Težavam v Zdravstvenem domu Dravograd ni videti konca

Datum:

V Dravogradu, obmejni Koroški občini je kljub jesenskemu času izredno vroče. Vroče pa na področju lokalne politike, ki je šolski primer, kako se lokalna politika ne dela ali, če kimaš lokalni oblasti si dober in dovolj strokoven za vodilne funkcije v občini, v kolikor ne, si kot pravi znana pesem »ibržnik«.

Tako se dogaja tudi tedaj, ko aktualni županji ni po godu, da bi zdravstveni dom Dravograd vodil sicer na Koroškem zelo spoštovani zdravnik Ervin Pečnik. Njegovemu imenovanju, naj bi ostro nasprotovala že l. 2012, še naprej pa naj bi se trudila, da bi bil na čelu ZD nekdo drug, kar naj bi dokazovala z dejstvom, domnevne spremembe odloka o ustanovitvi JZ ZD Dravograd, ki naj bi po novem določal kdo je lahko direktor ZD.

Obvezujoče določbe statuta
Po določbah statuta omenjene občine, naj bi ta zagotovila izvajanje javnih služb (zakonska obveza). Tako naj bi bile med drugim zagotovljene tudi ustrezne zdravstvene storitve za občanke in občane. Vendar pa je obravnavana problematika ZD Dravograd znana že dlje časa, zato odgovornost ni le na strani članov sveta JZ ZD Dravograd. Županja Dravograda Marijana Cigala naj bi že svoj 4. mandat obljubljala rešitve, vendar so razmere v ZD samo še slabše, za kar naj bi bila odgovorna tudi sama.

Novinarska konferenca dosedanjega direktorja Zdravstvenega doma Dravograd Ervina Pecnika o razmerah v zdravstvenem domu. Pravni svetovalec Borut Razgorsek, dosedanji direktor Zdravstvenega doma Dravograd Ervin Pecnik in zupanja Obcine Dravograd Marijana Cigala (foto: STA).
Novinarska konferenca dosedanjega direktorja Zdravstvenega doma Dravograd Ervina Pecnika o razmerah v zdravstvenem domu.
Pravni svetovalec Borut Razgorsek, dosedanji direktor Zdravstvenega doma Dravograd Ervin Pecnik in zupanja Obcine Dravograd Marijana Cigala (foto: STA).

S prstom se kaže na druge
Kdo je potemtakem odgovoren za neljubo situacijo. Zgolj vladi RS in državni politiki? Župan(ja) je odgovorna za financiranje programov občine in za proračun, torej tudi za to, da na koncu zmanjka denarja za osnovne stvari, kot so šolstvo, zdravstvo in drugo.

Sklepi novinarske konference v DZ Dravograd
Štirje svetniki javnega zavoda Zdravstvenega doma Dravograd so v izjavi za javnost zapisali, da je 22. septembra ob 12.00 uri na omenjenem kraju potekala novinarska konferenca, in sicer po sklicu direktorja ZD Dravograd Ervina Pečnika, le-te pa naj bi se udeležila tudi njegov pooblaščenec Borut Nejc Razgoršek in županja.

Vsebina predstavljena pristransko
Na omenjeni konferenci naj bi po poročanju svetnikov, sklicatelji vsebino predstavljali enostransko in populistično, saj naj bi bilo podanih kar nekaj neresničnih navedb, zato naj bi se člani Sveta zavoda ZD Dravograd odločili javnosti situacijo pojasniti s pisno izjavo.

Pečnik zrel za v pokoj in ne za direktorja 
Omenjeni zdravnik, naj bi bil s svojimi skoraj 73 leti starosti si še vedno želi biti direktor ali pa vsaj v. d. direktorja ZD za kar se nekaterim zdi neprimeren in naj bi bilo zanj bolje, da nadaljuje s svojim dosedanjim delom.

V sporu s Svetom zavoda ZD 
Zdravnik naj bi bil skregan s člani Sveta zavoda ZD – predstavniki ustanovitelja, zaradi predlaga razrešitve z mesta direktorja kot posledice nepravilnosti in neustreznega vodenja. Spor naj bi bil sicer v njegovo korist rešen z mediacijo, vendar pa naj bi bilo nesprejemljivo, da ima ob svojem nerazumljivem pogojevanju po neosnovani razrešitvi članov Sveta zavoda, za “talce” svoje paciente, katerim naj bi bil tako zelo predan. Razrešitev članov Sveta zavoda, ki naj bi svoje delovali pošteno, strokovno in zakonito, predstavljalo legalizacijo nedopustnih ravnanj v družbi.

Razumeti dogajanje v DZ
Potrebno je poznati tudi povezave z dogajanjem v občinskem svetu, kjer naj bi županja izgubila večino, saj je s svojim domnevnim nekorektnim sodelovanjem povzročila nezaupanja, zato naj bi koalicijo zapustilo 5 svetnikov in se pridružilo opoziciji. Obenem je bilo šestim svetnikom opozicije v zadnjem času na različne organe, bilo poslanih več anonimk z namenom škodovanja, pripetilo pa naj bi se še nekaj drugih podobnih dogodkov, ki naj bi očitno vplivali na županjo, da poizkuša na različne načine obračunavati s temi svetniki.

