fbpx

Popravek: Ima Ficko ambicije preko Erjavca znova prevzeti Državne gozdove in to kljub razdejanju, ki ga je pustil v podjetju?

Zlatko Ficko in Karl Erjavec. (Foto: STA)

Dne 10. januarja smo objavili članek z naslovom “Ima Ficko ambicije preko Erjavca znova prevzeti Državne gozdove in to kljub razdejanju, ki ga je pustil v podjetju?” V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

1. Trditev: Funkcije vodenja družbe se niso izvajale.

Odg.:

Ne drži. Družbo je vodilo dvočlansko poslovodstvo, glavni direktor in direktor finance, računovodstvo in kontroling. Seje kolegijev so bile redne  in po potrebi. Poleg kolegijev smo imeli še kabinet glavnega direktorja, ki se je srečeval dnevno. V evidenci družbe so zapisniki.

2. Trditev: Kljub večkratnim opozorilom družba ni zmanjševala tveganja kraj v državnih gozdovih in v tej zvezi ni razvila nobenih sistemskih kontrol.

 Odg.

Ne drži. V družbi  SiDG je  bila že ob ustanovitvi organizirana služba za  kontroling in upravljanje tveganj. Odkrivanje in preprečevanje kraj je bila le ena od nalog te službe. Z rezultati odkrivanja nepravilnosti in kraj v državnih gozdovih je družba redno sodelovala z organi pregona in inšpekcijskimi službami v RS ter poročala  nadzornemu svetu in Odboru za kmetijstvo DZ. Kaj se dogaja v zadnjem času bo vedel več insajder, ker mene v družbi od 5. maja ni.

3. Trditev: Poslovodstvo družbe ni obvladovalo stroškov, še posebej ni obvladovalo stroškov dela na kar je bilo večkrat opozorjeno s strani organov nadzora

Odg.:

Ta splošna trditev ne drži. Obvladovanju stroškov je poslovodstvo namenilo največji poudarek. Posledica učinkovitega obvladovanja stroškov so bili tudi nadpovprečni poslovni rezultati družbe, ki se je kazal vsako leto mojega vodenja v  večmilijonskih dobičkih, ki so bili nakazani v državni proračun. To je razvidno iz letnih poročil, ki so javni. S socialni partnerji smo imeli reden in korekten odnos. Posledično se je to odražalo v rezultatih dela in zadovoljstvu zaposlenih. To je razvidno iz anket zadovoljstva zaposlenih ob koncu poslovnega leta.

4. Trditev: Stimulacije in nagrade posameznih zaposlenih so se podeljevale na podlagi strankarske pripadnosti in ne na podlagi rezultatov.

 Odg.:

Nagrajevanje zaposlenih je potekalo v skladu s Pravilnikom o nagrajevanju in napredovanju v družbi SiDG, ki je bil sprejet  z usklajevanjem in soglasjem Sindikata v družbi. Kriteriji nagrajevanja so bili osnova vodjem sektorjev služb in oddelkov za ocenjevanje. Obračun stroškov prevoza je bil enoten in v skladu z veljavnim stroškovnikom v RS.

5. Trditev: Poleg nabave mehanizacije, ki ni bila strokovno in stroškovno utemeljena z investicijskimi elaborati, je družba povečevala zaposlitve v okviru lastne proizvodnje brez priprave ustreznega sistema normiranja oziroma nagrajevanja delavcev v gozdni proizvodnji.

 Odg.:

Veljavni strateški načrt in vsakoletni poslovni načrt družbe SiDG, potrjen s strani nadzornega sveta in Skupščine,(ki je Vlada RS) sta bila osnova, tako za izvajanje investicij, kot za zaposlovanje v družbi. Pri nabavi mehanizaciji smo zasledovali  strateški cilj, da 20% dela v gozdu opravimo z lastno mehanizacijo in lastnimi zaposlenimi. Nagrajevanje delavcev v gozdni proizvodnji je potekalo v skladu z veljavnimi normativi za gozdarska dela, ki jih je pripravil Inštitut za lesarstvo. Z uvajanjem nove tehnologije dela v gozdu (žičnice, harvesterji, forwarderji) pa smo skupaj z Gozdarskim inštitutom RS pripravljali prvič, nove normative dela in nagrajevanja na osnovi njihovih, naših in tujih izkušenj.

6. Trditev: Pri pripravi zemljišča za nameravano gradnjo poslovne stavbe so bila v letu 2019 opravljena določena zemeljska dela.

