Z lažjo okronana izdaja Slovenije

Piranski zaliv, obrazi Erjavca, Jerneja Sekolca in Simone Drenik

V začetku prejšnjega tedna tedna je parlamentarna komisija za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami (KNOVS), ki jo vodi Matej Tonin, izdala poročilo o t. i. arbitražni aferi. Poročilo močno obremenjuje predvsem Karla Erjavca in Simono Drenik, ki nosita največji del odgovornosti za razplet arbitražne zgodbe.

Ali torej arbitražna afera, zaradi katere Hrvaška ne priznava izida arbitražne sodbe (posledično vprašanje meje ostaja nerešeno za nedoločen čas), dobiva epilog? Iz poročila KNOVS je namreč povsem jasno, da največjo odgovornost za afero nosi sedanji obrambni minister Karl Erjavec (predsednik DeSUS), ki je bil v treh prejšnjih vladah zunanji minister, v zaslišanjih pred KNOVS pa je očitno lagal in se sprenevedal. Podobno velja tudi za glavno agentko v arbitražnem postopku Simono Drenik.

Številni zaščitni ukrepi
Poročilo KNOVS je bilo izdano 15. oktobra letos, tri dni kasneje pa je bilo državnemu zboru vročeno v obravnavo. Slab mesec pozneje pa je bil javni del poročila – izbrisani oz. počrnjeni so tajni podatki, povezani s Sovo – objavljen tudi za javnost. Kot je na Twitterju zapisal predsednik KNOVS Matej Tonin, je objavljeno poročilo utemeljeno na dokumentih. “Poročilo je bilo sprejeto BREZ glasu proti, saj natančno povzema dejstva, ki so za akterje zelo neprijetna. KNOVS ni presegel pooblastila, nikogar nismo napadli, zapisali smo zgolj resnico.” No, očitno pa se z njim ne strinja Karl Erjavec, ki je še isti dan javno napadel predsednika KNOVS, češ da se gre politične igrice.

Predsednik KNOVS Matej Tonin trdi, da je bilo poročilo o arbitražni prisluškovalni aferi sprejeto soglasno, kar je Karla Erjavca spravilo v zelo neprijeten položaj. (Foto: STA)

A najprej poglejmo osnovna dejstva. Kot je znano, je arbitražni sporazum začel veljati 29. novembra 2010, simbolično torej na nekdanji “dan republike”, ki je bil osrednji državni praznik propadle SFRJ. Pred tem je bilo na Sovi leto in pol pred začetkom veljavnosti sporazuma opravljeno varnostno ozaveščanje Simone Drenik in skupine, ki je sestavljala t. i. Projektno enoto, ki je v imenu ministrstva za zunanje zadeve sodelovala v arbitražnem postopku s slovenske strani. To pomeni, da so se morali vsi našteti seznaniti z načinom obravnave in varovanja tajnih podatkov ter pridobiti certifikat za ravnanje s tajnimi podatki do stopnje TAJNO.

Erjavec in Simona Drenik se bosta morala odločiti, kdo laže – ali Sova ali onadva. (Foto: STA)

Sova je v okviru zaščite v projektu arbitraže omenjeno Projektno enoto (PE) opremila s petimi specialnimi kripto telefoni za medsebojno izmenjavo informacij med PE in Sovo. Ob tem je Sova večkrat opozorila Drenikovo na možnost hrvaškega prisluškovanja na kasnejših delovnih sestankih, ki jih je vodila z njo in nekaterimi člani PE. Takšno ravnanje hrvaške strani je bilo verjetno zaradi interesa hrvaške strani, da kompromitira arbitražni postopek. Prav zato se je Sova, kot je razvidno iz poročila KNOVS, maksimalno trudila pri komunikacijskih sredstvih in usposabljanju sodelavcev arbitražnega postopka pri ravnanju z njimi. Pri tem jih je opozarjala zlasti na previdnost pri komuniciranju na odprtih (nekriptiranih) linijah ter še zlasti ob prečkanju državne meje. Povedano na kratko: Sova je Simoni Drenik in njenim sodelavcem predlagala samozaščitne ukrepe, komunikacijo preko kriptiranih telefonskih zvez, še zlasti v času ustnih obravnav na arbitražnem sodišču v Haagu, ko je bila potrebna stalna komunikacija med Haagom in Ljubljano. Prav tako so bili članom PE predlagani varni sistemi elektronske komunikacije prek prenosnega računalnika z ustrezno programsko opremo za varno komuniciranje. To je bilo pomembno tudi pri zagotavljanju kriptiranih povezav med PE in njenimi tujimi sodelavci (pravni zastopniki, ki jih je najela Republika Slovenija).

Velika pooblastila Simone Drenik
Arbitražni postopek, ki je v najširšem pomenu besede trajal skupaj šest let, je bil torej ves čas zaznamovan z zaščitnimi ukrepi Sove, ker je šlo za projekt nacionalnega pomena. Zato je bilo treba primerno opremiti tudi osebje in zgradbo Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ), kar je vključevalo tudi varnostno območje za obdelavo podatkov (z omejenim dostopom ter evidenco vstopa in izstopa). Kot navaja KNOVS, je bilo v času ministra Karla Erjavca (natančneje 24. julija 2012) sprejeto navodilo o spremembi navodila o tajnih podatkih, prek katerega je bila vodja PE Simona Drenik določena za osebo, ki sama določa podatke za tajne do stopnje »tajno«, kar dokazuje, da je bila Drenikova zelo dobro seznanjena z zakonom o tajnih podatkih in njihovem varovanju.

Ministrstvo za zunanje zadeve je imelo ves čas na razpolago dovolj finančnih sredstev za izvajanje zaščitnih ukrepov pri varovanju tajnih podatkov. (Foto: STA)

Prav ob vzpostavitvi omenjenega varnostnega območja na sedežu MZZ je bilo sodelavcem PE izročeno tudi pet kriptiranih telefonov, MZZ pa je vzpostavilo poseben varnostni informacijski sistem, ki je obsegal strežnik, delovne postaje in poseben skener za skeniranje gradiva, ki ga je preučevala PE. Navedeni sistem je bil iz varnostnih razlogov ločen od depešnega sistema. Prav tako je MZZ zagotovilo tudi finančna sredstva in ustrezne pogoje za delovanje PE, ker je bila arbitraža “največji projekt nacionalnega pomena za Republiko Slovenijo, njeno vlado in predsednika republike”. MZZ je tako za vse člane PE organiziralo tudi osnovna in redna dodatna usposabljanja za področje obravnave in varovanja tajnih podatkov. Največji obseg dela je PE imela v letih 2012 in 2013, ko je bilo treba odgovoriti na hrvaški protimemorandum. Ko je bilo to delo končano, se je obseg dela skrčil in šele takrat se je število zaposlenih v tem sektorju začelo zmanjševati. Kot je še zapisano v poročilu KNOVS, je ministrstvo za finance ves čas zagotavljalo dovolj denarja, da je MZZ vedno dobilo toliko denarja, kot ga je potrebovalo za izvedbo arbitražnega postopka. Največji strošek so predstavljali prevajalci, ki so dokumente prevajali v angleščino. Glede na pričanje predstavnikov MZZ (Vlasta Vivod, Tomaž Kunstelj) finance niso bile problem, so pa z denarjem ravnali racionalno. No, v tem času so Simona Drenik in še nekateri zaposleni poleg redne plače dobivali tudi poseben honorar. Ob tem KNOVS opozarja, da ni znano, koliko je honorar znašal, saj vlada na sklep KNOVS ni odgovorila.