V zadnjem času žrtev prav ZD
Tokrat naj bi bil na tapeti ZD, kjer naj bi se županja trudila na različne načine svojo odgovornost prevaliti na člane Sveta zavoda ZD, ki naj bi jim podtikala še laži o nezakonitem delu, čeprav naj bi člani Sveta ves čas delovali po smernicah ustanovitelja in v dobrobit pacientov ter delavcev ZD.

Urejanje nastale situacije 
Kot poročajo svetniki, naj bi člani Sveta zavoda ZD Dravograd v začetku preteklega leta pričeli sistematično urejati razmere v ZD Dravograd, za odločitve pa imeli večinsko podporo občinskega sveta in županje. Skupaj naj bi se odločili, da bo zaradi saniranja razmer v omenjeni ustanovi funkcija direktorja ločena. To naj bi pomenilo, da bo po opravljenem 4- letnem mandatu trenutnega direktorja, ki je potekel 30. septembra 2016, ZD za polovičen delovni čas vodil direktor – manager.

Zdravnikov v ZD primanjkuje
Dejstvo je tudi, da v ZD Dravograd že več let kronično primanjkuje zdravnikov specialistov družinske medicine in to je ključni problem zavoda, ostalega zdravstvenega osebja pa je dovolj. Posledica tega problema naj bi bile predolge čakalne vrste pacientov ter kršitve pacientovih pravic. Del te problematike direktor podedoval od predhodnika, zato krivda ni le na njegovi strani. Precejšno odgovornost naj bi zaradi pomanjkanja pozornosti tej problematiki in neukrepanja, nosila županja.

Kaj s starim ZD?
Akterji so obenem zaradi nastalih razmer pred odločitvijo – obdržati ZD ali ga priključiti drugemu ZD. Zato se zdi ravnanje s strani županje – ko želi lastno odgovornost za nastale razmere naprtiti članom Sveta zavoda ZD iz vrst ustanovitelja, ki sodelujejo komaj dobro leto in pol.

Razmere še vedno neurejene 
Do danes naj se razmere v ZD ne bi bistveno spremenile, saj pacienti še naprej čakajo za pregled tudi do 6 ur, ordinacijski čas se naj ne bi upošteval, omenja pa se tudi neugodno delovno klimo. V času izbiranja novega direktorja ZD Dravograd naj bi predsednik Sveta zavoda ZD županji in podžupanu večkrat predlagal sklic seje posvetovalnega telesa ustanovitelja, ki je namenjen usklajevanju stališč, ki jih zatem predstavniki ustanovitelja zastopajo v Svetu zavoda ZD, na kar pa naj ne bi bilo odziva.

Domnevno lobiranje
Svetniki so še zapisali, da “ko je bila naposled sklicana seja Sveta zavoda ZD, na kateri naj bi trije kandidati predstavili svoje stališče in je prišlo do glasovanja, je pol ure pred sejo g. podžupan želel neuradni sestanek s štirimi člani ustanovitelja, ki naj bi se ga udeležili trije. Želel naj bi namreč vplivati, da se za direktorja imenuje g. Pečnika, dr. med. Razlog domnevnega lobiranja naj bi bil, da so bile oddane 3 neveljavne glasovnice, nihče od kandidatov pa naj nebi prejel dovolj glasov.”
Nobenega kontakta z županjo 
Tudi do seje Sveta zavoda ZD, kjer so izbirali v. d. direktorja, ni bilo odziva s strani županje. Pred sejo naj bi se poizvedovalo, če bi kdo izmed zaposlenih ZD bil pripravljena sprejeti nalogo v. d. direktorja, vendar soglasja ni bilo pridobljeno, zato je padla odločitev za izbiro v. d. izmed prijavljenih kandidatov. Izbran naj bi bil Jožef Studenčnik, mnogoletni direktor sistemov v gospodarstvu, ki naj bi imel izkušnje s saniranjem podjetij in več drugih potrebnih izkušenj in naj bi poznal razmere v ZD tudi kot uporabnik. V Sloveniji je sicer več znanih primerov, ko so reševanje razmer, vodenje in upravljanje v ZD prepuščalo ekonomistom.

Rešitve na področju financ
Še ena težava naj bi se v ZD pojavila leta 2015,  ko je z delovanjem prenehala Skupnost zavodov, ki je tudi za ZD Dravograd opravljala računovodske, kadrovske in pravne zadeve. Za te storitve je ZD Dravograd letno plačeval cca 50 tisoč evrov. Sedanji direktor je poiskal rešitev tako, da je zaposlil računovodkinjo in sklenil pogodbo še z eno. Po njegovih zagotovilih naj bi letni strošek znašal okoli 35 tisoč evrov. Po mnenju članov sveta bi prihranek 15 tisoč evrov letno v veliki meri pokril strošek plače direktorja – managerja.