 Odg.:

Zemeljska dela so potekala v skladu s planirano pripravo zemljišča za gradnjo poslovne zgradbe. Vsako fazo novogradnje nam je posebej potrdil nadzorni svet.

7. Trditev: Družba SiDG je pri odmeri komunalnega prispevka za nameravano gradnjo poslovnega objekta uveljavila oprostitev plačila.

Odg.:

Ne drži. Družba SiDG je uveljavljala oprostitev plačila komunalnega prispevka in dosegla polovično oprostitev. Preostali del ni mogla uveljaviti, ker je že predhodno prejela državno pomoč po shemi de minimis za sofinanciranje vlaganj v gozdove – sadnja gozdnih sadik.

8. Trditev: Družba SiDG ima na sedežu v Kočevju najete poslovne prostore.

Odg.:

Družba SiDG je potem ,ko je Vlada sprejela sklep, da bo sedež družbe v Kočevju, začela iskati primerne prostore v občini Kočevje. Kot edino primerno velik in opremljen objekt za začetek dela , se je pokazal objekt upravne zgradbe Grča, kjer smo lahko takoj namestili skoraj 80 zaposlenih. Najemnina je v višini, ki predstavlja povprečje najema pisarniških površin v Kočevju.

9. Trditev: Družba je v letu 2017 pri družbi LGB d.o.o. naročila pripravo vsebinskega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom aplikativne programske rešitve za SiDG.

 Odg.:

Kompleksna naloga priprave dokumentacije v zvezi z aplikativnimi programskimi rešitvami za SiDG je bila uspešno narejena in tudi predstavljena in posredovana družbi s strani izvajalca , kot celota. Javno naročilo pa ni bilo uspešno, ker so nadzorniki zahtevali , da se javno naročilo izvede po posameznih sklopih in ne kot celota.

10.Trditev: Družba ni razvila sistemskih kontrol nad izvajanjem posameznih faz dela.

Odg.:

Sistem kontrol nad izvajanjem posameznih faz dela je v družbi organiziran že od samega začetka na vseh nivojih njenega dela. Več ne morem komentirati, ker je zgornja trditev splošna.

11. Trditev: Za odločbe v zvezi s sanacijo gozdov ni bilo vzpostavljene elektronske evidence   

 Odg.:

Elektronsko evidenco smo ob ustanovitvi  družbe prevzeli od takrat hčerinske družbe Snežnik, kasneje pa smo vzpostavili lastno elektronsko evidenco s pomočjo  strokovnjakov s področja informatike in gozdarstva.

12.Trditev: Ni bilo vzpostavljenega sistema zajema vseh podatkov na upravnih odločbah, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije.

Odg.:

Vzpostavljen sistem je zajemal vse potrebne  podatke iz upravnih odločb Zavoda za gozdove RS za izvajanje predvidenih del. Zlorabe so vedno možne , v SiDG smo jih skušali čim več odkriti in ukrepati.

13.Trditev: Postopek gradnje gozdne infrastrukture je zastavljen na način, da se v okviru družbe izvaja projektiranje, gradbeni nadzor in prevzem del.

Odg.:

Službe v okviru  gozdnega gradbeništva v SiDG izvajajo dela, ki jim narekuje letni načrt dela in dovoljuje veljavna zakonodaja na področju gozdnega gradbeništva. Aktivnosti v zvezi z odpravo tveganj so bila stalnica našega dela ter obeh služb.

14.Trditev: Družba zasleduje strateški cilj, da z lastnimi kapacitetami izvede 20 odstotkov gozdne proizvodnje.

Odg.:

Investicije v gozdno proizvodnjo so zapisane v strateškem načrtu in so plod sodelovanja in usklajevanja lastnih strokovnjakov  v družbi  in strokovnjakov Inštituta za lesarstvo in tudi gozdarstvo, s katerimi smo redno sodelovali na različnih področjih. Rezultat takšnega sodelovanja je tudi prikolica za prevoz izrednega tovora strojne sečnje.

15.Trditev: Delo po poslovnih enotah ni bilo organizirano, vodeno in nadzorovano.

Odg.:

Zavračam očitke , da delo ni bilo organizirano, vodeno in nadzorovano. Tako mislijo in pišejo tisti, ki so bili včasih del uspešne zgodbe, potem pa so morali iz različnih vzrokov družbo zapustiti. Postali so anonimneži in insajderji.  Kot glavni direktor nisem nikoli, prav nikoli prenašal odgovornosti na druge. Vedno sem jo prevzel sam in nosil posledice. Danes temu v SiDG ni tako.

Žal vam ne morem pojasniti 13 točke ,ker je ni.

Zlatko Ficko