Prijateljsko kramljanje o tajnih podatkih?
Kako je torej mogoče, da se je ob vseh mogočih usposabljanjih in zaščitnih ukrepih vendarle zgodilo, da je hrvaška obveščevalna služba z lahkoto pridobila podatke, ki so hrvaški strani dali dovolj močne argumente, da arbitražne razsodbe ne priznavajo? Kot je navedeno v poročilu, se je Simona Drenik pogovarjala z Jernejem Sekolcem (ki je bil takrat na Dunaju) po običajni, torej nezaščiteni telefonski zvezi prek domačega stacionarnega telefona, in to v okviru običajnih aktivnosti. Povedano drugače: vodja PE in arbiter sta očitno v okviru povsem prijateljskega kramljanja izmenjavala tudi podatke, ki bi sodili samo v zaščiteno, kriptirano telefonsko zvezo. Hrvaški obveščevalci torej niso imeli veliko dela, da so dobili tisto, kar so želeli. Ti pogovori so se dogajali novembra 2014 in januarja 2015 na relaciji Kranj−Dunaj; šlo je torej za komunikacijo med dvema zasebnima prostoroma, povzetki teh “tajnih” pogovorov pa so bili nato objavljeni v nekaterih hrvaških in srbskih medijih. Blamaža je bila torej popolna. Kot navaja poročilo KNOVS, naj bi bila Sekolec in Drenikova stara znanca še iz časa pred imenovanjem Sekolca za arbitra; Sekolec je že imel številne izkušnje z arbitražami, ni pa strokovnjak za mednarodno pravo. Drenikova naj bi lobirala zanj, kabinet predsednika republike pa ga je nato povabil, da je privolil v kandidaturo, na razpis se je prijavil kot edini kandidat. Je šlo torej za dogovorjen razpis? Ne vemo. KNOVS sicer ni dobila pojasnila, katere osebe so dejansko vedele za komunikacijo Drenikove in Sekolca prek nezaščitenih telefonskih zvez. Ko so o tem vprašali Drenikovo, je članom KNOVS nonšalantno dala vedeti, da tega od nje ne bodo izvedeli, ker to ni v pristojnosti komisije. Prav tako tudi niso dobili odgovora na vprašanje, koliko finančnih sredstev je bilo porabljenih za plačilo slovenskega arbitra in koliko za nagrado za vodjo in člane PE. Povedano drugače: državljani nimamo pravice vedeti, koliko davkoplačevalskega denarja je šlo za projekt, ki je bil na koncu neuspešen.

Prej zunanji, zdaj spet obrambni minister Karl Erjavec s svojim ravnanjem dokazuje, da mu ne bi smeli zaupati niti varovanja ovac, kaj šele države. (Foto: STA)

Kdo nam laže?
Iz samih sklepov KNOVS pa tudi iz pregledanega arhivskega gradiva je torej razvidno, da Sova nikoli ni svetovala članom PE, da so komunikacije po stacionarnih linijah varne za izmenjavo tajnih in občutljivih podatkov, pa tudi to, da so bili člani PE z Drenikovo na čelu večkrat opomnjeni glede varnostnih tveganj, tudi glede komunikacije prek mobilnega telefona ter še zlasti ob prečkanju državne meje. Zato je Sova predlagala samo kriptirano telefonsko povezavo in nobene druge, za stik med PE in mednarodno odvetniško skupino pa je predlagala sistem varne elektronske komunikacije prek prenosnega računalnika z vso potrebno programsko opremo. No, iz ugotovitev KNOVS pa je zanimivo to, da je Drenikova v začetku maja 2015 opozarjala na sporno vlogo hrvaškega arbitra Budislava Vukasa, ki naj bi bil imel stalen stik s hrvaškimi oblastmi, Sova pa je zaznala prizadevanja hrvaške strani, da bi našla razlog za prekinitev arbitražnega sporazuma, najugodnejši razlog pa bi bila seveda kompromitacija s slovenske strani. To se je v resnici tudi zgodilo. Namerno? Nadaljnje ugotovitve KNOVS namreč kažejo, da se nihče ni mogel izgovarjati, da “ni vedel”, da se tajnih podatkov ne sme izmenjavati prek običajnih telefonskih linij. Še najmanj pa Drenikova, ki je sedaj predavateljica na Fakulteti za pravo in poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta. Ker sta Drenikova in Sekolec komunicirala med seboj po običajni liniji zunaj prostorov MZZ in zunaj delovnega časa brez vednosti MZZ, Sove in predsednika vlade, Drenikova ni upoštevala zakona o tajnih podatkih, k čemur je bila zavezana kot vodja PE in predstavnica Vlade RS pred arbitražnim sodiščem ter ji je Erjavec celo naložil, da sama določa stopnje tajnosti podatkov do stopnje “tajno”. Zanimivo je tudi, ker Sova zanika trditve Drenikove, da je z njenimi uslužbenci komunicirala tako formalno kot neformalno. Sova namreč trdi, da neformalnih stikov ni bilo – vsi sestanki so bili uradni. Kdo torej laže – Drenikova ali Sova? Za Sekolca pa je obremenjujoče to, da bi moral biti kot arbiter povsem neodvisen in da zato ne bi smel biti v stiku s predstavniki slovenskih oblasti – še najmanj pa po nezaščiteni telefonski liniji. KNOVS tako ugotavlja, da izbira Sekolca ni bila najboljša odločitev, pa tudi sam ni imel v začetku ambicij, da bi postal arbiter, je pa ponudil nekatera imena. Nenavadno, mar ne? Kdo ga je torej prepričal, da je sprejel vlogo arbitra, čeprav ni imel znanja s področja mednarodnega in pomorskega prava?

