SDS že tretjič v boj. Kdo ji bo stal nasproti tokrat?

Foto: STA

Poslanci SDS so v parlamentarni postopek že tretjič vložili novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Cilj novele zakona je udejanjiti odločbo Ustavnega sodišča RS, ki zahteva razveljavitev protiustavnosti z diskriminatornim financiranjem zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javnoveljavne programe za šoloobvezne otroke. 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti namreč odločilo, da je del predloga, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo RS ter določilo, da mora Državni zbor  RS ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu RS.

Država naj spoštuje izobraževanje v skladu s filozofskim prepričanjem staršev
Poslanci opozarjajo, da del Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki je tesno povezana s pravicami do izobraževanja in svobode vesti, pomeni obveznost države, da spoštuje pravico staršev, da otrokom zagotovijo vzgojo in izobraževanje v skladu s svojim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem.

Svet Evrope poziva države članice k jasnemu prepoznanju zakonske pravice do ustanavljanja zasebnih šol in možnosti za te šole, da so del nacionalnega izobraževalnega sistema in da zanje veljajo objektivni in nediskriminatorni pogoji, so opozorili v SDS.

Financiranje zasebnih šol naj velja pod nediskriminatornimi pogoji
V tem okviru naj bi bili učenci, ki obiskujejo zasebne šole, in njihove družine deležni enakih finančnih koristi, ki so na voljo učencem javnih šol in njihovih družin. Financiranje zasebnih šol, ki so del nacionalnega izobraževalnega sistema, pa naj bi veljalo pod nediskriminatornimi pogoji.

Ustavno sodišče RS je leta 2014 odločilo, da je potrebno sporni člen ZOFVI-ja razveljaviti in spremeniti v roku enega leta. Dejstvo, da starši šoloobveznih otrok že od leta 1996 neupravičeno plačujejo šolnino za svoje otroke, kaže na to, da je k spremembi potrebno pristopiti takoj.

Po predlagani noveli zakona bi se zasebni osnovni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka 86. člena ZOFVI-ja, za izvedbo programa zagotovilo 100-odstotna sredstva, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavljata za izvajanje programa javne šole. Zasebnim osnovnim šolam ob tem ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Poslanke in poslanci SDS še predlagajo, da bi se financiranje po noveli zakona pričelo 1. septembra 2016, torej  z začetkom novega šolskega leta.

N. K.