fbpx

Poslovne in finančne mahinacije medijskega tajkuna, vanje je vpletel celo svojo družino

Martin Odlazek (Fotomontaža: Matic Štojs Lomovšek)

Družina Odlazek je v Sloveniji znana kot družina medijskih gurujev. Gre malone za klan, ki ga vodi in obvladuje Martin Odlazek. Na podlagi dokumentacije in podatkov iz uradnih poslovnih registrov obstaja utemeljen sum, da Martin Odlazek (skupaj z družinskimi člani) pri svojem delovanju izvaja številne neprimerne poslovne prakse.

Pod drobnogled smo tokrat vzeli družbo Salomon, podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, v povezavi s podjetjema Krater in Dolenjski list. Podatki nakazujejo sum zlorabe določil Zakona o gospodarskih družbah, kar se kaže v zapisih o predkupni pravici deležev podjetja Salomon in v pogodbah zapisani trikratni glasovalni pravici v prid podjetja Dolenjski list, ki ga prek drugega podjetja obvladujejo Odlazkovi.

Krater v stečaj, dolgovi na državno DUTB
Podjetje Krater, ki je bilo solastnik podjetja Salomon, je bilo visoko zadolženo, posojil bankam ni odplačevalo, zato je prešlo pod okrilje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Tako imenovana slaba banka je vstopila v lastništvo podjetja Salomon, prevzela dolgove, pri tem pa nima enakopravnih pravic glasovanja, saj ima Dolenjski list ob isti vrednosti deleža (1 glas za 50 evrov vrednosti) trikrat večjo glasovalno pravico, za kar so s posebno, notarsko overjeno pogodbo že pred tem, leta 2014, poskrbeli v družini Odlazek. DUTB ima torej dolžnosti, pravic pa ne v zakonsko določeni normi.

Po naših podatkih naj bi bila DUTB zaradi tega o tovrstni praksi Odlazkovih obvestil tudi državno tožilstvo.

DUTB je v lastništvo podjetja Salomon vstopil 6. marca 2019. Za podjetje Krater, poslovne storitve, z Likozarjeve ulice 3 v Ljubljani je bil 10. julija 2017 objavljen začetek stečajnega postopka. Iz poslovnega registra je bilo izbrisano 27. novembra 2019, stečaj je bil končan. Iz zaključnega poročila na dan objave stečaja podjetja Krater pa je razvidno, da je imelo podjetje v slabih sedmih mesecih leta 2017 izgubo v višini 8,19 milijona evrov. Še leta 2016 so poslovali z dobičkom v višini dobrih 920 tisoč evrov.

Lastniki Kraterja so bili Papir Servis, SET, podjetje za usposabljanje invalidov, Grafis Psah, storitve, Gramoz, Korotan in Algas. Prav vsi so v stečaju.

DUTB prijavila 11 milijonov evrov terjatev
Družba DUTB je nato v stečajnem postopku Kraterja prijavila devet terjatev v skupni vrednosti okoli 11 milijonov evrov. V zameno je pridobila Kraterjev lastniški delež v podjetju Salomon. Drugi lastnik je od leta 2012 podjetje Dolenjski list iz Novega mesta. Na lastniških deležih DUTB in Dolenjskega lista v Salomonu so vpisane tri zastave poslovnega deleža v vrednosti 4 milijone evrov dolga, k temu pa je treba prišteti še zastavno pravico denarne terjatve upnika K Leasing iz Maribor – v likvidaciji. Znesek te terjatve iz poslovnega registra ni razviden. Vse poslovne listine pa nakazujejo, da je DUTB v Salomonu pridobila zanemarljiv delež.

Foto: STA

Notarsko overjene družbene pogodbe
Iz javno objavljenih notarsko overjenih družbenih pogodb na posameznih skupščinah Salomona, podjetja za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve, registriranem na Papirniškem trgu 17 v Ljubljani, je razvidno, da je podjetje Dolenjski list iz Novega mesta marca 2012 pridobilo oz. odkupilo lastniški delež v Salomonu od podjetja SET. Drugi družbenik je bilo podjetje Krater iz Ljubljane. Dolenjski list je s to pogodbo pridobil 33-odstotni delež v podjetju Salomon v vrednosti 1,37 milijona evrov. Preostali dve tretjini sta bili v lasti Kraterja.