Kako sporno je bilo že samo komuniciranje med Simono Drenik in Jernejem Sekolcem, če bi slednji moral delovati nepristransko – če odmislimo, da je komunikacija med njima potekala kar po navadnih telefonskih linijah v okviru “prijateljskega kramljanja” na liniji Kranj−Dunaj? (Foto: STA)

Erjavec in dva operativca Sove
Najbolj zanimiv pa je sklepni del poročila KNOVS, saj opredeljuje tudi odgovornost “večnega” ministra Erjavca, ki je od imenovanja Šarčeve vlade dalje spet na obrambnem ministrstvu, kjer je bil že v času prve Janševe vlade. Mimogrede, Erjavec je bil tudi tisti, ki je skrbel za nabavo oklepnikov Patria, vendar je bil očitno tudi hitro opran vsake odgovornosti, so jo pa akterji stare nomenklature obesili Janezu Janši, Antonu Krkoviču in Ivanu Črnkoviču. Erjavec je tako na zaslišanju KNOVS pripovedoval, da sta ga dva operativca Sove poučila, da lahko brez težav komunicira po stacionarnih telefonskih linijah. Na drugi strani pa Sova ministrove besede demantira, češ da Sova ministra nikoli ni varnostno ozaveščala niti v prostorih Sove niti ne v prostorih MZZ. Je bil torej Erjavec naiven in sta se mu dva tipa predstavila kot agenta Sove (on pa jima je seveda verjel) ali pa namerno laže? To se bo morda šele pokazalo. A jasno je, da je imel Erjavec kot pooblaščeni minister dostop do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop, zato pristojna služba MZZ zanj ni izvedla posebnega usposabljanja. Za vse člane vlade je namreč ob začetku mandatnega obdobja izvedeno osnovno usposabljanje za varstvo tajnih podatkov, za kar je zadolžen urad vlade za varovanje tajnih podatkov. Vendar so tudi iz tega urada sporočili, da nikoli niso rekli, da so komunikacije preko običajnih linij varne. To je za Erjavca zelo neugodno, vendar v odzivu na poročilo KNOVS Erjavec vztraja pri trditvah, da sta ga takrat na zunanjem ministrstvu obiskala dva operativca Sove in ga poučila, da lahko komunicira po stacionarnih telefonskih linijah. Pojasnil je, da tega neformalnega pogovora na ministrstvu niso zavedli. Res nenavadno. Kdo nam torej laže? Da ni teh operativcev poslal kar sam Matej Tonin, ki po Erjavčevih besedah s poročilom komisije izvaja “tipičen politični napad”, navedbe v poročilu pa so za ministra “netočne in zavajajoče”.

Drenikova vztraja pri svojem
Seveda se je odzvala tudi Simona Drenik, ki se očitno strinja s tistimi, ki pravijo, da je delovanje KNOVS zunaj pristojnosti te komisije, kar po njenem izhaja tudi iz poročila. Povedano drugače: po njenih besedah je komisija prekoračila pooblastila, kar je sicer stališče najbolj trdih zagovornikov udbovskega delovanja Sove. Ob tem je poudarila, da stoji za vsemi svojimi trditvami, in še vedno meni, da ni v ničemer kršila zakona o tajnih podatkih, kar so po njeni vednosti ugotovili tudi pristojni organi, komisija pa “v bistvu ni ugotovila nič novega, kar ne bi bilo znano že pred tem splošni javnosti, zunanjemu ministrstvu in policiji”. “Kar zadeva namigovanja, naj nekatere moje trditve ne bi držale, pa želim izpostaviti, da za vsemi trditvami stojim in so dejstvo ne glede na to, kaj so po štirih letih in več od obravnavanih dogodkov uradno izjavili predstavniki določenih organov,” je poudarila Drenikova. O njenih izjavah presodite sami.

Pravnica Simona Drenik (Foto: STA)

No, kako se bo na to odzvala slovenska politika, pa bo več znanega po 16. decembru, ko bo tako javni kot zaprti del poročila KNOVS obravnaval državni zbor. Morda se bo do takrat pokazalo, ali je šlo celo za namerno notranjo sabotažo in za tajni sporazum med slovenskimi in hrvaškimi strukturami nekdanje SDV oz. Udbe glede na to, da je na seznamu nekdanjih sodelavcev Udbe tudi sedaj že nekdanji arbiter Jernej Sekolec.

Gašper Blažič

 • Miro Jereb

  Ti so izdajalci in kot taki bodo odgovarjali…za KOZLAT.

 • Antonius

  Sekolec in Drenikova sta prijateljsko klepetala, zunanji minister Karel Erjavec je pa tajne arbitražne podatke kar javno obelodanil v slovenski in hrvaški javni prostor.
  Trije so se potrudili, da bomo Slovenci na koncu ob slovenski piranski zaliv.
  Prvi je bil v grobnico poleg državnega parlamenta pospravljeni morilec Edvard Kardelj, drugi je bil zdajšnji predsednik države Borut Pahor, zadnji, ki je v krsto izgubljenega piranskega zaliva zabil še svoj žebelj je pa gobezdljavi Karel Erjavec.
  Skupni imenovalec vseh treh so stranke trde levice, ki se ta trenutek drenjajo okoli anti-Janša koalicije.

 • Antonius

  Sekolec in Drenikova sta prijateljsko klepetala, zunanji minister Karel Erjavec je pa zaupne tajne arbitražne podatke kar javno ščvekal v slovenski in hrvaški javni prostor.
  Trije so se potrudili, da bomo Slovenci na koncu ob slovenski piranski zaliv.
  Prvi je bil v grobnico poleg državnega parlamenta pospravljeni morilec Edvard Kardelj, drugi je bil zdajšnji predsednik države Borut Pahor, zadnji, ki je v krsto izgubljenega piranskega zaliva zabil še svoj žebelj je pa gobezdljavi Karel Erjavec.
  Skupni imenovalec vseh treh so stranke trde levice, ki se ta trenutek drenjajo okoli anti-Janša koalicije.

  • Miha

   Kaj drugega oz. boljšega od skorumpiranih in slaboumnih politikov ni možno pričakovati.
   Kar sadiš to žanješ. Slovenci na volitvah vedno posadimo slabo seme.

   • Novakec1

    Ne, sadimo dobro seme samo plevela (jugo brače) se ne znamo ubranit. Edin meteorit reš sloovce pred genocidom.

    • janko

     Pravi in smrtnonosni plevel so komunisti in lopovi, ki imajo od njih korist – ti vedno grejo na volitve, pol Slovencev pa ne. IN TO JE NAŠA KATASTROFA. VEDNO VSI NA VOLITVE, VEDNO, OBVEZNO! TO NAS REŠI, HITRO IN MIRNO, VSE OSTALO BO HUDO. VEČ KOT DOVOLJ IN VEČ KOT PREVEČ HUDEGA SO NAREDILI TUDI V ZADNJIH 30 LETIH, SE NITI NE ZAVEDAMO VSEGA SLABEGA!