Negativno poslovanje ZD Dravograd
ZD Dravograd naj bi v zadnjih letih posloval negativno z manjšim pozitivnim odstopanjem v posameznem letu tako, da primanjkljaj iz preteklih zadnjih let še vedno znaša skupaj okoli 60 tisoč evrov. Poslovanje ZD v prvih 6 mesecih letošnjega leta pa že izkazuje dodaten primanjkljaj za okoli 35 tisoč evrov.

Direktor obljubil, da bo nadaljeval kot zdravnik
V lanskem letu so po znanih dogodkih s sedanjim direktorjem podpisali mediacijski sporazum. Ob podpisu je direktor vsem navzočim povedal, da po poteku 4 letnega mandata ne bo več kandidiral za direktorja, ampak bo še vedno pripravljen nadalje delati kot zdravnik v ZD Dravograd. V letošnjem letu je bil objavljen razpis za direktorja ZD, na katerega se je sedanji direktor tudi prijavil. Na svoji predstavitvi pred člani Sveta zavoda je ob zaključku povedal, da ne glede na odločitev Sveta zavoda, je pripravljen v našem ZD nadaljevati z delom kot zdravnik.

Očitki so del pritiskov interesnih skupin
Ob zaključku odprtega pisma štirih svetnikov ti še dodatno pojasnijo, da so člani Sveta zavoda Zdravstveni dom Dravograd, v vseh postopkih od razpisa, izbire direktorja ZD, pa vse do sprejetja sklepa o imenovanja vršilca dolžnosti direktorja, ravnali zakonito, pri čemer so še posebej upoštevali določbe Zakona o zavodih, Odlok o ustanovitvi JZ in ostale splošne pravne akte javnega zavoda. “Vse očitke in namigovanja ostro zavračamo, saj so del nenehnih različnih pritiskov in poskusov vplivanja različnih interesnih skupin na odločitve članov Sveta zavoda ZD,” so zapisali.

Za odstop bi se odločili zaradi županije 
Če se bodo kot člani Sveta zavoda odločili za odstop, bodo to storili izključno zaradi županje. “Nemogoče je namreč strokovno in zakonito ter pošteno delo opravljati pod pogoji, ko županja podpira člane sveta zavoda iz vrst ustanovitelja s figo v žepu in glede na njene dnevno-politične potrebe ter v ozadju popolnoma različno spreminja svoja stališča, potem pa lastno odgovornost prevali na druge, kot je to storila v primeru aktualnih razmer v ZD,” zapišejo in dodajo, da je takšno ravnanje skrajno neprimerno.

Odstop mogoč v sledečih primerih  
“Gospa županja mora utemeljeno in konkretno javno predstaviti svoje očitke in trditve v javnosti, da je Svet zavoda ZD pri izbiri v. d. direktorja ravnal nezakonito (37. člen Zakona o zavodih), ker ni pred izbiro v. d. direktorja ZD v celoti izpeljal dva razpisa za direktorja ZD (razpis, ki ni uspel in še ponovni razpis). Če trditev in očitkov o tem nezakonitem delu ne more dokazati oz. so neresnične, mora zoper pravne svetovalce iz občinske uprave, na katere se je na novinarski konferenci sklicevala, zaradi kršitev pri njihovem delu, uvesti disciplinske in druge postopke. Članom Sveta zavoda ZD pa se mora javno opravičiti za vse klevete o nezakonitem delu. Gospod bivši direktor ZD pa mora Ministrstvu za zdravje dati pisno pobudo za uvedbo »upravnega nadzora« nad njegovim delom v zadnjih 4- ih letih in podati Svetu zavoda ZD Dravograd pisni predlog, da opravi vse potrebno, da se za zadnja 4 leta izvede »revizija poslovanja in upravljanja ZD”.”

Odstop nemogoč v primeru
Člani sveta zavoda obljubjajo, da v primeru neizpolnitve teh dveh zahtev s strani županje, ne bodo odstopili, odgovornost za nadaljnje dogajanje v zvezi ZD Dravograd pa prelagajo na županjo, ki bi morala skrbeti, da bo v občini zdravstvo na primarni ravni zagotovljeno vsem občanom.

M. P.

Sorodno

Zadnji prispevki

Čas je za interpelacijo celotne Golobove vlade

Poleg stranke Socialni demokrati (SD) sta krivca za nakup...

Golob zdravnikom ni grozil prvič: “totalno vojno” jim je napovedal že leta 2022

Zdravniki stavkajo že skoraj mesec in pol, vlada pa...

Še vedno nam vladajo gospodarji muh

V začetku prejšnjega tedna sem se po nekaj letih...

Kapacitete evropskih vojsk so danes bistveno manjše kot leta 1989

Vojaški strokovnjak Thomas C. Theiner opozarja, da je Evropa...