V družbeni pogodbi so bila natančno zapisana določila o predkupni pravici, morebitni odsvojitvi, izstopu ali izključitvi družbenika in tudi o delitvi dobička. Glasovalna pravica je bila določena pri “dopolnjenih 50 evrih vrednosti osnovnega kapitala za en glas”. Razmerje glasovanja je bilo tako ena proti dva, saj je Krater imel dve tretjini vrednosti podjetja Salomon, Dolenjski list pa tretjino. Podobno je bilo nato še pri dveh listinah iz leta 2012.

V letu 2014 preobrat pri glasovalnih pravicah
Po notarsko overjeni družbeni pogodbi (Sklep 668/2014) z dne 17. julija 2014 pa je nastala pomembna sprememba pri glasovalni pravici. V pogodbi je zapisano, da ima Krater 1 glas za 50 evrov lastništva (tako kot prej), Dolenjski list pa je za 50 evrov lastništva pridobil kar 3 glasove na skupščini. S tem je Dolenjski list pridobil trikratno premoč glede na Krater. Temu je pozneje sledil začetek objave stečaja Kraterja in v letu 2019 vstop t. i. slabe banke v lastništvo Salomona.

Iz naslednje notarsko overjene družbene pogodbe (Sklep 149/19) z dne 25. marca 2019 je razvidno, da je bila namesto podjetja Krater kot lastnica Salomona navedena Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma  t. i. slaba banka. Ta je imela v lasti 45,3886-odstotni delež, Dolenjski list pa 54,6115 odstotka lastništva družbe Salomon. A kot da to še ne bi bilo dovolj.

Glasovalna pravica je bila za DUTB določena pri enem glasu za 50 evrov lastništva, za Dolenjski list pa 3 glasove za 50 evrov. Glasovalna pravica ena proti tri v korist Dolenjskega lisa je nato potrjena tudi v naslednji notarsko overjeni pogodbi (Sklep 939/2019) z dne 29. novembra 2019.

Izigrana državna družba DUTB
S tem je podjetje Dolenjski list v privilegiranem položaju, na skupščini podjetja Salomon ima več kot trikratno premoč. V bistvu odloča o vsem. O morebitnih spremembah lastništva, razporejanju in delitvi dobička, direktorjih, saj o imenovanju in razrešitvi odloča skupščina. Določena je tudi predkupna pravica, skupščina odloča tudi o glavnem in odgovornem uredniku posameznega medija, ga lahko tudi predčasno razreši in podobno. Z vidika DUTB pa je pomembno tudi določilo, da sme direktor »zavrniti zahtevo družbenika po informaciji in vpogledu« v posamezne poslovne dogodke. O vsem odločajo družbeniki, kjer pa ima Dolenjski list glede na določeno glasovalno pravico velikansko in nesorazmerno prednost pred DUTB.

Vse poti vodijo v Eurofit in k Odlazkom
Pri podjetju Dolenjski list iz Novega mesta pa vse poti vodijo k podjetju Eurofit, družbi za storitve, posredništvo in trgovino. To podjetje je namreč edini lastnik podjetja Dolenjski list. Ta pa (so)lastnik Salomona z velikansko glasovalno prednostjo oziroma premočjo.

Direktor podjetja Dolenjski list je Gregor Repič iz Šmartnega pri Ljubljani. V register je bil kot direktor vpisan 20. maja 2019. Repič je tudi direktor podjetja Salomon. V javnosti je postal znan ob lanskem velikem požaru v Salomonovi poslovni enoti Lenart.

Kdo stoji za Eurofitom, lastnikom Dolenjskega lista?
Podjetje Eurofit je registrirano na naslovu Selo pri Radohovi vasi 1, Šentvid pri Stični. Lastniki Eurofita so člani družine Odlazek. Direktor je Domen Odlazek, lastniki pa Martin, Gašper, Nejc, Domen, Maja, Tina, Liza in Meta Odlazek. Pri tem ima Martin Odlazek največji, to je 44-odstotni delež podjetja. Preostalo lastništvo je razpršeno, po 8 odstotkov imajo Gašper, Domen, Liza, Tina, Maja in Meta. Iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) je tudi razvidno, da imajo imenovani različne naslove bivanja. V Selu pri Radohovi vasi živi le Nejc Odlazek. Gašper ima naslov v Šentpavlu na Dolenjskem, Meta prebiva v Luciji pri Portorožu. Martin, Maja, Tina in Liza imajo naslov v Škocjanu na Dolenjskem. Iz podatkov Geodetske uprave RS (Gursa) in e-zemljiške knjige pa je razvidno, da je na navedenem naslovu od leta 2016 lastninska pravica vpisana na mladoletno Lizo Odlazek (rojeno leta 2013). Prejšnji lastniki so živeli v ZDA, po navedbah naših virov gre v naravi za manjši dvorec, ki leži na idilični vzpetini, in za zaščiteno kmetijo.