     • Novakec1

      Povej kdo je v stanju poenotit sloovce ki so zmeri bolj deljene na leve, desne, šekaste, čefurje, mavrične…

  • Vojteh Dovč

   ko bi se vsaj menili kot se je janša z sanaderjem!!!

  • Marija

   Saj je bil posnetek javno predvajan.Kakšne skrivne podatke je še lahko razkril Tonin?

 • Ivan Ivanovič

  Vsi vpleteni so nalašč naredili, kar so naredili. Očitno so bili podkupljeni. Vladajoči eliti gre samo za denar in privilegije. Tudi državo so pripravljeni prodati za primerno ceno. Pahor, predsednik države in avtor arbitraže, Šarec, premier, in še kdo od tistih, ki bi morali kaj reči, pa so tiho. Čemu potem sploh imamo neke institucije, kot je na primer parlament in njegove preiskovlne komisije? Čemu služijo? Je vse skupaj bob ob steno in samo sebi namen?

 • Novakec1

  Kaj je piranski zaliv proti uničenju celotne Slovenije kot nacionalne države, to se vprašite, k temu so pripomogle vse posamosvojitvene vlade, izdatno te izdajalci ki so sedaj na vladi in njihovi predhodniki zadnjih deset let.

 • AlojzZ

  Karl Erjavec s svojim ravnanjem dokazuje, da mu ne bi smeli zaupati niti varovanja ovac

  Popravljam:
  Karl Erjavec s svojim ravnanjem dokazuje, da mu ne bi smeli zaupati niti varovanja narisanih ovac

 • VERZIFIKATOR

  Charlie Brown

  KONČNO POROČILO

  V končnem poročilu bo resnica,
  rekel bojda velik je lažnivec,
  torej nič manj kot besed kradljivec,
  pokazala s tem se bo pravica.

  To je rekel Čarli, fant iz šova,
  ki komedija mu je družica
  in resnica zanj ki je krivica,
  to je rekel in ponavljal znova.

  Rekel, se obliznil in izbuljil
  je oči, ker to je del programa,
  ki komedija ni, ampak drama,
  tokrat ni regljal, je silno krulil.

  Daj že, Čarli, vrzi drugo šalo,
  vedno iste si stvari izmišljaš,
  oblizuješ se in si domišljaš,
  da si Kermit, Muppet show vsaj malo.

  To so rekli šovovi gledalci,
  ko kot Kermit vsem je že presedal,
  ko je kakor divji žabec gledal,
  kot spoznali so opazovalci.

  Vrgel Čarli novo je na plano,
  šalo kajpak, kakor temu pravi,
  da pomrli so vsi krepki zdravi,
  šalil se je, toda spet – bolano.

  Je regljal in skakal v svojem stilu,
  v smeh ni spravil Čarli duše žive,
  za njegove šale umrljive
  mesto, ve, bo v končnem poročilu.

 • RATATA

  Temelj vsakega prava – tistega na meddržavni ravni še toliko bolj – je, da na laži / prevari ne more obstati noben dogovor, nobena pogodba.
  Ker je arbitraža postopek, ki se vodi v okviru sporazuma vpletenih strani o arbitriranju (arbitration agreement), je ključnega pomena v zvezi z tribunalovo arbitražno odločbo (arbitražni tribunal odloča, ne sodi!!), kar stranka v postopku navede kot svoje argumente v svojem memorandumu.
  Avtorji slovenskega memoranduma so se že na začetku grdo zlagali s trditvijo, da sta se RS in RH osamosvojili hkrati na dan 25.6.1991. To je notorična neresnica = nobena od teh držav se ni osamosvojila na ta datum RS na dan 26. 6. 1991, RH pa 8. 10. 1991.
  Že samo zaradi tega je ves postopek in arbitražna odločba v celoti popolnoma nična. Ne obstaja. Je null and void.
  Povrhu po določbah Sporazuma o arbitraži Hrvatska sploh ne more biti stranka v postopku odločanja o poteku meje.
  Na dan, ki ga določa Sporazum (25.6.1991), RH ni obstajala.
  Pojavila se je kot subjekt 8.10.1991. Itak pa se RS ni osamosvojila od neke Hrvatske, marveč od SFRJ, kakor se je država, ki so jo slovenske dežele z “ujedinjenjem” s Kraljevino Srbijo ustvarile 1.12.1918, imenovala ob slovenski osamosvojitvi.
  Kakor se Lojze, če se je poročil s Pepco, ne more ločiti od Frančiške, se tudi Slovenija lahko “loči” samo od tistega subjekta, s katerim je sklenila (kot slovenske dežele – ZEMLJE države SHS! ) “sveti zakon” davnega leta 1918.
  Ko je RS postala neodvisna, samostojna država, ni mogla imeti “meddržavne” meje z jugoslovansko republiko Hrvatsko, saj ta ni bila država! Imela je državno mejo s preostankom SFRJ, in to je zapisano v TUL.
  Ta meja je bila – in je, obstaja, ker ni bila nikoli preklicana – državna meja slovenskih dežel v trenutku “ujedinjenja” s Srbijo.
  Te meje je Zagreb maja 1941 že uradno priznal. ko je obstajala nacistična NDH.
  Ker od arbitražne sage edino Sporazum o arbitraži še vedno velja, je potrebno postopek ponoviti (upoštevaje dejstvo, da RH ni stranka v postopku določanja poteka meje!
  Nobena slovenska dežela nikoli ni mejila na neko Hrvatsko. Mejile so na Kraljevino Ogrsko, v Jugoslaviji pa na preostanek države.
  Ker je trenutna odločitev tribunala zaradi lažnivega memoranduma in kršitev Sporazuma v bistvenem nična in ne obstaja, tudi nov potek državne meje ni določen.
  Stoletja obstoječa, na kartah zarisana in na terenu zaznamovana državna meja še vedno obstaja.
  Op.: Sestavljalcj Sporazuma o arbitraži so to vedeli. Zato so tribunalu naložili, da določi “potek meje”, ne da “določi mejo”.

