so bla zlata leta slovenske glasbe.Besedila pa prava remek dela. Zarad komunajzarjev ni noben dobil Prešernove nagrade za tekst.

     • RATATA

      Najprej vn ja sevede, saj ga ima vseskozi not. Neki ne štima.

     • RATATA

      Verjetno nisi naredu Akademije za glasbo z odliko.
      Mal ga pa tud rad nagneš rajtam hehe

     • Dragan Krstič

      Maš prou, nejraj mam refošk al pa teran, pir pa k je bolj vroče.

     • RATATA

      upam, da tudi kaj ješ ob Teranu, vsaj pršut, panceto in sir prelit z olivnim oljem.

     • Peter

      Madona, se mi sline cedijo, no.

     • RATATA

      Jaz že odhajam. Rezal bom in enga natočil hehe

     • Peter

      Prasc…fouš sm ti.
      Uživaj, no.

     • Dragan Krstič

      Pršut lahko jem le takrat k ne berem nobenga komunajzarskega cajtenga, drgač se mi pritisk vzigne.

     • Peter
     • RATATA

      Ooooo ornk prasci hahaha

     • Aresnica

      Peter – _ – Dobri so ampak Altec so res špica.
      ______________
      Lep pozdrav

 • župnik cefizelj

  pogled v prihodnost.

  vrhovno sodišče potrdi referendum in napoti zakonodajalca, da uredi zakonske nepravilnosti. vili kovačič je pojedel štrudelj z pantakanom, klemen jaklitch pa pripravlja novo temeljno listino za razveljavitev osamosvojitvenega referenduma in implementacijo vladavine velikega vožda ivana janše, srbskog kuma.

  • Krtača 20

   Hehehe, to je še mil scenarij. Čaki da se kdo lot revidirat “posvetovalni” referendum o natu in eu. Tako pomembna zadeva, pa nam je vlada servirala samo “posvetovalni” referendum? Mogoče bi tud tega ponavljal?

   • Dragan Krstič

    Pol pa adijo Piranski zaliv pa še kej. Sej vemo da bi komunajzarji radi uničili državo.

    • Peter

     A ti se še s krtačo pa cefizlom pogovarjaš?
     Zakaj pa če lohk uprašam, no?

     • Dragan Krstič

      Imaš prav. Ampak za tiste trole iz 24 kur sta prava intelektualca. Tudi zaradi tega blogirata tukaj med normalnimi, ker kar pa pišejo ta rdeči troli na 24 kur je pa na stopnji komaj pismenih opičjakov. Kaj veš mogoče jima bo pa sčasoma šlo na bolje.

  • Dragan Krstič

   A si prejel razodetje iz nebes, pardon Murgel?

   • župnik cefizelj

    ne, samo zdrav razum

 • Peter

  Mogoče bojo pa na Novi tm do ene 15 februarja se zrajtal, da je Ljudmila odstopila.

  • šmentanamuha

   Sej bojo. Novica je še topla in za pripravo članka tudi rabijo nekaj časa. je treba stvari premislit malo.

 • šmentanamuha

  UKC za 69 MIO eurov nezkonitih naročil. Država se sesuva, @žogica pa še kr navija za levico. Ploskamo! Tako zdresirano krdelo imajo samo še dreserji v cirkusu.

  • Dragan Krstič

   A misliš da dojame koliko je 69 milijonov?

   • Peter

    Ob 69 ti pride na misel vse drugo, ne pa miljoni, no….

    • Dragan Krstič

     A se je noče noben usmilit?

 • DUŠAN ZALAR

  VILI VLADO MIRA CERARJA PRPILI ! BRAVO VILI SLOVENIJA JE STABO !!
  VAM PRAVIM NE VOLTE KOMIJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Rdeči Ferdo

  Tale Kovačič pa slabo izgleda. Verjetno je fasal virus JJ.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!