Jim je žena, mati, in kot kaže, babica res posodila 19 milijonov evrov?
Kakorkoli. Liza je glede na podatke e-zemljiške knjige mladoletna in je tudi solastnica podjetja Eurofit. Prav vsi lastniki tega podjetja, ki ima v lasti Dolenjski list (ta pa Salomona), pa imajo na svojih poslovnih deležih vpisane zastavne pravice za zavarovanje terjatev. Martin Odlazek ima na svojem deležu vpisano zavarovanje terjatve v višini 10 milijonov evrov. Delež je zastavil z zastavno pogodbo oktobra 2010 brez obresti z zapadlostjo 15 let (do leta 2025) v korist upnice Alenke Odlazek (roj. 1968) z naslovom v Luciji. Po navedbah nekaterih virov gre za ženo Martina Odlazka. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je Alenka svojemu možu Martinu nakazala 10 milijonov evrov brezobrestnega posojila za 15 let. Podobno zastavno pravico imajo na svojih deležih v korist Alenke Odlazek iz Lucije vpisano še Liza, Tina, Maja in Meta.

Preostali štirje lastniki podjetja Eurofit Gašper, Domen, Nejc in Meta, pa imajo vpisano zastavno pravico na poslovnem deležu za brezobrestno posojilo v višini 9 milijonov evrov. Tudi tu je zapadlost oktobra 2025, le s to razliko, da je bil notarski zapis Pristopa k dolgu in Zastavne pogodbe ter pravnega posla o ustanovitvi hipoteke vpisan novembra 2014. Pri teh zastavah je zaznamovana tudi neposredna izvršljivost notarskega zapisa in terjatve v korist Alenke Odlazek.

Če potegnemo črto, kaže, da je Alenka Odlazek lastnikom podjetja Eurofit, ustanovljenega 15. decembra 2005, vsi imajo enak priimek Odlazek, brezobrestno na 15 ali 11 let posodila kar 19 milijonov evrov brez obresti. Če dolga ne bodo poravnali, bo postala lastnica podjetja. Koliko so takšni vpisi odraz dejanskega stanja, pa je že stvar kakšne druge, ne samo novinarske presoje. Postavlja se seveda tudi vprašanje, kje je Alenka Odlazek zaslužila 19 milijonov evrov in koliko davkov je od tega domnevnega zaslužka plačala državi.

Martin Odlazek obvladuje številne slovenske medije
Po podatkih iz medijev in poslovnega poročila so od družbe Eurofit z enim zaposlenim odvisne naslednje družbe: SAP SERVO, d. d., Dolenjski list Novo mesto, d. o. o., Salomon, d. o. o., Radio Glas Ljubljane, d. o. o., Studio D, d. o. o., Media storitve, d. o. o., Radio Kum Trbovlje, d. o. o., EVENT24, d. o. o., Veseljak TV, d .o. o., Lepenka, d. d., in Lepenka Trgovina, d. d. Odlazek ima posredni ali neposredni vpliv še v naslednjih radiih: Radio Aktual, Radio Celje, Radio Veseljak, Radio Salomon, Radio Krka, Radio Ptuj in Radio Aktual Kum. Družina Odlazek obvladuje tudi revijo Reporter. Po podatkih iz spletne baze Gvin.com je Martin Odlazek tudi lastnik Farme Stična in samostojni podjetnik za poslovno svetovanje.

Izigrana državna DUTB
DUTB je v lastništvo družbe Salomon vstopila leta 2019, to je nekaj let po tem, ko je bila nazadnje spremenjena družbena pogodba. DUTB je vstopila v že obstoječe pogodbeno razmerje, saj se ob spremembi družbenika pogodba ne sklepa na novo (ker je ta že sklenjena), pač pa se je ob že veljavno sklenjeni in obstoječi pogodbi spremenila ena od strank pogodbe. To je v delu, kjer je naveden (novi) družbenik. Družbena pogodba, ki je tudi javno dostopen dokument, določa predkupno pravico družbenika in višji odstotek glasovalnih pravic v korist družbenika Dolenjski list, d. o. o. Razmerje je 1 proti 3 v korist Dolenjskega lista, ki je v lasti podjetja družine Odlazek.

Vida Kocjan