  Sporazum o arbitraži (in nikakor Arbotražni sporazum, ker kdor tako – napačno – prevede edino veljavni angleški originalni naslov sporazuma, s tem razkrije, da nima pojma o pravi, sploh pa ne o arbitriranju!) je prvi dokument v naši zgodovini, ki nam je na vrhunski meddržavni ravni (incl. OZN!) ponudil možnost dati na mizo vsa relevantna pravna dejstva. Arbitriranje je namreč postopek, v katerem stranka predloži razsodišču v obravnavo in odločanje (brez lastne udeležbe in udeležbe drugih vpletenih v odločanje) svoje maksimalne “zahteve” . ki morajo biti pravno relevantna dejstva, saj bi drugače to pomenilo žalitev za tribunal.

  Slovenska stran je ravnala ne le grobo v nasprotju s pravili arbitriranja (“kaj bodo pa Hrvati rekli”????? PROSIM????!!!!), marveč je v memorandumu lagala in potvarjala, predvsem pa navajala notranja jugoslovanska pravna stanja, obstoječa internacionalna pravna dejstva pa dosledno zamolčala. (le pri omenjenih Tomšičevih parcelah se je ob AVNOJU, partizanskem pravu in krajevnih ljudskih odborih znašla še kratka omemeba RAPALLSKE meje – učinek je zgoraj opisan).
  Zato je Sporazum o arbitraži sijajen dosežek vpletenih politikov in pravnikov. Uresničil pa se je nekdaj zelo znan nemški rek: Daj Nemcu kilo dreka (v nemščini to ni človeški izloček!), pa naredi iz tega kilo zlata. Daj Balkancu kilo zlata, pa dobiš nazaj kilo dreka… In tukajšnji maherji z zvenečimi titulami in funkcijami, so iz sijajnega Sporazuma in arbitraže naredili katastrofo (državi pošastno škodo, nekaterim pa debele milijone v žep!).
  Pri tem ne mešam zraven, kako bi tribunal odločil, če bi imel na mizi več “Rapallskih” mej – recimo državne meje slovenskih dežel… – vsega zgražanja pa je vredno ravnanje “strokovnjakov”, ki so v arbitražnem postopku “določali potek meje”, čeprav je bila to edina in edino naloga arbitražnega tribunala. Stranke morajo le predložiti dejstva in jih po potrebi pojasnjevati.
  Že bebavo razgrajanje z “mejo v Piranskem zalivu” je povedalo, s kakšnimi “strokovnjaki” in “politiki” nas je obdarila Usoda (če ni dovolj STOLETJE krvavih KATASTROF, v kar so nas kujoni zavozili).

  Se najdejo zapisi o tem, da so avguštinci zamenjali samostan v Ljubljani z ruševino pri Reki – ki se danes imenuje Opatija, in se je vse dogajalo v ISTI DEŽELI! Zanimivo….

  Kot je zanimivo to, da je EU risala mejo po reki Mirni tam enmal naprej od avtokampa Sirena Novigrad – za kamnolomom , do kamor je segla cona B Svobodnega tržaškega ozemlja (kjer sta bila po statutu uradna jezika Itljanščina in slovenščina), če bi kdo že etnije k državnim mejam mešal v svoji primitivni obsedenosti naroda in narodnosti jugoslovenaćkih -….. bebarij ..!!!

  in naša “država” toži hrvatijo, ki noče upoštevat odločbe !!!! bravo mojstri in zadnje, kar je treba!!!! pa naj meji hrvatske pri tabli stepincu pod simbolom slovenstva direktno na Avstrijo!!

  • Mojca pokraculja

   Že veckrat si pisal okrog teh datumov osamosvojitve. Zanima me aliso ti datumi de facto tudi v sodbi kot podlaga za ugotavljanje dejanskega stanja? Drugo, kar sem prepričana da je milo rečeno problematično, je odlocitev arbitrov, da se postopek po odkritju krsitev, lahko nadaljuje. Kako je to mogoče, zakaj so Hrvati to požrli?

   • RATATA

    Poglej;
    presečni datum zapisan v sporazumu o arbitraži je 25.06.1991 in na ta dan ni bilo ne Republike Slovenije (osamosvojitev smo razglasili naslednji dan 26.06.1991),
    hrvatske pa sploh ne, saj je bila vse do 08.10.1991 v sestavi preostanka sfrj, na omenjeni datum pa je po preteku 3 mesečnega moratorija razglasila odcepitev – “razkidanje svih veza sa sfrj”…!!!,
    seveda, saj se osamosvojiti ni mogla, ker prejšnje države ni sestavila (beri arhive v Beogradu – Regent Aleksander //v SantPeterburgu in v Parizu šolani pravnik!!// je jasno povedal, kaj je sestavilo prejšnjo državo
    in to so bile s Kraljevino Srbijo “ujedinjene” “Zemlje države SHS”!!!!
    Torej ni se združila država SHS, SAJ SE NI MOGLA, KER JE BILA NEPRIZNANA IN NA LAŽI IN PODTIKANJU OD NARODNEGA VIJEČA V ZAGREBU NA SILO SFORSIRANA!! (hrvatska in Slavonija nista imeli državnosti, saj sta bili le parceli celovite in nedeljive Kraljevine Ogrske … zato so se hoteli šlepati ravno na državnosti slovenskih dežeL…!!!!) ++ // ZDAJ SO PA Z LAŽJO HRVATSKI OMOGOČILI, DA JE SPLOH STRANKA V POSTOPKU_!!!! TO JE VELEIZDAJA!!!//
    ….. In tiste Zemlje, kar po srbsko pomeni Države, so bile v SHS le slovenske Dežele, ki so bile defakto države!!
    In to, da na dan 25.06.1991 Republika Slovenija še ni bila razglašena kot samostojna država ne pomeni nič drugega, kot da se po principih in pravilih internacionalnega prava pregleda točno tisto, kar je prejšnjo državo sestavilo, saj lahko nekaj razpade le na sestavne dele!!!
    Tako se točno ve, kje je potekala državna meja!!! (zato je imel arbitražni tribunal bistveno nalogo, kar je mdr.zapisano tudi v samem naslovu … DOLOČITI POTEK MEJE(!!), KI OBSTAJA, LE UGOTOVITI JE TREBA NJEN POTEK!!!(o tem se nismo mogli med sabo zmenit, ker hrvatska pač oporeka …. ,čeprav jo je maja 1941 že priznala!!!!)
    Tako pač je v internacionalnem pravu in nič drugače!
    Zelo pomembno je tudi to, da AVNOJski sklepi in partizansko “pravo” ne velja popolnoma nič !!! – to so notranje zadeve … tako so povedali v nadolgo obrazloženem končnem poročilu odločbe …
    Za povrh so po poleg te OSNOVNE LAŽI O DATUMU OSAMOSVOJITVE arbitražnemu tribunalu poslali veleizdajalski Memorandum(!!!) brez enega samega verodostojnega dokumenta, ki bi veljal v meddržavnem – internacionalnem pravu, kar ZAHTEVA SPORAZUM!!! NAŠI NISO NIČ NISO POSLALI IN S TEM ONEMOGOČILI TRIBUNALU, DA BI UGOTOVIL DEJANSKI POTEK STARODAVNIH MEJA!!!!!! – saj je točno na Memorandum vezan!!!

    O vsem tem, je popolnoma vse jasno in si lahko pogledaš tu http://www.domovinasospomini.eu/blog/2019/11/01/ob-deseti-obletnici/

    final award je pa tu
    http://www.domovinasospomini.eu/blog/category/sporazum/final-award/

    • Mojca pokraculja

     Hvala za izčrpno razlago. Mislim, da niti ni tako ključno 25. ali 26. 6 1991, ker zakon o “samostojnosti” je bil sprejet 25.6., razglasitev – slovesnost pa je bila 26.6. Jaz štejem za datum tisti dan, ko je skupščina sprejela Zakon o samostojnosti in neodvisnosti. Spominjam se, da je bilo zasedanje parlamenta načrtovano za 26. a so iz “taktičnih razlogov” ?- ne vem kakšnih, datum določili dan prej.
     Bolj pomembno je, kdaj se je s pravnoveljavnim aktom osamosvojila Hrvaška. Vse ostalo kar se je dogajalo pred in med II.sv. vojno, ne morem komentirati, niti kako smo te argumente uveljavljali, ker absolutno ne poznam vseh zgodovinskih dejstev. Vseeno meni ta tribunal smrdi, nič manj kot Drenikova in Sekolec. Vse se da kupiti, tudi sodišče in sodnike.V to sem namreč prepričana, preveč nenavadnih okolnosti se je zgodilo v tem postopku.
     Sicer pa AVNOJ bo kmalu spet zasedal:))

     • RATATA

      Ne!!
      Država nastane z razglasitvijo!!!!
      In hrvatska je nastala 08.10.1991 prej je bi bilo razen med 1941 in 1945!!
      Tudi Zagreb je vse sorte sprejemal in obljubljal (in naše nategnil) osamosvojitve pa ni razglasil….., seveda, saj ni imel kaj razglašati(!!!!) Potreboval je vojno in to je povedal sam tudjman (“ne bi bilo rata, da ga mi nismo trebali!!)…. saj ni države sestavil kot sem prej že povedal…, ker ni ne hrvatska in ne Slavonija imela drźavnosti … podobno je z delom Španije – z Katalonjo, ker se ne morejo dogovorit bi lahko le z vojno postali samostojna država …

      Arbitražni Tribunal je lahko odločal le o tistem, kar je dobil v memorandumih … in naši niso priložili ničesar verodostojnega!!! NIČ, LE NEUŽITNO SOLATO!!!
      Sem že parkrat povedal… meje so po Dravi, po Sotli, po Kolpi in po Rečini!!
      Mimogrede…. leta 1994 je EU risala mejo po reki Mirni!!!
      Pa še nekaj..:
      SRS in SRS sta bili le upravni enoti znotraj države SFRJ in sta izvrševali zvezna pooblastila!!!
      Sto let že trajajo zavajanja in laži…. in to veleizdajstvo je doseglo vrhunec v tem zadnjem obdobju!!
      Oblika Republike Slovenije ni kot kokoškasta kura, saj ji manjka golša (Medmurje, ki po trianonu spada k Prekmurju) in manjka celotna Istra z otoki (to je sestavni del slovenske Dežele Primorske!!!) torej to kar sem povedal zdaj smo dali oz. omogočili vzeti hrvatski!!

     • Mojca pokraculja

      Ok , če povzamemo, Slovenija razglasila 26.6, Hrvaška 8.10.1991. Torej za tribunal to ni bilo relevantno, ker smo se pač mi sami tako odločili, da se bomo pogajali o meji, kot je bila na dan naše osamosvojitve.Ne pa Hrvaške, kar pomeni, da smo jim priznali status samostojnosti, čeprav so bili še v SFRJ. Je kakšna pot nazaj ?

     • RATATA

      Seveda je!!
      Zaradi laži je tako ali drugače odločba nična!! JE NI – NE OBSTAJA!!
      Velja pa Sporazum, ki je deponiran pri UN v kompletu, z vsemi določili (odločanje skladno z mednarodnim pravom itd. …!!)
      Postopek je torej potrebno ponoviti točno v skladu z določili veljavnega Sporazuma, predvsem pa je potrebno Tribunalu predložiti končno tisto, kar se od nas zahteva – to pa so relevantni dokumenti, ki imajo edini težo v internacionalnem pravu / ne pa neka mnenja, partizanske dogovore in celo pisma bralcev v časopisju,,,, !!!

      Ti pa lahko povem, da so naši vrli “strokovnjaki” priznali državo, preden je sploh nastala … tako zelo so jih nategnili!!! Tako je to, če se z državnimi zadevami ukvarja socjalistična mladina in samotitulirani drkomrkoti!!

      Saj, da ne bi koga skrbelo, da bi Republika Slovenija dobila vse kar je v skupno državo prinesla …. nikakor ne(!!), so v sporazumu napisana tudi načela “dobrososedskih odnosov”…. zaradi hrvatske in ne zaradi Slovenije!!! …… pa tudi tisto o plovnih poteh …. ni zaradi piranskega zaliva temveč zaradi Kvarnerskega …. tam, kjer se reka Rečina v morje izliva in ne tam, kjer se reka Dragonja !!! to je nateg naših v sodelovanju s taspodnjimi!!! (v piranskem zalivu ni nikakršne plovbe, ki bi bi zahtevala poseben režim, saj so to notranje vode znotraj 12nm …. v Kvarnerju pa tavelike ladje plujejo in za tam so določene zahteve, da morajo arbitri določiti režim plovbe!!!!

     • Mojca pokraculja

      Matr si jih naštudiral.Ostane zgolj vprašanje, na katerega ne bo tako hitro odgovora: Kako so si razdelili keš. Vsi po vrsti s tribunalom vred.

     • RATATA

      Miha Pogačnikov ima vilo v Opatiji (nekdaj Dežela Krajnska!!!) … in s svoje terase lahko opazuje, kako se ladje v Kvarnerju obnašajo — temu se reče režim plovbe!

      cmirko pa toži hrvatsko, ker ne spoštuje odločbe, ki je za nas v posmeh in tako skrajno škodljiva, da bo šel Zagreb s prestavljanjem svoje meje direktno na Škofije in Sočo ter do blaženemu Stepincu table pod Triglavom – simbolu Slovencev!! Radirajo nas po “NAŠI” KRIVDI!!!

      Mi smo plačali tudi stroške, ki bi jih morala hrvatska !!!!

     • Ana Job

      Lahko še bolj lezeš v rit RATATA – ju? Ti je prišlo ob vseh teh njegovih razlagah? Upam. Samo njemu pa ni, ker imaš na fb mizerno sliko.

     • Ana Job

      Bla bla bla baba pametna….

   • RATATA

    Poslušaj Mojcej … lahko tudi prevedem ….
    https://www.youtube.com/watch?v=lL0IXiLEyV0

    • Mojca pokraculja

     Poslušala ! (Mojcej razume srbskohrvatski, tud še malo cirilico zna…po zaslugi naše šole.)
     Nimam kaj dodati, grozaaaa. Kriminalci !

     • RATATA

      Naši so kriminalci ja!

   • RATATA

    Poglej si meje. Klikni na kvadrant…. za začetek pri Reki, tam pred Kantrido … Istra in otoki (Cres, Lošnj ,,,,, ) pripadajo deželi Primorski. Tega nihče formalno pravno ni uredil nikoli!!!
    http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm?fbclid=IwAR3W5iW0h_PIcygFQs5dSRJBUedR_sgHvtwncozOnV5r6eNYVdAjG0s4ugw

   • Ana Job

    Bi si prebrala še kaj na netu mogoče? Direktorji nimajo časa osamljenim gospodinjam razlagati na dolgo in široko.

 • RATATA

  Na začetku je bila laž!!!
  Z lažjo, da sta se Slovenija in hrvatska osamosvojili hkrati in to dne 25.06.1991 (to je celo dvojna laž!!) je kompletno nična odločba o poteku meje!! Ne velja in je ni!!
  Velja le sporazum o arbitraži, ki ga je treba ponoviti…
  Slovenija se je osamosvojila dne 26.06.1991, hrvatska pa je raskinula veze sa sfrj dne 08.10.1991 po preteku 3 mesečnega brionskega moratorija in do takrat je bila sestavni del preostanka sfrj (agresorja na osamosvojeno Republiko Slovenijo).

  • zokispoki

   Ne smemo se cuditi lazem , prevaram in lopovscinam. V taksnem agregatnem stanju zivimo ze od leta 1945 naprej. Zato se nam, kot narodu ne pise dobro…

 • svatne

  Na delo tribunala (določitev poteka državne meje) je – poleg splošnih in posebnih pravil arbitriranja, načel in pravil internacionalnega prava in Sporazuma o arbitraži – vplival izključno in v vsem bistveno MEMORANDUM, ki ga je podpisal in tribunalu poslal znani predsednik vlade RS. Tribunal je bil vezan na navedbe v slovenskem memorandumu, ki se že začenja z lažjo: da “sta se RS in RH osamosvojili hkrati”, kar je v nebovpijoča laž, ki pa ima seveda usodne posledice. Početje KNOVS je videti kot spuščanje megle, da se grda resnica, ki jo more opaziti vsakdo, prekrije z obrobnostmi..

 • JANEZ GUS

  Laže komplet rdečuharska koalicija skupaj z dominantnimi mediji.

 • bubamara

  Drenikova mi deluje kot oseba s posebnimi potrebami. Mislim, da ženska nima razjasnenih kar nekaj stvari v življenju. O Srbu ali Hrvatu pa raje ne bi. Amaterizem par-excellence.

 • janko

  Trdinov vrh z okolico je SLOVENIJA! To je že Vatikan povedal, on nam je prvi priznal samostojnost, duhovniki so rešili Slovenijo pred JNA zravnanjem z zemljo; šele nekaj dni kasneje nam je priznala neodvisnost Nemčija, šele nato so sledile še druge države. Dostop na odprto morje MORAMO imeti!
  Razveljaviti arbitražo. Trumpa angažirat in bliskovito zasesti meje s sosedi, derivati iz ciganov! Ni druge! Vse rdeče zvezdaše pa nagnati iz vseh pisarn za trake v tovarnah!

  • bubamara

   In odstranit 2/3 prebivalstva.

   • janko

    Daj no, Mari, ne jemlješ me resno. Seveda sem navedel “velik projekt”, ampak je simpl in temeljit.

  • JANEZ GUS

   Ameri naj zasedejo meje komunističnega peskovnika,da banda ne pobegne mi se pa POGOVORIMO z rdečuhi enkrat za zmeraj.

 • montyamp

  Res nerodna situacija .
  Šminkerji , klovni , šivilje , v vlogi varovanja nacionalnih interesov .
  Prostitucija v vlogi obveščanja naroda .
  Nepotizem , klientelizem , korupcija v skrbi za pravni red v državi .
  Kokainski kartel rešuje zadeve z volitvami in nastavlja klinične idiote z nadzorovanimi mnenji na položaje za vodenje države , formalno je vse v najlepšem redu , tudi zakoni se niso kršili .
  To da je država ?????????????????????????????????????
  Rdečeciganska banda zločincev in gošarskega potomstva , je uničila življenja mnogim pre-mnogim , zato bo treba kurćanizem zamenjati s pravo demokracijo .
  Težka bo pri tako zabitem narodu .

  • pajot

   Super si napisal. Najboljši pa je zadnji stavek: pri tako zabitem narodu.

 • Andrej

  Sekolec in Drenikova sta bila na državne stroške usposobljena za komunikacijo. Tega se nista dežala. Najprej bi morala vrniti stroške usposabljanja, potem pa oditi v zapor. Z vsakim vratarjem tako ravnajo. In potem pravijo, da mafija ne ščiti mafije. Pa še kako mafijski smo. Sicer pa: komunistom prepustiti varovanje države = pogreb.

 • slosin

  a knovs ni mogel ugotoviti, koliko so Dudeki porabili za podkupnine našim amaterjem…

 • Lisjak

  “Kakšen fantastičen dan!” je poudaril Pahor in bil dvakrat izvoljen za predsednika republike s pomočjo desno sredinske stranke SDS.

  • JANEZ GUS

   Očitno bi ti rajši imel drugo razrednega,kateremu je bil poboj slovenske vojske drugorazredna tema.

   • slosin

    točno tako…..izbrali smo manjšega škodljivca…

    • JANEZ GUS

     Enkrat rdečuh,vedno rdečuh.Med dvema pleveloma je bil ta manj odvisen od žveplenega,čeprav še vedno plevel.

  • Vera

   Nismo želeli Pahorja, saj smo volili proti Türku,ki nas je imel za ” drugorazredne “. Izmed dveh slabih kandidatov smo izbrali manj slabega.

  • Nata

   Ja, drži.
   Vendar , kje pa je potem rešitev ? Kompromis . . . . hm. . …
   je zelo dvomljiva poteza, kar se je pokazalo v tem primeru, v primeru DESUS, SNS, pa še koga bi se lahko spomnili.
   Gremo iz Parlamenta v ilegalo ? No, tukaj pa bi se res pokazalo, kdo je

   za ” stvar “, o kateri veliko pisarimo tule.

 • Unikatna

  Vsi bi že morali uživati in to ne v hotelu s petimi zvezdicami….

  • JANEZ GUS

   Z utežmi na nogi in s pogledom v žarnico.Upam,da pravici bo enkrat zadoščeno.

 • pajot

  Tale bunka,tako imenovana pravnica, že na tej sliki kaže vse svoje sposobnosti. Pa še v rdečem plašču je.
  vse jasno.

  • JANEZ GUS

   Ko bi vedel, koliko našega denarja je snedla…….

 • ludvig

  ..tako imenovani “dimnik”, dostop do mednarodnih voda, je hrvaško-“ameriško” ozemlje, ki ga lahko ob “izrednih” situacijah tudi zapre…seveda to Rusom to ni v interesu, ker bi radi neovirano uporabljali luko Koper, za svoje vojaške ladje, tako rekoč v centru Evrope…..

  • JANEZ GUS

   To sem že napisal.Bravo Hrvatom,da so zajebali rdečuhe in zaprli Rusom pot v trebuh Evrope.Mi pa še vedno lahko gremo ,kamor hočemo.Hvala ti klovn Korl,ko si sam sebe zaj…….

   • JANEZ GUS

    Pa heroj,da te vidimo s tvojimi minusi .Seronja z dnevnika.

 • Hribouc

  V slovenskem genomu je nekaj gnilega, zločinskega in svetohlinskega !

  Ko smo Barbari – od Švedske do Kaspijskega morja – ,kot smo se s skupnim imenom takrat imenovali Slovenci, združeni iz ljudstev, plemen in hord plenilcev in pobijalcev,
  ki smo govorili več ali manj enoten jezik, razrušili zahodno Rimsko cesarstvo in zavojevali tudi Rim, o tem nismo znali niti dobro pisati, oz. se jim ni zdelo vredno, ni bilo časa, saj smo bili stalno na poti iz enega konca Evrope na drugega in se nas je balo vse živo in mrtvo !
  Od vsega Barbarstva je ostalo ogromno zapisanega v naših genih in sam se nič več ne čudim od kje toliko zlobe, samomorilskosti, maščevalnosti,nevoščljivosti, tatinskosti, grešnosti, sadomazohizma, dvoličnosti in stomotornega kljubovanja Dobremu !
  Ob moji mladostni krščanski vzgoji in ob verjetju v podobo “tisoč slovenskih katedral in cerkvic” na slovenskem hribovju ter v žlahtnost slovenske dobrote je zame bil strašen misterij pojava boljševiškega ekstremizma 1941 na katerega nisem imel nikakršnega odgovora.

  Odgovor se skriva v naši identiteti, ki je zabeležena v našem genskem zapisu in ta je silno star.

 • Šiški padobranac

  Je Drenikova resnično zaposlena na Katoliškem inštitutu?

  • xtc

   Izgleda kot varuška iz Zvoda Kengurujčki.

   • WISKY 1000

    rejena

 • xtc

  Celo “Invalidsko glasilo Slovenije” (Reporter) “ugotavlja) ,da škode SLO,niso povzročil levaki Khla,Denikova in Udbovec Sekolec pač pa Tonin,ki je to obelodanil pod pritiski tistega,ki je “kriv” za neurejeno mejo z HR,ki se je dogovarjal z Hrčki za incidente (JJ),zato bi morala odgovarjati slednja dva.
  Definitivno pa je nekaj res v pravni državi bi prve tri obsodili na dosmrtni zapor zaradi sabotaže ne pa jim še kaj izplačali v diktaturi pa takoj poslali pred zid zaradi izdaje.
  Nenazadnje pa je še zaupno koliko so saboterji kasirali.
  Ni pa nepomembno ,da je bil za arbita imenovan Udbovec Sekolec,ki sploh nima izkušenj z ozemeljskimi zadevami.
  Seveda pa ni nezanmarljivo,da Kučan na vse načine skuša SLO potisniti nazaj v neko novo Yugo z vsemi sredstvii in ,da dogajanje ni naključje.,kajti poglejte kak vik in krik zaženejo levaki ,ko kako SLO FIRMO PREVZAMEJO Zahodnjaki in kako servilno podpirajonakupe Blakanskihsumljivih podjetnikov po SLo.

 • WISKY 1000

  SAMO PLIMA ŠE MANJKA

 • cosmosjasnovidec

  Vse to sem jaz že navajal in opisoval tisti čas takoj,ko sta izdajalca “erjavec in pahor” porinila oziroma prodala Slo ozemlje hrvatom ter priredila telefonsko afero,da se izmažeta oziroma,da se zavleče pred volitvami.
  Seveda ni nihče verjel na tisti kokodajsarski greznici 24.kurji so me pa kar sproti blokirali,ko sem kaj takega navedel.
  Kehlavo sluzasto izdajalsko nesnago tovariša “erjavca”bo pa naiven folk volil še naprej tako kot so “pahorja”oziroma so volitve večina bile prirejene in tako se bo zgodilo tudi takrat in v bodoče z zamenjavo volilnih glasovnic pri štetju,ker ne potekajo pod direktnim javnim prenosom z namestitvijo kamer.
  ——————————————————————————————————————————
  Dr.Vsevedni Cosmosjasnovidec,vsakemu,lev…,kom……,čef……,mus….,se,po……,………ostalo je pa znano.
  ——————————————————————————————————————————–

 • Drago

  Sekolec je po mojem mnenju namerno poklical Drenikovo, Drenikova pa neprevidna in naivna, nasedla.

  • radames

   Ja, namerno! In to po Erjavčevem navodilu, oziroma dovoljenju. Tole je združba samih veleizdajalcev.

 • Marija

  Ni najhujša arbitraza.Huje je to kar delajo danes ko nam uvažajo vse te tuje ljudi.To bo katastrofa in propad nacije.

 • janko

  Že takoj po arbitraži sem takrat na spletnih Financah izjavljal, da je to izdaja Slovenije, slovenske volje, izguba ozemlja in prostega dostopa na morje, kar je bila volja ljudstva pred arbitražo. Komunisti so se požvižgali na vse in vse zapravili. Nobena žival ni tako samouničevalna, noben lopov tako ne laže ljudem, kot so nam po arbitraži komunisti, da smo “zmagali”. Kot tudi nobena živalska vrsta ne pobija lastne…